Kelama Giriş - 2019 ÜÇ DERS - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 30 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu savunan ilk dönem kelâmî şahsiyetlerdendir?
A) Ebu Hanife
B) Hasan-ı Basrî
C) Ca’d b. Dirhem
D) Ahmed b. Hanbel
E) Malik b. Enes

2. Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
A) Siyâsî anlaşmazlıklar ve iç savaşlar
B) Kur'an ve Sünnet metinlerinin toplanması
C) Hilâfet meselesi
D) Kırtas hâdisesi
E) Kader ve irâde hürriyeti sorunu

3. Metodik anlamda kelâm ilmi felsefeden hangi yönüyle ayrılır?
A) Yaratılmışlardan bahsetmesi
B) İlâhiyat konularından bahsetmesi
C) Mebde'den bahsetmesi
D) Meaddan bahsetmesi
E) Akıl-Nakil metodunu kullanması

4. Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin beş temel prensibinden biri değildir?
A) Va'd ve vaid
B) Tevhid
C) Kader
D) Adalet
E) Menzile beyne'l-menzileteyn

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni ilm-i kelâm hareketinin Hint alt-kıtasındaki
temsilcilerinden biri değildir?
A) Emir Ali
B) Seyyid Ahmed Han
C) Reşid Rıza
D) Muhammed İkbal
E) Şiblî Nu’mânî

6. Ruh ve düşünce gibi cevherlerin aktif, dinamik ve değişmez bir prensip olan
maddenin tezahürü olduğunu öne süren akım hangisidir?
A) Materyalizm
B) Pozitivizm
C) Darwinizm
D) Kartezyen felsefe
E) Sekülerizm

7. Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ı klasik kelâmdan ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Eleştirel zihniyetin gelişmesi ve mezhep taassubunun kırılması
B) Varlık, bilgi gibi klasik kelâm konularına yer verilmemesi
C) İslam'ın diğer dinlerle mukayesesinin yapılması
D) Klasik kelâm kitaplarında yer almayan yeni konulara yer verilmesi
E) İslam inanç esaslarının savunulması

8. “Fırka-i nâciye” kavramının anlamı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yoldan sapmışlar topluluğu
B) Sünneti önemli görenler
C) Bid’at işleyenler topluluğu
D) Kurtuluşa eren topluluk
E) Hadisleri toplayanlar

9. Aklın hiç çaba sarf etmeksizin elde ettiği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarurî bilgi
B) Burhanî bilgi
C) İstidlalî bilgi
D) Nazarî bilgi
E) Kesbî bilgi

10. Hz. Peygamber’in hangi sıfatı ile Kur’an’ın korunmuşluğu sağlanır?
A) İsmet
B) Fetanet
C) Rahmet
D) Sabır
E) İffet

11. "Cevher" düşüncesini ilk kez ortaya atan ve savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanbelîlik
B) Matüridîlik
C) Eş'arîlik
D) Ehl-i Hadîs
E) Mu'tezile

12. “Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber türüdür?
A) Hasen haber
B) Mütevatir haber
C) Meşhur haber
D) Ahad haber
E) Müstefiz haber

13. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?
A) Semi
B) Kelâm
C) Kudret
D) Vücûd
E) İrade

14. Yüce Allah’ın varlığı hakkında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılamaz?
A) Ebedî
B) Vacib
C) Kadîm
D) Ezelî
E) Mümkin

15. Aşağıdakilerden hangisi “el-Fıkhü’l-ekber”de yer alan konulardan biri değildir?
A) Ma’dûmun şey olup olmadığı
B) Mürtekib-i kebîre
C) Mestler üzerine meshetme
D) Halku’l-Kur’ân meselesi
E) Fıtrat konusu

16. Aşağıdakilerden hangisi Selef çizgisinde yer alıp kelâmı eleştiren âlimlerden biri değildir?
A) İbn Teymiyye
B) İbnü’l-Melâhimî
C) İbn Kayyim el-Cevziyye
D) Hâce Abdullah el-Herevî
E) İbnü’l-Vezîr

17. Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batınîler
B) Sufiler
C) Sofistler
D) Selefiler
E) Kelamcılar

18. Ebû Hanîfe’nin akaid risaleleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sünnî itikada dair en erken yazılı metin örneklerindendir.
B) Farsça olarak kaleme alınmıştır.
C) Yeni fikrî ve siyasî gelişmeler sebebiyle itikat ilkelerinin belirlenmesini amaçlar.
D) İnanç esaslarının derli toplu bir dökümünü verir.
E) Kelâmî tartışma ve ayrıntılara fazla girilmez.

19. Kelâm alanında eser yazımının başlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahyin nüzul sürecinin sona ermesi
B) Farklı kültürlerle karşılaşma
C) İnanç konuları üzerinde kelâmî tartışmaların başlaması
D) İslâmî ilimlerin teşekkülünü tamamlaması
E) Kur’ân’ın artık cem edilmiş olması

20. Kelâmı küllî dinî ilim olarak sınıflandıran âlim kimdir?
A) Kindî
B) Ebû Hanîfe
C) Âmirî
D) Gazzâlî
E) FârâbîCEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. E
4. C
5. C
6. A
7. E
8. D
9. A
10. A
11. E
12. B
13. D
14. E
15. A
16. B
17. D
18. B
19. C
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
22 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:30:05
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
19 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:44:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
26 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:50:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:18:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
116 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:21:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
116 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:23:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
102 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:27:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
118 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:32:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
215 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:33:34
Gönderen: Ders Hocası