Uyanan Gençlik

Tarih 2 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 2 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 12:11:16 »
1.   İslamiyet öncesi Arap Yarımada- sı’nda Main, Seba, Himyeri, Gassani gibi birbirinden bağımsız devletçiklerin bulunması, aşağıda- kilerden hangisine kanıttır?
A)   Araplar arasında dinsel birliğin sağlandığına
B)   Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin olmadığına
C)   Araplar arasında putperestlik ina- nışının yaygın olduğuna
D)   Arap Yarımadası’nda bağımsız İslam Devleti’nin kurulduğuna

2.   İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda,
I.   köle ticaretinin yapılması,
II.   kadının miras hakkından mahrum olması,
III.   Mekke civarında panayırların ha- ram aylarda kurulması
durumlarından hangileri sosyal adaletin olmadığını gösterir?
A) Yalnız I   
B) I ve II.
C) II ve III.   
D) I, II ve III.

3.   Bedir Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
I.   İslam tarihinin ilk savaşıdır.
II.   Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
III.   Şam Ticaret Yolu’nun kontrolü Müslümanların eline geçmiştir.
IV.   Savaş alanındaki ganimetler Müslümanlar arasında paylaştırıl- mıştır.
Bu sonuçlardan hangileri Müslümanların ekonomik kazanç sağladığını gösterir?
A) I ve II.   
B) II ve III.
C) III ve IV.   
D) I, II, III ve IV.

4.   Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi’nde İslam Devleti’nin sı- nırlarının genişlemesiyle birlikte görülen bir gelişme değildir?
A)   Halifeliğin saltanat hâline getiril- mesi
B)   Ordugâh şehirlerinin kurulması
C)   Ülkenin büyük eyaletlere ayrılması
D)   Adli teşkilatın kurularak illere kadı- ların tayin edilmesi
 
5.   Aşağıdaki olaylardan hangisi Emeviler Dönemi’nde gerçekleş- memiştir?
A)   İstanbul’un kuşatılması
B)   İspanya’nın fethi
C)   Mevali sorunu
D)   Deve Olayı

6.   Avrupa’da;
•   İslam ilerleyişinin durması,
•   Afrika ve İspanya’da karışıklıkların çıkması
gibi olaylar, aşağıdakilerin hangisi sonucunda gerçekleşmiştir?
A)   Köprü Savaşı
B)   Hz. Muhammed’in vefatı
C)   Puvatya Savaşı
D)   Kavimler Göçü

7.   Aşağıdaki İslami bilimlerden hangisiyle uğraşanlara “müfessir” denir?
A) Hadis
B) Tefsir
C) Fıkıh   
D) Kelam

8.   Aşağıdaki savaşlardan hangi ikisi iki Türk devleti arasında yapılmıştır?
A)   Yassı Çimen - Dandanakan
B)   Miryokefalon - Malazgirt
C)   Dandanakan - Katvan
D)   Ankara - Talas

9.   İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılmaya başlamasının nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   Gök Tanrı inancında tanrının tek olması
B)   İlk Türklerde devletin ikili teşkilatla yönetilmesi
C)   Hırsızlık, yalancılık ve adaletsizlik anlayışlarının Türklerde yasak olması
D)   İlk Türklerin temizliği önemse- melerine karşılık İslamiyet’te de “Temizlik imandandır.” anlayışının bulunması

10.   Hıttin Savaşı sonunda Kudüs’ün haçlılardan geri alınmasını sağlayarak III. Haçlı Seferi’nin düzenlen- mesine neden olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatımi   
B) Gazne
C) Eyyubi   
D) Tolunoğulları
 
11.   Divan-ı İstifanın görev alanı, aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)   Mali işler
B)   Askeri işler
C)   Eğitim işleri
D)   İç ve dış yazışmalar

12.   Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilen yazılı eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   Atabetü’l Hakayık
B)   Danişmentname
C)   Divan-ı Hikmet
D)   Kutadgu Bilig

13.   Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam devletlerindeki saray görevlilerinden değildir?
A) Kapucubaşı   
B) Yargucı
C) Emir-i alem   
D) Emir-i ahur

14.   • Sultan Alp Arslan’ın komutanların- dan Ahmet Gazi tarafından 1080 yılında kurulmuştur.
•   Beylik kuruluş yıllarında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarına hâkim olmuş, hüküm- darlarından İshak Bey’in ölümün- den sonra “Erzincan – Kemah”
ve “Divriği” olmak üzere iki kola ayrılmıştır.
•   Türkiye Selçukluları her iki beyliğin hâkimiyetine son vermiştir.
Bazı özellikleri verilen Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltuklular   
B) Artuklular
C) Mengücekliler 
D) Danişmentliler

15.   Türkiye Selçuklu Devleti’nde de- nizcilik alanındaki asıl gelişmeler Yükselme Dönemi’nde yaşanmıştır. Bu dönemin sultanları, ülkelerinde denizcilik ve deniz ticaretini geliş- tirmek amacıyla önemli çalışmalar yapmışlar ve bir takım önlemler al- mışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalış- maların sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biri olamaz?
A)   Kıyıların güvenliğinin sağlanması
B)   Sinop ve Alanya tersanelerinin kurulması
C)   Üretilen malların limanlardan ihraç edilmesi
D)   Ülkenin yönetim bakımında idari bölümlere ayrılması
 
16.   Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurulduğu coğrafya, diğerlerinden farklıdır?
A) İhşidler   
B) Akhunlar
C) Gazneliler   
D) Karahanlılar

17.   Aşağıdakilerden hangisi, Türk – İslam devletlerinde toprak sis- temini oluşturan bölümlerden biri değildir?
A) Has   
B) İkta
C) Tezhip   
D) Mülk

18.   I. Miryokefalon Savaşı - I. İzzeddin Keykavus
II.   Kösedağ Savaşı - II. Gıyaseddin Keyhüsrev
III.   Yassı Çimen Savaşı - I. Alâeddin Keykubat
IV.   I. Haçlı Seferi - II. Kılıç Arslan
Yukarıda verilen “savaş - hükümdar” eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   
B) I ve II.
C) II ve III.   
D) III ve IV.

19.   Selçukluların, Anadolu’daki şehirler arasında kervansaraylar inşa etmelerinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ticareti geliştirmek
B)   Şehirleri güzelleştirmek
C)   Yoksullara yardım etmek
D)   Sınır güvenliğini sağlamak

20.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkiye Selçuklularından kalma- dır?
A)   Divriği Ulu Cami
B)   Erzurum Üç Kümbetler
C)   Mardin Hatuniye Medresesi
D)   Aksaray - Kayseri yolu üzerindeki Alay Hanı


CEVAP ANAHTARI:
1.   B
2.   B
3.   C
4.   A
5.   D
6.   C
7.   B
8.   A
9.   B
10.   C
11.   A
12.   B
13.   B
14.   C
15.   D
16.   A
17.   C
18.   C
19.   A
20.   D

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
805 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 14:20:12
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
846 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:49:01
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
819 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 15:59:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
911 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:05:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
788 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2018, 16:14:00
Gönderen: Uyanan Gençlik