Kelama Giriş - 2019 BAHAR DÖNEM SONU - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 214 views

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif ArslanerAşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın
şehadeti ve Cemel ve Sıffîn olayları
sonucunda ortaya çıkan kelâmî
problemlerden biri değildir?
1.
A)
İmanın tanımı ve mahiyeti
B)
İman-amel ilişkisi meselesi
C)
Büyük günah işleyen kişinin dindeki durumu
D)
Kırtas hadisesi
E)
Kader ve irâde hürriyeti sorunu
Ebu Hanife'ye göre aşağıdakilerden hangisi
küfre düşme sebebi değildir?
2.
Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel
etmemek
A)
Kur'an'da açıkça belirtilen hükümleri
kabullenmemek
B)
C)
Kadere inanmamak
D)
İlahi sıfatları inkâr etmek
E)
Günah işlemeyi helal saymak
Kelâm ilmi, ele aldığı problemlerin
çözümünde metot itibariyle tefekkür,
düşünme ve akıl yürütmeyi esas aldığı için
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
3.
A)
Akâid ilmi
B)
Tevhîd ilmi
C)
Usûlü'd-dîn ilmi
D)
Nazar ve istidlal ilmi
E)
Cedel ve münazara ilmi
Aşağıdakilerden hangisi Maturidîlerle
Eş’ariler arasındaki farklardan biri değildir?
4.
A)
Teklif ma lâ yutak
B)
Tekvin sıfatı
C)
Mucize konusu
D)
Cüz’î irade
E)
Kadınların peygamber olması
Mu’tezile, İslami çağrının yayılması ve
dalalette olanların hidayete ermesi için
aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya
koymuştur?
5.
A)
Va’d ve vaîd
B)
El-Menzile beyne menzileteyn
C)
Adalet
D)
Tevhid
E)
Emr bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm
dönemi alimlerinin ortak özelliklerinden
biridir?
6.
A)
Vahiy meleğini inkar etmeleri
Bütünüyle Batı biliminin etkisi altında
olmaları
B)
Olaylara eleştirel bakmaları ve mezhep
taassubundan uzak durmaları
C)
D)
Klasik kelâma bütünüyle karşı olmaları
E)
Mucizeyi inkar etmeleri
Rönesans’tan sonra gelişen materyalizm,
pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı
kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan hareket
aşağıdakilerden hangisidir?
7.
A)
Mütekaddimîn hareketi
B)
Yeni İlm-i Kelam hareketi
C)
Müteahhirîn hareketi
D)
Selefiye hareketi
E)
İ’tizal hareketi
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam
hareketinin öne çıkardığı hususlardan biri
değildir?
8.
A)
Diğer din mensuplarına karşı hoşgörü
B)
Irk ayrımcılığı
C)
Kadının hukuki durumu
D)
İnsan hakları
E)
Allah’ın sıfatları
Kelamda akıl yoluyla hüküm çıkarma
metoduna ne ad verilir?
9.
A)
İstinbât
B)
İktisab
C)
Burhan
D)
İlzam
E)
İnzal
Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân
dâhilinde olan bir topluluğun verdiği habere -------
adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
10.
A)
mütevatir haber
B)
âhâd haber
C)
doğru haber
D)
haber-i sâdık
E)
zorunlu bilgi

Allah’ın ilmine öncesiz ve sonrasız olması
bakımından ------- bilgi denilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
11.
A)
nazarî
B)
kadîm
C)
iktisâbî
D)
hâdis
E)
naklî
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbî
sıfatlarındandır?
12.
A)
İlim
B)
Hayat
C)
İrade
D)
Muhalefetü'n-li'l-havadis
E)
Tekvin
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre
cevherin özelliklerinden biri değildir?
13.
A)
Arazları taşıması
B)
Sonlu olması
C)
Kadîm olması
D)
Bölünemez olması
E)
Terkibe yatkın olması
“Benzerlerin yenilenmesi” anlamına gelen ve
arazların her bir zaman diliminde yeniden
gerçekleşmesini ifade eden terim
aşağıdakilerden hangisidir?
14.
A)
Li-zâtihî kadîm
B)
Muhâlefetün li’l-havâdis
C)
Gayr-i mütehayyiz
D)
Teceddüd-i emsâl
E)
Cüz ellezî lâ yetecezzâ
İslâm'ın ilk döneminde kelâm alanında eser
telifi görülmemesinin temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
15.
İslâm toplumunun fikrî ve kültürel
durumunun karmaşıklık ve soyutluktan uzak
bir yapı sergilemesi
A)
Hz. Muhammed'in toplum içinde var olması
ve vahiy sürecinin halen devam etmesi
B)
Felsefî kavram ve fikirlerle henüz
karşılaşılmamış olması
C)
Naslar üzerinde tartışma yaratacak
yorumlara sapılmaması
D)
Kur'ân-ı Kerîm'de teolojik tartışmalara temel
teşkil edecek ayetler bulunmaması
E)
Aşağıdakilerden hangisi “el-Fıkhü’l-ekber”de
yer alan konulardan biri değildir?
16.
A)
Halku’l-Kur’ân meselesi
B)
Fıtrat konusu
C)
Ru'yetullah meselesi
D)
Kazâ ve kader
E)
Ma’dûmun şey olup olmadığı
------- İslâm dışı din ve fikir akımları ile müellifin
bağlı olduğu ekole muhalif fırkaların görüşlerinin
değerlendirilip yanlışlığının ortaya konulmaya
çalışıldığı yazım türünü ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
17.
A)
Reddiye
B)
Akaid risalesi
C)
Haşiye
D)
Mütekâmil eser
E)
Şathiye
Fârâbî ve İbn Sînâ, kelâmcıların yoktan
yaratmayı ispat etmek için kullandıkları -------
reddeder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
18.
A)
atomcu nazariyeyi
B)
âlemin ebedi olduğu görüşünü
C)
südûr nazariyesini
D)
Aristo felsefesini
E)
Yeni Eflatunculuğu
Fârâbî yapmış olduğu ilimler tasnifinde
kelâmı hangi kategori içerisinde
değerlendirmiştir?
19.
A)
Mantık
B)
Metafizik
C)
Talimî ilimler
D)
Felsefî ilimler
E)
Medenî ilimler
Felsefecilerin ilim tasniflerinde en önemli
kriter aşağıdakilerden hangisidir?
20.
A)
İlmin ulaşmak istediği gaye
B)
İlmin kullandığı metot
C)
İlmin konusu olan varlığın mahiyeti
D)
İlmin akla dayanıp dayanmaması
E)
İlmin pratik faydası

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A D C E C B E A B B D C D B E A A E C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
29 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 10:09:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
25 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:07:18
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:43:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:10:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:37:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
26 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:50:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
15 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:07:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:42:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:05:29
Gönderen: Ders Hocası