Türk İslam Edebiyatı - 2018 BAHAR DÖNEM SONU - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 22 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oyun
B) Edip
C) Ata
D) Alp
E) Eren

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî olmayan
kaynakları arasında sayılabilir?
A) İsrâiliyyat
B) Hadis
C) Kısas-ı Enbiyâ
D) Kur’ân-ı Kerim
E) Ahbârü’l-Arap

3. Türk İslam Edebiyatında aruz vezniyle yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhun Âbideleri
B) Garibnâme
C) Atabetü’l-hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Risâletü’n-nushiyye

4. Resmî yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebî tür ve dil bilimine ne ad
verilir?
A) İnşâ
B) Kitâbet
C) Telhis
D) Tezkire
E) Lâyiha

5. Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan Atabetü’l-hakâyık'ın konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hukuk
B) Askerlik
C) Ahlak
D) Tasavvuf
E) Siyaset

6. XVIII. yüzyılın edebi özelliklerinin en belirgini olan “Mahallileşme Akımı” hangi şair
öncülüğünde başlamıştır?
A) Tatavlalı Mahremî
B) Nedim
C) Nabî
D) Şeyh Galib
E) Edirneli Nazmî

7. Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatının devrelerini konu alan 63 ayrı şiirden oluşan manzum siyer tarzındaki "Esselâm –Mukaddes Hayattan Levhalar-" adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebubekir Eroğlu
B) Cahit Zarifoğlu
C) Asaf Halet Çelebi
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Necip Fazıl Kısakürek

8. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biri değildir?
A) Elmalılı Ümmî Sinan
B) Aziz Mahmud Hüdâyî
C) İbrahim Gülşenî
D) Niyazi Mısrî
E) Hüseyin Lâmekânî

9. Kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamlarını taşır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzûmelere verilen isimdir.
Yukarıda tanımı yapılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Na’t
B) Münâcât
C) Tevhid
D) Kenz-i mahfî
E) Esma-i Hüsna

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Esmâ-i Hüsna kaleme alan şairlerden biri değildir?
A) Şeyhoğlu Mustafa
B) Ahmed Şâkir Paşa
C) İsâ Saruhânî
D) Abdurrahman Câmî
E) Bıçakçızâde İsmail Hakkı

11. Aşağıdakilerden hangisinde Allah Tealâ ile ilgili edebi türler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
A) Esma-i Hüsna - Münâcât - Na’t
B) Esma-i Hüsna - Tevhid - Na’t
C) Tevhid - Münâcât - Esma-i Hüsna
D) Tevhid - Tazarru-nâme - Na’t
E) Tevhid - Na’t - Münâcât

12. Süleymân Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı eseri hangi türde yazılmıştır?
A) Mi’râciyye
B) Muhammediyye
C) Na’t
D) Hilye
E) Mevlid

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?
A) Regâibiyye
B) Münâcat
C) Hicret-nâme
D) Mi’râciye
E) Mevlid

14. Hz. Peygamber’in (s.a.s) fiziki özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebî
eserlere ne ad verilir?
A) Na’t
B) Hasâis
C) Siyer
D) Hilye
E) Evsâf-ı Nebî

15. Ramazaniyeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mesnevi nazım biçiminde yazılır.
B) Bu türün en güzel örneklerini Sabit, Nedim, Nazım vermişlerdir.
C) Padişaha veya devlet büyüklerine sunmak amacıyla yazılmışlardır.
D) Konusunu Ramazan ayının faziletinden alan şiirlere denir.
E) Ramazan ayına özgü manevi hava bu türün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

16. Aşağıdakilerden hangisi fıkhî konularda yazılan eser türlerinden biri değildir?
A) Menâsikü’l-Hac
B) Fezâilü’s-sıyam
C) Şurûtü’s-salât
D) Ramazaniye
E) Manzûme-i ferâiz

17. Dinî edebiyatımızda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinen
şiirlere ne ad verilir?
A) Matem
B) Sagu
C) Maktel
D) Ağıt
E) Mersiye

18. Yapılacak işin hayırlı-uğurlu olması veya sağlık-esenlik dileği ile ve kalıplaşmış ifade tarzı ile Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua metinlerine ------- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) gülbank
B) devriyye
C) nutuk
D) hikmet
E) ilâhî

19. Ömer b. Fâriz’in tercüme, tahmis ve şerh olunarak tasavvuf edebiyatı içerisinde bir çığır açan eseri ------- ’dir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Tezkiretü’l-evliyâ
B) Kuşeyrî Risâlesi
C) Menâkıbü’l-ârifîn
D) Fusûsu’l-Hikem
E) Kasîde-i Tâiyye

20. Hemen her tekkede, aruz yahut hece vezni kullanılarak ilâhîler yazılmış ve besteli olarak okunmuştur. Bu eserler bazı tekkelerde farklı isimlerle anılsa da özü itibariyle ilâhîdir. Aşağıdakilerden hangisi ilahî olan türlerden biri değildir?
A) Duraklar
B) Mesnevî
C) Cumhur
D) Nefes
E) Tapuğ


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. E
3. D
4. A
5. C
6. B
7. E
8. C
9. B
10. D
11. C
12. E
13. B
14. D
15. A
16. D
17. C
18. A
19. E
20. B

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
343 views
Son İleti 04 Mart 2018, 16:44:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:04:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:10:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:37:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
15 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:07:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
20 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:18:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:32:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:42:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:03:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:13:48
Gönderen: Ders Hocası