Kelama Giriş - 2014 TEK DERS SINAVI - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 118 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre kelâm ilminin tarifidir?
A)
Uluhiyyet, nübüvvet ve ahiret konularını aklî
delillerle ispat ve izah etmeye çalışan ilimdir.
B)
Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm
inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri
ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat
ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.
C)
Allah'ın zatından, sıfatlarından, nübüvvet ve
risalete (peygamberliğe) ait meselelerden,
başlangıç ve sonuç bakımından
yaratılmışların hallerinden İslâm ilke ve
esaslarına göre bahseden ilimdir.
D)
İslam inanç esasları hakkında ortaya
çıkabilecek şüpheleri izale eden ve
Müslüman olmayanların İslâm'a
yöneltecekleri eleştirilere cevap veren,
onların iddia ve delillerini çürüten ilimdir.
E)
Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiillerinden
bahseden bir ilimdir.
2.
Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilmi hangi
grupta yer alır?
A)
Küllî ilimler
B)
Fer'î ilimler
C)
Felsefî ilimler
D)
Riyazî ve mantıkî ilimler
E)
Aklî ilimler
3.
Bu ekole göre, adam öldürmek gibi büyük bir
günah işleyen dinden çıkar ve kâfir olur. Ölünce
ebedî olarak Cehennem'de kalır. Azabı
kâfirlerinkinden farklı olmaz.
Yukarıda anlatılan ekol, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Ehl-i sünnet
B)
Mutezile
C)
Şîa
D)
Haricîler
E)
Cebriye
4.
İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik
sıralaması aşağıdakilerin hangisinde
birlikte ve doğru verilmiştir?
A)
Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.
Ömer
B)
Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz.
Ali
C)
Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz.
Ömer
D)
Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz.
Ömer
E)
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali
5.
Ebu Hanife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
el-Fıkhu'l-ekber, onun risalelerinden biridir.
B)
Kul, fiilini kesbeden; Allah ise yaratandır.
C)
Hayır ve şer adına her şey Levh-i mahfuzda
yazılıdır.
D)
Büyük günah işleyen münafıktır.
E)
Allah'ın yaratma, rızık verme, öldürme,
diriltme gibi fiili sıfatları vardır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem
kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri
değildir?
A)
İslam düşüncesinin teşekkül devrini tanımak
B)
Farklı coğrafyalardaki düşünce hareketlerini
izleyebilmek
C)
Dönemin ilim-siyaset ilişkisini çözümlemek
D)
İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere
sahip olmak
E)
İslam düşüncesinin gelişim aşamalarını takip
etmek
7.
Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi
Mu'tezile mezhebine mensuptur?
A)
Kalanisî
B)
Cahız
C)
Bakıllanî
D)
Cüveynî
E)
Haris b. Esed el-Muhasibi

8.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Mu'tezile'ye
ait değildir?
A)
Haram ya da helal Allah ne verdiyse hepsi
rızık olarak adlandırılır.
B)
Sihrin aslı yoktur.
C)
Öldürülen birisi, eceliyle ölmemiştir; o,
ecelinden önce öldürülmüştür.
D)
Evliyanın kerameti diye bir şey yoktur.
E)
İyi ve kötü olan şeyler vahiy gelmeden akılla
bilinir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ve’l
cemaati ifade eder?
A)
Hz. Muhammed ve uygulamasını takip eden
topluluktur.
B)
Aklı esas alan topluluktur.
C)
Sadece Kur’an’ı esas alan topluluktur.
D)
Kendi görüşlerini esas alan topluluktur.
E)
Dinde yenilik ihdas eden topluluktur.
10.
Büyük günah işleyen kimsenin küfre
girdiğini ve ona Müslüman muamelesi
yapılamayacağını iddia eden fırka
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mutezile
B)
Ehl-i sünnet
C)
Haricîler
D)
Murcie
E)
Şia
11.
Rönesans’tan sonra gelişen materyalizm,
pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı
kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan
hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Müteahhirîn hareketi
B)
Mütekaddimîn hareketi
C)
İ’tizal hareketi
D)
Selefiye hareketi
E)
Yeni İlm-i Kelam hareketi
12.
Aşağıdakilerden hangisi Muhammed
Abduh'un Yeni İlm-i Kelâma ilişkin
görüşüdür?
A)
Eş'ari, Maturidi gibi klasik dönem
kelâmcılarının kitapları faydasızdır.
B)
Kelâm ilminin klasikleri yerine müteahhirin
dönemi muhtasar kitapları okunmalıdır.
C)
Âlimlerin görüşleri önemsenmeli ve nass
mesabesinde görülmelidir.
D)
Klasik kelâmda ihtilaf konusu olan konulara
yer verilmemelidir.
E)
Kelâmcı olaylara eleştirel değil, teslimiyetle
bakabilmelidir.
13.
Akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
Dinde aklı aşan hususlar vardır.
B)
Akıl dinde yegâne hüküm kaynağıdır.
C)
Din peygamberin aklına değil, getirdiği nakli
bilgiye dayanır.
D)
Akıl vahyin muhatabıdır.
E)
Akıl, Kur’an ve Sünnetin boş bıraktığı
yerlerde hüküm tesis edebilir.
14.
Ahad haber aşağıdaki bilgi türlerinden
hangisine dâhildir?
A)
Akli bilgi
B)
İktisabi bilgi
C)
Nazari bilgi
D)
Burhani bilgi
E)
Nakli bilgi
15.
Aşağıdakilerden hangisi “varolan”
karşılığında kullanılan kavramlardan biri
değildir?
A)
Sabit
B)
Kain
C)
Şey
D)
Mevcut
E)
Madum

16.
Vacib kavramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Vacib muhdestir.
B)
Vacib kadîmdir.
C)
Vacib hâdistir.
D)
Vacib mümkindir.
E)
Vacib ezelî değildir.
17.
Şibli Numanî’nin el-Kelam adlı eserinde
üzerinde ayrıntılı olarak durduğu konu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ulûhiyet ve Peygamberlik konusu
B)
Felsefi konular
C)
Ahiret konuları
D)
Bilgi konusu
E)
Varlık konusu
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ebü'l-Hüseyin elHayyât'ın "el-İntisâr" isimli eserinin
özelliklerinden biri değildir?
A)
Müellifin günümüze ulaşan tek eseri olması
B)
Mu'tezile'yi savunma amacıyla yazılmış
olması
C)
Bütün kelâmî konuları ihtiva eden sistematik
bir eser olması
D)
Hicrî III. yüzyıla ait bir eser olması
E)
Daha önceki Mu'tezilî görüşleri yine yetkin
bir Mu'tezilî'nin elinden günümüze aktarması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın
zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Kelamcılar
B)
Sufiler
C)
Selefiler
D)
Batınîler
E)
Sofistler
20.
Farabi ve İbn-i Sina gibi felsefecilerin kabul
etmediği fakat kelamcıların savunduğu
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Âlem tanrıdan sudur ederek meydana
gelmiştir.
B)
Allah’ın kudret, irade ve yaratmasıyla Âlem
meydana gelmiştir.
C)
Âlem var olan belli bir maddeden meydana
gelmiştir.
D)
Âlemin meydana geldiği madde ezelidir.
E)
Âlem yoktan yaratılmıştır.

1. C
2. A
3. D
4. E
5. D
6. D
7. B
8. A
9. A
10. C
11. E
12. D
13. B
14. E
15. E
16. B
17. A
18. C
19. C
20. B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1748 views
Son İleti 11 Mart 2019, 14:30:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
19 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:44:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:56:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:05:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:18:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
115 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:21:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
115 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:23:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
101 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:27:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
214 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:33:34
Gönderen: Ders Hocası