Hz. Muhammed (s.a.v.)’ in Kronolojisi

  • 0 replies
  • 1595 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı D®agon

  • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
  • *
  • 11539
  • +523/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • bilyonmu
Hz. Muhammed (s.a.v.)’ in Kronolojisi
« : 13 Mart 2014, 21:22:42 »Mekke Dönemi: Peygamberlik Öncesi

552
    Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib'in doğumu.

569
    Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib ile annesi Âmine Bint-i Vehb'in evlenmesi. Bu evlilik sırasında, Abdullah İbn-i Abdilmuttalib 18 yaşında idi.
    Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib'in vefatı.
    [?] Fil Vakası (15 Muharrem veya Muharrem'in bitimine 13 gece kala Pazar günü).
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumu/mevlid-i şerif: İslâmî rivâyete göre Hazreti İsa'nın(a.s.) miladı ile Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) arasında 569 yıl geçmiştir. Mevlid: 12 Rebiülevvel veya 8 Rebiülevvel (büyük hâfız Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî'ye göre 8 Rebiülevvel Pazartesi, güneş yılında 20 Nisan'a denk gelmektedir).
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa'diyye'ye verilmesi.

572
    Hazreti Ebu Bekir'in (radıyallâhu anh) doğumu.

574
    Şakk-ı Sadr Mucizesi: Sözlükte "yarmak" anlamına gelen şakk ile "göğüs" manasına gelen sadr kelimelerinden meydana gelen terkib "göğsün yarılması" demektir. Kaynaklarda şerh (açmak) kelimesiyle oluşan şerh-i sadr ibaresi de geçer. Konuyla ilgili siyer ve hadîs kaynaklarında yer alan açıklamalar şöyle özetlenebilir: Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, onun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa'diyye tarafından Mekke'ye getirilerek annesi Âmine Hatun'a teslim edilmesi.
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) annesi Âmine Hatun'un Ebvâ'da vefatı üzerine dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edilmesi.

575
    Hazreti Osman'ın (radıyallâhu anh) doğumu.

577
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dedesi Abdülmuttalib'in vefatı üzerine amcası Ebû Tâlib'e emanet edilmesi.

578
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebu Talib ile Suriye seyahati.

589
    [?] Ficâr savaşı.
    [?] Hazreti Ömer'in (radıyallâhu anh) doğumu.
    [?]Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hilfü'l-fudûl Antlaşması'na katılması (Zilkade).

594
    Hazreti Muhammed'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) "el-Emîn" Denilmesi: Bi'setten; Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olarak gönderilmesinden önce, Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) 25 yaşına geldiğinde Mekke'de sadece el-Emîn ismiyle çağrılıyordu.
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hatice'ye (radıyallâhu anha) ait ticaret kervanının basında Suriye'nin Busrâ şehrine git¬mesi: Zilhicce'nin bitimine 14 gece kala.
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hatice (radıyallâhu anha) ile evlenmesi.

600
    Kus ibn-i Sâide ibn-i Amr el-İyâdî'nin, Tâif'in kuzey doğusunda, Tâif ile Nahle arasında bulunan, Arap yarımadasında kapalı çarşı tarzındaki en büyük serbest ticaret merkezlerinde biri olan Ukâz çarşısında Peygamber Efendimiz’in peygamberliğini de müjdelediği bir hitabe okuması. Kus ibn-i Sâide (ö. 600) Câhiliye döneminde Hazreti Peygamber'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisini dinlediği, tevhid inancına bağlı hatip ve şairdir. Yetiştirdiği hatiplerle tanınan Necran çevresindeki İyâd kabilesine mensuptur.
    Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) doğumu: Kureyş'in Kabe'yi inşasından birkaç yıl önce; bi'setten 10 yıl önce.

605
    Peygamber Efendimiz'in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Kureyş’in Kabe’yi yeniden inşası sırasında Hacerülesved’in yerine konulması konusunda hakemlik yapması..
    Hazreti Fâtıma'nın (radıyallâhu anha) Doğumu: Bi'setten; yani Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olarak gönderilmesinden önce Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) 35 yaşındayken.

Mekke Dönemi: Peygamberlik Sonrası

609-610
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini müjdeleyen sadık rüyalar görmeye başlaması, İlk vahyin nüzulünden altı ay önce; Rebiülevvel ayında.
    Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hira'da ilk vahyi alması; Alak Sûresi'nin ilk beş ayetinin nüzulü: Hicretten 13 yıl önce: 27 Ramazan [?]

611
    Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Müslüman olması: Bi'setten; yani Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olarak gönderilmesinden bir yıl sonra.

613
    Açık davetin emredilmesi üzerine yakın akrabasını İslâm'a davet etmesi
    Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bi'setten itibaren 3 yıl boyunca insanları İslâm'a gizli çağırdı.
    eş-Şuarâ Sûresi'nin 214. veya el-Hicr Sûresi'nin 94. âyeti nâzil olunca bi'setin; yani Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olarak gönderilmesinin 4. yılında açık davete başladı
    Mekke'de açık davet 10 yıl sürdü.

614
    Mekkeli Müşriklerin himayesiz Müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

615
    Habeşistan'a hicret (bi'setin 5. yılı Recep ayı).

616
    Hazreti Hamza'nın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
    Hazreti Ömer'in (radıyallâhu anh) Müslüman olması (26 yaşında, bi'setin 6. yılının Zilhicce ayında).
    Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Müslümanların Dârülerkam'dan çıkmaları.
    Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları'nın Hazreti Peygamber'i (sallallâhu aleyhi ve sellem) korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması (Bi'setin 7. yılı 1 Muharrem).

618
    Ayın İkiye Yarılması Mucizesi: Hicretten önce hicretten yaklaşık olarak 5 yıl önce, bi'setin 9. yılında: Yüce Allah, "Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Bir âyet/mucize görseler hemen yüz çevirirler ve 'süregelen bir büyüdür' derler" (Kamer sûresi, 54/1-2) meâlindeki âyetlerde, ayın yarılmasını geçmiş zaman siygasıyla; yani "وَانْشَقَّ الْقَمَرُ": (ay yarıldı) ibaresiyle bildirmiş ve müşriklerin ilâhî âyetlerden/mucizelerden yüz çevirdiklerini haber vermiştir. Kadı İyâz'a göre "ayın ikiye yarılması (inşikâk-ı kamer) mucizesi" ile ilgili haberler mütevatirdir. Bu konuda Kur'ân-ı Kerîm'in açık beyanı bulunmaktadır. İbn Abdilber ve Zürkânî ise "ayın ikiye yarılması mucizesi" ile ilgili rivâyetlerin çokluğu ve şöhreti bakımından kesin bilgi ifade ettiğini belirtirler. Bu mucizenin vukuu, başta Hazreti Ali, İbn Mes'ud, İbn Abbâs, İbn Ömer, Enes ibn-i Mâlik , Cübeyr ibn-i Mutim (v. 59) ve -Peygamber' Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sırdaşı- Huzeyfe ibn-i Yemân el-Absî (v. 36)  (radıyallâhu anhum) gibi ashab tarafından rivâyet edilmiştir.

619
    Boykotun sona ermesi.

620
    Hüzün Yılı/Senetü'l-hüzün: Hazreti Hatice'nin (r.anha: Bi'setin 10. yılı 10 Ramazân) ve Ebû Tâlib'in vefatı (15 Şevvâl).
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Sevde bint Zem'a (r.anha) ile evlenmesi (Hazreti Hatîce'nin -r.anha- vefatından sonra bi'setin 10. yılında Ramazân veya Şevvâl ayında).
    Zeyd b. Harise ile Taife gitmesi ve Mut'im b. Adî'nin himayesin de Mekke'ye dönmesi: 1- Tâif'e gidiş: Şevvâl ayının bitimine birkaç gece veya üç gece kala. 2- Mekke'ye dönüş: 23 Zilkade Salı
    I. Akabe Biati; yani Mekke'de hac mevsiminde, Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe'de Hazreti Peygamber'le (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüşüp Müslüman olması (10 Zilhicce)

621
    İsrâ ve miraç hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Recep).
    II. Akabe Biati ve Hazreti Peygamber'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) İslâmiyet'i öğretmesi için Mus'ab b. Umeyr'i Medine'ye göndermesi (Zilhicce).
    Ebû Seleme'nin (radıyallâhu anh) Medine'ye hicreti (10 Muharrem).

622
    III. Akabe Biati: Bi'setin 13. yılında, hac mevsiminde, 12 Zilhicce (teşrik günlerinin ikincisinde) veya 13 Zilhicce (en-nefîru'l-ahir).
    Hicri Takvim'in başlangıcı: 1 Muharrem H. 1: 15/16 Temmuz 622 Perşembe/Cuma
    Medine'ye Hicret Emri: Muharrem H. 1: Temmuz-Ağustos 622.
    Berâ' b. Ma'rûr'un (radıyallâhu anh) Vefatı: Safer H. 1: Ağustos-Eylül 622.

Medine Dönemi

HİCRÎ 1. YIL / MİLÂDİ 622-623
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine'ye Hicreti
    Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Hicreti ve Kubâ'ya Varışı
    Kubâ Mescidi'nin İnşası
    Cüheyne Heyeti
    Mukimin Namazına İki Rekât Eklenmesi
    Medine Vesikası'nın Tanzimi
    Muâhât (Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edilmeleri) Hicretten 5 ay sonra Ramazan ayının başında
    Mescid-i Nebevî ile Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Evinin İnşası
    Suffe'nın Tesisi
    Pazaryerinin Tespiti
    Savaş İzni
    Hazreti Hamza'nın (radıyallâhu anh) Sîfülbahr ('Îs) Seriyyesi
    Ubeyde ibn-i Hâris'in Râbiğ Seriyyesi
    Sa'd İbn-i Ebî Vakkâs'ın (radıyallâhu anh) Harrâr Seriyyesi
    Ezan

HİCRÎ 2. YIL / MİLÂDÎ 623-624
    Aşure Orucu
    Ebvâ (Veddân) Gazvesi
    Buvât Gazvesi
    I. Bedir (Safevân) Gazvesi
    Uşeyre Gazvesi
    Abdullah İbn-i Cahş'ın (radıyallâhu anh) Nahle (Batn-ı Nahle) Seriyyesi
    Kıblenin Değiştirilmesi
    Yenbû' Gazvesi
    Cüheyne Gazvesi
    Ramazân Orucu
    Bedir Gazvesi
    Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kızı, Rukıyye'nin (radıyallâhu anha) Vefatı
    Umeyr İbn-i Vehb'in Hazreti Peygamber'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
    Umeyr İbn-i Adî'nin (radıyallâhu anh) 'Asmâ' bint Mervân Seriyyesi
    Fitre
    İlk Ramazân Bayramı (Îdü'l-fıtr)
    Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Hazreti Fâtıma (radıyallâhu anha) İle Evlenmesi
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Âişe (radıyallâhu anha) İle Evlenmesi
    Abdullah İbn-i Gâlib el-Leysî (radıyallâhu anh) Seriyyesi
    Sâlim İbn-i Umeyr'in Ebû Afek Seriyyesi
    Benî Kaynukâ'nın Medine'den Sürülmesi
    İlk Kurban Bayramı
    es-Sevîk Gazvesi

HİCRÎ 3. YIL / MİLÂDÎ 624-625
    Karkaratülküdr Gazvesi
    Muhammed İbn-i Mesleme'nin (radıyallâhu anh) Ka'b İbn-i Eşref Seriyyesi
    Muhayyese İbn-i Mes'ûd el-Ensârî el-Evsî el-Hârisî'nin (radıyallâhu anh) İbn Süneyne Seriyyesi
    Zûemer Gazvesi
    Hazreti Osman'ın (radıyallâhu anh) Ümmü Külsûm (r.anha) ile Evlenmesi
    Buhrân Gazvesi
    Zeyd İbn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Karede Seriyyesi
    Osman İbn-i Maz'ûn'un (radıyallâhu anh) Vefatı
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hafsa (radıyAllahu anha) ile Evlenmesi
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyneb bint-i Huzeyme (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
    Hazreti Hasan'ın (radıyallâhu anh) Doğumu
    Diyet Miktarlarının Tespiti
    Uhud Gazvesi
    Hamrâü'l-esed Gazvesi
    İslâm Çağında İlk Vakıf

HİCRÎ 4. YIL / MİLÂDÎ 625-626
    Zeyd İbn-i Sâbit'in (radıyallâhu anh) İbrânîce ve Süryânîce Öğrenmesi
    Ebû Seleme'nin (radıyallâhu anh) Katan Seriyyesi
    Abdullah İbn-i Üneys el-Cühenî'nin (radıyallâhu anh) İbn Nübeyh Seriyyesi
    Bi'ru maûne Vakası
    Recî' Vakası (Mersed İbn-i Ebî Mersed -radıyallâhu anh- Seriyyesi)
    Benî Nadîr'in Medine'den Sürülmesi
    İçkinin (Hamr) Haram Kılınması
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Torunu Abdullah'ın (radıyallâhu anh) Vefatı
    Ebû Seleme'nin (radıyallâhu anh) Vefatı
    Hazreti Hüseyin'in (radıyallâhu anh) Doğumu
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Seleme (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
    Bedrü'l-Mev'id Gazvesi
    Yahudilerin Peygamber Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zina Cezasını Sormaları

HİCRÎ 5. YIL / MİLÂDÎ 626-627
    Medine'de Deprem
    Zâtürrikâ' Gazvesi
    Amr İbn-i Ümeyye'nin (radıyallâhu anh) Hubeyb İbn-i Adî İbn-i Mâlik el-Ensârî el-Evsî'nin (radıyallâhu anh) Naşını Kurtarma Seriyyesi
    Dûmetü'l-cendel Gazvesi
    Uyeyne İbn-i Hısn İle Saldırmazlık Antlaşması
    Amre bint-i Mes'ûd (r. anha) nın Vefatı
    Ay Tutulması ve Husûf Namazı
    Müzeyne Heyeti
    Dımâm İbn-i Sa'lebe'nin Medine'ye Gelmesi
    Müreysî' (Benî Mustalık) Gazvesi
    At ve Deve Yarışları Düzenlenmesi
    Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cüveyriye İle Evlenmesi
    Medine'de Nüfus Sayımı
    Hazreti Peygamber'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyneb bint-i Cahş (r.anha) ile Evlenmesi
    Hendek Gazvesi
    Benî Kurayza Gazvesi
    Abdullah ibn-i Atîk'in (radıyallâhu anh) Ebû Râfi' Seriyyesi
    Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke Ahâlisine Karşılıksız Yardım Göndermesi

HİCRÎ 6. YIL / MİLÂDÎ 627-628
        Muhammed ibn-i Mesleme'nin (radıyallâhu anh) Kuratâ Seriyyesi Ve Sümâme ibn-i Üsâl'in Esîr Alınması
        Benî Lihyân Gazvesi
        Ukkâşe ibn-i Mihsan'ın (radıyallâhu anh) Gamre Seriyyesi
        Güneş Tutulması ve Küsuf Namazı
        Ğâbe (Zûkared) Gazvesi
        Muhammed ibn-i Mesleme'nin Zü'l-kıssa Seriyyesi
        Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh'ın (radıyallâhu anh) I. Zü'l-kıssa Seriyyesi
        Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh'ın (radıyallâhu anh) II. Zü'l-kıssa Seriyyesi
        Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Cemûm Seriyyesi
        Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Keşif Amaçlı 'Îs Seriyyesi
        Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Tarif Seriyyesi
        Hazreti Ömer'in (radıyallâhu anh) Cemîle bint-i Sâbit ile Evlenmesi
        Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Vâdilkurâ Seriyyesi
        Abdurrahmân ibn-i Avf'ın (radıyallâhu anh) Dûmetü'l-cendel Seriyyesi
        Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Medyen Seriyyesi
        Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Fedek Seriyyesi
        Medine'de Kuraklık Yaşanması
        Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Ümmü Kirfe Seriyyesi
        Abdullah ibn-i Revâha'nın (radıyallâhu anh) Keşif Amaçlı Hayber Seriyyesi
        Abdullah ibn-iRevâha'nın (radıyallâhu anh) Üseyr b. Râzim Seriyyesi
        Kürz ibn-Câbir'in (radıyallâhu anh) Benî Ureyne Seriyyesi
        Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Annesinin Ebvâ'daki Kabrini Ziyareti
        Hudeybiye Umresi
        Ebû Basîr (radıyallâhu anh), Ebû Cendel (radıyallâhu anh) ve Arkadaşlarının 'Îs Baskınları

HİCRÎ 7. YIL / MİLÂDÎ 628-629
        Krallara Ve Kabile Reislerine İslâm'a Davet Mektupları Gönderilmesi
        Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Habîbe (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
        Resûlullah'a (sallallâhu aleyhi ve sellem) Sihir Yapma Teşebbüsü
        Benî Cüzâm Heyeti
                Hayber'in Fethi
                Zeyneb bint-i Hâris'in Resûlullah'a (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
                Fedek Yahûdîleriyle Antlaşma
                İran Sâsânî İmparatoru Hüsrev Perviz'in Öldürülmesi
                Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Safiye (r.anha) ile Evlenmesi
                Vâdilkurâ'nın Fethi
                Zeyd ibn-i Hârise'nin (radıyallâhu anh) Hismâ Seriyyesi
                Süveybe Hanım'un (r.anha) Vefatı
                Benî Huşeyn Heyeti
                Hazreti Ömer'in (radıyallâhu anh) Turabe Seriyyesi
                Hazreti Ebû Bekir'in (radıyallâhu anh) Necid Seriyyesi
                Beşîr ibn-i Sa'd'ın (radıyallâhu anh) Fedek (I. Mürre) Seriyyesi
                Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî'nin (radıyallâhu anh) Meyfaa Seriyyesi
                Beşîr ibn-i Sa'd'ın (radıyallâhu anh) Cinâb Seriyyesi
                Umretü'l-kazâ
                Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Meymûne ile Evlenmesi
                Ahrem ibn-i Ebi'l-Avcâ'nın (radıyallâhu anh) Benî Süleym'i İslâm'a Davet Seriyyesi

HİCRÎ 8. YIL / MİLÂDÎ 629-630
                Mescid-i Nebevî'de Minber Yapılması
                Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kızı Zeyneb'in (radıyallâhu anha) Vefatı
                Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Piyasaya Müdahale Ederek Narh Koymayı Reddetmesi
                Benî Abdilkays Heyeti
                Hâlid ibn-i Velîd, Osman ibn-i Talha ve Amr ibn-i Âs'ın Medine'ye Hicreti
                Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî'nin (radıyallâhu anh) Kedîd Seriyyesi
                Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî'nin (radıyallâhu anh) Fedek (II. Mürre) Seriyyesi
                Amr ibn-i Ümeyye'nin (radıyallâhu anh) Ebû Süfyân Seriyyesi
                Ka'b ibn-i Umeyr el-Gıfârî'nin (radıyallâhu anh) Zâtüatlâh Seriyyesi
                Şücâ' ibn-i Vehb el-Esedî'nin (radıyallâhu anh) es-Siy Seriyyesi
                Mûte Savaşı
                Resûlullah'ın Huzâalılar'a bir Vesika Yazdırması
                Amr ibn-i Âs'ın (radıyallâhu anh) Zâtüsselâsil Seriyyesi
                Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh'ın (radıyallâhu anh) Habat Seriyyesi
                Ğâbe veya Hadira Seriyyesi
                Habeş Necâşîsi Ashame'nin Vefatı ve Gıyabî Cenaze Namazı
                Hudeybiye Antlaşması'nın İhlali
                İzâm Seriyyesi
                Mekke'nin Fethi
                Hâlid b. Velîd'in (radıyallâhu anh) Uzzâ Putunu Tahribi
                Amr ibn-i Âs'ın (radıyallâhu anh) Benî Hüzeyl'in Ruhât'taki Süvâ' Putunu Tahribi
                Menât Putunun Tahribi
                Hişâm ibn-i Âs'ın (radıyallâhu anh) Yelemlem Seriyyesi
                Hâlid ibn-i Velîd'in (radıyallâhu anh) Benî Cezîme'yi İslâm'a Davet Seriyyesi
                Huneyn Gazvesi
                Tufeyl ibn-i Amr'ın (radıyallâhu anh) Zülkeffeyn Putunu Tahribi
                Tâif Kuşatması
                Ci'râne Umresi ve Medine'ye Dönüş
                Benî Bâhile Heyeti
                Benî Sa'lebe Heyeti
                Muhâcir ibn-i Ebî Ümeyye'nin (radıyallâhu anh) San'a Seriyyesi
                Ziyâd b. Lebîd'in (radıyallâhu anh) Hadramut Seriyyesi
                Sudâ' (Kanâte) Seriyyesi ve Sudâ' Heyeti
                Ebû Zeyd el-Ensârî (radıyallâhu anh) ve Amr ibn-i Âs'ın (radıyallâhu anh) Umân Yöneticilerine Gönderilmeleri
                Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim'in Doğumu

HİCRÎ 9. YIL / MİLÂDÎ 630-631
                    Heyetler Yılı (Senetü'l-Vüfûd)
                    Zekât Memurlarının Görevlendirilmesi
                    Uyeyne ibn-i Hısn'ın Benî Anber Seriyyesi
                    Benî Mustalık'a Zekât Memuru Gönderilmesi ve Haberlerin Araştırılmasına Dair el-Hucurât Sûresi'nin 6-7. Âyetlerinin İnmesi
                    Benî Esed ibn-i Huzeyme Heyeti
                    Benî Uzre Heyeti
                    Kutbe b. Âmir'in Tebâle Seriyyesi
                    Tâifli Urve b. Mes'ûd es-Sekafî'nin Müslüman Olması
                    Benî Belî Heyeti
                    Benî Behrâ Heyeti
                    Benî Kilâb Heyeti
                    Benî Bekkâ Heyeti
                    Benî Tucîb Heyeti
                    Benî Hârise'ye İslâm'a Davet Mektubu Gönderilmesi Ve Kuratâ Seriyyesi
                    Alkame ibn-i Mücezziz'in (radıyallâhu anh) Kızıldeniz Seferi
                    Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) el-Füls Putunu Tahribi
                    Ukkâşe ibn-i Mihsan'ın (radıyallâhu anh) Cinâb Seriyyesi
                    Ebû Mûsâ el-Eş'arî (radıyallâhu anh) ve Muâz b. Cebel'in (radıyallâhu anh) Yemen'e Gönderilmesi
                    Kinâne Heyeti
                    Münzir ibn-i Sâvâ'ya Elçi Gönderilmesi
                    Tebûk Seferi
                    Bizans İmparatoru'na İslâm'a Davet Mektubu Gönderilmesi
                    Bizans İmparatoru'nun Hazreti Peygamber'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ahlâk ve Şemâilini Öğrenmek İstemesi
                    Alkame b. Mücezziz'in (radıyallâhu anh) Filistin Seriyyesi
                    Hâlid b. Velîd'in (radıyallâhu anh) Dûmetülcendel Seriyyesi
                    Cerba, Ezruh, Makna, Eyle ve Tebûk Heyetleri
                    Münafıkların Hazreti Peygamber'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
                    Dırâr Mescidi'nin Tahribi
                    Tebûk Seferi'nden Dönen İslâm Ordusunun Medine'ye Girişi
                    Tâif Heyeti
                    Himyer Meliklerinin İslâm'ı Kabulü
                    Benî Hemdân Heyeti
                    Benî Fezâre Heyeti
                    Benî Mürre Heyeti
                    Benî Dâr Heyeti
                    Ümmü Külsûm'ün (r.anha) Vefatı
                    Münafıkların Başı Abdullah b. Übey'in Ölümü
                    Hazreti Ebû Bekir'in (radıyallâhu anh) Hac Emirliği/Başkanlığı ve Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) et-Tevbe Sûresi'ni Tebliğ Etmesi
                    Haccın Farz Kılınması
                    Benî Hanîfe Heyeti
                    Necran Hıristiyanları Heyeti

HİCRÎ 10. YIL / MİLÂDÎ 631-632
                  Benî Rehâ Heyeti
                  Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim'in Vefatı ve Güneş Tutulması
                            Hâlid b. Velîd'in (radıyallâhu anh) Benî Hâris Seriyyesi ve Benî Hâris Heyeti
                            Tay Heyeti ve Adî ibn-i Hâtim et-Tâî
                            Benî Zübeyd Heyeti
                            Kinde Heyeti
                            Benî Abs Heyeti
                            Havlân Heyeti
                            Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Yemen (Hemdân) Seriyyesi
                            212/a. Hazreti Ali'nin  (radıyallâhu anh) Yemen (Mezhic) Seriyyesi
                            Benî Becîle Heyeti
                            Cerîr b. Abdillah'ın (radıyallâhu anh) Zülhalesa Putunu Tahrip Etmesi
                            Üç Gassânî
                            Benî Gâmid Heyeti
                            Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur'ân'ı Arza-i Âhiresi ve İtikafı
                            Benî Selâmân Heyeti
                            Vedâ Haccı
                            Gadîr-i Hum Hitâbesi ve Hazreti Ali'nin (radıyallâhu anh) Fazileti
                            Sadif Heyeti
                            Benî Muhârib Heyeti
                            Esved el-Ansî, Müseylime ve Tulayha ibn-i Huveylid'in İsyanı

HİCRÎ 11. YIL / MİLÂDÎ 632
                                Neha' Heyeti
                                Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bakî' Mezarlığı'nda Dua Etmesi
                                Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Uhud Şehitlerini Ziyareti
                                Usâme ibn-i Zeyd'in (radıyallâhu anh) Suriye Seferi
                                Esved el-Ansî'nin Öldürülmesi
                                Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Veda Zamanı ve Ruhu'nun Ufkuna Yürümesi
                                Hazreti Ebû Bekir'in (radıyAllahu Anh) Halîfe Seçilmesi
                                Ertelenen Suriye Seferi
 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1873 views
Son İleti 16 Temmuz 2011, 12:29:17
Gönderen: din_dersi
0 replies
1098 views
Son İleti 20 Şubat 2015, 15:16:35
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
837 views
Son İleti 08 Nisan 2015, 19:07:58
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
962 views
Son İleti 08 Nisan 2015, 19:16:55
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
841 views
Son İleti 08 Nisan 2015, 19:18:46
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
770 views
Son İleti 08 Nisan 2015, 19:19:35
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
807 views
Son İleti 08 Nisan 2015, 19:20:24
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
842 views
Son İleti 08 Nisan 2015, 19:21:04
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
413 views
Son İleti 11 Şubat 2017, 16:48:02
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
340 views
Son İleti 06 Mart 2017, 07:59:01
Gönderen: busegül