Uyanan Gençlik

Dersler => Açık Öğretim Lisesi => Konuyu başlatan: D®agon - 27 Şubat 2021, 17:57:18

Başlık: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 3 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar
Gönderen: D®agon - 27 Şubat 2021, 17:57:18
1) Hangisi hadis ilminde tanınan âlimlerdendir?
CEVAP: BUHARİ

2) “Dünyadan yüz çevirip dinin emirlerine titizlikle riayet eden, takva sahibi ve mala, mülke
değer vermeyen kişi” anlamına gelen kavram hangisidir?
CEVAP: ZAHİD

3) On iki imamın masum olduğuna inanmayı imanın şartı kabul eden mezhep verilenlerden
hangisidir?
CEVAP: CAFERİLİK

4) Osmanlılar zamanında “daru’ssıhha, bimarhane ve tımarhane” kavramları aşağıdakilerden
hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?
CEVAP: ŞİFAHANE

5) Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu eserlere ne ad verilir?
CEVAP: FÜTÜVVETNAME

6) Türklerin İslam’ı kabul etmesinde verilen unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?
CEVAP: TOPRAKLARI FETHEDİLEN TÜRKLERİN İNANMAYA MECBUR KALMASI.

7) İbni İshak, İbni Hişam, Naima ve Ahmed Cevdet Paşa hangi ilim alanında yetişmiş
âlimlerdendir?
CEVAP: TARİH

8) İslam bilim tarihinde öncelikle dinin iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve
yorumlanmasına odaklanılmış ilmi faaliyetin oluştuğu görülmektedir.
Buna göre İslam dünyasında seçeneklerde verilen ilimlerden hangisine öncelik verildiği
söylenir?
CEVAP: KELAM

9) Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze
uymasıdır.
Tanımı yapılan kavram hangisidir?
CEVAP: İHLAS

10) “Cihannüma” adlı eser verilenlerden hangisine aittir?
CEVAP: KÂTİP ÇELEBİ

11) “Daru’l-Kurra” kavramı ile verilenlerden hangisi ifade edilmektedir?
CEVAP: KUR’AN OKUMA İLMİNİ UZMANLIK DERECESİNDE ÖĞRETEN VE HAFIZ YETİŞTİREN
OKUL

12) Fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk âlim
hangisidir?
CEVAP: EBU HANİFE

13) Hangisi tasavvufi düşüncenin “Tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biri değildir?
CEVAP: HASAN BASRİ

15) Keykavus Alaüddevle Muhammed’in desteğiyle Hemedan’da bir rasathane kurmuştur.
Ölçümde dakikliği temin etmek için mikrometreye benzer bir alet kullanmış ve gezegenlerle
ilgili çeşitli gözlemler yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen âlim hangisidir?
CEVAP: BUHARİ

16) - Belhi - Piri Reis - Seydi Ali Reis
Bu âlimler İslam dünyasında hangi ilim dalında yaptıkları çalışmalarla tanınmaktadır?
CEVAP: COĞRAFYA

17) Hangisi Endülüs Emevi Devleti’nde kurulan medreselerden biridir?
CEVAP: Kurtuba

18) Mevlevilikte sema sırasında dervişlerin birbirleri önünde saygıyla baş eğmelerine
“mukabele” denir.
Mukabele seçeneklerden hangisini sembolize etmektedir?
CEVAP: TOPLUMSAL İLİŞKİLERDE İNSANLARIN BİRBİRLERİNE SAYGI GÖSTERMESİ GEREKTİĞİNİ

19) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı
gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat suresi, 10. ayet)
Bu ayetten seçeneklerde verilenlerin hangisine ulaşılamaz?
CEVAP: MÜSLÜMAN’IN MÜSLÜMAN’A DÜŞMANLIK ETMEMESİ GEREKTİĞİNE

20) Allah’ın “Rezzak” ismi seçeneklerde verilenlerden hangisini ifade etmektedir?
CEVAP: KESİNTİSİZ BİÇİMDE ÇOKÇA NİMETLER VEREN

21) - Arapça’da “altınla yapılan süsleme” anlamına gelir.
- Genelde Kur’an-ı Kerim ve el yazması eserlerin kenar süslemelerinde ve levhaların
süslemesinde kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı hangisidir?
CEVAP: TEZHİP

22) Kur’an-ı Kerim’i anlamı üzerinde düşünerek ve ondaki emir ve yasakları uygulamayı amaç
edinerek okumaya ne ad verilir?
CEVAP: TİLAVET

23) “Eş konusunda seçici davranın, denginiz ile evlenin. Kızlarınızı da denkleri ile evlendirin.”
Bu hadiste evlilik öncesi ile ilgili seçeneklerden hangisi tavsiye edilmektedir?
CEVAP: EVLENECEKLER ARASINDA UYUMUN GÖZETİLMESİ

24) “Biriniz elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.”
Bu hadis seçeneklerdeki konulardan hangisi ile ilişkilidir?
CEVAP: DİN VE ÇEVRE

25) Verilenlerden hangisi bir tövbe ifadesidir?
CEVAP: RABBİM! BEN KENDİME YAZIK ETTİM. BENİ AFFET. BİR DAHA AYNI HATAYA
DÜŞMEYECEĞİM.

26) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56.
Ayet)
Bu ayette insan ile ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisine değinilmektedir?
CEVAP: YARATILIŞ AMACINA

27) - Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı.
Örneği ve tanımı verilen sanat hangisidir?
CEVAP: HAT

28) “Rabbim! Zindan, bana, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana
kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum!”
Bu dua seçeneklerde verilen peygamberlerden hangisine aittir?
CEVAP: HZ. YUSUF

29) Verilen kavramlardan hangisi Allah’ın güzel isimlerini ifade etmektedir?
CEVAP: ESMA-İ HÜSNA

30) İslam’ın gizli davet döneminde evini Müslümanların eğitimi için açan sahabe hangisidir?
CEVAP: HZ. ERKAM BİN EBİ’L-ERKAM

31) Subuti sıfatlar, Allah’ta sonsuz ve mükemmel bir şekilde bulunan, diğer varlıklara da sınırlı
oranda verilen sıfatlardır.
CEVAP: İLİM

32) Verilenlerden hangisi Hz. Ali için söylenemez?
CEVAP: CESARET VE KAHRAMANLIĞINDAN DOLAYI Allah’IN ASLANI DENİLMİŞTİR.

33) Verilen ayetlerden hangisinde duanın nasıl yapılması gerektiği açıkça ifade edilmektedir?
CEVAP: “RABB”İNİZE ALÇAK GÖNÜLLÜCE VE İÇİN İÇİN DUA EDİN. ÇÜNKÜ O, HADDİ AŞANLARI
SEVMEZ.” (A’RAF SURESİ, 55. AYET)

34) “… O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve
kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.” (Tahrim Suresi, 12. Ayet)
CEVAP: HZ. MERYEM

35) “Ey inanalar! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”
Bu ayette seçeneklerde verilen konulardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
CEVAP: AİLE

36) Eşler arasındaki tutum ve davranışlardan hangisi evliliği olumsuz etkiler?
CEVAP: Sorumluluğunu diğerine bırakma

37) - Hz. Peygamber’in görevlendirdiği ilk öğretmendir.
- Bedir ve Uhud savaşlarında İslam sancağını taşımıştır.
- Uhud Savaşı’nda şehit düşmüştür.
Hakkında bilgi verilen sahabe hangisidir?
CEVAP: HZ. MUS’AB B. UMEYR

38) İnsanın anlam arayışındaki “Ben kimim?”, “Nereden geldim?” ve “Nereye gidiyorum?” gibi
en derin ve kapsamlı sorunlarına ancak Kur’an-ı Kerim ile tatmin edici cevaplar bulunabilir.
Buna göre altı çizili bölümdeki sorulara cevap oluşturan ayet hangisidir?
CEVAP: “DOĞRUSU BİZ Allah’A AİTİZ VE KUŞKUSUZ O’NA DÖNECEĞİZ…” (BAKARA SURESİ,
156. AYET)

39) “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ‘Ey Rabb’imiz! Bize katından bir rahmet ver ve
içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır’
demişlerdi.”
Bu ayette bahsedilen gençler seçeneklerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
CEVAP: ASHAB-I KEHF

40) “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni
bozulurdu…” (Enbiya suresi, 22. Ayet)
Bu ayet seçeneklerden hangisine cevap niteliğindedir?
CEVAP: BİRDEN FAZLA TANRI VAR MIDIR?

41) Makâlât isimli eser verilenlerden hangisine aittir?
CEVAP: HACI BEKTAŞİ VELİ

42) Hz. Peygamber’e ilk iman edenler arasındadır. Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskıları
artınca Habeşistan’a hicret eden ikinci grupta yer almış ve bu gruba başkan olarak
görevlendirilmiştir.
Bu metin seçeneklerde verilen sahabelerden hangisi ile ilgilidir?
CEVAP: CAFER BİN EBİ TALİB

43) Verilenlerden hangisi bir dua örneği değildir?
CEVAP: “Allah İÇİN DUADAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOKTUR.” (HADİS-İ ŞERİF)

44) Hangisi Allah’ın başka varlıklarda bulunmayan, kendisine özgü sıfatlarından biridir?
CEVAP: VAHDANİYET

45) “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin
yaratılışını düşünürler, ‘Rabb’imiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz.
Bizi cehennem azabından koru!’ derler.” (Al-i İmran suresi, 191. Ayet)
Bu ayetten seçeneklerde verilen sonuçlardan hangisi çıkarılır?
CEVAP: Allah EVRENİ BİR AMAÇ VE DÜZENE GÖRE YARATMIŞTIR.

46) Verilen ayetlerin hangisinde dünyanın bir imtihan yeri olduğu vurgulanmaktadır?
CEVAP: “HANGİNİZİN DAVRANIŞÇA DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN ÖLÜMÜ VE
HAYATI YARATAN O’DUR. O, GÜÇLÜDÜR, ÇOK BAĞIŞLAYICIDIR.” (MÜLK SURESİ, 2. AYET)

47) Seçeneklerden hangisi ibadetlerin tümü için söylenemez?
CEVAP: BELLİ MEKÂN VE ZAMANA MAHSUSTUR.

48) Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber’i resim veya heykel ile tasvir etmekten
kaçınmışlardır. İslam dünyasında puta tapıcılığa yol açabileceği, tevhidi zedeleyeceği endişesi
ile resim ve heykel sanatına da sıcak bakılmamıştır.
Bu durum İslam sanat ve kültüründe bulunan prensiplerden hangisi ile ilişkilidir?
CEVAP: SÜSLEMELERDE SOMUT ŞEKİL YERİNE SOYUT ŞEKİL VE KAVRAMLARA YER
VERİLMİŞTİR.

49) Verilenlerden hangisi İslam dininde uygun görülmeyen davranışlardan biridir?
CEVAP: Türbelere bez bağlamak

50) Verilenlerden hangisi ünlü mutasavvıflardandır?
CEVAP: YUNUS EMRE

51) Verilenlerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
CEVAP: KIDEM

52) Verilen sanat dallarından hangisi ile uğraşan kişiye “nakkaş” ismi verilmektedir?
CEVAP: MİNYATÜR

52) Hz. Peygamber’in kendisinden sonra vefat eden çocuğu hangisidir?
CEVAP: FATIMA

53) Musavvir, Allah’ın şekil ve özellik veren anlamına gelen ismidir.
Buna göre verilen ayetlerden hangisinde “Musavvir” ismine ulaşılmaktadır?
CEVAP: “EY İNSAN! SENİ YARATAN, ŞEKİLLENDİRİP ÖLÇÜLÜ YAPAN, DİLEDİĞİ BİR BİÇİMDE
SENİ OLUŞTURAN CÖMERT RABB’İNE KARŞI SENİ NE ALDATTI?” (İNFİTAR SURESİ, 6-8.
AYETLER)

54) “Bu Kur’an, Rahman ve Rahim olan Allah’ın katından gönderilmiştir. Bilmek isteyenler için
ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderilmiştir…” (Fussilet suresi, 2-4. Ayetler)
Bu ayetlerde Kur’an- Kerim’in özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
CEVAP: SON GÖNDERİLEN KİTAP OLDUĞUNA

55) Verilenlerden hangisi mimari eserlere örnek oluşturmaz?
CEVAP: MERSİYE

56) “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, tatlı yürekli
olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için
dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven.
Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Al-i İmran suresi, 159. Ayet)
Seçeneklerde verilenlerden hangisi bu ayette teşvik edilen davranışlardan değildir?
CEVAP: CÖMERT OLMAK

57) Hangisi İslam’ın sosyal adaleti sağlamak için emrettiği ibadetlerden biridir?
CEVAP: ZEKÂT

58) Verilenler eserlerden hangisi Yunus Emre’ye aittir?
CEVAP: DİVAN