AÖF Hadis - 2019 Yaz okulu - Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 124 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Hz. Peygamber'in (s.a.s) kendini “öğretmen” olarak tanıtması aşağıdaki ifadelerin hangisiyle açıklanır?
A) Tecrübî her bilgide ümmete bilgi vermek zorunda olması
B) Ashaba sadece Kur’ân’ı öğretmesi
C) Kendisine yapılan hakaret ve eziyetlere karşılık vermemesi
D) Tebliğin teorik değil, pratik olması
E) İnsanlara karşı güler yüzlü olması

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) Kur’ân ayetlerini açıklamaya yönelik sorumluluklarından biri değildir?
A) Tahlil
B) Beyan
C) Tebliğ
D) Takyîd
E) Te'kid

3. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i tis‘a’ yazarlarından biri değildir?
A) Buhârî
B) Farâbî
C) Müslim
D) Tirmizî
E) Ahmed b. Hanbel

4. Vali olarak tayin olduğu yere giderken bir sorunla karşılaştığında sırasıyla Kur’an, sünnet ve içtihad ile hükmedeceğini söyleyen Muaz b. Cebel nereye vali olarak atanmıştır?
A) Yemen
B) Kûfe
C) Bağdat
D) Basra
E) Şam

5. I. Çok sayıda öğrenciye ulaşmaları
II. Yaşça büyük sahabeden hadis öğrenme  imkânlarının olması
III. Hz. Peygamber’e (s.a.v) yakınlıkları
IV. Resmi görev almamaları
Yukarıdakilerden hangileri Abdullâh b. Abbâs ve Abdullâh b. Ömer gibi yaşca genç sahabenin çok hadis rivayet etmesinin nedenlerindendir?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

6. Hadislerin isnad zincirleri tetkik edilerek Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaşmasının ele alındığı hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dirâyetü’l-hadîs
B) Usûlü’l-hadîs
C) Tabakât
D) Târîhü’l-hadîs
E) Rivâyetü’l-hadîs

7. Hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi içermez?
A) Hz. Peygamber’in takrîrleri
B) Tâbiûnun sözleri
C) İlk nesillerin sünnet tasavvuru
D) Tâbiûn’un takrîrleri
E) Sahabenin sözleri

8. Hadisleri fehm ve istinbat yöntemleriyle ele alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rivâyetü’l-hadîs
B) Dirâyetü’l-hadîs
C) Garîbu’l-hadîs
D) İlmü’r-ricâl
E) İstinbat

9. I. İyi biliniz ki ilmin ortadan kalkması demek,
ilim sahiplerinin yok olması demektir.
II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din
 hususunda derin anlayış verir.
III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

10. Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisine göre aşağıdakilerden hangisi “yolun hakları”ndan biri değildir?
A) Yolunu kaybedene yol göstermek
B) Yardım isteyenin yardımına koşmak
C) Yolu genişletmek
D) Selâmı almak
E) İyiliği emretmek

11. İlimle ilgili olarak Kur’an ayetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İnsana az bir ilim verildiği
B) Allah’ın bilip kulların bilmediği
C) Allah’ın insana bilmediğini öğrettiği
D) İlim sahiplerinin üstünde Allah’ın olduğu
E) Âlimin peygamber varisi olduğu

12. Hadis terminolojisinde “Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emâlî
B) Şemâil
C) Hilye
D) Murakka
E) Delaîl

13. Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çizilen ve ekseninde Kur'an olan yol haritasına ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) muamelat
B) ahlak
C) hadis
D) itikat
E) sünnet

14. Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
A) Seçmeci ve eleştirel yaklaşımın tek taraflı kullanılması
B) Ehil olmayan kişilerin görüş beyan etmesine zemin hazırlaması
C) Naslara lafızcı yaklaşılması
D) İstisnaî örneklerin genelleştirilmesi
E) Geleneği tenkit ederken yine gelenekten malzeme seçilmesi

15. “Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin.
Buna gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna
da gücü yetmezse kalbiyle ona öfke duysun. Bu,
imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İmân, 78,
hadis no: 186; İbn Mâce, Fiten, 20,hadis no: 4149)
Yukarıda verilen hadis toplumsal ahlaka yönelik aşağıdaki hangi konuyu ele alır?
A) Doğruluk ve dürüstlük
B) Hediye ve rüşvet
C) Hasedin kişisel ve sosyal zararları
D) Sevgi, şefkat ve merhamet
E) Sosyal denetim

16. Aşağıdakilerden hangisi Hint alt kıtasındaki İslami çağdaşlaşma hareketlerinin öncülerinden biridir?
A) Seyyid Ahmed Han
B) Abduh
C) Guillaume
D) Reşit Rıza
E) Efgânî

17. İçeriğinde ilk kelimesinden hareketle hadisleri sıralayan ve Suyuti tarafından kaleme alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Concordance
B) Keşfü’l-hafâ
C) Kütüb-i Tıs‘a
D) el-Câmi‘u’s-sağîr
E) Kütüb-i Sitte

18. Hadis ilminde ‘‘sözü sahibine dayandırma’’ anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sened
B) İsnad
C) Nakd
D) Metin
E) Nakil

19. Hadisi belli rivâyet lafızlarıyla nakletmeye ne ad verilir?
A) Tenkid
B) Sened
C) Eda
D) Tahammül
E) Metin

20. Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan, hadislerin ilk bir ya da iki kelimesi zikredilerek sıralandığı kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Cami’u’s-Sağîr
B) Müsnedü'ş-Şihâb
C) Kütüb-i Sitte
D) Riyazü's Sâlihin
E) el-Cami’u’s Sahih


CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. A
3. B
4. A
5. D
6. E
7. D
8. B
9. C
10. C
11. E
12. B
13. E
14. C
15. E
16. A
17. D
18. B
19. C
20. A


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
209 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
129 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:53:44
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
140 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:11:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
188 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:22:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
6 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 09:39:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
8 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:19:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
11 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:30:05
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
7 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 15:02:49
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
6 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
15 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 22:55:20
Gönderen: Ders Hocası