Türk İslam Edebiyatı - 2018 BAHAR ARA - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 24 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. I. Türk İslâm edebiyatı şiire dayalı bir edebiyattır.
II. Türk İslâm edebiyatının ilk eserleri Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
III. Türk İslâm edebiyatı ürünlerine muallakat denir.
IV. Türk İslâm edebiyatına ait ilk eser Kutadgu Bilig’tir.
Türk İslam edebiyatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve IV

2. Yazılı edebiyatı bulunan ilk devlet olan Köktürkler’den geriye kalan en önemli eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhon Abideleri
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Pazırık Kurganı
E) Ani Harabeleri

3. Yunus Emre’nin ------- üslûbu ile yazdığı şiirleri hem halk tarafından kolayca anlaşılmış hem de yazılı ve sözlü edebiyatın yeni bir forma girmesine sebep olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) idealizm
B) sembolizm
C) hikemî tarz
D) sehl-i mümtenî
E) aşk ve güzellik

4. Tanzimat döneminde uygulanan değişim politikaları sonucu Türk edebiyatı Batı kökenli
türler kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?
A) Fıkra
B) Roman
C) Tiyatro
D) Makale
E) Destan

5. Aşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir
mecmua olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?
A) Cönk
B) Divan
C) Tezkire
D) Müntehabât
E) Münşeât

6. Günümüzde “seçki, şiir seçkisi ve antoloji” kelimeleriyle karşılanan müntehebâtın Türk
edebiyatında en tanınmış örneği olan Harâbât adlı eser ------- tarafından kaleme alınmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Mehmed Cevdet
B) Ziyâ Paşa
C) Şinâsi
D) Fâik Reşad
E) Re'fet Avni

7. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi tarzında bir eser değildir?
A) Gülşen-i Aşk
B) Ferhâd-nâme
C) Hüsn ü Aşk
D) Envârü’l-âşıkîn
E) Şem’ u Pervâne

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî kaynaklarından
biridir?
A) Fıkıh
B) Tasavvuf
C) Akâid
D) Tefsir
E) Kelâm

9. Bir şairin gazeline her beytin mısraları arasına iki ya da üç mısra konulmasına ne ad
verilir?
A) Taştir
B) Ziyade
C) Tesdis
D) Müşakele
E) Mümasele

10. Divanındaki şiirlerin tamamını na’t türüne ayıran ve pek çoğunu kaside nazım şekliyle
kaleme alan XVIII. asır divan şairi kimdir?
A) Bakî
B) Nedim
C) Fuzûlî
D) Şeyh Gâlib
E) Yahyâ Nazîm

11. Arapça’da ikişerli anlamına gelen ve Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle
kafiyeli beyitlerden oluşan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musammat
B) Kıt’a
C) Mesnevi
D) Müstezad
E) Bend

12. Dinle neyden kim hikâyet etmede Ayrılıklardan şikâyet etmede Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fâilâtün fâilâtün fâilün
B) Feilâtün feilâtün feilün
C) Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
D) Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
E) Mefâîlün mefâîlün feûlün

13. Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı Gülün güzelliği dillerde destân olalı
Yukarıdaki beyit istiâre sanatının aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?
A) İstiâre-i inâdiyye
B) İstiâre-I tahyîliyye
C) Mürekkeb istiâre
D) Kapalı istiâre
E) Açık istiâre

14. Arap, Fars, Türk kültür ve edebiyatına ait bir metinde bu kültürlerin örnek gösterilecek
değerlerine sahip kişi ve olaylarla âyet, hadis, kelâm-ı kibar, atasözü vb. kalıplaşmış ibarelere gönderme yapma sanatıdır. Yukarıda tanımı verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinâye
B) Telmih
C) Tazmin
D) Leff ü Neşr
E) Tenâsüb

15. Aşağıdakilerden hangisi teşbihin temel unsurlarından biri değildir?
A) Vech-i şebeh
B) Müşebbehün bih
C) Edât-ı teşbih
D) Müşebbeh
E) Beliğ teşbih

16. Kur’ân ve hadisten alınmış bir ibareyi beyte/mısraa/cümleye yerleştirme sanatına
ne ad verilir?
A) İstiâre
B) İhâm
C) İktibâs
D) Tazmin
E) İstişhâd

17. Hacı Bektaş Velî’nin “Makâlât” isimli eserini manzum olarak Türkçe'ye çeviren şair
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemâl Ümmî
B) Ahmet Dâî
C) Devletoğlu Yusuf
D) Hatiboğlu Muhammed
E) Hamdullah Hamdî

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk İslam Edebiyatının Orta Asya sahasındaki
eserlerinden biri değildir?
A) Atabetü’l-hakâyık
B) Garibnâme
C) Divan-ı Hikmet
D) Kutadgu Bilig
E) Divanu Lügati’t-Türk

19. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre etkisinde şiirler yazan mutasavvıf şairlerden
biri değildir?
A) Niyâzî-i Mısrî
B) Eşrefoğlu Rumi
C) Kaygusuz Abdal
D) Yazıcıoğlu Mehmed
E) Aziz Mahmud Hüdâyî

20. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve kardeşi
tarafından temsil edilen kavramlardan biri değildir?
A) Adalet
B) Mutluluk
C) Kahramanlık
D) Akıl
E) Kanaat
CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. D
4. E
5. A
6. B
7. D
8. B
9. A
10. E
11. C
12. A
13. E
14. B
15. E
16. C
17. D
18. B
19. D
20. C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1502 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
560 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:37:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 14:22:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:18:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:50:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:32:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:42:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:53:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
26 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:03:28
Gönderen: Ders Hocası