İş güvenliği ve İşçi Sağlığı - Son Tekrar Notları - Kısa Kısa - 1

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Ünite 1: İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

1.) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren hangi kanunun 417. maddesinde işverenin, işçinin yaşam, sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü düzenlenmiştir?
CEVAP: Türk Borçlar Kanunu

2.) 6331 sayılı İSG Kanununa dayalı olarak çıkarılan Yönetmelikler:
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (2012)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (2012)
•  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (2013)
•  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)
•  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)

3.) Kaç çalışanı olan işyerlerinde bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekillerine devredilebilir?
CEVAP: 50'den az

4.) ölümlü iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörler
• İnşaat
• Kara taşımacılığı
• Madencilik
• Metal

5.) İşyerlerinde İşveren veya  İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hangi yıl yayımlanmıştır?
CEVAP: 2015

6.) iş sağlığı ve güvenliğinde alınacak önlemleri etkileyen faktörlerdendir?
• İşyerinin türü
• Yapılan işin niteliği
• İşyerinin büyüklüğü

7.) İş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarındandır?
• Çalışanları korumak
• İşyeri güvenliğini sağlamak
• Üretim güvenliğini sağlamak

8.) 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 7. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CEVAP: Herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanma hakkı ile güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına hakkı vardır.

9.) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin:
• Çalışanların eğitime katılması işverenin sorumluluğundadır.
• İşe başlama eğitimleri, fiilen çalışmaya başlamadan verilir.
• Çalışma yeri, ekipman değişikliği gibi durumlarda eğitim verilmelidir.
• Altı aydan fazla işten uzak kalanlar yenileme eğitimine katılmalıdır.

10.) Sağlıklı bir yaşam ve iş için gereken sağlık kuralları ve güvenli bir çalışma ortamı için gereken teknik kuralları bir bütün olarak ifade eden kavram
CEVAP: İş sağlığı ve güvenliği

11.) Sağlık ve güvenlikle ilgili sorumluluklara ek olarak dikkat edilmesi gerekenlerdendir?
• Güvenli çalışma ortamının oluşturulması için danışma, talimat, eğitim ve etkili denetimin sağlanması, bunun uygulanmasında mevzuatın ve organizasyonun belirlediği kurallara uyulmasının sağlanması,
• Çalışanlarda emniyet bilincinin yerleştirilmesi için kurumsal iletişime ağırlık verilmesi, emniyet bilincini artırıcı eğitimler yapılması,
• Çalışanlar temsilcileri ile birlikte işlerin güvenli bir biçimde yapılabilmesi için değerlendirmeler yapılması,
• Çalışanların sağlık, emniyet ve refahına yönelik yazılı bir demeci ortaya konulması, yayınlanması ve gerekli olduğu  sıklıkla revizyondan geçirilmesi gerekir.

12.) Cumhuriyet döneminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği üzerine ilk yasal düzenleme hangi tarihte yapılmıştır?
CEVAP. 1961 Anayasası’na dayalı olarak kabul edilen 1475 sayılı İş Kanunu (1971)

13.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun özellikleri
• AB ve ILO normları esas alınarak hazırlanmıştır
• Denetim faaliyetinin etkinliğini artıracak düzenlemeler yapılmıştır
• işverenin temel yükümlülüğü kabul edilerek kanun işveren yükümlülükleri üzerine şekillenmiştir
• iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması amaçlanmıştır

14.) 6331 sayılı İSG Kanununa dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerden biridir?
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (2012)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (2012)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (2013)
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)
• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)
• İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (2015) yer almaktadır.

15.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
CEVAP: 2012

16.) Fabrika Kanunları'nın çıkarılmasında etkili olan sosyalist ve hümanist işveren kimdir?
CEVAP: Robert Owen

17.) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapabilmek için minimum seviyede gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı belgesi sınıfıdır?
CEVAP: tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların görev yapması öngörülmüştür.

18.) İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve gü­venliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az kaç dakika ayırmak zorundadır?
CEVAP: 10 Dakika

19.) İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacı nedir?
CEVAP: Çalışanların hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin korunması

20.) İş yerinde üretimin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan iş sağlığı ve güvenliği amacı ned,r?
CEVAP: Üretim güvenliğini sağlamak

21.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin düzenlemelerdendir?
CEVAP: Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, işverenin temel yükümlülüğü kabul edilerek kanun işveren yükümlülükleri üzerine şekillenmiştir.

22.) İş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir amacı olan üretimin güvenliğini sağlamak aşağıdakilerden hangi işletme faktörünü olumlu etkiler?
CEVAP: verimlilik

23.) İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmada aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
eğitim çok iyi planlanmalı, devamlı yapılmalı ve sonuçları ölçülmelidir
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz
• İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır

24.) 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 7. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CEVAP: Herkesin adil ve elverişli çalışma koşulla­rından yararlanma hakkı ile güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına hakkı vardır.

25.) Yönetimin teknik ve hukuki açıdan sağlık ve güvenlikle ilgili sorumluluklarına ek olarak dikkat etmesi gereken unsurlardandır?
• Çalışanlar temsilcileri ile birlikte işlerin güvenli bir biçimde yapılabilmesi için değer­lendirmeler yapılması,
• Güvenli çalışma ortamının oluşturulması için danışma, talimat, eğitim ve etkili dene­timin sağlanması, bunun uygulanmasında mevzuatın ve organizasyonun belirlediği kurallara uyulmasının sağlanması,
• Çalışanlarda emniyet bilincinin yerleştirilmesi için kurumsal iletişime ağırlık veril­mesi, emniyet bilincini artırıcı eğitimler yapılması,
• Çalışanların sağlık, emniyet ve refahına yönelik yazılı bir demecin ortaya konulması, yayınlanması ve gerekli olduğu
sıklıkla revizyondan geçirilmesi gerekir

26.) Sağlık ve güvenlik sorunlarına ilişkin değer ve inançların yansıtıldığı örgüt kültürünün bir alt oluşumu aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
CEVAP: İş sağlığı ve güvenlik kültürü

27. Türkiye'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK) hangi yıl kabul edilmiştir?
CEVAP: 2012

28.) İnsanların çalıştıkları iş ile yaşadıkları sağlık problemleri arasındaki ilişkiye ilk kez kim değinmiştir? 
CEVAP: İmhotep piramitlerin yapımı sırasında meydana gelen kazalarda önemli tespitlerde bulunmuş.

29.) Ülkemizde 151 sayılı Maden İşçisinin Hukukuna Dair Kanun hangi yılda çıkarılmıştır?
CEVAP: 1921

30.) Milattan önce 2000’li yıllarda inşaatların güvenlik tedbirlerine uymadan yapılması hâlinde bir takım yaptırımlar öngören kişi kimdir?
CEVAP: Hammurabi

31.) Amerika’da iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk düzenleme 1836 yılında çocuk işçilerin korunması amacıyla gerçekleştirilmiş, 1867 yılında ise çalışma yaşamına ilişkin denetim sistemiyle istatistiki veri toplama sistemi yürürlüğe konulmuştur.

32.) Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Ta­rafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

33.) 6331 sayılı İSGK kanununun yaklaşımlarındandır?
• İyileştirici
• Önleyici
• Geliştirici
• Koruyucu

34.) Türkiye'de iş kazalarının önlenmesi ve kazaya maruz kalan işçilere tazminat ödenmesi gibi amaçlara yönelik hükümlerin yer aldığı tüzük aşağıdakilerden hangisidir ve ilk olarak hangi sektörde uygulamaya girmiştir?
CEVAP: Maadin Nizamnamesi-Madencilik

35.) İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İş güvenliği, tehlikelerin önlenmesi için gerekli teknik kuralları içerir

36.) Meslek hastalığına sebep olabilecek maddeler ilk kez Hipokrat tarafından dile getirilmiştir.

37.) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk önlemler Antik Mısır’da görülmüştür.

38.

Ünite 2: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

1.) Rehberlik ve Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri:
• Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak
• Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak
• İşsizlik Sigortası Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek
• Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek

2.) Hangi eğitimi almış olanlar teknik iş müfettişi olabilirler?
CEVAP: Tıp, mimarlık ve mühendislik eğitimi almış olanlar teknik iş müfettişleridir.

3.) Sendikaların ulusal iş sağlığı ve güvenliği için yapabilecekleri katkılar:
• Üyelerinin karşılaştığı iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının takipçisi olup çözüm konusunda da katkı sağlayabilirler.
• Toplu iş sözleşmelerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda hüküm konulmasını sağlayabilirler.
• Kendi üyeleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilirler, el kitapçıkları hazırlayabilirler.
• Demokratik bir baskı grubu oluşturmak suretiyle sorunlara dikkat çekebilirler.

4.) Madenlere  ruhsat verilmesi, denetimi, projelerin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
CEVAP: Maden İşleri Genel Müdürlüğü

5.) İşyerinde kullanılan araç-gereç, malzemelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından istenilen uygunlukta üretilmesini sağlayacak usul ve hizmetleri aşağıdakilerden hangisi belirler?
CEVAP: Türk Standartları Enstitüsü

6.) İlk SSK hastanesi olan İstanbul Nişantaşı Meslek Hastalıkları Hastanesi kaç yılında kurulmuştur?
CEVAP: 1949

7.) Askerî işyerlerinin teftişini aşağıdaki kurumlardan hangisi üstlenmiştir?
CEVAP: Milli Savunma Bakanlığı

8.) İşyerlerinin çalışma konuları ve iş verimi ile ilgili sorunlarını, ilgililerin ve iş sahiplerinin olurunu alarak incelemek ve bu konularda önerilerde bulunmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
CEVAP. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

9.) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istira­hat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırmak ve denetlemek hangisinin görevleri arasında yer alır?
CEVAP: belediyeler

10.) Her türlü madde, mamul ile usul ve hizmet standartlarını yap­mak amacıyla kurulmuştur?
CEVAP: Türk Stan­dartları Enstitüsü

11.) İşverenler ve çalışanlar, çalışma hayatı ile ilgili her türlü öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet ve başvuru taleplerinde hangi numarayı arayabilirler?
CEVAP: Alo 170

12.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (ÇASGEM) görevlerindendir?
• Çalışma ve sosyal güvenlik konularında araştırma ve inceleme yapmak ve bu konularda gerekli bilgi ve belgeler toplamak
• Eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek, düzenlenen seminerlere katılmak ve bu konularla ilgili araştırmalar yapmak,
• İşyerlerinin çalışma konuları ve iş verimi ile ilgili sorunlarını, ilgililerin ve iş sahiplerinin olurunu alarak incelemek ve bu konularda önerilerde bulunmak,
• Türkçe ve yabancı dillerde amacına uygun, görev alanına giren konularda derleme yapmak ve yayınlarda bulunmak
• Amacına uygun bir şekilde yerli ve yabancı yayın, dokümantasyon gibi eğitim materyalleri temin etmek ve bunlardan yeterince faydalanılmasını sağlamak

13.) İSGÜM bölge laboratuvarı bulunan iller:
İSGÜM’ün merkezi Ankara’dadır. Bazı illerde (İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Kayseri) İSGÜM bölge laboratuvarları bulunmaktadır.

14.) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak ve bu konularda usul ve esasları belirlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
CEVAP: İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü

15.) Gezici sağlık araçlarıyla iş sağlığı alanında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri verilmesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yürütülmektedir?
CEVAP: İSGÜM (iş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı)

16.) İSGÜM bünyesinde bulunan bölümler:
a. Kalite Bölümü
b. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölümü
c. İş Hijyeni Bölümü
d. Laboratuvar Yetkilendirme Bölümü
e. Kontrol Belgesi Bölümü
f. Eğitim ve Organizasyon Bölümü
g. Uluslararası İşbirlikleri, Proje ve Strateji Bölümü
h. KKD Bölümü
ı. İş Güvenliği Bölümü

17.) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen kurum ve kuruluşların başında gelir?
CEVAP: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

18.) hangisi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda sigortalıya yaptığı her türlü gider ve ödemeleri, sigortalının zarara uğramasına neden olanlardan geri isteme (rücu) hakkına sahiptir?
CEVAP: Sosyal Güvenlik Kurumu

19.) Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetimi altında olanlar:
•  Sağlık bakanlığı
•  Sanayi ve Teknoloji bakanlığı
•  Milli eğitim bakanlığı
•  Belediyeler

20.)  İş teftişi hükümlerin hangilerinin uygulanmasıyla ilgilidir?
•  çalışma süreleri,
•  ücretler,
•  iş sağlığı ve güvenliği,
•  çalışanların refahı,
•  çocuk ve gençlerin çalıştırılması,
•  kayıt dışılık,
•  işsizlik,
•  istihdam
•  iş gücü piyasası uygulamaları

21.) İSGGM’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görevleri arasında yer alır?
CEVAP: Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak ve bu konularda usul ve esasları belirlemek.

Ünite 3: İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

1.) Mehmet beyin işyerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İşbaşı Konuşmaları” olarak tanımlanan önleyici yaklaşımı uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgisini, bilincini artırmak, yaygınlaştırmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek.

2.) Bir iş yerinde meydana gelen her olayın, çalışanda mutlaka bir yaralanma ya da ölüme sebep olacağı beklenemez. İşyerinde ölüme ve yaralanmaya sebep olmayan olayları tanımlayan terim
CEVAP: Ramak kala

3.) Kırık bir priz veya lamba anahtarı elektrik çarpması, yangın gibi riskleri doğuracaktır. Bunların yenileriyle değiştirilmesi hangi ilkeye uymaktadır?
CEVAP: Tehlikelerin riske dönüşmeden ortadan kaldırılması

4.) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerine göre iş kazalarının yüzde kaçı çalışanların tehlikeli davranış ve durumlarından kaynaklanmaktadır?
CEVAP: %98

5.) İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne denir?
CEVAP: Tehlike

6.) hangisinin İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki direktiflerinin önermiş olduğu önleyici ve düzeltici yaklaşıma uygun, iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere öncelik veren önleyici yaklaşım ulusal mevzuata aktarılmıştır?
CEVAP: Avrupa Birliği

7.) Ulusal mevzuatta, sistematik risk değerlendirmesi sonucunda işyerlerinde belirlenen risklerden korunma ilkeleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?
CEVAP: Ortadan kaldır, asgariye indir, kontrol et

8.) Domino teorisi göre iş kazalarının oluşumunda birbirini takip eden beş sebep sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?
CEVAP: Doğal durum; Kişisel hatalar; Tehlikeli davranış ve durumlar; Kaza olayı; Yaralanma, zarar veya hasar

9.) Mehmet beyin uyguladığı "önleyici yaklaşım" ile ilgili
I. İSG uygulamalarının sürekli denetlenmesi ve güncellenmesi “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşımın” en önemli basamaklarından birisidir.
II. Risk değerlendirmesi yapmak ve değişen şartlarla beraber risk değerlendirmesini güncellemek önleyici yaklaşımın sürekli olmasını sağlar.

10.) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5. madde kapsamında işveren işyerindeki risklere karşı önlemler almak zorunda olup tespit edilen riskleri birtakım ilkeler doğrultusunda en aza indirmekle yükümlüdür.
Riskleri en aza indirme ilkeleri:
• Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
• Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
• Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
• Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

11.) Heinrich'in 1930'larda yaptığı kaza araştırmalarının sonuçlarına göre, iş kazaları zincirinin en zayıf halkasını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
CEVAP: Çalışanların tehlikeli davranışları

12.) Hangileri önleyici yaklaşım için doğrudur?
• İSG uygulamalarının sürekli denetlenmesi ve güncellenmesi
• Risk değerlendirmesi yapılması
• Değişen şartlarla beraber risk değerlendirmesini güncellenmesi

13.) işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için işverenin alması gereken önlemlerdendir?
• Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
• İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak
• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda  eğitimler düzenlemek
• Eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek

14.) İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için önceden yapılması gereken süreçleri belirten kavram hangisidir?
CEVAP: Risk değerlendirmesi

15.)İş kazası ve mesleki hastalıklardan korunma politikaları içerisindeki en önemli ve öncelikli aşama aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Tehlikelerin belirlenmesi

16.) İş sağlığı ve güvenliği performans ölçümü için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
• Ölçümü yapılan iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi seviyede olunduğunu belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği amaç ve hedeflerine ulaşılmasında yardımcı olan en önemli araçlardandır.
• İşyerindeki tehlike ve olumsuzlukların belirlenip iyileştirilmesine ve tedbirlerin alınmasına imkân sağlar.
• Her işyeri kendisine uygun basit anlaşılır ve uygulaması kolay olan bir performans ölçüm yöntemini seçebilir.

17.) Mehmet Güven yaklaşık 20 yıl önce başladığı ticaret yaşamına 2 oğlu ve kızıyla birlikte gıda toptancılığı yaparak devam etmektedir. Mehmet bey, her sabah işe başlamadan önce 9 çalışanıyla beraber “İş Başı Konuşmaları” yaparak çalışmaya başlamaktadır. Bu toplantılarda ramak kala olaylar da dâhil olmak üzere diğer her türlü tehlikeli olayların kritiği yapılmakta ve alınması gereken önlemler kararlaştırılmaktadır.
Yukarıdaki örnek olayda Mehmet beyin yaptığı "İş Başı Konuşmaları"nı tanımlayan terim hangisidir?
CEVAP: Önleyici yaklaşım

18.) İşyerinde tespit edilen risklerin en aza indirgenmesini sağlayan ilkelerdendir?
CEVAP: Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

19.) Tehlikeli durum ve davranışlara örnekler
'• 'Şalteri indirmeye gerek yok abi, biz bunları yıllarca yapıyoruz.” aşırı güvenden kaynaklı tehlikeli davranışı ortaya koyan,
•  “Forklifti ben kullanırım şefim, ehliyete ne gerek, köyde yıllardır traktör kullanırım.” iş ehliyetini hafife alma davranışını gösteren,
• “Gaz kaçağını kibritle anlarım abi, bir ateş çakar anlarız, hiçbir şey olmaz.”
• “Bir haftadır uykusuzum, ama gözümde hiç uyku emaresi yok.”

20.) İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede kullanılması gereken son yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Disiplin sistemi

21.) Heinrich' e göre iş kazlarının yüzde kaçı çalışanların tehlikeli davranışlarından dolayı gerçekleşmektedir?
CEVAP. %88

22.) Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıkları konularında paylaştıkları somut algılara ne denir?
CEVAP: Güvenlik İklimi

23.) Domino teorisine göre iş kazalarının oluşumunu birbirini takip eden kaç sebep oluşturmaktadır?
CEVAP: 5

24.) “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
CEVAP: 30 Aralık 2012

25.) Bir işyerinde görülen organizasyon, yerleşim bozukluğu veya düzensizliği; kaygan, bozuk zeminde çalışma; uygunsuz istifleme; elektrik tesisatının uygunsuzluğu ve kötü aydınlatma; bina yapısı ile ilgili bozukluklar; kötü termal şartlar (ısıtma-havalandırma) gibi durumlar aşağıdakilerden hangisine örnektir?
CEVAP: Tehlikeli durumlar

26.) Domino Teorisi'ne göre iş kazalarının oluşumunu açıklayan sebepler:
• Doğal durum
• Kişisel hatalar
• Tehlikeli davranış ve durumlar
• Kaza olayı
• Yaralanma, zarar veya hasar

27.) Risk değerlendirmesi kapsamı
• Tehlikelerin tanımlanması
• Risklerin belirlenmesi
• Risklerin analiz edilmesi
• Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Ünite 4: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
1.) Hangisi işçinin işverene olan borcudur?
CEVAP: İş görme borcu

2.) Ülkemizin ilk İş Kanunu ile ilgili
• Ülkemizin ilk İş Kanunu, 1936 yılında yürürlüğe girmiştir.
• Ülkemizin ilk İş Kanunu, 3008 sayılı İş Kanunu’dur.
• 3008 sayılı İş Kanunu'nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dokuz madde yer alır.

3.) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildiren, işyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapan görevli hangisidir?
CEVAP: İş güvenliği uzmanı

4.) İşyeri hekiminin görevleri nelerdir?
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmakla yükümlüdür.
• Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almakla yükümlüdür.
• Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
• İşverene önerilerde bulunmak, işyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı hâlde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmakla görevlidir.

5.) 1982 Anayasası’nın hangi maddesinde “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” devlet için anayasal bir görev olarak yüklenmiştir?
CEVAP:  5. maddesinde

6.) Anayasa’nın hangi maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır?
CEVAP: 17. maddesi

7.) Ülkemizin ilk İş Kanunu, hangi tarihli İş Kanunu’dur?
CEVAP: 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu

8.) Herhangi bir sebeple kaç aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmek zorundadır?
CEVAP: 6 AY

9.) Ülkemizin ilk iş kanunu hangi tarihte düzenlenmiştir?

10.)  İşletmenin büyüklüğüne bakılmaksızın hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünün getirildiği kanun aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

11.) Küçük ve orta büyüklükteki işyerlerinin işverenlerinin eğitimi ve bilgilendirmesini hangi kurum üstlenmiştir? 
CEVAP: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

12.) İş güvenliği uzmanlarından hangi sınıf belgeye sahip olanlar bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler?
CEVAP: (A) sınıfı belgeye sahip olanlar

13.) Türk Borçlar Kanunu'na göre işverenin borçları arasında yer alır?
•  İşçinin kişiliğinin korunması
• İşçiye bilgi vermek, yol göstermek
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma
• İşçiye ait eşya ve araçları korumak

14.) İş kazaları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
• İş kazası ve meslek hastalığı sigortası geçici veya sürekli gelir kaybına uğrayan sigortalıya veya onun yakınlarına parasal yardımlar sağlar.
• Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı iş kazalarında ölüm nedenlerinden biridir.

15.) 1982 Anayasası’nın kaçıncı maddesinde “Devlet çalışanların hayatseviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir?
CEVAP: 49. maddesinde

16.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi yerine hangi kavramı benimsemiştir?
CEVAP. çalışan

17.)  hangisi iş sağlığı ve güvenliği kanununun kişi itibariyle çalışan personeli kapsamına aldığı işyerlerinin tabi olduğu kanunlar:
•  İş Kanunu
•  Borçlar Kanunu
•  Deniz İş Kanunu
•  Basın İş Kanunu

17.) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin yenilenme sıklığı çok tehlikeli işyerleri için en geç ne kadar süredir?
CEVAP: 2 yıl

18.)  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerdendir?
CEVAP: İşletmenin büyüklüğüne bakılmaksızın hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü

19.) iş yeri hekiminin yükümlülükleri
• Çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak
• İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dâhil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek
• Çalışanların beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak

20.) İş Sağlığı ve Güvenliği hakkının Anayasamızdaki dayanağı aşağıdaki hükümlerden hangisidir?
CEVAP: “Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamalıdır.”

21.)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hangi tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir?
CEVAP: 29 Aralık 2012

22.) İş sağlığı ve güvenliği konusunun önleyici bir yaklaşım olarak ilk kez yasal düzeyde ele alınması ne ile gerçekleşmiştir?
CEVAP: 4857 Saylı İş Kanunu

23.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hangilerine uygulanabilir?
• Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine
• İşyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine
• Çırak ve stajyerlere
• Tüm çalışanlara

24.) İşverenin çalışanlarına verdiği iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin içeriğinde hangileri olmalıdır?
• İlkyardım
• Yangın ve yangından korunma
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
• Tahliye ve kurtarma konularını
• Ekranlı araçlarla çalışma

25.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre çıkarılan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre çok tehlikeli işyerleri için çalışanların işe giriş ve devamı süresince alacağı eğitim en az kaç saattir?
CEVAP: 16 Saat

Ünite 5: İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

1.) Bazı işyerlerinde işverenler kişisel koruyucu malzemeleri sağlamakta ancak işçiler iş kazaları veya meslek hastalıklarını önleyebilecek bu malzemeyi kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu gibi durumlarda işverenin hangi sorumluluğu ortaya çıkmaktadır?
CEVAP: Denetleme

2.) Hangisi temel eğitimin çok tehlikeli grup için planlandığı saati göstermektedir?
CEVAP: çok tehlikeli sınıf için 16 saat olarak belirlenmiştir.

3.) iş yeri hekiminin yükümlülükleri
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık
• Risk değerlendirilmesine katılma
• Çalışanlara eğitim verilmesi
• Sağlık gözetimi yapması

4.) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde temel eğitim az tehlikeli sınıf için kaç saat olarak belirlenmiştir?
CEVAP: 8 Saat

5.) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevleri
•  İş sağlığı ve güvenliği iç yönergesini oluşturmak,
•  Çalışanlara yol göstermek,
•  Tehlike ve alınacak önlemleri belirlemek,
•  Meydana gelen heriş kazası ve potansiyel tehlikeler konusunda araştırma ve inceleme yapmak,

6.) hangilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarılı sonuçların alınması için eğitilmeleri gerekir?
•  İşveren vekilleri
•  İş güvenliği uzmanları
•  İşyeri çalışan temsilcileri
•  İşyeri sendika temsilcileri

7.) Temel eğitim az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf için sırasıyla kaç saat olarak belirlenmiştir?
CEVAP: 8 – 12 – 16

8.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesinde işverenlerin yükümlüklerindendir?
•  Mesleki risklerin önlenmesi
•  Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması
•  İş sağlığı organizasyonun yapılması
•  Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi

9.) İşverenlerin kaç sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; gerekli her türlü önlemi alma, denetleme, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme, bilgilendirme, işyerinde risk değerlendirmesi yapma, işyerinde gerekli araç ve gereç temin etme, çalışanların sağlık gözetimini yerine getirme ve iş kazasını ve meslek hastalığını bildirerek kayıtlarını tutma yükümlülükleri bulunmaktadır?
CEVAP: 6331

10.) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
•  İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları
•  Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
•  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
•  Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri

11.) Hangi meslek grubuna dahil olan kişiler iş güvenliği uzmanı olabilir?
• Kimyager
• Fizikçi
• Biyolog
• Mühendis

12.) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hangi maddesinde “İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.” ifadesi yer almaktadır?
CEVAP: 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendi

13.) İş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık hangisinin görevidir?
CEVAP: İşyeri hekimlerinin

14.)  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimi
CEVAP: İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

15.)  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca kamu kurumları ile 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, yasanın bu hizmetin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınmasına ilişkin 6. maddesi hükmü ne zaman yürürlüğe girecektir?
CEVAP: 2020

16.) iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri
• İş güvenliği uzmanı
• İşyeri hekimi
• İnsan kaynakları
• Çalışan temsilcisi
• Sivil savunma uzmanı

17.) Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı ve en az kaç çalışanın çalıştığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması öngörülmüştür?
CEVAP: 50

18.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesine göre işverenlerin yükümlükleri arasında yer alır?
• Sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hâle getirilmek
• Mesleki risklerin önlenmesi,
• Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,
• İş sağlığı organizasyonun yapılması,
• Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
• Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Ünite 6: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler

1.) iş kazalarının temel faktörleri
• İnsan
• Makine
• Ortam
• Yönetim

2.) Kabul edilebilir ve yasal güvenlik kurallarına uymayan, kişinin kendisine, başkalarına ya da alet ve ekipmanlarına zarar veren davranışlara ne denir?
CEVAP: Güvensiz davranışlar

3.) İş kazası, önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan olaydır. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
CEVAP: WHO

4.) hangisi iş kazalarında iş yeri ortam faktörünün etkilerinden biridir?
CEVAP: Titreşimden arındırılması

5.) Meslek hastalıkları dosyalarında aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmaz?
CEVAP: İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi

6.) iş kazalarının nedenlerine bakıldığı zaman karşımıza çıkan faktörler arasındadır?
İş kazasına neden olan faktörler?
• İnsan,
• Makine,
• Ortam
• Yönetim

7.) Güvensiz durum ve davranışlar arasında yer almaz?
CEVAP: Kişisel hijyen kurallarına uymamak

8.) hangileri iş ve hastalık ilişkisinin kategorilerindendir?
• Meslek hastalıkları
• İşle ilgili hastalıklar
• Çalışanları etkileyen hastalıklar

9.) Hangileri işverenlerin karşılaşabilecekleri ve parasal olarak ölçülebilen doğrudan maliyetler arasındadır?
• İşverenlerin SGK’ ye ödedikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları primi ile karşılanan tıbbi müdahale ve hastane masrafları, ilaç bedelleri ile çalışana ödenen geçici iş göre- mezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik gelirleri ile ailesine ödenen ölüm giderleri,
• Mahkeme masrafları,
• Çalışana, ailesine veya yakınlarına ödenen tazminatlar

10.) iş kazalarını "önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan olaydır" olarak tanımlamaktadır?
CEVAP: Dünya Sağlık Örgütü

11.) Meslek hastalıkları etkenle çalışanın ilk temasından ....BİR HAFTA...... ile ....30 YIL...... sonra ortaya çıkabilmektedir.

12.) • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının, çalışana ve işverene büyük maddi ve manevi zarar vermesi
• Vasıflı insan gücü kaybı ve bunların iş göremez duruma düşmeleri
• Çalışana yapılan kültürel harcamaların ve eğitim harcamalarının kayıpları
Aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
CEVAP: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ülke Açısından Maliyeti

13.)  işverenlerin karşılaşabilecekleri ve parasal olarak ölçülebilen doğrudan maliyetlerdendir?
CEVAP: Çalışana, ailesine veya yakınlarına ödenen tazminatlar

14.) hangileri Meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışanların üzerine düşen sorumluluklardandır?
• Kişisel koruyucu donanımları usulüne göre ve sürekli kullanmak
• Çay ve yemek molaları öncesi ellerini bol sabunlu su ile yıkamak
• Elbise dolabında iş kıyafetleri ile günlük kıyafetlerini ayrı bölümlere koymak

15.) Pek çok etkenin bir arada görüldüğü, çalışma ortamının rol oynayabildiği, birlikte farklı risklerin de yer aldığı, karmaşık bir nedenler bütününe sahip hastalıklara ne ad verilir?
CEVAP: İşle ilgili hastalıklar

16.) iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işverenin yapması gerekenler arasındadır?
• Güvenli çalışma koşullarını sağlayacak her türlü önlemi alması,
• İş sağlığı ve güvenliğine yönelik araç-gereçleri noksansız bulundurması,
• Özellikle makine koruyucularda herhangi bir sorun olup olmadığını denetlemesi,
• Çalışanların kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalarını sağlaması

17.) Türkiye’de yapılan riskli iş kolları
• Çimento
• Madencilik
• Akü üretimi
• Pestisit üretimi
• diğer kimyasalların üretimi

Ünite 7: İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi ve Hukuki Sonuçları

1.)  İş kazası yaşanması durumunda  çalışan bu kazayı kolluk kuvvetlerine en geç kaç gün içinde bildirmekle yükümlüdür?
CEVAP: Bildirmek zorunda değildir.

2.) 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde, iş kazası bildirgesi için tanınan süreler:
• Adi posta ile yapılan bildirimlerde - Kurum kayıtlarına intikal tarihi
• Kargo ile yapılan bildirimlerde - Kurum kayıtlarına intikal tarihi
• İadeli taahhütlü - Postaya veriliş tarihi
• Acele posta ile yapılan bildirimlerde - Postaya veriliş tarihi
• Resmî tatil günlerine rastlayan günler - Üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.

3.) Sigortalının ölümü nedeniyle kendisine gelir bağlanmış olan ancak evlenmeleri nedeniyle gelirin kesilmesi gereken kız çocuklarına, hangi kanun uyarınca evlenmeleri ve talepte bulunmaları hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği verilir?
CEVAP: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesi uyarınca

4.) Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için seçeneklerde bulunan koşullardan hangisi gereklidir?
CEVAP: Sigortalı olması koşulu

5.) Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesine göre seçeneklerden hangisi bedensel zarar kalemleri
• Tedavi giderleri,
• Kazanç kaybı,
• Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar,

6.) Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından durumun  öğrenildiği günden başlayarak kaç iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir?
CEVAP: 3 iş günü

7.) Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesine göre bedensel zarar kalemleri şunlardır;
• Tedavi giderleri,
• Kazanç kaybı,
• Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

8.) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçinin ya da yakınlarının çekmiş oldukları bedensel veya ruhsal acı, elem ve ıstırabın kısmen olsun giderilmesi amacıyla açılan dava çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Manevi Tazminat

9.) Sigortalının meslek hastalığı sonucu uğradığı gelir kaybını telafi etmeye yönelik talebine ne denir?
CEVAP. Maddi tazminat talebi

10.) Hangisi "Destekten Yoksun Kalma Tazminatını" açabilmektedir?
CEVAP: Çalışanın nişanlısı (Bu çerçevede sadece eşler, çocuklar veya ana-baba değil, kardeşler, nişanlılar, evlilik dışı birliktelik yaşayanlar da destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.)

11.) Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan hak sahibi
 CEVAP: Eş, çocuk, ana ve babası hak sahibi sayılacaktır.

12.) İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, işverenin sosyal güvenlik kurumu karşısındaki sorumluluğunun tespitinde hangi ilke dikkate alınır?
CEVAP: Kaçınılmazlık ilkesi 

13.) Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından durumun  öğrenildiği günden başlayarak kaç iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir?
CEVAP: 3 iş günü

14.) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceklerdir?
CEVAP: 10 gün

15.) “İşveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür” (6331 sayılı İSGK m.14/2-b)
CEVAP: 3 gün

Ünite 8: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-I

1.) Çalışma ortamında kızılötesi radyasyonla karşılaştığımız alanlar nelerdir?
• Sırların pişirilmesi
• Kağıt kurutuma
• Alevli kesme cihazlarıyla ısıtma
• Boyaların kurutulması
not: Güneş ışığı mor ötesi radyasyon kaynağıdır.

2.) En yaygın mor ötesi radyasyon kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Güneş

3.) Genellikle yakıtların tam yanmaması sonucu oluşan ve sıklıkla oto tamir atölyelerinde bulunan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Karbon monoksit

4.) Hangileri çözücülerin sebep olduğu fizyolojik etkilerdendir?
• Dermatit
• Solunum yollarında tahriş
• Merkezi sinir sisteminde yarattığı etkilerdir.

5.) Çalışma ortamının nemi,
Çalışma ortamının hava akış hızı,
Çalışanın sağlığı,
Çalışanın giyimi,
Çalışanın beslenmesi.
Aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
CEVAP: Isıl Konfor

6.) Eğer çalışanlar yeterli bilgi ve yeteneğe sahip değillerse çok karmaşık işler de çalışanlar üzerinde gerilime neden olabilir.
Aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
CEVAP: İşin Kapsamı

7.) Çalışma ortamlarında boyaların, parlatıcıların, sırların, yapıştırıcıların, yazıcı mürekkeplerinin ve diğer koruyucu kaplamaların kurutulması ve pişirilmesi süreçlerinde ne tür radyasyonla karşılaşılır?
CEVAP: Kızılötesi radyasyon

8.) Çalışma ortamındaki kızılötesi radyasyonla aşağıda sıralanan süreçlerde karşılaşabiliriz:
• Boyaların, parlatıcıların, sırların, yapıştırıcıların, yazıcı mürekkeplerinin ve diğer koruyucu kaplamaların kurutulması ve pişirilmesinde,
• Metal parçaların özellikle elektrik arkı ve alevli kesme cihazlarıyla ısıtılmasında,
• Kumaşların, kâğıdın vb. diğer malzemelerin kurutulmasında.

9.) hangileri termal konforu etkileyen faktörler arasındadır?
• Çalışma ortamının sıcaklığı,
• Çalışma ortamının nemi,
• Çalışma ortamının hava akış hızı,
• Yürütülen çalışmanın niteliği,
• Çalışanın sağlığı,
• Çalışanın giyimi,
• Çalışanın yaşı ve cinsiyeti,
• Çalışanın fiziki durumu,
• Çalışanın beslenmesi.

10.) Metal temizleme banyolarında kuvvetli bir su uzaklaştırıcı ve yükseltgeyici olarak kullanılan, dokuları hızlıca yok eden ve şiddetli yanıklara neden olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sülfürik asit

11.) 'Solunduğunda ciğerde yapışıp kalır ve vücut onu izole etmek için etrafında doku oluşturur,en önemli belirtisi, nefes darlığıdır'
Yukarıda verilen etkileri yapan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Asbest

12.) Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem ve hava dolaşımının çalışanlara rahatlık vermesi -----Isıl Konfor----- olarak düşünülmektedir.

13.) İş sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan etmenler dört ana başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar:
1. Fiziksel faktörler
2. Kimyasal faktörler
3. Biyolojik faktörler
4. Psikososyal faktörler

14.) Yeterli bir aydınlatma yapıldığı takdirde;
• hataların azaltılması,
• kusurların tespit edilebilme olasılığının artması,
• ince detayların tespiti ve hassas ölçümlerin yapılması sırasında harcanan zamanın azalması,
• daha temiz bir çalışma ortamının oluşturulması,
• daha iyi bir sosyal ortamın oluşturulması sağlanabilir.

15.) Yoğun görünür bölge radyasyonu, aşağıdakilerden hangisinden salınmaz?
CEVAP: İş makinalarından
Not: Yoğun görünür bölge radyasyonu güneşten, doğal olmayan ışık kaynaklarından, ark kaynağı işlemlerinden ve oldukça parlak gövdelerden salınmaktadır.

16.) Çalışma ortamındaki bağıl nem aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
CEVAP: Higrometre

17.) Çalışma ortamındaki bağıl nem miktarı %30 ile %80 arasında olmalıdır.

18.) Hangisi zehirli, yanıcı veya aşındırıcı atık kimyasalların neden oldukları
•  Yangınlar
•  Patlamalar
•  Hava kirliliği
•  Su kirliliği

Ünite 9: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörleri-II

1.) Devrilme ihtimalinin olmadığı malzemelerde, makineyle istifleniyorsa azami yükseklik ne kadar olmalıdır?
CEVAP: Makinenin bom yüksekliği

2.) Hangileri ekranlı araçlardan kaynaklı meslek hastalıklarının nedenleri arasında yer almaktadır?
• Yüksek iş hızı
• Hedeflenen üretim
• Yüksek teknolojiye geçiş
• Hareketsizlik
• ofis çalışmalarının artması

3.) Karpal tünel sendromu meslek hastalığına aşağıdaki durumların hangisinde rastlanmaktadır?
CEVAP: Ekranlı araçlarla çalışma

4.) iş kazası ve meslek hastalığı konusunda önemli tehlike kaynaklarını barındıran işler:
CEVAP: elektrik, elle kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, depolama, ekranlı araçlar ve el aletleriyle çalışmalar.

5.) Elle yük taşıma işlerinde ortaya çıkan kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek, sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanların korunmasını sağlamak kimin sorumluluklarındandır?
CEVAP: İşverenin

6.) hangisi, elle taşımada, yanlış kaldırmadan kaynaklanan yaralanmalara ve zararlara sebep olanlar:
• Fıtık,
• Diz eklemlerinin zarar görmesi,
• İncinmeler ve burkulmalar,
• El ve ayak parmaklarının çatlaması ve ezilmesidir.

7.) Elle yükleme ve taşımayı tehlikeli kılan unsurlar kaç ana başlıkta toplanmaktadır?
CEVAP: 4

8.) hangileri doğru istiflemede dikkat edilecek hususlardandır?
Varil gibi büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilmelidir.
Yığınların yüksekliği, eni ve boyu orantılı olmalıdır.

9.) hangileri önleyici kontrol tedbirleri arasında yer alır?
• Kaynağından çözme (ortadan kaldırma)
• Mühendislik çözümleri (teknik tedbirler)
• Organizasyon ve yönetim planlamaları
• Çalışanlara eğitim verilmesi

10.) Doğru taşıma tekniklerini uygulayabilmek için yükün kaldırılmasında uygulanacak bazı kurallar vardır. Yukarıdakilerden hangileri bunlar arasında sayılabilir?
• Bir yükü kaldırmadan önce yükün ağırlığı kontrol edilmeli.
• Hareket alanı engellerden arındırılmalı, temizlenmeli.
• Güvenli bir şekilde kaldırılmalı.
• Ayaklar “ikiye on var” saat pozisyonu şekline getirilmeli.
• Dizler bükülmeli.
• Arka düzgün ve dimdik tutulmalı.
• Boyun, kafa, çene yukarıda tutulmalı.
• Taşınacak yük sıkıca kavranmalı.
• Eller ve tutulacak nesnelerin kaygan olmamasına dikkat edilmeli.
• Taşınacak yük yerden kaldırılırken nesneyi ayak ve vücuda mümkün olduğu kadar yaklaştırmalı.
• Kaldırırken yükün bacak kaslarına bindiğine emin olunmalı.
• Eğik, açılı durmamalı, dik bir konumda olunmalı.
• Eğer ayaklar emniyette ve vücut uygun bir durumda değilse zorlanmamalı.
• Yük mümkün olduğunca vücuda temas ettirilmeli.
• Yükün kaldırılmasında ve taşınmasında kollar düz ve aşağı doğru dönmüş bir vaziyette tutulmalı.

11.) Elektrik kazalarında etken unsurlar aşağıda sıralanmıştır. Bunlar:
1. Akımın cinsi, büyüklüğü, şiddeti, yönü, izlediği yol, frekansı ve süresi,
2. Gerilimin büyüklüğü,
3. Toprağın kuru veya ıslak durumu,
4. Elektrik devresinin tamamen izole edilmesi,
5. İnsan vücudunun direnci, ellerin kuru, yaş olması veya nasırlı olması,
6. Akım kaynağı ile çalışan arasında akım engelleyici olmamasıdır.

12.) Elektrikle çalışmalarda meydana gelebilecek çarpılmalarda yapılması gerekenler:
• Kalp durmuş ise kalp masajına başlanmalıdır.
• Kazalı bir örtü ile örtülerek sıcak tutulmalıdır.
• Akım kesilmemişse çarpılan kişi, elbisesinin kuru olan kısmından tutularak gerilim altındaki bölgeden uzaklaştırılmalıdır.
• Çarpılan kişinin çıplak vücuduna dokunulmamalıdır.

13.) El aletlerinden kaynaklı kazaların nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:
1. Aletlerin kurallarına uygun kullanılmaması,
2. Eğitimsiz alet kullanımı,
3. Yanlış alet seçimi veya yanlış yerlerde kullanılması,
4. Kullanım sırasında kişisel koruyucu donanım kullanılmaması,
5. Arızalı ve bakımsız kötü durumda olan aletlerin kullanılması,
6. Aletlerin kullanılması sırasında gerekli dikkatin gösterilmemesi,
7. Aletlerin yetkilendirilmeden, izin verilmeden kullanması,
8. Aletlerin koruyucu içine alınmadan taşınması ve depolanması,
9. Elektrik donanımlarının ve topraklamalarının uygun olmamasıdır.

14.) Elektrik tesisatında küçük görülen ancak zararları bakımından hiç de küçümsenmeyecek kaçak akımları fark ederek devreyi açan anahtarlara kaçak akım koruma anahtarları (diferansiyel koruma cihazı) denmektedir. Tali panolarda kaç mA, akım röleleri kullanılmalıdır?
CEVAP:  Tali panolarda 30 mA, ana panolarda 300 mA’ lik kaçak akım röleleri kullanılmalıdır.

15.) Yüklerin elle taşınmasından dolayı aşağıda verilen sağlık problemleriyle karşılaşılmaktadır:
• Sürekli kaldırma veya taşıma işlemlerinden dolayı kas ve iskelet sisteminin zamanla aşınması sonucunda omurilik ve sırtın bazı kısımlarında ortaya çıkan ağrılar ve rahatsızlıklar,
• kesik ya da kırıklar gibi kazalar sonucunda meydana gelen akut travmalar,
• disklerin yerinden oynaması,
• lifli dokunun iltihaplanmasıdır.

16.) “Elle Taşıma İşleri Yönetmelik”i hangi tarihte yayımlanmıştır?
CEVAP: 24 Temmuz 2013

17.) Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleri nasıl ifade edilir?
CEVAP: Elle taşıma işi

Ünite 10: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörleri-III

1.) İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapıları aşağıdaki yönetmeliklerin hangisine göre belirlenmektedir?
CEVAP: Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

2.) Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgiden oluşan işaretler aşağıdaki işaret grubunun hangisinde yer almaktadır?
CEVAP: Yasaklayıcı işaretler

3.) “İşyeri Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” hangi tarihte yayımlanmıştır?
CEVAP: 17 Temmuz 2013

4.) 30/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerleri
•  Hastaneler
•  Maden, petrol ve gaz çıkarma işleri
•  Fabrikalar
•  Kalabalık şirketler
 • İşyeri ve depolarda

Bu yönetmelik sadece aşağıda belirtilen iş ve yerleri kapsamamaktadır:
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerleri,
b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanları,
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işleri,
d) Balıkçı tekneleri,
e) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, uzak tarım ve orman alanları.

5.) Ulaşım yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CEVAP: Düşme riskini önleyecek şekilde olmalıdır.

6.) Bir iş yerinde aşağıdaki yerlerden hangisinde, tuvalet ve lavabo bulundurulmaz?
CEVAP: Bahçede

7.) 50’den az çalışanı bulunan  işveren, yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla iletişimde olması için en az kaç kişi çalıştırmalıdır?
CEVAP: 1 KİŞİ

8.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürürlüğe soktuğu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amaçları:
•  İş yerlerinden iş sağlığının sağlanması
•  İş yerlerinde iş güvenliğinin sağlanması
•  Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
•  İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek

9.) işyerlerindeki elektrik tesisatı ile ilgili alınması gereken önlemler:
• Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilmeli
• İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) bulundurulmalıdır.
• Elektrik tesisatının bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanmalıdır.
• Yıldırıma karşı tedbirler alınmalıdır.

10.) Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği'nde geçen işaretler:
• Emredici işaret
• Bilgilendirme işareti
• Uyarı işareti
• Yasak işareti
• Işıklı işaret

11.) sağlık ve güvenlik işaretlerindendir?
CEVAP: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha

12.) Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretler aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sağlık ve güvenlik işaretleri

13.) Hangi seçenekte risk faktörleri doğru olarak verilmektedir?
• İşyeri bina ve eklentileri
• Temizlik ve düzen
• Sağlık ve güvenlik işaretleri

14.) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanan ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulundurulmayan güvenlik önlemi ----Acil çıkış yolları ve kapılar ---- olarak adlandırılmaktadır.

15.)  Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak merdivenlerde olması gerekenler doğru olarak verilmiştir?
• Ateşe dayanıklı olması
• Sağlam olması
• Yeterli genişlik ve eğimde olması
• Korkuluklarla çevrili olması

16.) işyeri temizliği ve düzeni konusunda günümüzde uygulanan 5S kuralları:
İşyeri temizliği ve düzeni konusunda günümüzde uygulanan en etkili yöntem 5S kuralıdır. Kısaca “S” harfi ile başlayan 5 Japonca sözcükten oluşan bir kavramdır. Bu kavramlar;
1. Seiri (Sınıfla); gerekli olmayanı kaldır, gerekli olanı sakla.
2. Seiton (Düzenle); her şeye bir yer ve her şey yerli yerinde.
3. Seiso (Süpür); her şeyin ve her yerin temizlenmesi ve sürekli olarak temiz tutulması.
4. Seiketsu (Standartlaştır); araç, gereç, donanım, alan ve koridorların sürekli ve güvenli biçimde tertipli, düzenli ve temiz tutulması.
5. Shitsuke (Sürdür); kurallara ve prosedüre uymak ve uygun biçimde sürdürerek takip etmek.

17.) İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik hâlini bozan, çalışanlar ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan), değerlendiren ve kontrol altına alan kavramın tanımı CEVAP: iş Hijyeni

18.) Acil çıkış kapıları:
• Acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde ve dışarıya doğru açılır
• Tüm çalışanların görebileceği bir yerde, iş yerine ait tahliye planıda bulunması gerekmektedir
• Acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması gerekmektedir
• Elektrik kesilmesi hâlinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır

19.)  iş hijyeninin kapsadığı teknik alanlar arasında yer alanlar:
• Sağlık hâlini bozan koşullar
• Stres yaratan koşullar
• Hastalığa neden olan koşullar
• Çalışanlar için verimsizlik yaratan koşullar

20.) Kişisel koruyucu donanım kullanılan ve zorunluluk anlamı taşıyan işaret levhaları hangi renkte olmalıdır?
CEVAP: mavi

21.) Aşağıdaki durumlardan hangisinde işaret levhasının rengi yeşildir?
CEVAP: Tehlike yok ve acil çıkış, ilkyardım işareti levha rengi yeşildir.

Ünite 11: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler

1.) hangisi "meslek hastalığı"na neden olabilecek fiziksel etkenlerdendir?
CEVAP: Radyasyon (iyonize olan ve olmayan) X ışınları

2.) Hangisi "kimyasal yanıklarda" yapılacak uygulamalardandır?
CEVAP: Giysiler çıkarılmalı ve bölge bol suyla en az 15-20 dk. yıkanmalıdır

3.) Heimlich Manevrası hangi durumda uygulanır?
CEVAP: Nefes borusuna yabancı cisim kaçması

4.) Şok pozisyonu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
CEVAP: Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm. kaldırılır, gerekirse baş yan çevrilir.

5.) Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili işveren yükümlülüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
• Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir
• İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.
• İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.

6.) Meslek hastalığına neden olan işyeri ortam faktörleri arasında en sık görülen A Grubu olarak adlandırılan hastalıklar hangisidir?
CEVAP: Kimyasal nedenli hastalıklar
NOT: Metaller, gazlar, çözücüler, asit alkali maddeler, pestisitler ve kanserojen maddeler gibi pek çok etken ciddi tehlikeler oluşturarak meslek hastalıklarına sebep olan kimyasal faktörlerdendir.

7.) Organ kopmalarında ilk yardımda ilk yapılacak olan aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Etkili bölgeye turnike uygulamak

8.) İlk yardımdaki temel uygulama olan "KBK Kuralı" hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
CEVAP: Koruma-Bildirme ve Kurtarma

9.) Bir eli yaralının alnına koyup diğer elin 2-3 parmağı ile çeneden tutularak başın geriye doğru itilip çene kaldırılan pozisyona --- Baş-çene ---  adı verilmektedir?

10.) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirler almak ilkyardımın hangi uygulamasından biridir?
CEVAP: Koruma

11.) Nedeni belli, önlenebilir, ilerleyici, tekrarlanabilir, maluliyet bırakan, tazminat gerektiren (bazı durumlarda maluliyet bırakmadanda) bildirimi zorunlu hastalık grubuna ne ad verilir?
CEVAP: Meslek hastalıkları
meslek hastalıkları: Üreme bozuklukları, Gürültüye bağlı işitme kaybı,  Kalp-damar hastalıkları,  Cilt hastalıkları

12.) Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve işyerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
• Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.
• Kişisel koruyucu donanımlar, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
• Tam koruma sağlamalıdır.
• Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
• Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
• İşyeri şartlarına uygun olmalıdır.
• Temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu gösteren CE işareti taşıyan ürünler seçilmelidir.

13.) hangisi ilk yardımdaki temel uygulamalara ilişkin doğru bir bilgidir?
CEVAP: Ilk yardımdaki temel uygulamalar koruma, bildirme ve kurtarmadır

14.) İlk yardımdaki temel uygulama olan "KBK Kuralı" hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
CEVAP: Koruma-Bildirme ve Kurtarma

15.) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında az tehlikeli işyerlerinde kaç çalışan için 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur?
CEVAP: 20,

16.) Kişisel koruyucu donanımlar
•  Baş koruyucuları
•  Gövde ve karın bölgesi koruyucuları
•  El ve kol koruyucuları
•  Cilt koruyucuları

17.) kişisel koruyucu donanımlarla ilgili doğru bir ifadedir?
CEVAP: Kullanımları konusunda eğitim verilmelidir.

Ünite 12: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar