Kelama Giriş - 2015 ÜÇ DERS - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 102 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Ebu Hanîfe'nin akaide dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kitâbu't-tevhîd
B)
Şerhu'l-Akâid
C)
Şerhu'l-Makâsıd
D)
el-Fıkhu'l-Ekber
E)
el-İktisâd fi'l-İtikâd
2.
Ana mesele olan itikadın anlaşılmasına ve
açılımına yardımcı olan, onları ispat etmede ve
delillendirmede kolaylık sağlayan, İslâm
düşünce tarihi ve bilimdeki gelişmeye bağlı
olarak değişiklik ve gelişme gösteren ikinci
derecedeki araç konulardır.
Yukarıda anlatılan kelâm ilminin konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Dakikü'l-kelam
B)
Vesail
C)
Mesâil
D)
Uluhiyet
E)
Makâsıd
3.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin
doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf
sebeplerinden biri değildir?
A)
Siyâsî anlaşmazlıklar ve iç savaşlar
B)
Hilâfet meselesi
C)
Kırtas hâdisesi
D)
Kader ve irâde hürriyeti sorunu
E)
Kur'an ve Sünnet metinlerinin toplanması
4.
Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı
kabul edilen şahıs aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Hasan Basri
B)
Haris el-Muhasibi
C)
Vâsıl b. Atâ
D)
Câhız
E)
Bişr b. Mutemir
5.
Ebu Hanife'ye göre aşağıdakilerden hangisi
küfre düşme sebebi değildir?
A)
Kur'an'da açıkça belirtilen hükümleri
kabullenmemek
B)
Kadere inanmamak
C)
İlahi sıfatları inkâr etmek
D)
Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel
etmemek
E)
Günah işlemeyi helal saymak
6.
Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvan'ın
Mu'tezile'ye tesir ettiği görüşlerinden biri
değildir?
A)
Allah, yaratıklara ait sıfatlarla
nitelendirilemez.
B)
Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir.
C)
Allah, ahirette görülmeyecektir.
D)
Kur'an, mahlûktur.
E)
Nasslarda Allah hakkında zikredilen "yed",
"vech" ve "nüzul" gibi ifadeler uygun biçimde
tevil edilmelidir.
7.
Mu'tezile'nin iyiliği emretmek, kötülükten
alıkoymak ilkesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Bu ilkenin Mu'tezile tarafından sıkı takibiyle
İslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini
yaşamıştır.
B)
Diğer din ve kültür mensuplarına karşı davet
yürütülmüştür.
C)
Tevhid ve adaletin yerleşmesi istenilmiştir.
D)
Toplum içindeki ahlakî bozuklukların
önlenmesi hedeflenmiştir.
E)
İslamî çağrının yayılması amaçlanmıştır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile ekolüne
göre, va'd ve va'id başlığı altında incelenen
konulardan biri değildir?
A)
Kabir azabı
B)
Allah'ın subuti sıfatları
C)
Tevbe
D)
Kebire
E)
Küfür
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet
kelâmının öncülerinden biridir?
A)
Muhâsibî
B)
Ca'd b.Dirhem
C)
Vasıl b. Ata
D)
Ma'bed el-Cühenî
E)
Ğaylan ed-Dımeşkî
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi "kurtuluşa
eren fırka" anlamına gelmektedir?
A)
Vahy-i hususi
B)
Fırka-i dâlle
C)
Fırka-i nâciye
D)
Ashabu'l-hadis
E)
Fırka-i zemme

11.
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm itikadının
yanı sıra İslâm'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve
kültürel yönlerini savunmalarının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bu konuların daha popüler olmaları
B)
Bu konuların klasik kelâmın konularına göre
daha basit olmaları
C)
Bu konuların kelâm ilminin temel problemleri
olmaları
D)
Toplumun bu konularda yeterli bilgiye sahip
olmaması
E)
Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki
batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de
saldırmaları
12.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Hindistan'da
Yeni İlm-i Kelâm hareketine öncülük
etmiştir?
A)
Seyyid Ahmed Han
B)
Mevdudi
C)
Abdullatif Harpûtî
D)
Muhammed Abduh
E)
Cemaleddin Efgânî
13.
Arap dilcilerine göre, ilim kelimesinin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vücut
B)
Akıl
C)
Fehm
D)
Vücub
E)
Marifet
14.
“Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir
topluluğun verdiği haber” hangi haber
türüdür?
A)
Ahad haber
B)
Müstefiz haber
C)
Hasen haber
D)
Mütevatir haber
E)
Meşhur haber
15.
Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan
biri değildir?
A)
Kelam
B)
İrade
C)
Kudret
D)
Beka
E)
Semi
16.
Allah, aşağıdaki varlık kategorilerinden
hangisine dâhildir?
A)
Kadîm
B)
Müstahil
C)
Mümkin
D)
Hâdis
E)
Ma’dum
17.
Eş’arî’nin görüşlerini “Mücerredü
Makalati’l-Eş’arî” adıyla toplayan alim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bağdadî
B)
Bakıllanî
C)
İbn Furek
D)
İsferayinî
E)
Cüveynî
18.
Aşağıdakilerden hangisi akide risalesi
tarzında eserler yazılmasının sebeplerinden
biri değildir?
A)
Halkı, ehl-i bid'atın yanlış inançlarından
korumak
B)
Medreselerde öğrencilerin kolayca
ezberleyebilmelerini sağlamak
C)
Sünnî akidenin kolayca öğrenilip
yaygınlaşmasını sağlamak
D)
İtikadî meseleleri tartışmalara fazla
girmeden özet biçimde vermek
E)
İtikadî meseleler üzerinde herhangi bir ihtilaf
olmadığını göstermek
19.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine
eleştiri getiren âlimlerdendir?
A)
Ebu Muzzafer el-İsferayinî
B)
Ebû İsmail Hace Abdullah el-Herevî
C)
Ebû Yüsr el-Pezdevi
D)
Abdulkahir el-Bağdadi
E)
Sadeddîn et-Teftazanî
20.
Aşağıdakilerden hangisi felsefecilerin
kelamcılar ile ilgili eleştirilerinden biri
değildir?
A)
Cedel metodunu kullanmaları
B)
Atom teorisini benimsemiş olmaları
C)
Aklı delil olarak kullanmaları
D)
Din ile felsefeyi birbirine karıştırmaları
E)
Hudus delilini kullanmaları

1. D
2. B
3. E
4. C
5. D
6. B
7.A
8.B
9.A
10. C
11. E
12. A
13. E
14. D
15. D
16. A
17. C
18. E
19. B
20. C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1748 views
Son İleti 11 Mart 2019, 14:30:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
19 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:44:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:56:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:05:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:18:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
115 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:21:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
115 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:23:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
118 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:32:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
215 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:33:34
Gönderen: Ders Hocası