Türk İslam Edebiyatı - 2019 BAHAR DÖNEM SONU - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 22 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Genellikle halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı, anonim bir mahiyet
arz eden eserlere ne ad verilir?
A) Tabakât
B) Mesnevî
C) Cönk
D) Tezkire
E) Müntehabât

2. Başka bir şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede benzer bir gazel söylemek suretiyle meydana getirilen gazele ------- denir.
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) müstezad
B) terbi
C) nazire
D) yek-âhenk
E) tesmin

3. Tanzimat döneminde uygulanan değişim politikaları sonucu Türk edebiyatı Batı kökenli
türler kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?
A) Tiyatro
B) Mesnevi
C) Fıkra
D) Roman
E) Makale

4. Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden
hangisine aittir?
A) Mevlana
B) Sultan Veled
C) Yunus Emre
D) Şeyyad Hamza
E) Ahmed Fakih

5. Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ------- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) tevriye
B) teşbih
C) mecaz
D) intâk
E) ıtnâb

6. XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme
gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Sezai Karakoç
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Asaf Halet Çelebi

7. Aşağıdakilerden hangisi Fuzulî’nin eserlerinden biridir?
A) Risâle-i Tasavvuf
B) Şevâhidü’n-Nübüvve
C) Hilye
D) Nefehâtü’l-Üns Tercümesi
E) Leylâ vü Mecnûn

8. Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?
A) Nedim
B) Haşmet
C) Surûri
D) İsmail Efendi
E) Abdullah Efendi

9. Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki
şairlerden hangisine aittir?
A) Yunus Emre
B) Ahmed Yesevî
C) Yazıcıoğlu Mehmed
D) Süleyman Çelebî
E) Ahmed Cevdet Paşa

10. Bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak, af dilemek için yazılan
manzumelere ne ad verilir?
A) Tevhid
B) Münâcât
C) Şefaat-name
D) Naat
E) Hilye

11. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere ne ad verilir?
A) Esma-ı Hüsna
B) Mevlid
C) Münâcât
D) Tevhid
E) Naat

12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) ile ilgili edebî türlerden biri değildir?
A) Hadis-i erbaîn
B) Esmâ-ı Hüsnâ
C) Mi’râciye
D) Hilye
E) Regâibiyye

13. Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynaklarından biri değildir?
A) Akâid
B) Kur’ân-ı Kerim
C) Hadis
D) Sahâbe rivâyetleri
E) Megâzi kitapları

14. Hz. Peygamber'i (s.a.v) methetmek için yazılan şiirlere ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) miraciyye
B) hilye
C) şemâil
D) na't
E) medhiyye

15. Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Genellikle mensur olarak sade bir dille yazılması
B) Tarikat önderlerinin hayat hikâyelerinin müridlere anlatılması ihtiyacından doğması
C) Tek bir tarikat önderinin hayatı anlatıldığı gibi bir tarikat zümresi hakkında bilgi veren
menâkıbnâmelerin de olması
D) Bilgin kişilikleriyle ün yapmış bazı devlet görevlilerine ait menâkıbnâmelerin
bulunması
E) İlk örneklerinin Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi

16. Mersiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mersiyelerin son bölümünde genellikle dünyanın geçici ve acımasız olduğu
vurgulanır.
B) “Kerbelâ mersiyeleri” Hz. Hüseyin’in şehadetini anlatmaktadır.
C) Türk halk şiirinde “ağıt” ismiyle karşılık bulmuştur.
D) Önde gelen divan şairlerinin mersiyeleri bulunmaktadır.
E) Sevilen bir kimsenin vefatı üzerine yazılmış şiirlerdir.

17. Türk İslam Edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan eserlere ne ad verilir?
A) Gazavâtnâme
B) Fetihnâme
C) Sefernâme
D) Sûrnâme
E) Zafernâme

18. Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran eserlerden biri değildir?
A) Menakıbnâme
B) Velâyetnâme
C) Mansûrnâme
D) Miracnâme
E) Evliyânâme

19. Yesevî gelenek içinde yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Deyiş
B) Tapuğ
C) Türrehat
D) Şatahat
E) Hikmet

20. Aşağıdakilerden hangisi ‘ilahi’ olarak kabul edilen edebi türler arasında yer almaz?
A) Devriye
B) Âyin
C) Nefes
D) Tapuğ
E) CumhurCEVAP ANAHTARI
1. C
2. C
3. B
4. C
5. E
6. D
7. E
8. A
9. C
10. B
11. D
12. B
13. A
14. D
15. E
16. A
17. B
18. D
19. E
20. A

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
29 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 10:09:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
25 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:07:18
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
21 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:43:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
24 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:10:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
15 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:07:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
17 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
12 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:22:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
22 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:53:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
27 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:03:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
215 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:33:34
Gönderen: Ders Hocası