Çin Seddi - Ansiklopedik Bilgi

  • 0 replies
  • 2239 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı busegül

  • *
  • 20005
  • +359/-0
  • Cinsiyet: Bayan
  • Allah birdir ve Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.
    • Uyanan Gençlik
Çin Seddi - Ansiklopedik Bilgi
« : 18 Şubat 2013, 10:13:40 »Alm. Grosse Nouer, Chinesische Mauer, Fr. La Grande Muraille de Chine, İng. Great Wall.
M. Ö. 221-210 yılları arasında, Çin İmparatoru Si-Huangti tarafından yaptırılan sed, Sarı Denizin kuzeyindeki Liaotung Körfezi kıyılarından başlar, dağları ve boyun noktalarını tâkib ederek Kansu eyâletine kadar devâm eder. 5000 km uzunluğunda ve 5-10 m yüksekliğinde, 5-8 m genişliğinde, kalın ve yüksek duvarlardan ibâret olan bu surların üstünde her 200 adımda bir 12 m yüksekliğinde kuleler bulunur. Ayrıca başlıca karayollarına tesâdüf eden geçit yerlerinde de 40 kadar âbidevî kapısı vardır.Çinliler Türk ve Moğolların istilâsından korktuğu için bu seddi yapmışlardır.
Bu seddin yapılmasına rağmen Türk ve Moğolların akınlarıyla Çin ülkesi istilâ edilmiştir ve Çinliler yapılan saldırıları engelleyememişlerdir.

M.Ö. 211 senesinde Hun Türkleri tarafından aşılan Çin Seddi, ikinci defâ 1644’teki Mançu istilâsında da aşılmıştır. Çin mîmârlığının en eski ve büyük eseridir. On beş ve on altıncı asırlarda önemli tâmir gören Çin Seddi günümüzde turistlerin çok ilgisini çekmektedir.

Çin’de siyasi birliği temin ederek büyük bir imparatorluk kuran tsin sülalesi Türk akınlarının saldırı bölgesi olan Şen-si de yaşıyorlardı.
Sülalesinin en kudretli prensi olan M.Ö. 246 yılında tahta çıktı.Çenk, Çinde Genel huzuru temin ettikten sonra büyük Çin İmparatoru (Çin-Şi-Hoang-ti) unvanını aldı. Tahta geçtikten sonra daima birbirleriyle çarpışan prensleri birleştirerek kendi idaresi altına almıya büyük bir imparatorluk kırmaya karar verdi. Sadece birleştirmekle kalmadı Büyük inkılaplar yaparak Çin’de yeni bir devir açtı.

Gayet bilgili ve tecrübeli generalleri etrafına topladı. Onların yardımı ile Güneydeki prenslikleri yedi senede idaresi altında aldı. Düşman olan prenslerin tekrar kendisine karşı ayaklanmamaları için memleketin muhtelif yerlerinde yaşayan zenginlerden 120.000 kişinin başşehre taşınmalarını emretti. O zaman Çin’in başkenti Hsien – Yang’dı. İmparator burada bütün prenslere ve muhaliflere terk ettikleri yerlerdeki ev ve malikanelerin aynını yaptırdı. Bütün bu sayarların arası çizgilerle birleştirilirse gökteki burçların şekilleri meydana gelecekti. Tabi prenslerle, zengin muhalifler buna itiraz etmediler.
Halkı maziye ve hurafelere bağlıyan eski kitapları ortadan kaldırdı. Bu inkılâplar sırasında çok kan aktı. Eskilere bağlı olan ananeciler Çenk’in aleyhine döndüler. Fakat azimkar ve pervasız bir şahsiyet olan hükümdar, muarızlarının bir çoğunu imha etmek suretiyle herkesi susturdu. Eski kitapları toplattırarak yaktırdı. Şiddetle asayişi temin ettikten sonra, devleti yeni esaslara göre tanzime başladı.

Şi Huang-di İmparatorluğu meydana getirdikten sonra, bir falcı kendisine memleketin “Hu” denen bir kavmin istilasına uğrıyacağını bildirdi. Tabii kastettiği hun’lardı. Zaten Hun’lar kuzeyde sık sık çarpışmalara sebep oluyorlardı. Bu yüzden bir Çin atasözü “Cenuptan kaplan gelse korkma, şimalden ise horoz bile gelse, ondan çekin” der.

Şi Huang-di Şimal Çin’i tehdideden kavimle başa çıkamıyacağını düşünerek, hiç bir atlının aşamıyacağı bir duvar meydana getirmiye karar verdi. Bu iş için Çin’in bütün sağlam erkeklerini seferber etti. Kuzeyden gelen yeni Türk akınlarına karşı 4.000 kilometre civarında uzunluğu olan Çin seddinin yapımına başladı.

Çin Seddi el emeği ile meydana getirilmiş eserlerin en büyüğüdür.
Bazı astronomlara göre bu büyük duvar aydan çıplak gözle görülebilir.
Bu duvar ekvatorda yapılmış olsaydı. Dünyayı çevrine, iki metre kırk santim yüksekliğinde ve doksan santim genişliğinde bir kuşak halinde olacaktıDeniz seviyesinde bir noktadan başlayın Çin seddi yavaş yavaş yükselerek “Dünyanın damı’na varır ve Tibet platosunda biter. Bu duvarın iki ucu arasında düz bir çizgi çizilse uzunluğu bin sekiz yüz kilometre olacaktır. Bütün Çin seddinin uzunluğu ise (çevirdiği dirsekler nazarı itibara alınırsa) dört bin kilometredir.

İmparatorun kendisi de gayet, muhteşem bir hayat yaşıyordu. Başkentteki sarayı yarım milyon işçinin eseriydi. Bu sarayda binlerce odadan başka bir de onbin kişilik bir kabul salonu vardı. Bu salonun duvarları kıymetli kumaşlarla kaplıydı.
O zamana kadar eli kalemden başka bir şey tutmamış münevverler taş ocaklarında granit çıkarmaya mecbur oldular. Katiller, hırsızlar, tedhişçiler ve diğer suçlularla beraber suçsuz insanlar duvarın inşaatında çalıştırıldılar. Çin seddi bir sürgün yeri oldu. İşçiler birer ekip teşkil ediyorlar. Bu ekiplerin başında gayet merhametsiz adamlar vardı. Bunlar memleketin muhtelif yerlerinden getirilmiş olan insanları kırbaçla çalıştırıyorlardı. Bu muameleye isyan edenler canlı olarak duvara kapatılıyordu. Hasta olanlar da tedavi edilmeden bırakılıyor, cesetleri çukurlara atılıp üzerleri toprakla örtülüyordu. Çin seddi aynı zamanda dünyanın en büyük mezarlığı oldu. Duvarı yapanlar aralarında 8 metre bulunan iki çizgi halinde temelleri kazıyor, bunlara granit taşlar, kiremitler yerleştiriyorlardı. Duvarların arasında kalan boşlukta bir patika meydana getiriyorlar, sonra duvarın iki tarafında bir buçuk metre yüksekliğinde bir duvar daha örerek boşluğu kapatıyorlardı.

İnsanlar nefes nefese ve ter içinde kalarak Çin seddini, muntazam bir şekilde, her santiminin üzerinde dura dura meydana getiriliyorlardı. İlk beş yüz kilometreyi bitirinceye kadar ayaklar düz yere basmadı. Ağır taşları yükseklere çekmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Gıdaları kafi olmadığı için kuvvetsiz düşüyor, nihayet ölüyorlardı. Akrabalarının gönderdikleri yiyeceklerin çoğu yolda kayboluyordu. Birçok karınlar da kocalarına biraz yiyecek ulaştırmak isterken Çin seddine giden yollarda mahvoldular.

Duvarın bir parçası bitince, oraya derhal askeri bir nöbetçi dikiliyordu. Her nöbetçi 180 metrelik yere bakıyordu. Bu adamlar nöbet zamanları haricinde kendilerine verilmiş olan tarlaları işleyerek geçiniyorlardı. Bütün milletler arasında ilk defa olarak Çin üç milyonluk daimi bir ordu kurmuştur.
Çin seddi gün geçtikçe ilerliyordu. Tepelere tırmanıyor, vadilere iniyor, nehirlerin üzerinden geçiyor, bin altı yüz metre yüksekliğe ulaşıyordu. Nihayet dibinde köpüklü suların delice aktığı bir uçuruma vardı ve orada durdu.

Çin seddinin ne kadar zamanda yapıldığını kati olarak bilmiyoruz. Bir tarihçi, kullanılan işçi sayısını nazarı itibara alarak on sekiz sene içinde yapılmış olmasının mümkün olduğunun söylüyor, Bazıları işe bu duvarın Şi Huang-di’den sonraki imparatorlar tarafından yaptırıldığının iddia ediyorlar.
Çenk milattan önce 211 tarihlerine doğru öldü. Kendisine halef olanlar arasında kudretli ve azimli bir zat çıkmadığından sülalesi de birkaç yıl içinde yıkıldı. Çin’de tekrar bir feodal devir baş gösterdi.

İmparator Şi Huang-di’nin yaptırdığı Çin Seddi Türkler için hiçbir zaman bir engel olarak görülmedi. Hunlar; büyük seddi aşarak Çin’in Şen-si havalisini sıkıştırmağa başladılar. Bunun üzerine Türk tehlikesinin bertarafa edilmesi yönünde derebeyler arasında yeni savaşlar veya kaynaşmalar başladı. Han prensi diğer feodal beyleri yenerek, yıkılan imparatorluk yerine Çin’in en büyük sülalelerinden sayılan birinci Han hanedanını kurdu.
Yeni kurulan Han sülalesi de Kansu ve Şen-si havalisinde oturan Türklerden Hun müttehidesine girmiyen Yueçi’leri tedip için Çin’e giren Hun akıncılariyle karşılaştılar. Bu suretle başlıyan muhasama, Mete’nin Çin’e hücumuna sebep oldu. Han hanedanını müessisi olan imparator Kao-ti meydan muharebesinde mağlup olarak Peteng kalesine sığınmağa mecbur oldu. Mete’nin zevcesinin himayesiyle bu badireden kurtulan imparator, Hunlarla barış anlaşması yaptıktan sonra kurduğu sülaleyi sağlamlaştırmak çarelerini aradı. Tsin imparatoru Çenk’in ortadan kaldırmak istediği milliyetçiliği yine ihya etti. Bu suretle hem halkın teveccühünü kazandı hemde çinde Yeniden milli bir diriliş hareketi oluşturdu. Çin’in Türklerle yaklaşık 400 yıl devam eden savaşları boyunca yine Çin Seddi bir işe yaramadı.

Türkler bununla da kalmadı Çin’in kuzeyinde ve Güneyinde beylikler kurdular. Tıpkı önceden olduğu gibi Çin Tahtına oturdular Hanedanlıklar kurdular. On üçüncü asırda Cengiz han’ın orduları Çin seddini aşarak Çin’e girdi.
Bugünkü Çin seddi Şi Huang-di’nin yaptırdığı duvarın tamir görmüş şeklidir. Fakat zamanla birçok yerleri aşınmıştır.Ancak Türklerden kurtulmak için yapılan en büyük yapı özelliğini halen muhafaza etmektedir.

Çin Seddi Çinlilerin bir eseri olabilir. Ancak Muharip Türk milletinin tarihteki gücünün bir anıtıdır.
Üstelik 4 Km uzunluğundaki bu büyük abide Türkler açısından hiçbir engel teşkil etmemiştir. Türkler defalarca muhteşem ve girilmez denilen Çin sarayını basmışlar hatta gün gelmiş halkı desteğinide alarak kendilerini imparator olarak kabul ettirmişler ve o saraylarda oturmuşlardır.

Çin Seddi’nin yapım çalışmalarının hızlanması Asya Hunları zamanında olmuştur. Hunların Çin ülkesinin büyük bölümünü ele geçirip bu bölgeleri vergiye bağlaması Çin hükümdarlarının gururunu zedelediğinden Türkleri engelleyebilmek adına Asya Hun devleti zamanında Çin Seddi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Günümüz şartlarında Çin Seddi her ne kadar Çinlilerin korkaklığını ortaya çıkarıyor olsa bile o zamanın şartlarına göre düşünüldüğünde yapılması gerekli olan bir yapı olarak görülüyor. Çinliler yerleşik hayatı benimseyen bir topluluk oldukları için savaşma kabiliyetleri çok düşüktü. Savaşçı özellikleri yüksek olan Türkler karşısında başka çareleri kalmamıştı desek yeri var. Dünyaya korku salan bir milletin torunları olarak kendimizle gurur duymalıyız


Çin Seddi Resimleri  leftt  Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
4188 views
Son İleti 25 Mayıs 2010, 22:24:31
Gönderen: D®agon
0 replies
2377 views
Son İleti 22 Mayıs 2011, 23:13:30
Gönderen: D®agon
0 replies
1771 views
Son İleti 26 Mayıs 2011, 22:07:51
Gönderen: D®agon
0 replies
1764 views
Son İleti 26 Eylül 2012, 11:09:37
Gönderen: busegül
0 replies
2304 views
Son İleti 27 Aralık 2012, 15:17:51
Gönderen: busegül
0 replies
1415 views
Son İleti 25 Ocak 2013, 09:24:24
Gönderen: busegül
0 replies
2273 views
Son İleti 07 Şubat 2013, 11:44:26
Gönderen: busegül
0 replies
1471 views
Son İleti 16 Şubat 2013, 14:38:24
Gönderen: busegül
0 replies
1337 views
Son İleti 18 Şubat 2013, 15:12:56
Gönderen: busegül
0 replies
1755 views
Son İleti 22 Aralık 2014, 10:00:55
Gönderen: Bilgecan