Kelama Giriş - 2016 ÜÇ DERS - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 116 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif ArslanerAşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın
şehadeti ve Cemel ve Sıffîn olayları
sonucunda ortaya çıkan kelâmî
problemlerden biri değildir?
1.
A)
İman-amel ilişkisi meselesi
B)
İmanın tanımı ve mahiyeti
C)
Büyük günah işleyen kişinin dindeki durumu
D)
Kırtas hadisesi
E)
Kader ve irâde hürriyeti sorunu
Aşağıdakilerden hangisi nübüvvâtın
konularından biridir?
2.
A)
İlahi sıfatlar
B)
Meleklere iman
C)
Kıyamet ahvali
D)
Ru’yetullah
E)
Vahdaniyet
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm
dönemi alimlerinin ortak özelliklerinden
biridir?
3.
A)
Vahiy meleğini inkar etmeleri
B)
Mucizeyi inkar etmeleri
Bütünüyle Batı biliminin etkisi altında
olmaları
C)
Olaylara eleştirel bakmaları ve mezhep
taassubundan uzak durmaları
D)
E)
Klasik kelâma bütünüyle karşı olmaları
Aşağıdakilerden hangisi "Ehl-i Sünnet"
kelâmının öncülerinden biridir?
4.
A)
Gaylan ed-Dımeşkî
B)
Vasıl b. Ata
C)
Ca'd b.Dirhem
D)
Ma'bed el-Cühenî
E)
Muhâsibî
Yeni ilm-i kelâm hareketine zemin hazırlayan
Batı kaynaklı fikir akımları aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
5.
A)
Materyalizm - Kapitalizm - Pozitivizm
B)
Darwinizm - Pozitivizm - Materyalizm
C)
Darwinizm - Sekülarizm – Pozitivizm
D)
Kapitalizm - Modernizm - Materyalizm
E)
Darwinizm - Modernizm - Pozitivizm
6.
Aşağıdakilerden hangisi naklî bilgi değildir?
A)
Cebrail'in getirdiği vahiy
B)
Tabiînden alınan bilgiler
C)
Tabiattan elde edilen bilgiler
D)
Sahabeden alınan bilgiler
E)
Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği hükümler
“Keşfin içtihat gibi değerlendirilmesi ve
müçtehidin içtihadında olduğu gibi velinin
keşfinde de hata olabileceğini” söyleyen
İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
A)
İmam Rabbanî
B)
İmam Ebu Hanife
C)
İmam Eş’arî
D)
İmam Matüridî
E)
İmam Gazzalî
Erken dönem kelâmcılarının varlık konusuyla
ilgilenmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
8.
Entelektüel çevrelerin zihnî ve teorik
arayışlarına cevap verme
A)
Âlemin varlığının geçiciliğinden hareketle
Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlama
B)
Varlık/vücud ve var olan/mevcûd arasındaki
ayrımı net biçimde ortaya koyabilme
C)
Birtakım fizik teorileri ortaya koyarak çağın
bilim ve düşüncesine katkıda bulunma
D)
Kelâmın, varlık üzerine de söz söyleyen
sistemli bir düşünme biçimi olduğunu
gösterme
E)
“Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi
imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği
haber” şeklinde tanımlanan haber türü
aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A)
Mütevatir
B)
Doğru
C)
Âhad
D)
Sâdık
E)
Zorunlu
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre
cevherin özelliklerinden biri değildir?
10.
A)
Sonlu olması
B)
Bölünemez olması
C)
Terkibe yatkın olması
D)
Kadîm olması
E)
Arazları taşıması
Nassın anlaşılmasında sadece nassın
zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden
hangisidir?
11.
A)
Selefiler
B)
Sufiler
C)
Batınîler
D)
Sofistler
E)
Kelamcılar

Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan
biri değildir?
12.
A)
Kelam
B)
Beka
C)
İrade
D)
Semi
E)
Kudret
Ana metindeki veya şerhteki bazı kelime ve
kalıpları, özel isim, ayet, hadis veya şiirleri
açıklamaya yönelik kısa açıklamalardan
oluşan kelamî eser türü aşağıdakilerden
hangisidir?
13.
A)
Akaid risalesi
B)
Şathiye
C)
Reddiye
D)
Haşiye
E)
Mütekâmil eser
Aşağıdakilerden hangisi felsefecilerin
kelâmcılar ile ilgili eleştirilerinden biri
değildir?
14.
A)
Aklı delil olarak kullanmaları
B)
Hudus delilini kullanmaları
C)
Din ile felsefeyi birbirine karıştırmaları
D)
Cedel metodunu kullanmaları
E)
Atom teorisini benimsemiş olmaları
Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe'nin akaid
risalelerinden biridir?
15.
A)
el-Akîde
B)
Kitâbü's-sünne
C)
el-Vasiyye
D)
Risâle fî istihsâni'l-havz fî ilmi'l-kelâm
E)
Risâle ilâ ehli's-Seğr
Felsefî kelâm aşağıdaki alimlerden hangisiyle
başlamıştır?
16.
A)
Kadî Beydavî
B)
Seyyid Şerif Cürcanî
C)
Zemahşerî
D)
Kadî Abdulcebbar
E)
Fahreddîn er-Razî
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler
içerisinde değerlendiren İslâm filozofu
aşağıdakilerden hangisidir?
17.
A)
Âmirî
B)
Fârâbî
C)
Gazâlî
D)
Kindî
E)
İbn-i Sînâ
Aşağıdakilerden hangisi görüşleri ile
Mu’tezile mezhebine tesir eden ilk dönem
kelâmcılardan biridir?
18.
A)
Ma’bed el-Cühenî
B)
Ebû Hanife
C)
Malik b. Enes
D)
Kalanisî
E)
İbn Küllâb el-Basrî
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile’nin tevhid
prensibi içinde yer alan konulardan biridir?
19.
A)
Teaddüd-i kudema
B)
Büyük günah
C)
Salah-aslah
D)
İman-küfür
E)
Ahiret
Ebû Hanife’nin kader konusundaki görüşü
aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Allah’ın ilmi tenfiz edicidir, zorunluluk
gerektirir.
A)
Allah’ın ilmi tavsif edicidir, Allah’ın bilmesi
zorunluluk gerektirmez.
B)
Kaderin inkârı küfürdür ancak sorumluluk
Allah’a yüklenemez.
C)
Kader yoktur, sorumluluk tamamıyla kula
aittir.
D)
E)
Kader vardır, sorumluluk Allah’a aittir.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B D E B C A B C D A B D A C E B A A B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1749 views
Son İleti 11 Mart 2019, 14:30:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
19 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:44:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:56:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:05:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:18:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
115 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:21:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
102 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:27:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
118 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:32:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
215 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:33:34
Gönderen: Ders Hocası