Uyanan Gençlik

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 6 - Açık Öğretim Lisesi - Son Tekrar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11629
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
1-Verilen sembollerden hangisi Yahudiliğe aittir?
Cevap: Yıldız

2-Kudüs’de bulunan mabedin yıkılmasından sonra Yahudilerin Dini ritüel için
kullandıkları mekanlara verdikleri isim hangisidir?
Cevap: Sinagog

3-Muhakkak Allah adaleti iyiliği, akrabaya karşı cömert olmayı emreder;
hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı…..
Cevap: iyilik ve kötülükte insanın payı vardır

4-hangisi dini duygu ve değrlerin kötüye kullanılmasının en son örneklerinden
birdir?
Cevap: 15 Temmuz darbe girişim

5-Hristiyanlık kutsal metinleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Hz. İsa, Tanrı’nın sözü ve vahyin kendisidir

6- Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olarak seçtiği, İncil’in içerisindeki hükümleri ve
öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişinin her birine….. denir.
Cevap: havari

7- Yahudilik “yahve” ve “ Elohim” kavramları verilerden hangisini ifade etmek
için kullanılmaktadır?
Cevap: Tanrının isimlerini

8-İslam inanç esaslarına inanmayan kişiler için kullanılan kavram hangisidir?
Cevap: Kafir

9- Kendilerinin Yahudi olduklarını söyleyen ancak diğer Yahudi grupları
tarafından Yahudi olarak kabul edilmeyen mezhep hangisidir?
Cevap: samiriler

10-İslamafobi; İslam karşıtlığı İslam’dan ve Müslümanlardan gerekçesiz
korkulması demektir.
Seçeneklerden hangisi İslamfobinin nedenlerinden biri değildir?
Cevap: İslam’ın dünyada hızla yayılasının hayranlık uyandırması

11-Modernlenşme süreci ile birlikte hızlı şehirleşme, fertlerin kendi düşüncesini
öne çıkarması, insanların birbirlerini çıkar ilişkisine göre değerlendirmeleri,
mahrumiyet duygusu, ahlaki ve sosyal belirsizlikler insanların yeni dini
hareketlere yönelmesine sebep olmaktadır.
Bu metinde yeni dini hareketlere yönelme sebeplerinden hangisine
değinilmemiştir?
Cevap: Aile kurumunun zayıflaması

12-Baba oğul ve kutsal ruh ’tan meydana gelen ve Hristiyan tanrı düşüncesindeki
üçlemeyi ifade eden kavram hangisidir.
Cevap: Teslis

13-“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı
yaratandır. O, Mutlak gün sahibidir, çok bağışlayıcıdır.” Mülk süresi 2. Ayet)
Bu ayet seçeneklerdeki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?
Cevap: Ölüm ve hayatın var olma sebebi nedir?

14- Merkezi Vatikan olan Hristiyan mezhebi seçeneklerden hangisidir?
Cevap: Katolik

15-Ortodoksluğun ruhani başkanlarına ne ad verilir?
Cevap: Patrik

16-325 yalında İznik konsili’nde bir araya gelen Hristiyanlar tarafından-----
görüleri benimsenmiş ve Hz. İsa’nın tanrı olduğu kabul edilmiştir.
Bu metinde bırakılan boşluğa verilenlerden hangisi getirilmelidir?
Cevap:Pavlus’un

17- Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri
midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü
idrak edip inanmıyorlar. (Tur süresi 35-35 ayetler)
Bu ayetlerde seçeneklerde verilen akımlardan öncelikle hangisine yönelik bir
eleştiri bulunmaktadır?
Cevap:Deizm

18-Hagisi islamofobiye karşı Müslümanlara düşen görevlerden biri değildir?
Cevap: Diğer kültürleri yok saymak

19-Hristiyan inanışında Hz. İsa’nın havarileri ile yediği son yemeğin anasına
yapılan ayindir?
Hakkında bilgi verilen sakrament hangisidir?
Cevap: Emek şarap ayini

20-Ey kavimim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir, ahire g…
ebedîlik yurdu işte orasıdır.
Bu ayete göre seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Din hayatının işleyişine yön veremez

21-Yahudilikte meshin seçeneklerden hangisinin soyundan geleceğine
inanılmaktadır
Cevap: Davud

22-Hangisi Hristiyanlık ritüellerden biridir?
Cevap: Paskalya

23-Teslis inancı ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Kutsal ruh Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem dir

24-Hristiyanlık nihilist yaklaşıma ait bir düşünce değildir?
Cevap: Evrenin anlamsız ve amaçsız olduğu

25-Hangisi Yahudiliğin inanç esaslarından bir değildir?
Cevap Dünyaya gelen her insan aslı suç ile doğmaktadır

26-Kainaat , Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışardan
müdahale olamdan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak
kabul edilmektedir.
Bu görüş seçeneklerde verilen felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?
Cevap: Deizm

27- Kur’an-ı Kerim de Hristiyanlar için kullanılan bir isimdir.
Arapçada “yardım etmek” anlamına gelir.
Allah yoluna İsa ya yardımcı olanlar” anlamında kullanılır
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?
Cevap: Nasrani

28-Hristiyan inancına göre her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir ve
çocuğun günahlarından temizlenmesi için temizlenmesi için bu ayinin yapılması
zorunludur. Vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılan bu
ayin, diğer ayinlerin de kabulünün temel şartıdır.
Hakkında bilgi verilen sakrament hangisidir?
Cevap: Vaftiz

29- Yahudi isiminim kaynağı verilenlerden hangisidir?
Cevap: Hz. Yakub’un oğlu Yahuda

30- Kıyametten önce barış ve selametin hüküm süreceğine veya kıyametin kopuşu
sırasında kendilerinin kurtarılacağına inanan topluluklara denir
Tanımlanan bu dini topluluklar verilenlerden hangisi ile isimlendirilir?
Cevap: Milenyum Tarikatları

31- Hangisi nihilist yaklaşıma ait bir düşünce değildir?
Cevap: Yaşanmaya değer hiçbir şeyin bulunmadığı

32- “insan kendisini başıboş bırakılacağını mı zanneder?
Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız
Bu ayetlerin ortak mesajı hangisidir
Cevap: İnsan yaptıklarından sorumludur

33- O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek
sahibi her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğini kaynağı, güvenlik veren,
gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve
büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzatdır.”
Bu ayet seçeneklerde verilen inanç ile ilgili felsefi yaklaşımlardan hangisini
desteklemektedir.
Cevap: Teizm

34-Seçeneklerden hangisi Hristiyanlık için kullanılan ifadelerden biridir?
Cevap: İsevilik

35-Filistin bölgesinde göçebe olarak yaşayan Yahudilerin ismidir. Yahudilere bu
ad, Filistin bölgesinde yaşayan yerli hak tarafından verilmiştir.
Cevap: İbrani

36- Verilen sakrementlerden hangisi Hristiyanlıktaki “her doğan çocuk günahkar
olarak dünyaya gelir.” İnanışı ile ilgilidir?
Cevap: Vaftiz

37-Yahudilik inancında her şeyi yaratan ve her şeye hükmeden tanrı için
kullanılan isim hangisidir?
Cevap: Yahve

38-Ayetlerin hangisinde deizmin yanlış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır?
Cevap : Onlar Allah ile birlikte başka tanrılar edindiler. Kimi doğru olunduğunu
yakında bilecekler”(hicr süresi 96. ayet)

39-. –maddecilik anlamına gelir - Maddeden bağımsız fizikötesi bir alem
olmadığını savunur. -Tanrı, ahiret, din ve kutsal kitap gibi inanç esaslarını
reddeder.
Hakkında bilgi verilen felsefi yaklaşım hangisidir?
Cevap. Materyalizm

40-Hristiyanlık Pazar gününün kutsal kabul edilmesinin en önemli nedeni
seçeneklerde verilenlerden hangisidir
Cevap. Hz. İsa’nın öldükten sonra bu günde dirildiğine inanılması

41-Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanlar için kullanılan bir isimdir.
-Arapçada “yardım etme ”anlamına gelir.
-Allah yolunda İsa’ya yardımcı olanlar anlamında kullanılır
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir
Cevap: Nasrani

42-Allahın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah
yolundan engellediler. Bakın onların yapageldikleri ne kötü! (Tövbe süresi 9 ayet)
Bu ayette verilen mesaj seçeneklerden hangisidir?
Cevap: Manevi kalkınma , doğru dini bilgiye ulaşmakla mümkündür.

43-Matta, Markos, Luka ve Yuhanna seçeneklerde verilen kutsal kitaplardan
hangisi ile isimlendirilir?
Cevap: İncil

44- Yahudilikte peygamber anlayışı için seçeneklerde verilenlerden hangisi
söylenemez?
Cevap: Kendilerini iyi ve güzele yönlendiren herkes peygamber derler.

45- maddi unsurlar hayattaki başarının göstergeleri olarak görülmekte, bireyler
para ve maddeleri kişisel mutluluk ve sosyal ilerleyişlerine giden bir yol ve bir
amaç olarak görmektedir. Dini öğretilere yer verilmeyen bu yaşam tarzında
maddi alemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşü
hakimdir.
Hakkında bilgi verilen felsefi yaklaşım hangisidir?
Cevap: Materyalizim

46- -Mabed’in tekrar inşa edilmesine öncülük etmiştir.
- Babil sürgününde Yahudiler, onun etrafında birleşerek Kudüs’e
dönmüşlerdir
Bu bilgiler seçenektekilerin hangisi ile ilgilidir?
Cevap: Yahuda

47- Gördüğü bir vizyonda Hz. İsa’nın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi
verildiğini söyleyerek İLK misyonerlik faaliyetlilerini başlatan kişi hangisidir?
Cevap: Pavlus

48- Yahudilik inancında her şeyi yaratan ve her şeye hükmeden için kullanılan
isim hangisidir?
Cevap: Yahve

49-Hristiyanlık kutsal metinleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: İnciller Hz. İsa hayatta iken yazıya geçirilmiştir.

50- .Dünya üzerindeki Yahudilerin çoğunluğunu oluştururlar.
. Tevrat’ın Hz. Musa’ya geldiği şekilde asılını koruduğuna inanırlar.
. Tanrı’nın adını lüzümsüz yere telaffuz etmezler, onun yerine “efendimiz”
anlamında “adonay” derler
Cevap: Yeniden Yapılanmaca Yahudilik

51- Yahudilerin hem dini hem de milli hayatlarının merkezi olan Mabed
seçeneklerden hangisi zamanında inşa edilmiştir.
Cevap: Kral Süleyman

52- Verilenlerden hangisi Yahudileri ifade etmek için kullanılan kavramlardan
biri değildir.
Cevap. Nasrani

53-İslam inancına göre verilenlerden hangisi yanlıştır.
Cevap: Akılın dışında bir bilgi kaynağı kabul edilemez

54-hangisi Hz. Musa’ya gönderilen on emir’den biri değildir.
Cevap: Faiz yemeyeceksin

55- hangisi Hristiyanlıktaki teslis inancının unsurlarından biri değildir?
Cevap: Kitab-ı mukaddes

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
986 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:11:06
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
1032 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:20:16
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
1013 Gösterim
Son İleti 26 Temmuz 2017, 09:29:01
Gönderen: Bilgecan
0 Yanıt
433 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 14:11:21
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
408 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2021, 17:57:18
Gönderen: D®agon