Yaşayan Dünya Dinleri - Deneme Sınavı

  • 0 replies
  • 549 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Yaşayan Dünya Dinleri - Deneme Sınavı
« : 05 Nisan 2019, 11:03:42 »Kuranda din terimi hangi anlamlarda kullanılmaktadır: Yol, hayat tarzı, hesap günü, kanun, hüküm

Farklı inanç sistemlerini objektif bakış açısıyla incelemeye çalışan eser ve bu geleneği temsil eden kavram: Milel ve Nihal

Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen Şemseddin Sami’nin Esatir kaç yılında basılmıştır: 1878’de basılmıştır.

Dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak: Esatir

Dini inanç ve değerlerin farklı anlaşılıp yorumlanmasının sonucu: Mezhepleşme

Dinler tarihi üzerine yapılan çalışmalarda başvurulan ikincil kaynaklar arasında yer alır: Reddiyeler

Merkezi din anlayışının dışında kalan görüş ve akımları kapsamaktaqdır. Bu anlamda çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade eden görüş: Heterodoksi

Yaygın kabul edilen inançlardan ya da çoğunlukça temsil edilen
öğretilerden kesin bir ayrılık ve farklılaşmayı temsil eden dini yorumlara
ne ad verilir: Heresi

Tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliği görüşünü içerir: Panteizm

Bir dinin içerisindeki farklı yorum tarzlarına ne ad verilir: Mezhep

Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine
tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma ne ad verilir: Henoteizm
 
Milel ve Nihal başlığını taşıyan eserin yazarı: Aldülkahir el-Bağdadi

İslam tarihinde farklı din ve kültürler üzerine yaptığı çalışmalarla bazı
Batılı bilim adamlarınca karşılaştırmalı dinler alanında ilk özgün eser
yazan kişi olarak tanımlanan İslam alimi kimdir: Şehristani

Hindular kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları terim: Sanatana dharma

Dinin tarih boyu insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan din bilgini: Ninian Smart

 “din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde duran: Hegel

insanlığın erken dönem tarihinde, büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz eden: Frazer

Evrimci pozitivist teorilerin iddia ettiği “ilkeller” olarak tanımlanan yerlilerin inançlarının gelişmiş dinsel geleneklerde var olan özelliklerin bu geleneklerde de mevcut olduğu ortaya koyan araştırmacı: Mircea Eliade

El-fark beyne’l-fırâk başlıklı çalışma kime aittir: Abdulkahir el-Bağdâdî

İslam tarihinde Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eser kime aittir: Abdulkahir el-Bağdâdî

Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması ve bilinçli ya da bilinçsiz
şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yorumlara ne
ad verilir: Senkretizm

Farklı dinler arasında bilinçli ya da bilinçsiz bir etkileşime bağlı olarak ortaya çıkan ve farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan melez dinsel geleneklere ne ad verilir: Senkretik dinler

Senkretik dinlere örnek: Sih,  Sayentoloji, Yahova Şahitleri, Moonculuk

İsrailoğullarının seçilmişliği inancını merkeze koyan etnosentrik bir din: Yahudilik

Hinduizm’de ortodoks-heterodoks ayırımına aşağıdaki konuların hangisindeki görüş farklılıkları neden olur: Vedaların otoritesini kabul edip etmeme

Tanrı Vişnu’nun yeryüzünde bozulan ekolojik, sosyal ve ahlaki düzeni eski haline getirmek için dünyaya inişini ifade eder: Avatar

Tevhid inancını merkeze alan teosentrik (veya daha yerinde bir ifadeyle tevhid merkezli) bir din: İslam

Politeist geleneğe örnek: Eski Mısır, Eski Yunan, Babil, Eski İran

Monoteist dinlere örnek: İslamiyet, yahudilik

Tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı gelenek: Teizm

Teizm ile monoteist arasındaki temel fark nedir: Monoteist, bir tek üstün gücün, yani bir Tanrı’nın  varlığının kabul eder.

 İnsan yaşamında iyi ve kötü nitelikleri temsil eden sayısız  oranda tanrısal varlığın olduğunu kabul eden teolojik yaklaşım: Politeizm

Dinler tarihinin dinin terihsel gelişimini incelerken kullandığı yöntemler:
Deskriptif yöntem, Fenomenolojik yöntem, Analitik yöntem, Karşılaştırmalı yöntem 

Mezheplerin  ele alındıkları kategoriler: itikadî, fıkhî ve siyasî olmak üzere üç ana kategoride incelenebilir.

Hindu dininde puja ne demektir: İbadet odası

Hinduizm’de ruh, beden öldükten sonra bu dünyaya tekrar başka bir bedende gelir. Bu döngüye ne ad verilir: Samsara

Hinduizm’in kadim mezhepleri: Şaktizm, Şivacılık ve Vişnuculuk.

Cayinistlerin Manastır hayatına başlayacak (erkek ya da kadın) herkesten yerine getirilmesi istenen ve “beş büyük yemini: mahabavrata

Cayinistlerin  “beş büyük yemini:
1. Var olan herhangi bir canlıya zarar vermeme (ahimsa),
2. yalan, uydurma söz söylememe (satya),
3. çalmama (asteya),
4. bekâr bir hayat sürme (brahma-carya)
5. dünyayı terk etme (aprigraha).

Cayinistlerin inanç esasları üç tanedir ve “üç mücevher” olarak adlandırılır: Doğru inanç (samyagdarşana), doğru bilgi (saygcnâna) ve doğru davranış (samyakcârita).

Hangisi Sihizm’in kutsal kitabında yasaklanmıştır: Kehanetlere inanç

Budizm bir kurtuluş yoludur; tanrıyla ya da dünyayla değil, özellikle akıllı varlıklar olan beşerin hayatıyla ve onun maruz kaldığı doğumun yol açtığı acının/ıstırabın kaldırılmasıyla ilgilenir.

Çin’in en eski kutsal metni olup içerisinde metafizik olaylar, sembolik anlatımlar ve şekiller bulunduran kitap: Değişiklikler Kitabı

Şintoizmin inanç esaslarından biri: Kami inancı

Kami inancı : Şintoizm’de ölümden sonra ruhun yaşadığı ve ataların ruhlarının sonraki nesilleri koruduğu inancıdır.

Tao’nun tanımları:  Doğruluk, Yol, Yaratıcı ilke, Dünyayı yöneten sebep.

Tao-Te-King nedir: Taoizm’in en önemli kutsal kitabı

Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli ve milli dini: Konfüçyanizm


Taoizm’in kuruluşu hangi yüzyıla tarihlenmektedir: M.Ö. 6 yüzyılda

Katoliklik’teki Teslis inancını ve Cizvitlerin teolojik görüşlerini kabul eden ve Şinto Rönesansı olarak bilinen mezhep : Fokko

Guruların kapısı, ya da guruların ikametgâhı olarak da adlandırılan mabetlerinin ismi: Gurdwara

Veda dini içinde ritüalizmin hâkim olduğu safha: Brahmana

Klasik Hinduizm dönemi: MÖ. 500’den ms. 500

Milattan önce altıncı yüzyılda yaşamış, kşatriya kastına mensup Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Amacı, kişisel arayışları sonucu Hint dünyasında veri olarak kabul edilen insanın bu dünyaya sonsuz gidiş- gelişlerden kurtarmak olan, bir kurtuluş dinidir: Budizm

Hinduizm’in haç merkezlerinden olup aynı zamanda şivacılığın merkezi olan yer: Benares

Brahmanizm olarak da anılan Veda Dini dönemi, Hinduizm’in kaçıncı safhası olarak kabul edilir: 2

Hindu kutsal metinleri şruti ve smriti olmak üzere ikiye ayrılır.
Şruti kategorisine giren bir kutsal metin: Vedalar
Smriti kategorisinde ise Puranalar, Ramayana, Mahabharata ve Dharma-şastralar yer alır.

Tibet ve Moğol Budistlerin kullandıkları kutsal metin külliyatı kaç cilttir ve kaç grupta kümelenir: 333 cilttir ve 2 grupta kümelenir.

Therevadinler, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka hangisi ile açıklanabilir: Budist kutsal metinleri

Buda’nın ilk azizleri kaç kişidir: 5

Sihler içinde seçkin bir savaşçı, azizler tarikatı kuran guru: Guru Gobind Singh

Sih’lerin diğer topluluklar arasında ayırt edilmesini sağlayan 5 kutsal sembolden oluşan giyim tarzı kim zxamanında belirlendi:  Guru Gobind Singh

Taoizm’in kurucusu: Lao-Tse’dir. ‘İhtiyar Bilge’ veya ‘Yaşlı Üstad’ anlamına gelen Lao-Tse’nin gerçek adı Li-Tan’dır.

Taoizmde savaş tanrısı kimdir: Kvan-Ti

Taoizmde zenginlik tanrısı kimdir: Shin

Orta Yol Doktrini (Şung Yung): Konfüçyus’un kitabında İnsanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahenk, gök ve insan ilişkileri, insanın diğer insanlarla ilişkisi, insanın iç ahengi için sahip olması gerektiği ahlaki erdemler, kader ve tabiat konuları ele alınmaktadır.

Dünyada varlığını devam ettiren en eski din: Hinduizm

Hiduizm’de nihai hedef olan mokşaya ulaşma yollarından biri: Bhakti-marga

Hinduizm’i devlet dini ilan eden tek ülke: Nepal’dir.

Hinduizm tarihsel olarak kaç safhaya ayrılabilir: 4 safhaya ayrılabilmektedir.

Sutta Pitaka’ya ait beş bölümden biri değildir? Vinaya Pitaka

Sihizm’in kutsal kitabı: Guru Granth Sahib

Guru Grant Sahib ne demektir: Kutsal kitap

Pataliputra’da Buddha’nın öğretisinin hakiki doğasının belirlendiği kutsal metin külliyatının adı : Tripitaka (üç sepet)

Güney budizmi’nin yayıldığı ülkelerden biri: Sri Lanka , Seylan, Burma,
Kamboçya, Endonezya, Laos, Tayland ve Vietnam.

Doğu budizm’nin yayıldığı ülkelerden biri: Çin, Kore ve Japonya

Kuzey Budizm’i, Tibet, Moğolistan ve merkezi Asya’daki Budizm’i içerir.

Konfüçyanizm’in kutsal metinlerinden hangisinde insanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahenk anlatılmıştır: Orta Yol Doktrini (Şung Yung )

Şintoizm’in en önemli bayramı olan Matsuri ne anlama gelir: Tanrı’yı çağırmak’ veya ‘Tanrı’nın hizmetinde bulunmak

Sihlerde bütün dinlerde görülen hac, oruç ve kurban gibi ibadetler yoktur.

Dinler tarihi bilim dalı Osmanlı döneminde kaçıncı yüzyıldan itibaren eğitimin kurumlarında yer almaya başlamıştır: 19.yy

Hinduizm mezhepleri arasında yer almaz: Bahamizm

Fetih, yerleşme ve asimilasyon yoluyla söz konusu yüzyıllar boyunca kuzey Hindistan’a yayılan, ana mekânları Belh civarı olan ilk Aryanlar tarafından ortaya konulan dinin adı: Veda Dinidir.

Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanişadlar hangisin bölümleridir: Her veda üç bölümden oluşur.

Hindiuzime göre vedalar kaça ayrılmaktadır: Hindiuzime göre vedalar 4’e ayrılmaktadır. Bunlar; Rig-veda, Sama-veda, Yacur-veda ve Atharva-veda’dır.

Hint dininin iki kutsal metin grubundan biri olan "şruti" içinde yer alan metinlerin en eskisi ve geniş olanıdır: Rig-veda

Vedalar kaç tanrıdan bahsetmektedirler: Vedalar 11 yeryüzüne, 11 göklere ve 11 de ikisi arasındaki havaya ait olan 33 tanrıdan söz eder.

Hindu dininde ve felsefi hareketlerin ortak hedefi mokşayı gerçekleştirmeye yönelik olarak kaç yol bulunmaktadır: 3
Cnana-marga (bilgi yolu), karma-marga (amel, eylem yolu) ve bhakti-marga (aşk ile bağlanma yolu).

Sihizm’in ilk şehidi kimdir: Guru Arjan

Guru Grant Sahib hangi Guru tarafından bir araya getirilmiştir?
Guru olan Arjan tarafından 1604 yılında bir araya getirildi.

ilk Sih gurusu: Guru Nanak

Sihler içinde seçkin bir savaşçı azizler tarikatı kuran guru: Guru Gobind Singh

Budist kutsal metinleri kaç kategoriye ayrılmaktadır: 3

Nirodha (Acının kaldırılması): Buddha’yı diğer çağdaşlarından farklı kılan onun, varlığını ve sebebini tespit ettiği acının kaldırılmasının da mümkün olduğunu bulmuş olmasıdır.

Japon kültüründe, özellikle muharip güçler olan samurayların terbiye ve ahlakında önemli etkisi olan mezhep: Zen Budizmi

Taoist ekolleri:  •Simyacı Ekol  •Mistik Ekol  •Ferdiyetçi Ekol  •Legalist Ekol.

Simyacı ekolün(Sihir ve büyüye dayalı bu ekol) temsilcilerinden biri: Chiang Tao Lin

Bu ekolün temsilcisi, M.Ö. 4.yy.’da yaşamış olan Yang-Tzu’dur. Bu ekole göre, her şey belli bir kadere bağlı olarak hareket etmektedir. Bu nedenle, kaderin belirlediği şeyin dışında hiçbir şey olmaz. Tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır: Ferdiyetçi ekol
 
Herşeyin belli bir kadere bağlı olarak hareket etmektedir görüşü: ferdiyetçi ekolündür.

Mahayana Budizmi’nin Taoizm ile birleşmesinden oluşan mezhep:  Ch’an Mezhebi

Konfüçyanizm’in kuruluşu hangi yıllara tarihlenmektedir: MÖ 6. yüzyıl

Hinduizm kaynaklarından en eskisi olan ve Mohenjo- Daro ve sonra Harappa kentleri etrafında odaklanan arkeolojik kazılardaki kalıntılar hangi tarihlerde ortaya çıkarılmıştır: 1920

Veda döneminin genel olarak hangi tarihlere kadar devam ettiği kabul edilir?
mö. 2000’den 500’e kadar devam ettiği kabul edilir.

Hindu dinlerinde önemli bir inanç olan, hiçbir canlıya zarar vermeme ilkesine karşılık gelmektedir: Ahimsa

Hindu dini ve felsefesinin ortak hedefi olarak kabul edilen Mokşa nedir?
İnsanların bir daha başka bir bedende yeniden bu dünyaya gelmemeleri

Hinduizmde “hakikati görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” hangisi ile adlandırılır: Tapas

Konfüçyanizm dinine göre “Tai Çi” hangi anlama gelmektedir: Yaratıcı hakikat

Şintoizm dininde aşağıdakilerden hangisi “Tanrıların Yolu” veya “Kamilerin yolu” anlamında kullanılmaktadır: Şinto

Cayinizmin kurucusu kimdir: Vardhamana

Sihizm’in ortaya çıkışına öncülük eden kimdir: Guru Nanak

Budizm’in kurucusu kimdir: Goutoma Siddhartha

Budizm’in kurucusu: Buddha sasana

Hinduizm’in ikinci safhasını/dönemini yanlışlıkla Brahmanizm olarak da adlandırılan hangi din oluşturmaktadır: Veda

Nirvana bir yer değildir. O, bir haldir; mutluluk hali, duyuların faaliyet göstermediği bir mutluluk halidir.

Budizm inancına göre Tanrıların Siddhartha’nın yoluna çıkardığı işaretler:
birinci gün yaşlı bir insan, ikinci gün bir hasta üçüncü gün yakılmak üzere götürülen ölü bir beden ve dördüncü gün dünyayı terk etmiş münzevi bir keşiş olarak çıkarlar.

Konfüçyanizmdeki inanç esasları arasında yer almamaktadır: Mistik ekol

Mistik ekol : taoizmin ekolleri arasında yer almaktadır.

 Sözlü rivayetlerden hareketle 720 yılında derlenmesi tamamlanan ve ‘Japonya’nın günü gününe yazılmış tarihsel defteri’ anlamına gelen kitabın ismi: Nihongi (Kojiki’nin bir yorumu)

Çin ve Japon dinlerinin ortak özelliklerinden bir tanesi: Atalara saygı, Yoga,
Meditasyon, Yin ve Yang


Japonların milli dini olarak kabul edilen: Şintoizm

Hind dinleri arasında yer almaz: Şintoizm

 “On dört metinden oluşur. Cayinler tarafından bu metinlerin Parşva’nın zamanına kadar gittiği kabul edilir. Cayin astrolojisi ve astronomisi hakkında birçok şeyi de içlerinde barındırırlar: Purvalar

Kendisindeki sevgiyi, nefreti, arzuyu ve isteksizliğin kökünü kazıdıktan sonra mutlak bilgiye, evrensel acıdan kurtulmanın bir metodunun keşfine ulaştı. Bu andan itibaren o bir cina, dünyanın ve ihtiraslarının “fatihi”, bir kevalin “her şeyi bilen”, bir arhat “ulu” ve bir Mahavira “büyük kahraman” haline geldi. Bundan sonraki otuz yıl boyunca Magadha etrafında dolaşarak kendisini, bulduğu yolun tebliğine adadı.
Bahsedilen hangi dinin kurucusudur: Cayinizm

Vinaya Pitaka ile ilgili hangisi yanlıştır: Beş nikaya ya da derlemeden meydana gelir. (Sutta Pitaka)

Budizm'de Dharma’nın birinci yönündeki Dört Seçkin Hakikat:
Dukkha, Samudaya, Nirodha ve Maggha.
Anatman ise ikinci yönündendir.

Budizm'de Pali kanonu bölümleri  konsillerde tespit edilen sıraya göre:
Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka ve Abhidhamma Pitakadır. (üç sepet)

Sihlerde Khalsanın bir üyesi olduğunun bir göstergesi olarak beş şeyi taşıması gerekir. Kesh: Kesilmemiş, uzatılmış saçlar; kanga, küçük bir tarak; kacca, dizlere kadar olan beyaz don; kara, çelik bilezik ve kirpan kılıç, bugün hançer.
 Saçların uzatılması, azizliğin doğal görünüşünü; tarak düzeni; beyaz don iffeti: bilezik itidali ve guruya adanmışlığı/bağlılığı, asaleti, gücü ve cesareti sembolize eder.

Şintoizm, Konfüçyanizm ve Budizm’in karışımı olan dini anlayış : Popüler Şintoizm (Minkan)

Kitabu’l-Fihrist kimin eseridir: İbnu’n Nedim

Ch’an ekolünde, öznenin kendisini bilmesi için hangi yöntem uygulanmaktadır: Meditasyon

Hinduizm inancında bireyin yaptığı eylemler ve aynı zamanda yasa anlamına gelmektedir: Karma

"İnsanların bu dünyada iradi olarak yaptıkları her eylemin, onların ölümden
sonra bu dünyaya yeniden gelmesine ve bu yaptıklarına uygun bir kastta ve bedende doğmasına sebep olan, ahlaki yasa" tanımlaması : Karma

Budist mabetlerini ifade etmek için kullanılan ilk kelime: stupadır.
Çin ve Burma’da onlara pagoda,
Seylan’da dagoba
Tayland’da wat,
Tibet’te chorten denilmektedir.

Budizm’in hem Hindistan’ın doğusuna hem de batısına yayılmasında önemli bir rol oynayan kral kimdir: Kral Aşaoka

Budizm’deki bütün okullardaki öğretinin temeli kabul edilen iki öğreti: Vinaya-dhamma

Şintoizm’in kutsal kitapları mahiyetinde olan Kojiki ve Nihongibirinci dereceden en önemli metinlerdir.

Bütün Hindular için evrensel anlamda geçerli olan bir uygulama ve dogma da yoktur.  Hindular herhangi bir şahsı kurucusu olarak görmedikleri gibi, herhangi bir kutsal metni tek başına bağlayıcı olarak da kabul etmezler.

Japonya’da  Minkan  Şinko inancında saygı gösterilen özel günlerden Çocuklar Günü yılın hangi günüdür: 5 Mayıs

Hindu hayatının altı safhaya ayrılması anlamına gelen terim: Aşrama

Taoizm’de Ying ve Yang hangi kavramı temsil etmektedir: Zıtlık

Şintoizm’de Güneş tanrıçası ve aynı zamanda diğer tanrıların başkanı kabul edilen tanrı: Amaterasu

Şintoizm’in panteonunda baş tanrının ismi nedir: Amaterasu

Şintoizm’de, tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad
verilir: Kami

Konfüçyüs, bir kimsenin ahiret hayatında mutluluğu elde etmesini neye
bağlar: Bu dünyadaki görevini hakkıyla yerine getirmesine

13. yüzyılda Japonya’da Zen Budizmi olarak varlığını devam ettiren Çin
mezhebi: Ch’an mezhebi

Cayin kutsal kitap külliyatı (agama) 3 ana bölümden ve altmış kitaptan oluşur.  Bu 3 ana bölüm: I. Purvalar, II Angalar , III Angabahyalar

Burma sanghası, özel meditasyon teknikleri geliştirme ve bunları öğretme özellikleriyle tanınır: Sinhale sangha

Budizmin başlangıcını oluşturan ilk vaaz: Dharma

Budizm’in sembolü olan ve sekiz parmaklı tekerlekle gösterilen sekiz dilimli yol anlamına gelen ifade: Maggha (Sekiz Seçkin Yol)

Cayinizm’de ruhun, maddenin hâkimeyeti altında kalarak, asli niteliklerini unutması hali olup, yeniden doğumlara yol açar: Karma

Gautama Sidhartha’nın sıfatı olup, “aydınlanan, bilen” anlamına gelen
kelime: Buddha

Buddha’nın “Dört Seçkin Gerçek” olarak adlandırdığı şeylerden biri değildir?
Acının Tanrısal inayetle kaldırılacağı.

Budist, özelde Budist manastır topluluğunu ifade eden kelime ve manastır
hayatını düzenleyen Budist kutsal kitabının ismi:  Vinaya pitaka-sangha

Sihlerin en önemli mabetlerinin bulunduğu şehir ve en önemli mabedin
adı: Amritsar-Altın Mabet

Mecusiliğin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir:  Avesta

Mecusilikte yetişkinlik çağına gelen her çocuk için bir çeşit dine giriş
seremonisi olarak düzenlenen törene ne ad verilir: Navcot

Mecusilikte ateşin koruyucu gücü olarak kabul edilen ilahi varlık:  Aşa Vahişta

Mecusi geleneğinin günümüzde İran'da yaşayan temsilcilerine ne ad verilir: Gabarlar

Mecusiliğin günümüzde Hindistan’daki temsilcisi olan ve buradan dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederek diyaspora yaşantısı süren kişilere ne ad verilir: Parsiler

Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta'nın hangi bölümü Zerdüşt'e atfedilir: Gathalar

Sâbiî inancına göre maddi evrenin yaratıcısı olan tanrısal güç: Ptahil

Sâbiî inancında ilahi alemden düşüşün üç safhasını temsil edenler:  Yuşamin, Abatur, Ptahil

Taoizm’de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılan kavram: Tao

Sâbiîlikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad veilir: Nasurayye

Hint Yarımadasında ortaya çıkan dinlerden biri değildir: Taoizm

"Cayinizm'in iki büyük mezhebinden biri olup dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı uygular ve kadınların, bu şekilde davranamayacaklarından, kurtulmak için erkek olarak dünyaya gelmeleri gerektiğini kabul eder."
Yukarıdaki düşünceyi benimseyen Cayinist mezhep: Digambaralar

"Bu öğretiye göre, her şey birbirine bağlı olarak ortaya çıkar, var olur. Nirvana hariç hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey başka bir şeyle ilişkilidir ve birbirine bağlı on iki zincir halinde, başka bir şey tarafından belirlenir."
Yukarıda tanımlanan Budist öğreti:  Bağımlı ortaya çıkış

Konfüçyanizm'de Konfüçyüs'ten sonra ortaya çıkan iki mezhebin kurucularının
adları : Zu Ksi ve Vang Yangming

Lao-Tse tarafından yazıldığına inanılan Taoizm'in temel kitabı: Tao-Te-King 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
8038 views
Son İleti 11 Ekim 2015, 16:17:51
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
896 views
Son İleti 20 Şubat 2015, 16:16:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
593 views
Son İleti 15 Nisan 2017, 14:50:09
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
425 views
Son İleti 08 Kasım 2017, 13:25:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
432 views
Son İleti 08 Kasım 2017, 15:35:32
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
497 views
Son İleti 24 Kasım 2017, 10:27:58
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
414 views
Son İleti 15 Aralık 2017, 08:23:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
212 views
Son İleti 10 Nisan 2018, 19:18:44
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
186 views
Son İleti 13 Nisan 2018, 17:48:42
Gönderen: Konacık Kursu
0 replies
868 views
Son İleti 18 Şubat 2019, 11:22:12
Gönderen: Ders Hocası