Türk İslam Edebiyatı - 2019 BAHAR ARA - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 27 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Edip
B) Eren
C) Ozan
D) Alp
E) Ata

2. Aşağıdakilerden hangisi sanatı önceleyip kullandığı dil, sembol ve mazmunlarla İslam
dinine ilginin oluşmasını sağlayan eserlerden biri değildir?
A) Şem ü Pervâne
B) Bülbül-nâme
C) Hüsn ü Aşk
D) Menâkıbnâme
E) Leylâ vü Mecnûn

3. Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuad Köprülü
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Namık Kemal
E) Abdulkadir İnan

4. Türk İslâm Edebiyatı'nı başlatan eser olan Kutadgu Bilig’in yazarı kimdir?
A) Aşık Paşa
B) Yunus Emre
C) Ahmed Bican
D) Eşrefoğlu Rûmi
E) Yusuf Has Hacip

5. Aşağıdakilerden hangisi tabakât türünde bir eser değildir?
A) Tomar-ı Turuk-I Aliyye
B) Atrabü’l-âsâr
C) Tuhfe-i Hattâtîn
D) Harâbât
E) Hoşsadâ

6. Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şairler arasında yer almaz?
A) Ahmedî
B) Eşrefoğlu Rumi
C) Niyâzi-i Mısrî
D) Şeyh Galip
E) Ahmed Yesevî

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?
A) Divan
B) Müntehâbât
C) Mesnevî
D) Tabakat
E) Mecmua

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire olarak kabul edilir?
A) Künhü’l-Ahbâr
B) Heşt Bihişt
C) Gülşen-i Şuarâ
D) Mecâlisü’n-Nefâis
E) Meşâiri’ş-Şuarâ

9. Aşağıdakilerden hangisi tek bentli nazım şekillerinden biridir?
A) Rubâi
B) Terkîb-bend
C) Muhammes
D) Tesdis
E) Mu’aşşer

10. Yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan, mısra sonlarındaki ses benzerliğine ------- adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) redif
B) kafiye
C) vezin
D) tefile
E) vasl

11. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su Kim bu denlü tutuşan odlare kılmaz çâre su Yukarıdaki Fuzulî’ye ait beytin vezni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
tespit edilmiştir?
A) Fâilâtün Fâilâtün Fa’lün
B) Mefâîlün Mefâîlün Feûlün
C) Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün
D) Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
E) Feilâtün Feilâtün Feilün

12. Bir nazım parçasındaki en küçük nazım birimine ne ad verilir?
A) Mısra
B) Beyit
C) Müfred
D) Beyt-i Musarra
E) Ferd

13. Mensur bir sözün son kelimesinin, şiirde ise mısranın son kelimeleri olan ve kafiyesini
meydana getiren iki fâsılanın tek bir harfte birleşmesine ne ad verilir?
A) Mümâsele
B) İktibâs
C) Teşbih
D) İstişhâd
E) Secî

14. Kur’an ya da hadisten alınmış bir ibareyi beyte ya da mısraya yerleştirme sanatı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtnâb
B) İstişhâd
C) Telmih
D) İrsâl-i mesel
E) İktibâs

15. Başka bir şâire ait olan bir mısranın bir şiirde kullanılmasına ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) telmih
B) taştir
C) tazmin
D) tahmis
E) ta’riz

16. Kelimenin asıl ve yan anlamlarının dışında ilişki ve benzerlik yoluyla daha başka ve
farklı bir kavramı ifade etmek üzere kazandığı yeni mânâya ne ad verilir?
A) İrsâl-i mesel
B) Tazmin
C) Mecâz
D) Mazmun
E) Bedî

17. Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
B) Türk tasavvuf edebiyatının ilk ürünleridir.
C) Hikmet söyleme geleneği Yesevî dervişleri tarafından devam ettirilmiştir.
D) Hikmetler sonradan “Divan-ı Hikmet” adı altında bir araya getirilmiştir.
E) Hikmetler didaktik mahiyette şiirlerdir.

18. Mevlanâ’nın "Mesnevî"si ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mevlanâ’nın olgunluk dönemi eseridir.
B) İlk on sekiz beyti bizzat Mevlanâ tarafından yazılmıştır.
C) Mesnevî nazım biçimiyle yazılmıştır.
D) İçerisinde çok sayıda ayet, hadis, atasözü ve eğitici hikâyeler bulunmaktadır.
E) Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez.

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinin ana konularından biri değildir?
A) Peygamber sevgisi
B) Ölüm ve ötesi
C) Devlet yönetimi
D) Şeriat ve tarikat esasları
E) Ahlaki prensipler

20. Süleyman Çelebi’nin yazdığı, Hz. Peygamber’in doğum hadisesini konu edinen
“mevlid” türünün en meşhur örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammediye
B) Vesîletü’n-necât
C) Sîretü’n-nebî
D) Envârü’l-âşıkîn
E) Kitâbü’n-necât


CEVAP ANAHTARI
1. C
2. D
3. B
4. E
5. D
6. A
7. D
8. B
9. A
10. B
11. D
12. A
13. E
14. E
15. C
16. C
17. A
18. E
19. C
20. B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1502 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:10:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
26 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:50:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
15 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:07:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
16 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:38:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
17 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
12 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:22:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:42:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:53:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:13:48
Gönderen: Ders Hocası