Kelama Giriş - 2017 ÜÇ DERS - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 116 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif ArslanerAşağıdakilerden hangisi bir kelam ekolü
değildir?
1.
A)
Cebriyye
B)
Eş’ariye
C)
Hanbeliye
D)
Mu’tezile
E)
Matüridiye
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî
şahsiyetlerden biri değildir?
2.
A)
Hasan el-Basrî
B)
Ca’d b. Dirhem
C)
Ebû Hanife
D)
Ma’bed el-Cühenî
E)
Ebu Mansur el-Matüridî
Mu‘tezile’nin özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Mu‘tezile mensupları; dirayet tefsirine önem
vermemiş olsalar da, inanç konularında
hadîslere yer vermişlerdir.
A)
Hürriyetçidir; serbest düşünceye ve insanın
irade özgürlüğüne büyük önem vermektedir.
B)
Akılcıdır; akla aykırı gördükleri nassları
hemen te’vîl etmekte ve akla uygun bir
şekilde tefsir etmektedir.
C)
Mu‘tezilî alimler, daha çok Yunan
felsefesinin tesirinde kalmışlardır.
D)
Bağdat ve Basra gibi eski medeniyet
mensuplarının bulunduğu çok kültürlü bir
ortamda zuhur etmiştir.
E)
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin
dayandığı nakli delillerden biridir?
4.
A)
İlham
B)
Nazar
C)
Akıl
D)
Duyular
E)
Sünnet
Aşağıdakilerden hangisi Maturidîlerle
Eş’ariler arasındaki farklardan biri değildir?
5.
A)
Tekvin sıfatı
B)
Teklif ma lâ yutak
C)
Mucize konusu
D)
Kadınların peygamber olması
E)
Cüz’î irade
Hindistan'da Yeni İlm-i Kelâm hareketine
öncülük eden âlim aşağıdakilerden
hangisidir?
6.
A)
Mevdudi
B)
Muhammed Abduh
C)
Cemaleddin Efgânî
D)
Seyyid Ahmed Han
E)
Abdullatif Harpûtî
"Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün
olan ve konuşma gücüne dayalı delil”
anlamındaki bilgi türü aşağıdakilerden
hangisidir?
7.
A)
Hatâbî
B)
Naklî
C)
İktisabî
D)
Zarurî
E)
Nazarî
İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
8.
A)
Mu’tezile
B)
Şia
C)
Hariciler
D)
Matüridiye
E)
Eş’ariye
Kelâm kaynaklarına göre kesinlik düzeyinin
en üst noktasında bulunan haber türü
aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A)
Âhad
B)
Hasen
C)
Müztefiz
D)
Mütevatir
E)
Meşhur

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar
arasında cereyan eden Cemel ve Sıffin
savaşlarından sonra ortaya çıkan kelâmî
konulardan biri değildir?
10.
A)
Halku'l-Kur'an
B)
Büyük günah meselesi
C)
İman
D)
Kader
E)
İmamet
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam
hareketinin öne çıkardığı hususlardan biri
değildir?
11.
A)
Irk ayrımcılığı
B)
Diğer din mensuplarına karşı hoşgörü
C)
Kadının hukuki durumu
D)
Allah’ın sıfatları
E)
İnsan hakları
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ait öncesiz
ve sonrasız bilgi anlamındadır?
12.
A)
Burhânî bilgi
B)
Kadîm bilgi
C)
Bedihî bilgi
D)
Nazarî bilgi
E)
Hatâbî bilgi
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm'ın hukuki,
ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini
savunmalarının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
13.
Bu konuların klasik kelâmın konularına göre
daha basit olması
A)
Toplumun bu konularda yeterli bilgiye sahip
olmaması
B)
Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki
Batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de
saldırması
C)
D)
Bu konuların daha popüler olması
Bu konuların kelâm ilminin temel problemleri
olması
E)
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre
cevherin özelliklerinden biri değildir?
14.
A)
Kadîm olması
B)
Arazları taşıması
C)
Bölünemez olması
D)
Sonlu olması
E)
Terkibe yatkın olması
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbî
sıfatlarındandır?
15.
A)
Hayat
B)
Tekvin
C)
İrade
D)
İlim
E)
Muhalefetü'n-li'l-havadis
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler
içerisinde değerlendiren İslâm filozofu
aşağıdakilerden hangisidir?
16.
A)
Kindî
B)
Fârâbî
C)
Gazâlî
D)
İbn-i Sînâ
E)
Âmirî
Farabi ve İbn-i Sînâ gibi felsefecilerin kabul
etmediği; fakat kelamcıların savunduğu
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Âlem tanrıdan sudur ederek meydana
gelmiştir.
A)
Âlem var olan belli bir maddeden meydana
gelmiştir.
B)
C)
Âlem yoktan yaratılmıştır.
Allah’ın kudret, irade ve yaratmasıyla Âlem
meydana gelmiştir.
D)
E)
Âlemin meydana geldiği madde ezelidir.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni kelâm ilmi
döneminin erken dönem temsilcilerinden
biridir?
18.
A)
Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi
B)
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi
C)
Giritli Sırrı Paşa
D)
Arapkirli Hüseyin Avni
E)
Abdüllatif Harpûtî
Aşağıdakilerden hangisi "Selef ve Selef
çizgisini takip edenler"in kelâma yönelik
eleştirilerinden biri değildir?
19.
Zaman içerisinde özünden uzaklaşarak
hasmı mağlup etmeye yönelik kısır bir
tartışma biçimi haline gelmiştir.
A)
İnanç esaslarının müdafaasında yetersiz
kalmıştır.
B)
Kur'ân ve sünnet'in üslubuna aykırı biçimde
hitabet ve cedel üslubunu benimser.
C)
Kelâm, dini anlama noktasında esas olan
Kur'ân, sünnet ve sahabe kavlinin dışında
kaldığından bid'attir.
D)
Kelâmcılar ispatlanmamış felsefî nazariyeleri
kesin hakikatler gibi benimsemişlerdir.
E)
Ana metindeki veya şerhteki bazı kelime ve
kalıpları, özel isim, ayet, hadis veya şiirleri
açıklamaya yönelik kısa açıklamalardan
oluşan kelamî eser türü aşağıdakilerden
hangisidir?
20.
A)
Şathiye
B)
Akaid risalesi
C)
Haşiye
D)
Mütekâmil eser
E)
Reddiye


CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E A E C D A B D A D B C A E B D E B C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1749 views
Son İleti 11 Mart 2019, 14:30:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
19 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:44:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:56:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:05:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:18:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
116 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:23:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
102 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:27:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
118 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:32:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
215 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:33:34
Gönderen: Ders Hocası