İslam Mezhepleri Tarihi - Dönem Sonu - Kısa Kısa

  • 0 replies
  • 371 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner- Hariciler Hz. Ali’yi kötülemek için ayetlerden deliller getirmeye çalışırken, Şiiler de yine onu ve diğer imamların üstünlüğünü ortaya koymak için Kur’an ayetlerine müracaat etmişlerdir.

- hangisi mezhep kavgalarının sonuçları arasında yer almaz?
Mezhebi kimlikler hiçbir zaman dinî kimliği bastıramamıştır.

- hangisi Din Fenomenolojisinin özelliklerindendir?
Olay ve olguları mukayeselerle anlaşılır kılar.

- Babilik-Bahailik hareketi ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
19. Yüzyıl ve İran

-  günümüzde Nusayrî toplumunun yaşadığı ülkelerden biridir?
Suriye, Türkiye ve Lübnan

- On iki imamın her birinin isimleriyle anıldığı ilk rivayetin yer aldığı Tefsîr, hangi alime aittir? Kummî

- Hâricîlğin doğuşunu tarihçiler hangi savaştaki hakem olayına bağlamışlardır?
Sıfin Savaşı

- Mürcie kelimesi, "tehir etmek, "ümit vermek" anlamlarına gelen arapçada hangi kelimenin kökünden türetilmiş çoğul bir isimdir? İrca

-  İmamîyye on ikinci imamın gelişini beklemeleri sebebiyle hangi isimle de anılmaktadır? Ashâbu’l-intizâr

-  İmâmiyye tarafından imâmetin nübüvvetin devamı olduğuna delil olarak getirilen ve farklı varyantlarla hem Şiî ve hem de Sünnî kaynaklarda geçen bir rivayette, Hz. Peygamber şöyle demektedir: “Ey insanlar, size iki değerli hazine bırakıyorum, onlara sarıldığınız sürece asla dalalete düşmeyeceksiniz. Bunlardan birisi Allah’ın kitabı, diğeri ise benim ‘itretim, yani Ehl-i Beyt’imdir… Bu ikisi, (cennette) havz başında bana ulaşıncaya kadar birbirinen ayrılmaz; bunu Rabb’imden diledim. Benden sonra bu ikisine yapışır, sıkıca sarılırsanız ebedî olarak sapmaz ve dalalete düşmezsiniz”. ifadesi yer almaktadır. Bu rivayet hangi isimle anılmaktadır?  Sekaleyn hadisi

-  Efdal-mefdûl görüşünü ortaya çıkaran Şii fırka: Zeydiyye

- Hz.Ebu Bekir'in halife olduktan sonra üstesinden gelmesi gereken ilk işi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Hz.Muhammed'in ölümünden sonra zekat vermeyi kabul etmeyerek dinden dönen kabilelerle mücadele etmek

-  Nihavend Savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir?  644

- Nusayrîlik hangi yüzyılda kurulmuştur?
Nusayrîlik 9. yüzyılda Muhammed b. Nusayr en-Nemirî (ö. 270/883) tarafından kurulmuş batınî bir fırkadır.

-  İslâm âleminin geri kalmasını ve sömürgecilerin istilasını engelleyecek olan ittihad-ı İslâm, yani panİslâmizmi bir devlet politikası haline getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
II. Abdülhamid

- Sipahi Ayaklanması kaç yılında olmuştur? 1857

- Bâbîlik-Bahâîliğin inanç ve ibadet esaslarının temelini oluşturan ve “beklenen imama açılan bir kapı” anlamına gelen sıfat: Bâb

- Bahâîlikte ibadet için kıble kabul edilen yer neresidir? Akka

- hangisi medrese geleneğine yaslanan oluşumlarla ilgili doğru bir bilgidir?
Bu oluşumun en tipik örneği Diyobendiye cemaatidir. 

6. ünite - Kısa Kısa

hangisi İmamiyye Şiası'na verilen isimlerden biri değildir? Karmatiyye

-  Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır? Adalet

- Usûlü’l-Kâfî adlı Şiî hadis eseri yazarı: Küleynî 

- İsmailiyye'ye verilen isimlerden biri değildir: Sufriyye 

- Allah’ın zâtının, sıfatlarının aynı olduğu görüşü, aşağıdaki itikadî görüşlerden hangisiyle doğrudan irtibatlıdır? Tevhîd

- Abbasî halifesi Memun’un, Ali Rızâ’yı veliaht olarak tayin etmesi, İmâmiyye mezhebi için niçin bir dönüm noktası olmuştur?
Memun dönemi ve daha sonraki tartışmalar, Şiî imâmet nazariyesinin olgunlaşmasını ve İmâmiyye çizgisinin aşırı (ğulât) fırkalardan ayrılmasını ve daha mutedil bir yapı kazanmasını sağlamıştır.

- Gaybet-i Suğrâ Dönemi ile Gaybet-i Kübrâ Dönemi arasındaki ayırt edici özelliklerden biridir:
Liderliğin, imamlardan ve onların özel temsilcileri olan sefîrlerden Şiî ulemâya geçmesi

- Allah’ın, ölenlerin bir bölümünü öldükleri surette dünyaya getireceğine, böylece bir insan kesiminin yükseltileceğine, bir insan kesiminin de alçaltılacağına, hak sahibi insanların haklı olduklarının, zâlimlerin ise haksız bulunduklarının meydana çıkacağına inanılan İmâmiyye itikadî görüşü:
Rec‘at

- Ulema'nın gücünü sınırlayan ve Ulema'yı en çok rahatsız eden olaylardan biri olarak Şia tarihinde yer alan yaşantı:
1963 Ak Devrimi

- Mut'a nikahı aşağıda verilen mezheplerden hangisinde caiz görülmektedir?
İmâmiyye

- Hz. Ali aşağıdaki gazvelerden hangisine katılmamıştır? Tebük

- Allah’ın zâtının, sıfatlarının aynı olduğu görüşü, aşağıdaki itikadî görüşlerden hangisiyle doğrudan irtibatlıdır? Tevhîd

-  İmâmiyye günümüzde hangi devletin resmî mezhebidir? İran

- Usûlîlik aşağıdakilerden hangisini kabul etmez?
Kıyamete kadar Müslümanlar’ın ihtiyaçlarının karşılanmasında imamların ahbârı yeterlidir.

- On iki imamın her birinin isimleriyle anıldığı ilk rivayetin yer aldığı Tefsîr, hangi alime aittir? Kummî

- İmâmiyye mezhebinde geçen on iki imamdan ilk altısının isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
Ali b. Ebî Tâlib, Hasan b. Ali, Hüseyin b. Ali, Ali b. Hüseyin Zeyne’l-Âbidîn, Muhammed el-Bâkır b. Ali Zeyne’l-Âbidîn, Cafer es-Sâdık b. Muhammed el-Bâkır

-  İmâmiyye Şîası’na göre halen gaybet halinde bulunan, fakat gelecekte ortaya çıkıp dünyada adil bir düzen kuracağına, halen sağ olduğuna inanılan imam :
Muhammed el-Mehdî b. Hasan el-Askerî

- İmamiyye'nin imamet inancına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İlk halifeler Hz. Ali’nin hilâfet hakkını gaspeden gâsıplardır.

- İmâmiyye’nin imâmet anlayışında geçerli değildir?
İmamın ilminin vehbî değil kesbî olması

- hangi hanedan zamanında İmâmiyye Şiası devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir? Safeviler

- hangisi Hasan el-Askerî’nin vefatından sonra ortaya çıkmamıştır?
Askerî’nin imâmetinin bâtıl olduğunu düşünenler

- Ahbârîlik, aşağıdakilerden hangisini benimsemektedir?
Sünnet

- İmamîyye on ikinci imamın gelişini beklemeleri sebebiyle hangi isimle de anılmaktadır?
Ashâbu’l-intizâr

- Hayatında yüzden fazla evlilik yaptığı söylenen ve bu yüzden mitlak (çok boşayan) olarak anılan,  Rivayete göre Muaviye tarafından Yezid b. Muaviye ile evlendirilmek vaadi ile kandırılan hanımı Ca‘de tarafından 49/669’da zehirlenerek öldürülen imam aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? Hasan b. Ali

-  İsnâaşeriyye'nin ortaya çıkışına giden adımları hazırlayan belirleyici olay:
Askerî’nin, göz önünde olan bir oğlu bulunmadığı için kendisine bir halef tayin etmeden hicri 260 yılında Samarra’da vefat etmesi.

- İmâmiyye’nin diğer mezheplerle ihtilaf yaşadığı ve diğer mezheplerin belli bir güvensizlik duymakta kendilerini haklı gördükleri konu aşağıdakilerden hangisidir? Takiyye

7. ünite kısa kısa

- “Ayn-mim-sin” (AMS) hangi batınî fırkanın sembolüdür? Nusayrîlik

- Nusayrilikteki inanç esasını ifade edenlerden biri :
Melek inancı

-  Nusayrîlik fırkasında dinî hiyerarşiyi oluşturanlardan biri değildir?
Dürzîlik

- hangisi Nusayrîlik’teki “din amcası”yla ilgili olarak kabul edilen bir doğrudur?
Ergenlik çağına gelen erkek çocuğu evladı kabul eder ve “sırlar”ı  öğretir.

-  hangisi Nusayrilik'teki "büyük şeyhlik" için söylenemez?
Babadan oğula intikal eden bir özellik taşır.

-  hangisi Yezidiler'deki ibadet anlayışları için doğrudur?
Genel oruç, Aralık ayının başından itibaren tuttulan üç günlük oruçtur.

-  Bir ilah inancı bulunmakla beraber bazen Melek Tavus’a da ilahi özelliklerin verildiği inanış : Yezidîlik

-  Nusayrîlik fırkasının namaz esnasında yerine getirmesi gereken kurallardandır?
   I. Özel bir mekana ihtiyaç duyulmaması
III. Siyah takke giymek


- Dürzîliğin inanç ve amelle ilgili esaslarından biri değildir?
Muhammet (sav) peygamber olduğuna inanmak

-  Yezidilik fırkasının temel aldığı dini yapılar arasındadır?
I. Sabiîlik
II. Nasturîlik
IV. Zerdüştîlik


- hangisi Dürzîliğin inanç ve amelle ilgili esaslarından biri değildir?
Dini toplantılara katılmak

-  Nusayrîlik fırkasının ana kaynağı kabul edilen Kitâbü’l-Mecmû kim tarafından yazılmıştır?  Hasibî

- Yezidîliğin en önemli sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Horoz

- hangisi 9. yüzyılda kurulmuş batıni bir fırkadır? Nusayrilik

- Nusayrilik fırkasının sistemleşmesi ve yayılmasında büyük rol oynayan isim:
Hasibi

-  hangisi Nusayrilik’te kutlanan bayramlardan biri değildir?
Ökaristi

- Nusayrilerin ahiret inancına göre verilmiş yanlış bir bilgidir?
Yeniden doğuş (reeankarnasyon) öykülerine inanmazlar.

-  Dürzi davetinin taraftar topladığı dar hatlar arasında yer almaz?
Hindistan

- Nusayrîlik tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan ve bazen fırkanın ikincikurucusu olarak kabul edilen şahıs: Hamdan el-Hâsibî

- Nusayrîlik’te “isim-mânâ-bâb” ile kast edilenler kimlerdir?
Ali-Muhammed-Selman

- hangisi Dürzîliğin temel inançlarındandır?
Hâkim-Biemrillah’ın uluhiyetine inanmak

- Nusayrîlik fırkasının ana kaynağı kabul edilen Kitâbü’l-Mecmû kim tarafından yazılmıştır? Hasibî

- hangisi Yezidiler'e göre Şeyh Adi'nin kardeşleri arasında yer almaz?
Şeyh Hasan

- Yezidi inancın dini hiyerarşisinde aşağıdaki sınıflardan hangisi görülmez? Diyakonlar

- hangileri Dürzîlik fırkasının inanç esasları ve amelî hayatla ilgili anlayış ve uygulamaları yüzyıllarca bilinememesine neden olmuştur?
Mensuplarının kapalı toplum olarak yaşaması

-  Yezidilik fırkasına göre haram olan yiyeceklerden biridir?
Yezidilikte yiyeceklerden marul, bakla, lahana, balık, geyik ve horoz eti yemek yasaktır.

- Dürzîlik’in temel karakterini teşkil eder?
Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.

- Ruhani kesimde yer alan Peşimamların en önemli görevi :
Nikâh kıymak

- Nusayri inancına göre "zâhirde imam, bâtında ilah" olan kimdir? Ali

- Nusayrilik'teki dinî hiyerarşinin bir öğesi değildir? İmamlık
Fırkada dinî hiyerarşi büyük şeyhlik, şeyhlik, nakiplik ve neciplikten oluşur. Büyük şeyh geniş bir otoriteye sahip olup Hz. Ali'nin yer yüzündeki gölgesi olarak kabul edilir.

- Nusayrilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kutsal Kitapları Kitabü’l-Cilve’dir.

- Nusayrilikteki melek inancına göre beş yetimden ilkidir?
Mikdâd b. Esved

- Nusayrilik fırkası aşağıdakilerden hangisi zamanında Hz. Muhammed ve Hz. Ali'den bahseden bazı ibarelerin yorumu ile ilgili konularda ikiye ayrılmıştır?
Muhammed b. Yunus el-Kilâzî

- Dürzîliğin inanç ve amelle ilgili esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Kelime-i şehadet getirmek
Hâkim’i her devirde tek ilah olarak tanımak. Kelime-i şehadet yerine ikame edilmiştir.

- Dürzîlik fırkasındaki İsmailî-Batınî-Ğâlî fikirlerin arka planında yer alan mezheplerden biri değildir? İslamiyet

- Dürzîliğin inanç ve amelle ilgili esaslarından biri değildir?
Muhammet (sav) peygamber olduğuna inanmak

- Nusayrîliğe göre Tanrı daha önce altı kez beşer olarak tezahür etmiş, yedincisi Hz. Ali'de gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
Yûsuf
 
- Nusayrîliğe göre beş yetim, vaktiyle melek olan ve her biri bir gök mertebesini temsil eden şahsiyetlerdir. Bunlardan Zuhal yıldızı olarak kabul edilen  Mikail'in yeryüzündeki karşılığı beş yetimden hangisidir?
Mikdâd b. Esved

- Nusayrîlik Muhammed b. Nusayr en-Nemirî tarafından kaç yılında kurulmuştur? Ö. 270/883

- Yezidilerin Hasan-ı  Basri tarafından 1340’larda kaleme alındığı belirtilen kutsal kitabı : Mushaf-ı Reş

-  Nusayriliğe göre ergenlik çağına gelen erkekler sırları öğrenmek üzere aşağıdakilerden hangisine gönderilirler?
Din amcası

- Nusayrîlik'te, hicret esnasında Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'in yatağında uyuduğu gece olarak kutlanan bayram hangisidir?
Firâş bayramı

- Şiî-İsmailî çevreden çıkan ve tamamen batınî bir karakter taşıyan Dürzîlik kim tarafından kurulmuştur?
Hamza b. Ali

8. ünite - kısa kısa

- Balım Sultan’ın Bektaşilik’teki rolü nedir?
Adâb-erkânı yeniden düzenlemek

- hangisi Aleviliğin yazılı kaynaklarından biri değildir?
Semahlar

- İslamiyeti ilk benimseyen Türkler: İdil Bulgar Hanlığı

-  Köyün ileri gelenleri toplanır ve Abdal Mûsâ kurbanına karar verirler. Görevli olanlar evleri dolaşarak lokma toplarlar. Kurbanlar kesilir, lokmalar hazırlanır. Cem gerçekleştirilir. Abdal Mûsâ kurbanı dolayısıyla o yıl insanların elem, keder, hastalık ve belâlardan korunacağına ve kazançların bereketli olacağına inanılır.  : “Abdal Mûsâ Erkânı”

- Alevilik ve Bektaşilikte önemli olan dört kapıdan biri değildir?
Zekat

- Yakın dönemle ilgili olarak söylenen hangi ifade yanlıştır?
Bektaşilik tamamen ortadan kalkmıştır.
Bektaşilik önce kaldırılmış ama sonra yeniden alan açılmıştır..

-  İşlediği suç dolayısıyla düşkün ilan edilen bir kimse aşağıdaki suçlardan hangisi için 3 yıl boyunca ceme girmesi engellenir?
Komşusunun bağına bahçesine zarar vermek, başkalarının malını çalmak
- Hak’ka yürüyen bir kimse için “helallik alma” temelli yapılan erkân:
Dardan İndirme Erkânı

-  Hz. Hüseyin hangi yıl şehit olmuştur? 680

- Alevilik en geç hangi yüzyıldan itibaren son şeklini almıştır?
16.yy

- Bektaşilik aşağıdan yukarıya doğru sıralandığında en alt seviyede hangisi vardır? Muhiplik
Aşağıdan yukarıya doğru sıralama şöyledir:
Muhiplik, Dervişlik, Babalık, Mücerretlik, Halifelik


- On İki İmam adına hutbe okutup para bastırarak 1501 yılında Safevî Devleti’ni kuran kimdir? Şeyh İsmail

- Alevilikte darda kalan muhiplere dağıtılmak üzere taksim edilen “hakkullah” payı aşağıdakilerden hangisidir?
Çerağ hakkı

- Bektaşîlikte mücerretlik makamı kimleri temsil eder?
Evlenmeyen halifeleri

- Azerbaycan, Nahçıvan gibi yerleri ele geçirip büyük zaferler elde ederek Tebriz’de şahlık tahtına oturan, On İki İmam adına hutbe okutup para bastıran ve 1501 yılında resmen Safevî Devleti’ni kuran isim: Şeyh İsmail

- Alevilik ve Bektaşilikteki inançlar ile ilgili  verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
. Hak-Muhammed-Ali üçlerinde yer alan Ali tasavvuftaki velayeti temsil eder.
. Bazı kaynaklarda Hz. Ali’ye bir çeşit tanrısallık nispet edilmiştir
. İlk üç halife yerilmektedir

- Babaî Ayaklanması hangi yılda olmuştur? 1240

- “Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı neyi sembolize etmektedir? Uluhiyet inancını

- Aleviliğin 13. yüzyıldaki adı nedir? Babailik

- İlk dönem tasavvufi yapıların başında hangisi gelir? Yesevilik
Diğer bir tasavufi yapı Vefâîlik’tir. Diğer bir tasavvufi yapı ise Kalenderîlik’tir.

-  ilk dönem tasavvufi yapılardan biri değildir?
Türkmenlik

- Makâlât, Kitâbü’l-Fevâid ve Şerh-i Besmele gibi eserler kime aittir?
Hacı Bektaş Veli

- Muhammed b. Muhammed Arîzi tarafından kurulan ve 13. yüzyıl Anadolu’sunda Baba İshak ve Baba İlyas Horasanî tarafından temsil edilen tasavvufi yapı : Vefailik

- .........., Bektaşîlik’teki “ikrar cemi”ne tekabül eder.
Musahiplik Erkânı

- Hz. Hüseyin hangi yıl şehit olmuştur? 680

- Alevilikte makamları edepli olmak, heybet, sabır ve namazla Allah’tan yardım dilemek, kanaat göstermek, hayalı olmak, cömertlik, ilim sahibi olmak, teslimiyet ve rıza, marifet ve kendi özünü bilmek olan kapı:
Üçüncü kapı “marifet”

- Alevilikte en önemli erkan hangisidir? Muhasiplik erkanı

- Kalender Çelebi ayaklanması hangi yıl meydana gelmiştir? 1527

- Yol mensubu bir canın ikrarına bağlı kalmayarak büyük suç işlemesi üzerine pirin talimatıyla toplum dışına itilmesine “düşkünlük”, suçlunun cezasını çekip
pişmanlık duyması ve pîre teslimiyet arzusu üzerine yeniden topluma
döndürülmesi için düzenlenen merasime ne ad verilir?
Düşkünlük Erkânı

- Alevilik’te yol mensubu bir canın, ikrarına bağlı kalmayarak büyük bir suç işlemesi üzerine pirin talimatıyla toplum dışına itilmesine ne  ad verilir?
Düşkünlük

- Hacı Bektaş Veli ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden  hangisi  doğrudur?
Hacı Bektaş Veli Makâlât isimli eserin sahibidir.

- Aşağıdakilerden hangisi Bektaşilikle ilgilidir?
Asıl kuruluşu Balım Sultan'ın başa geçmesiyle olmuştur

- Bugün daha çok Alevîlik diye anılan yapı  çeşitli mekan ve zaman dilimlerinde birçok farklı isimle adlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı için kullanılan isimlerden biri değildir? Musahiplik
Yesevîlik,  Babaîlik, Kızılbaşlık, Bektaşîlik aldığı isimler.

- Bektaşîlikte mücerretlik makamı kimleri temsil eder?
Evlenmeyen halifeleri

- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kapılar içerisinde yer almaktadır?
I.Şeriat    II.Tarikat   III.Marifet   IV. Hakikat

- Alevilik tarihinin ilk dönemi açısından önemli bir kişiliktir?
Ahmed Yesevî 

- Bektaşîlerin, yıllık gelirinin beşte birini Ehl-i Beyt hakkı olarak Hacı Bektaş Veli Dergahı’na, Kızılbaşların da dedelere ve ocaklara verdikleri uygulama :
Hakkullah

- Hak’ka yürüyen bir kimse için “helallik alma” temelli yapılan erkân:
Dardan İndirme Erkânı

- Bektaşîlik’te Hacı Bektaş Veli’den sonra ikinci pîr (pîr-ı sânî) Kabul edilen Balım Sultan’ın asıl ismi : Hızır Bali

- Bektaşilere ilişkin yakın dönemin en önemli olaylarından biridir?
Yeniçerilik’le birlikte Bektaşî tekkelerinin kaldırılması olmuştur.

- Alevîlik ve Bektaşîlik’te geçen dört kapıdan üçüncüsü olan “marifet” kapısının makamlarından biridir?
Kanaat göstermek

-  Bir âyinden ziyade gençleri toplantıya alıştırma, onlara âdâb ve erkân hususunda duygu verme, tarikat mefkûresini aşılama amaçlı bir muhabbet meclisine ne ad verilir?  Koldan Kopan Erkânı

9. ünite - Kısa kısa

-  Mehdilikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Sünnilikte mesih ve mehdi aynı kişiyi ifade etmektedir.

-  Ahmedîyye mezhebi için İslâm dünyasında kullanılan en yaygın isim:
Kadiyanîlik

- Bâbîlik mezhebinin kurucusu : Mirza Ali Muhammed

- Bahâîlerin kutsal kitapları arasında yer almaz:  Berâhin

- Bâbîlik-Bahâîliğin temel görüşlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  İbadetler için kıble Şiraz şehridir.

- Babilik-Bahailik inancının dini hüküm ve esasları temel olarak aşağıdaki dinlerden hangisinden alınmıştır?  İslam

-  Ahmedîlik hareketinin kurucusu kimdir: Mirza Gulam Ahmed Kadiyânî

-  İmamiye mezhebinde Mehdi olarak kabul edilen kişi : Muhammed bin Hasan el-Askeri

-  Allah tarafından insanlara gönderilen bir peygamber olduğunu ileri süren Mirza Ali Muhammed'in bu yeni peygamberliğin kutsal kitabı olarak nitelediği kitabı : El-Beyan

- Sünni kaynaklarda mesih kavramı ile anlatılmak istenen kişi : Hz. İsa

-  Bahailik kim tarafından kurulmuştur: Mirza Ali Muhammed

-  Ahmediliğin, Sünni mezheplerle en önemli ayrılık konusu: Cihad

-  Ahmedilik ibadet konusunda hangi mezhebin yaklaşımını benimsemektedir?
Hanefilik

- . Babilik-Bahailik hareketi ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
19. Yüzyıl ve İran

- Hıristiyanlık inancına göre mesih kimdir?  Hz. İsa

-  İmâmiyye Şîası'na göre beklenen kurtarıcı(mehdi) kimdir?
Muhammed b. Hasan el-Askerî

- Şeyh Ahmed el-Ahsaî’nin 1825’de ölmesi üzerine yerine halife olarak kim geçmiştir: Kazım Reştî

- Gulam Ahmed’in ölümü sonrasında Ahmedîlik hareketinin başına kim getirilmiştir: Hakim Nureddin

- XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir dini hareket olan Ahmedîlik başka hangi isimlerle de anılmaktadır: Mirzaîlik ve Kâdiyânîlik

- On ikinci imam olan Muhammed b. Hasan el-Askerî’nin mehdi olduğu düşüncesi aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir: İmâmiyye mezhebi

- Bâbîlik-Bahâîliğin inanç ve ibadet esaslarının temelini oluşturan ve “beklenen imama açılan bir kapı” anlamına gelen sıfat : Bâb

- Şeyhîlik hareketi'nin kurucusu: Şeyh Ahmed el-Ahsaî

- Müslüman Sufilerin Hindistan’a gittikten sonra benimsedikleri davranışlar :
I. Aşırı inzivacı ve zühtçü olmaları
II. Dış dünyaya tümüyla kapalı olmaları
III. Hurafelere inanmaları


- İngiliz sömürüsüne karşı kaç yılında Müslümanlar tarafından Sipahi Ayaklanması başlatılmıştır? 1857

- Bahâîlerin ana mabetlerini oluşturan, dokuz cepheli olarak kurulan ve dünyanın yedi kıtasında bulunan yapılara ne isim verilir: Meşriku’l-Envar
- Mirza Gulam Ahmed, adını ilk kez kaç yılında Hindu ve Hıristiyanların Müslümanlara saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Kadiyan'da, yerel gazetelerde İslâm'ı savunan yazılarıyla duyurmuştur : 1877

- Abbas Efendi’nin 1921 yılında ölmesiyle, Bahâîlik hareketinin başına kim geçmiştir: Şevki Efendi

- Pakistan’da Pakistan Parlamentosu’nun aldığı  bir kararla Ahmedîliğin “İslâm dışı azınlık” olarak kabul edilmesi hangi yıl olmuştur: 1974

- Mehdilik kavramı, aşağıdaki hangi mezhep ile birlikte farklı bir içerik kazanmıştır: İmâmiyye (İsnâaşeriyye) Şîası

-  Mirza Ali Muhammed tarafından yazılan ve  Bâbîliğin kutsal kitabı sayılan eserin adı: El-Beyan

- Bağdad’dan gizlice kaçıp, Süleymaniye dağına yerleşerek iki sene süren bir çile hayatı yaşayan kişi : Mirza Hüseyin Ali

-  Mirza Gulam Ahmed Kadiyânî (1835-1908) tarafından XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan olan Ahmedîlik, Mirzaîlik ve Kâdiyânîlik adlarıyla da anılan dini hareket nerede başlamıştır: Hindistan

- Gulam Ahmed kaç yılında müceddid olduğunu ve İslâm dinini yenilemek üzere gönderildiğini ilan etti: 1885

- Gulam Ahmed’ın biat için öngördüğü şartlardan biri değildir:
Namazın günde üç defa Allah’ın anılarak yapılması

- hangisi İslam’da Mehdi’nin gelişinin habercileri arasında değildir?
İslamiyetin yayılmasının durması

- Sünni kaynaklarda  mehdinin kıyamet kopmadan önce dünyaya gelip mehdiliği ilan edeceği şehir: Mekke

- Bahâîlikte ibadet için kıble kabul edilen yer neresidir: Akka

-  İslam’da Mesih inancının dayandığı temeller : Hadis ve rivayetler
 
- Ahmedîliğin kurusucu Gulam Ahmed’in kendisini mecâzî anlamda bir nebi ve resul olarak tanımlamasına karşın, yeni bir şeriat getirmediğini belirtmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır:
Ahmedîliğin İslam dini ekseninde şekillenmesi

- Mirza Ali Muhammed’in görüşlerinin şekillendiği evreler:
I. İmama açılan kapı olduğunu iddia etmesi
II. mehdilik iddiasında bulunması
III. Peygamberlik iddiasında bulunması


- Ahmedîlik, hangi olayla birlikte Lahor ve Kadiyan şeklinde iki kola ayrılmıştır: Hakim Nureddin’in ölümüyle

Şiilikte Mesih inancının ortak noktaları :
 I. Adı geçen imamların ölmediği
II. Belirli bir yere gizlenmiş olması
III. Zamanı geldiğinde mutlaka döneceği

- Zeydîler'e göre hangisi mehdi olarak nitelendirilmiştir:
Muhammed b. Abdullah

10. Ünite - kısa kısa

- 19. Yüzyılda Hindistan’da yaşamış, laik İslam düşüncesinin bir öncüsü sayılan ve İslam’da ilk ihyacılardan biri olarak değerlendirilen kişi:
Seyyid Ahmed Han

- Haricilerden sayılan, Osmanlılara karşı sıcak bir mücadele de yürütmüş olan, Müslümanların canlarını ve mallarını helal sayan mezhep : Vehhabiler

- Mısırlı bir öğretmen olan Hasan el Benna tarafından 1928 yılında kurulan ve siyasal İslamcı bir düşünceye sahip olan örgütlenme: İhvan-ı Müslimin

- Damad Ferid hükümetinde şeyhülislâmlık görevine getirilen, Sevr Antlaşması’nı savunan ve Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine karşı tedbirler alınmasını öneren İslâmcı : Mustafa Sabri Efendi

-  "Tehzibü'l-Ahlâk" adıyla aylık bir gazete çıkararak Müslümanları Batı kültürüne ve İngiliz hükümetine ısındırmak için çaba gösteren İslâmcı:
Seyyid Ahmed Han

- Bazen kısa bazen uzun süreler kaldığı her ülkede milli ve dini şuur uyandırmak, İslâm ülkeleri arasında sağlam bağlar kurmak, mezhebi çatışmaları önlemek, güç birliği oluşturarak sömürgeciliğe karşı mücadele
etmek üzere siyasi, ilmi ve kültürel faaliyetlerde bulunan İslâmcı:
Cemâleddin Efgânî

- Urâbî Paşa’nın İngiliz sömürgeciliğine karşı başlattığı direniş hareketini desteklediğinden dolayı sürgün cezasına çarptırılarak Beyrut’a gönderilen İslâmcı :  Muhammed Abduh

- İttihad-ı İslam kavramının diğer adı nedir: Panislamizm

-  ihyacılığı doğuran nedenlerden biri değildir:
  Moğol istilası ve Haçlı seferleri

- İslâmcılığın temel meseleleri arasında yer almaz?
Hilafetin kaldırılması

- Gelenekçi akımlara özgü bir özelliktir:  Silsileye önem vermesi

- Hangisini İslâm modernizmi dışında görmek gerekir:
Mustafa Sabri Efendi

- Afganistan’da Diyobend medreselerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan, 1979 yılında Sovyet işgaline karşı başlatılan mücadelede yer alan ve işgalden sonra istikrarsızlaşan ülkede 1995 yılında ülkenin bir bölümünü ele geçiren örgüt : Taliban

-  Kur’ân ve sünnetin belli bir yönetim şekli ortaya koymadığını, genel esaslar belirlemekle yetindiğini savunan İslâmcılar, hilafet kurumunu, onu “peygamber vekâleti” kabul eden geleneksel anlayıştan farklı olarak ne şekilde takdim etmişlerdir: Millete Vekalet

- İhya hareketilerini doğuran nedenlerden biri olan Mısır'ın İngilizlerin eline geçmesi kaç yılında gerçekleşmiştir: 1882

- Arabistan haricindeki müslümanlar üzerinde daha çok 20. yüzyılda tesiri bulunan oluşum: Vehabbiye

- Medrese geleneğine yaslanan oluşumlardan biri: Diyobendiye

-  1857’deki Sipahi Ayaklanmasında İngiliz sömürgeciliğinden büyük yara alan Müslümanların eğitimine ağırlık verilmesinin düşünen bir grup alimin öncülüğünde kurulan cemaatin ismi: Diyobendiye

- Tecdid terimi ne anlama gelmektedir: Yenileme

- Doğu Anadolu’da Zehrâ Medresesi adıyla açmayı düşündüğü bir yüksek öğretim kurumunu projelendiren kişi: Said Nursî

- Aligarh Mektebi’ni kim kurmuştur: Seyyid Ahmed Han

- Azerî, Fars veya Afgan kökenli olduğu hakkında iddialar bulunan Cemâleddin Efgânî, on sekiz yaşına kadar nerede bulunmuştur: Kabil

 İbn Abdülvehhâb ile Muhammed b. Suud arasındaki siyasi sözleşme kaç yılında gerçekleşmiştir: 1744

- Şeyh İsa Nûreddîn Ahmed Şâzelî Meryemî'nin diğer ismi :Frithjof Schuon

- "İslâmcılara göre ittihad-ı İslâm, yani panİslâmizm adını da verdikleri müslümanların siyasal birliği, İslâm âleminin geri kalmasını ve sömürgecilerin istilasını engelleyecek tek çaredir"   görüşünü devlet politikası haline getiren Osmanlı Padişahı : II. Abdulhamit

- İslam modernizmi içinde sayılabilecek isimlerden biridir: Fazlurrahman

- Yeni selefilik ile günümüz selefiliği ( Vehhabbilik'le özdeşleştirilen ve geleneksel Ehl-i Hadis Çizgisini Sürdüren ) arasındaki ortak payda:
Ana kaynaklara dönüşçü

- Ebrehe ordusunun helâkını Muhammed Abduh hangi hastalık ile izah etmiştir: Çiçek


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
437 views
Son İleti 15 Aralık 2017, 08:23:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
720 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
683 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
321 views
Son İleti 20 Ekim 2018, 16:16:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1134 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 09:44:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
240 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 11:58:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
290 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 12:38:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
310 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 13:20:45
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
377 views
Son İleti 08 Ocak 2019, 16:41:52
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
232 views
Son İleti 09 Ocak 2019, 16:53:47
Gönderen: Ders Hocası