Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik - Çıkmış Ara Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 755 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif ArslanerBir din eğitimcisinin hidâyetin Allah’ın elinde olduğunu bilmesi, davranışlarına nasıl yansır: Ümit ve sabırla işine odaklanır.

İnsana bir bütün olarak bakılmaması eğitim kavramını nasıl etkiler: Amaç tespitinde fikir birliği oluşmasını engeller.

“Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adâletli bir şekilde dağıtılması” ifadesinin açıkladığı kavram : Ekonomi

İlâhiyat eksenli din eğitimine karşı çıkanların temel iddiası : Çok kültürlü toplum gerçeği

Dinin insan fıtratında var olduğunu ve çeşitli boyutlarda davranışlarına yansıdığını en iyi gösten : Bir doğal afete maruz kalındığında Yaratıcı’ya sığınmak

Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan durum: İnsan eksik eğitilmiş olur.

Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, hangisine neden olmuştur: Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına

Beytü’l-Hikme ile ilgili yanlış ifade: Sadece din ilimleri ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır.


Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden olmayan: Velilerin özellikleri

Aynı koşullarda yetişen ve birbiriyle yaşıt insanların duygu durumu, yetenek ve
kabiliyetleri bakımından birbirinden farklı olmaları, din eğitimi ve öğretimi ilkelerinden hangisine temel oluşturur: Bireysellik

Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmenin en az ihtiyaç duyacağı öğretim
yöntemi: Anlatım

İslâm öncesi Arap toplumunda özellikle şiir ve hitabet gelişmiştir. Bu alandaki en önde gelen eser: Muallakât-ı Seb’a

Hz. Peygamber’in hicretten önce Medine’ye İslam’ı öğretmek üzere gönderdiği muallim: Mus’ab b. Umeyr

 “Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılmasını sağlar, onu düşündürmeye sevk eder. Ayrıca öğrencinin kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine imkân verir, bildikleri ve bilmedikleri hakkında öğretmene dönüt sağlar. Yine bilişsel olarak üst düzey öğrenmelere zemin hazırlar, öğrenciyi analitik ve eleştirel düşünmeye sevk eder. Araştırmaların tespitlerine göre öğretmenlerin önemli bir kısmı derste geçirdikleri zamanın üçte birinde bu yöntemle ders işlemektedirler.” Paragrafta verilen bilgilerin en iyi açıkladığı öğretim yöntemi :
Soru-Cevap Yöntemi

Bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine giren Fatma öğretmen, öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bir sorunu, temsili olarak sınıf ortamına getirerek incelemek ve öğrencilerle birlikte çözüme kavuşturmak
istemektedir. Fatma öğretmenin amacı, öğrencilerinin somut bir mesele veya olay üzerinde odaklanarak, empati yapmalarını, neden-sonuç ilişkileri üzerine düşünmelerini sağlamaktır.
Paragrafa göre Fatma öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini
kullanırsa amaçlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir: Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Din eğitimi açısından okul öncesi dönem'in temel niteliklerinden biridir: Daha ileriki yıllarda yaşanacak olan dinî hayat için bir hazırlık dönemi olması

Gençlik dönemi din eğitiminin ilkelerinden olmayan: Gençlere sıkça öğüt verilmeli, her an bir yanlışlık yapabilecekleri düşüncesiyle, kendi
başına hareket etmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.


------- döneminde yapılan dualarda hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliğine ilişkin istekler yer alır. Artık bu dönemde, yapılan duaların, sırf şahsi istekleri dile getirmenin
ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır. Cümlede boş bırakılan yeri hangisi doğru bir şekilde tamamlar: Son çocukluk

Gençlik dönemi dinî gelişim özellikleri:
I. Soyut kavramları anlama kapasitesi bu yaşlarda gelişip olgunlaşmaya başlar.
II. En kesin entelektüel ve moral etkilerin yaşandığı bir çağdır.
III. Belli ölçüde bilgi ve hür irade ile gerçekleşen gerçek anlamdaki “ahlakî” davranışların ilk olarak görülmeye başladığı çağdır.

ilk yetişkinlik dönemi gelişim özellikleri:
II. Bu dönemde normal seyrinde devam eden dini gelişim, dönemi ortalarından itibaren ruhi yaşayışta bir derinlik kazanır, bireyin kendisi ve çevresiyle hesaplaşma, hayatın genel bir muhasebesini yapma süreci başlar.
III Bu dönemin başlarındaki kısmî dinî ilgisizlik, bir takım hayat görevlerinin harekete geçirdiği dinî uyaranlarla birlikte ortadan kalmakta ve tekrar dine karşı yeniden bir ilgi uyanmaya başlamaktadır.

Genel anlamda her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı olmayan: Araştırma

Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle
ifadesi:  Sünnetullah

“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi: E.Durkheim

Din kavramı ile ilgili yanlış ifade: Baskılara maruz kalan insanlar, onu belli bir dönem vicdanlarında hapsetmişlerdir.

Hümanizm ile ilgili olarak yanlış ifade olan: Sekülerliği reddedip, dinin alanını genişletmesi

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı : Yusuf Has Hacib

İslam dini açısından iyi bir insanda bulunması gereken özelliklerden olmayan:Hiç ölmeyecek gibi sadece dünya için çalışması

İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından
öncelikle ne anlam ifade eder: İnsanlardan umut kesilmemelidir.

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan yatarken de, oturup kalkarken de, bize
(Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.” (Yunus 10/12).
ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret eder: Psikolojik

Din eğitimcisi ve din hizmeti sunanlar için belirlenen ilkelerden olmayan:
Sabırsız olmak ve karşılık beklemek

Arap alfabesinin geliştirilmesi ve Arapça dilbilgisi kurallarının
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapan en önemli bilginler:
Ebu'l Esved ed-Düelî, Sîbeveyh

Din eğitimi kurumlarından hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince 1924
yılında açılmıştır: İlahiyat Fakültesi

Medreselerde yetişen ve hukuk alanında istihdam edilen görevli: Kadı

Şeriye ve Evkaf Vekâleti yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş tarihi: 3 Mart 1924

Yaygın din eğitimi etkinliklerinden olmayan: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

“Öğrencinin bir problem durumu ile karşı karşıya getirilerek çözmeleri için harekete geçmelerini amaçlar. Bu öğretim stratejisinde, öğrenci
problemi tanımlar, problemin çözümü için denenceler (muhtemel çözüm yolları) düşünür, bu denencelerin doğru olup olmadıklarını tespit etmek için veri toplar ve bu verileri değerlendirmek suretiyle sonuca ulaşır.”
Yukarıdaki bilgilerle açıklanan öğretim stratejisi : Araştırma-inceleme yoluyla

Din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden ilkelerden biri: Açıklık

En az üç öğrencinin bir araya gelerek bir konuyu incelemesi, bir sorun üzerinde konuşması ve çözüm üretmesi için başvurulan yöntem : Grup tartışması yöntemi

Bilgilerden hangileri din öğretiminde “bütünlük” ilkesini açıklar:
Din eğitimi ve öğretimi ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir ifade ve ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyettir; bunların tamamını içine almayı gerektiren bir uğraştır.

Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirebilmek için önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde, belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallinde izlenmesi ve incelenmesine yönelik yöntem: Gözlem gezisi yöntemi

“Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancı: Monoteizm

Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim
adamlarına karşı takındığı tavır hangisine neden olmuştur: Din-bilim çatışmasına

“Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışan ve müslümanların medreselerinin ve bilginlerinin ortaya koydukları ilmin, Avrupa medeniyetini de etkilediğine vurgu yapan yazar: Namık Kemal

Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya çıkan durum: İnsan eksik eğitilmiş olur.

Dünyanın, güneşin bir gezegeni olduğu ileri sürülünceye kadar, evrenin merkezinin dünya olduğunu söyleyen ve bu teorisi uzun yıllar “bilim” olarak okutulan kişi: Batlamyus

“Hristiyan üniversalizmi ile Yahudi monoteizmini birleştiren tek din
İslamiyettir.” görüşünde olan kişi: Alfred Weber

İhkak-ı hak ne demektir: Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram: Medeniyet

Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştirilmesi görevine sahip olan eğitim: Girdi

“İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan İslâm bilgini: İbn Haldun

Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan ifade : Suhte

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen ve mescidin bir parçası olarak, Hz.
Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, bazı sahâbîlerin barındığı mekân : Suffa

Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum: Medresetü’l-Mütehassısîn

Yaygın din eğitimi faaliyetlerinin yapıldığı ortamlardan olmayan: İmam-Hatip liseleri

İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü bilginlerden biridir: Harezmî

Din öğretiminde konular anlatılırken somuttan soyuta, bilenenden bilinmeyene,
yakından uzağa doğru bir yaklaşım tercih edilerek, öğrencinin seviyesine göre onun kavrayabileceği cümlelerle iletilerin net, mesajların anlaşılır olması ilkesi din öğretimi ilkelerinden hangisini ifade eder: Açıklık

Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden olmayan: Velilerin özellikleri

Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları dikkate almak durumunda olması,
aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin gereğidir: Bireysellik

Din öğretimi ilkelerinden biri olmayan: Görsellik

Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde etkili olan faktörlerden olmayan: Toplum psikolojisi

kültürümüzde çok kullanılan edeb kelimesinin anlamı: Haddini bilmek

Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşifler olan anlayış: Hümanizm

Genel anlamda her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı olmayan: Araştırma

“Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancının karşılığı:
Monoteizm

“İnsan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.”  görüşün sahibi filozof : Socrates

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan yatarken de, oturup kalkarken de, bize
(Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.” (Yunus 10/12).
ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret eder:
Psikolojik Temeli

Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram: Medeniyet

Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen ünlü ahlâk kitabının adı : Atabetü’l-Hakâyık

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı: Yusuf Has Hacib

Manevi kültür içindeyer almayan: Kılık-Kıyafet

Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş talebe anlamında kullanılan terim: Danişmend

II. Abdülhamit döneminde Darülfünun içerisinde açılan Ulûm-ı Âliye-i Diniye
Şubesi için hazırlanan programda yer verilen derslerden biri : İslam Tarihi

Beytü’l-Hikme ile ilgili yanlış bilgi: Din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Hz. Peygamber döneminden sonra kurulan eğitim kurumu: Medrese

Tümevarımcı bir mantıkla, öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak kendi kendine öğrenmesinin ve bir yargıya varmasının teşvik edildiği, sunulan örneklerden yola çıkarak kavramlara ve genellemelere ulaşmasının beklendiği öğretim stratejisi : Buluş yoluyla öğretim stratejisi

Soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden biri: Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılımını sağlaması

Din öğretimi ilkelerinden olmayan: Taklit

“Altı yaşındaki bir çocuk ile on altı yaşındaki bir gencin ya da yirmi altı yaşındaki bir genç yetişkinin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak
birbirinden farklı oluşları, doğal olarak din eğitiminin de yöntem ve tekniklerin
farklılaşmasına neden olacaktır.”
Paragrafın açıkladığı din öğretimi ilkesi: Bireysellik

“Bu Kur’an’ı sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akl-ı selim sahipleri öğüt
alsınlar” (Sâd 38/29) ayet-i kerimesi aşağıdaki din öğretim ilkelerinden özellikle hangisine kaynaklık edebilecek bir anlama sahiptir: Amaca dönüklük

 “insanlık dini”nin temel özelliklerinden olmayan: Geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanmaması

Kendisini zayıf kabul eden bir insanın, üstünlüğünü kabul ettiği ve inandığı bir
güce bağlanması, hayatına nasıl yansır: İnanılan gücün önünde eğilir.

Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde tutması, deneysel bilimlere ve bilim
adamlarına karşı tavır alması hangisine neden olmuştur: Bütün dinlere tepki gösterilmesine

Kur’an’da, yaratılışta insana iyilik ve kötülük duygusunun birlikte verildiğinin
bildirilmiş olması eğitim açısından ne anlama gelir: Duyguların iyi yöne kanalize edilmesi gerektiği

Fatiha suresinde geçen “din” ne anlama gelir: Karşılık

Diriliş konusunun insanları çok düşündürmesi ve tedirgin etmesinin en
önemli nedeni : Hesaba çekilme korkusu

Din eğitimcisi yaptığının karşılığını neden Allah’tan beklemelidir: Peygamber varisi olduğundan

İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden olmayan: Hiçbir işte yarış içine girmemesi

Din eğitimcisi, insanlardan neden umut kesmemelidir: İnsanın, yaratılışından itibaren Yaratıcı ile bir şekilde ilişkisi olduğundan

Sadaka taşı ile ilgili yanlış olan: Medeniyetin dine yansımasıdır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile açıldıktan bir süre sonra kapanan İmam-Hatip Okulları, daha sonra hangi yıl tekrar açılmıştır: 1951

İslam’ın eğitim ve bilgiye bakışı ile ilgili yanlış olan: İnsan bilgiye sahip olarak dünyaya gelir.

Eğitim mekânlarından hangisi sadece Medine döneminde faaliyet
göstermiştir: Suffa

Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla 1915 yılında açılan kurum:
Medresetü’l-Mütehassısîn

II. Meşrutiyet döneminde medreselerde yapılan ıslah çalışmaları ile ilgili
doğru bilgi: Medrese eğitiminin, uzmanlık da dahil en çok 12 yıl olması planlanmıştır.

Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden olmayan:
Öğrencilerin fiziksel özellikler

Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve
gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları dikkate almak durumunda
olması, aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin gereğidir: Bireysellik

“Çocukluk döneminde çocuğa sunulan din hakkındaki her şey ve bunların sunuluş şekli onun ileriki yaşamında dine olan yaklaşımını
belirleyici etkiler yapar.” Yukarıdaki ifadede öncelikle anlatılmak
istenen husus : Din öğretiminde muhteva ve öğretim yöntemlerinin oldukça önemli olduğu

Belirli bir konunun kalabalık bir dinleyici kitlesine sınırlı bir süre içerisinde öğretimi söz konusu olduğunda, genellikle aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi tercih edilir: Anlatım

“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye 88/17-20)
“(Resulüm!) De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. İleride Allah öteki oluşmaya da vücut verecektir. Allah,
her şeye Kadîr'dir.” (Ankebut 29/20).
Yukarıdaki ayet-i kerimeler hangi öğretim yönteminin dini dayanağı olarak kabul edilebilir: Gözlem gezisi

Dinî duygu ve inancın, hayatın her alanında kendini göstermesi ne anlama gelir:
Dinin, her insanın özünde var olan bir gerçek olduğu

Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya nasıl bir durum çıkar:
İnsan eksik eğitilmiş olur.

Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, aşağıdakilerden hangisine
neden olmuştur: Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına

İnsanın, yaratılıştan içine iyilik ve kötülük duygusunun birlikte yerleştirilmiş olduğunu bildiren ayet neyi ifade eder: Bu duyguların farkında olunması ve dikkate alınması gerektiğini

İhkak-ı hak ne demektir: Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır

Din eğitimcilerinin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatap
olabilecekleri düşünüldüğünde, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları
sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller: Yaptıklarının karşılığını, insanlardan da
beklemeleri


İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından
öncelikle ne anlam ifade eder: İnsanlardan umut kesilmemelidir

Ekonomide, “hırsızlık ve rüşvet” nasıl bir “girdi” oluşturmaktadır: Maliyet artırıcı

“Düşen uçakta ya da batan gemide ateist bulunmaz” sözü ne anlama gelir:
İnsanın çaresiz kaldığında, din duygusunun daha belirgin hale gelmesi

Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan ve Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan
eserlerin Arapça’ya tercüme edildiği kurum : Beytü’l-Hikme

Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz.
Peygamber’in, almış olduğu vahyi burada toplanan Müslümanlara tebliğ ederek
eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân: Darü’l-Erkam

Türkiye’de, yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir: Diyanet İşleri Başkanlığı

İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur:
İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle, “Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır

İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlü
bilginlerden biridir: İbn-i Sina

Din eğitiminde muhataba kazandırılacak davranışlar yanında, bu davranışların
kazandırılma biçimi de son derece önemlidir. Çünkü aynı davranışların farklı biçimlerde
sunumu, başka bir ifadeyle, dinî bilgi, duygu ve davranışların kazandırılmasında esas alınan
ilkeler ve izlenen yöntemler, muhatabın dine karşı olumlu veya olumsuz bir tutum
sergilemesinde etkili olacaktır. Gelişim dönemlerinin hangisinde bu etkinin daha az olduğu söylenebilir: Yaşlılık

Hangisi anlatım yönteminin eş anlamlısı olarak kullanılır: Takrir yöntemi

Bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin
dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme yapma, nedensonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı öğretim yöntemi: Örnek olay incelemesi yöntemi

Bir dersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere önceden hazırlanan
bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallinde
izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik faaliyetlerden oluşan öğretim
yöntemi : Gözlem gezisi yöntemi

Din eğitimi ve öğretiminde “amaca dönüklük” ilkesine göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır: Eğitim öğretimde amaçlar hakkında öğretmenlere bilgi verilmesi yeterlidir, ayrıca öğrencilerin hedeflerden haberdar edilmeleri gerekmez

Soru-cevap yönteminin üstünlüklerinden olmayan: Birçok bilginin daha kısa bir süre içinde
sunulmasına imkân vermesi
 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
421 views
Son İleti 15 Nisan 2017, 14:41:10
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
598 views
Son İleti 15 Nisan 2017, 14:50:09
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
729 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
431 views
Son İleti 14 Ocak 2018, 12:28:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
365 views
Son İleti 15 Mayıs 2018, 12:49:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
327 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:17:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
173 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:53:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
255 views
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:58:13
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
534 views
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:56:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
254 views
Son İleti 03 Ocak 2019, 17:03:01
Gönderen: Ders Hocası