İslam Düşünce Tarihi - Kişiler

  • 0 replies
  • 271 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
İslam Düşünce Tarihi - Kişiler
« : 03 Ocak 2019, 17:31:30 »- Varlığın meydana gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslâm dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir?
Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî

- Pakistan'ın büyük şair ve filozofudur. Pencap Eyaleti'nin Sialkot şehrinde doğmuş, Lahor'da vefat etmiştir. "İslâm'da Dinî Düşünce'nin Yeniden Teşekkülü", adlı eserin yazarıdır.  Muhammed İkbal

- Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern
Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir?  Elmalılı Hamdi Yazır

- Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof : Pascal

- Batı'da "Pari de Pascal" adıyla bilinen teorinin asıl sahibi olan İslam düşünürü
Gazali

- İslam dünyasında Ebu'l-Ferec adıyla tanınan Süryani Bar Herbraeus, Süryanice ve Arapça kaleme aldığı sırasıyla "Ethison" ve "Kitabu'l-Hamame" adlı eserleri aşağıdaki düşünürlerden hangisinin "İhya" adlı eserinin bir kopyası niteliğindedir: Gazali

- Yazdığı Tehafüt'ün başına: "Benim amacım varlıkların hakikatini bilmektir. bunun için öncelikle bilginin hakikatini, onun ne olduğunu araştırmak gerekir" diye yazan ve aynı zamanda ilk Tehafüt yazarı da olan düşünür: Gazzali

- Düşünmeyi “Dinden düşünceye” şeklinde öngören düşünür: Gazali

- Çifte Hakikat kuramı, İbn Rüşd adına batılılar tarafından oluşturdukları
yanlış kuram

- Felsefe "Allah'ı ve onun sanatını bilmektir" diyen: İbn Rüşd

- Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?
 İbn Rüşd

-  İbn Rüşd’ün dinfelsefe uzlaştırılmasını ele aldığı eseridir? Fasl’ul Makal

- İslam dünyasında Aristoteles'in pek çok eserini şerh etmiş ve Aristoteles'i en iyi anlamış kişi olarak ün yapmıştır  İbn Rüşd

- İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi olan,
Tecâribül'l-ümem adlı eserin sahibi, tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüflere yer olmadığını savunan düşünür : İbn Miskeveyh

- İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan,
tarih, felsefe, matematik ve tıb alanlarında eser veren, ahlâk felsefesinde öncü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlâkçıları etkileyen ve Tecâribül’l-ümem adlı eserin sahibi: İbn Miskeveyh

- fakirlere maddi-manevi yardım yapmak ve eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla Mısır’da kurulan Müslüman Hayırseverler Cemiyeti’nin kurucularından biri olan çağdaş Müslüman düşünürdür : Muhammed Abduh

- Hintli bilginlerin taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları Biruni'ye göre Hint medeniyetinin düşüşe geçmesinin nedeni

- Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerle tamamlayan, Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı olan Şerh-i İsagoci eserinin de yazarı ünlü düşünür: Molla Fenari

- Kendisine “Arapçacı” denmesine rağmen yazılarında Türkçe'yi ustalıkla kullanan, hatta Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Asim Efendi'nin Kamus Türcümesi'ndeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lügati yapmaya
çalışan fakat bu teşebbüsü yarım kalan düşünür : Babanzâde Ahmet Naim

Babanzâde Ahmet Naim’im İslâm kardeşliğini zedeleyecek ırkçı çıkışı tenkit ettiği ve Türkçülüğün Esasları adlı esere eleştiriler getirdiği eseri: Daava-yı Kavmiyye

- İslâm’da Daava-yı Kavmiyye adlı eserinde ırkçılığı tenkit ederek Türkçülüğün Esasları adlı esere tenkitler getiren, “İslâmiyet’in Esasları, Mazisi ve Hali” adlı makalesinde ise İslâm dininin akılla daima barışık gittiğini kanıtlamaya çalışan,
Darülfünundaki dersleri sırasında Fransızca felsefe terimlerinin Osmanlıca’ya nasıl aktarılacağına dair önemli çalışmalar yapan, çağdaş İslâm düşünürü
Babanzâde Ahmet Naim

- Fasl’ul-Makâl: İbn Rüşd’ün Kur’an ayetleri ve akli verilerle felsefenin gerekliliğini ortaya koyduğu, din-felsefe ilişkilerinde alan ve sınırları
belirlemek ve böylece de din ve felsefenin uzlaşmasını sağlamak üzere bir zemin oluşturmaya çalıştığı eseri.

- Gazzali'nin nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi gösteren düşünür: İbn Rüşd


- İbn Rüşd’ün “Kuşkusuz bu adam hikmet konusunda yanıldığı gibi şeriat konusunda da yanılmıştır” diye hitap ettiği düşünür kimdir? Gazzali

- Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri : Pertevnâme

- Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof: Suhreverdi

- Meşşai Okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki Okul’un kurucusu olan filozof kimdir? ) Şehâbeddin es-Sühreverdî

- İşraki okulun kurucusu: Sühreverdi

- Hikmetü'l-İşrâk yazarı: Sühreverdi

- Hikmetü’l-işrâk adlı eserinde rasyonel bilgi kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğunu savunan, insanın ancak derunî tecrübe ve mükâşefe yoluyla iç aydınlığa ve işrâka erebileceğine ve kesin hakikate ilâhî feyiz ve ilham ile
ulaşılabileceğine inanan düşünür kimdir : Sühreverdi

- Sühreverdiye göre bilgiye ulaşmak için en yetkin kişi: Hakim-i Mütellih

- Şifa: İbn Sina bu eserinde kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği bir takım işaretler sunduğunu savunur.

- Batı’da “Assipha” veya Sufficientia adıyla bilenen, tek kişi tarafından değil çeşitli kısımları farklı zamanlarda farklı kişilerce çevrilen ve İbn Sina’ya ait olan eser : Şifa

- İbn Sina’ya göre her insanın “ben” sözüyle kast ettiği şey : Nefs

- “eş-Şeyhü’r-Reîs” unvanıyla tanınan filozof: İbn Sina

- İbn Sîn⠓akıl” konusunda, insanın sahip olduğu bilme yeteneğine ne ad verir? Kuvve halinde akıl


- Aslen Yahudi, orta veya ileri yaşında Müslüman olan, en önemli felsefe eseri
Mu’teber fi’l-Hikme olan felsefeci kimdir: Ebu’l-Berekât el Bağdâdî

- Aslen Yahudi olan orta veya ileri yaşında Müslüman olduğu bilinen Bağdat
çevresinde yetişen en önemli felsefi eseri Mu’teber fi’l-Hikme adını taşıyan filozof:  Ebu’l-Berekât el Bağdâdî

- Gazzali'den sonra da meşşai filozofları eleştiren filozof:  Ebu’l-Berekât el Bağdâdî

- Bağımsız İslami filozof: Ebu’l-Berekât el Bağdâdî

- Batı literatüründe Avempace adıyla tanınan ve Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir: İbn Bâcce

- İbn Bâcce’ye göre hangi akıl yetkinliğindeki insanlar tabiat bilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kimselerdir: Nuzzâr

- İbn Bacce, yazım tekniklerinde Farabi'yi örnek almıştır.

- İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar :  Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut

- İbn Bâcce'ye göre Ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflar: Nuzzâr 

- Batı literatüründe Avempace adıyla tanınan ve Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir: İbn Bâcce

- Farabi’ye göre insan gerçek mutluluğunu Erdemli devlet içinde gerçekleştirebilir.

- Les Opinions des Philosophes adlı eserini İbn Rüşd’ün eserlerinden alıntılarla oluşturan yahudi bilgin: Samuel Aben Tibbon

- Spinoza’nın Hollanda diline çevirdiği eser: Hayy b. Yekzân

- İbn Tufeyl'in eseri: Hayy b. Yakzan

- İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür
Gazali

- Rippol kentinde Arapça eserlerin Latinceye çevrilmesi için okul açtıran Papa: 
Slyvestre Saccy

- Osmanlı Devleti döneminde, Risâle-i Eflâtûniyye adlı eseri yazarak Eflâtun’un
fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyâzıd’a takdim eden filozof kimdir:
Muslihiddîn b. Sinâ

- Mekâsıdü'l-Felâsife: Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü
yazmadan önce, filozofların fikirlerini incelediği eseri

- Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzı: Nizam*ı Cedit

- İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir:
Descartes

- Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof: İbn Sina

- “Mizanu’l-Hak” ve “Keşfu’z-Zunûn” adlı eserlerin yazarı, öncelikle akli ilimlerin
öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranması gerektiğini, oysa kendi döneminde tam tersinin yapıldığı savunan düşünür: Katip Çelebi

- Öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranmasının gerekliliğini vurgulayan, nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler olduğu savunan "Mizanu'l-Hak" ve Keşfu'z-Zunun"
adlı eserlerin yazarı düşünür : Katip Çelebi

- Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir? Pascal

- Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışarak İslam aleminin ilerlemesini hedefleyen, 1838-1897 yılları arasında yaşamış çağdaş İslâm düşünürü: Cemâleddin Afgânî

- Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını savunan Muhammed Abduh ile birlikte Müslümanları Batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmek için El-Urvet el-Vuskâ adlı haftalık gazeteyi çıkaran İslâm düşünürü:   Cemâleddin Afgânî

- peygamberlik bir sanattır sözü hangi müslüman düşünüre aittir?  Cemâleddin Afgânî

- İbnü’r-Râvendî, Dehriyye  akımının temsilcilerinden biri olarak görülür.

- Zamanı varlığın sayımı, yani varlığın bekasının müddeti olarak gören Ebu’lBerakat el-Bağdadi aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinin hangisi üzerinde etkisi olmuştur: Davud el-Kayserî

- Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)'un benimsediği felsefi-tasavvufi akım:
Vahdet-i Vücud

- Kayserili Davud, zaman anlayışını aşağıdaki eserlerinden hangisinde dile getirmiştir? Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman

- Genel olarak Selçuklu medreselerinde ortaya çıkmış birikimi Osmanlı medreselerine aktardığı için iki dönem arasında entellektüel
bir köprü oluşturan Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman adlı eserin sahibi düşünür kimdir? Kayserili Davud


- İbrahim Kasapbaşızâde aşağıdaki felsefe akımlarından hangisi ile ilgili eser vyazmıştır:  Eflatunculuk

- Dini konuları akıl ve  mantık verileri doğrultusunda açıklamaya özen gösteren, gerektiğinde aklı nakle üstün tutan, İslam Ansiklopedisi’ne birçok madde yazmış “Meram” adlı dergide birçok makalesi yayınlanmış 1869-1946 tarihleri arasında yaşamış ünlü çağdaş İslâm düşünürü: İsmail Hakkı İzmirli


- “Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib” adlı eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların filozofları yanlış anladığını ileri süren ve dolaylı da olsa Tehfüt geleneğine katkı sağlamış olan düşünür kimdir? Molla Lütfi

- İbn Haldun, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama konusunda belli bir noktaya gelmiş olan insanların estetik ve başka kaygılarla geliştirdikleri ihtiyaçlarına ne ad verir? Kemalî ihtiyaçlar

- İbn Tufeyl'in "Hayy bin Yakzan" adlı felsefi ve bilimsel romanını Fransızcaya çeviren filozof: Gauthier

-  İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür
Gazali

- Batı ile doğu arasında bir köprü kurmayı deneyen, gelenek ile moderniteyi
birbirleriyle uzlaştırmaya çalışan, Mevlana ile Niethzsche gibi birbirine zıt iki düşünüre eserlerinde yer veren fikir adamı kimdir: Muhammed İkbal

Muhammed İkbal'e göre İslam toplumunun çöküş nedeni: Müslümanların İslami prensiplerden uzaklaşmaları içine düştükleri durumu kabullenmeleri ve bunu değiştirmek için harekete geçmemeleri

- Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir? Mehmet Akif Ersoy

- Taşköprülüzâde'nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eseri : Mevzûâtü’l Ulûm

- İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı: Ümran ilmi

-  İbn Haldun'a göre, toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey: Asabiyye

-  İbn Haldun'a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biri: İmar aşaması

- İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter:
İnsanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama biçim ve yöntemleri

- İbn Haldun'a göre, aşağıdakilerden hangisi göçebe/ bedevi yaşamın özelliklerinden biridir? Özgürlük

- İbn Haldun’a göre bir devletin geçirdiği döngüsel aşamaların şeması
Kuruluş ve zafer dönemi/ Gücün şahsileşmesi dönemi / İmar dönemi / Sulh ve
istikrar dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi

- İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof
kimdir?

- Varlığın meydana gelişini Tanrı, ruh, madde, mekan ve zaman olmak üzere beş ezeli ilke ile açıklayan fakat deist bir dünya görüşü savunduğu için İslâm dünyasında takipçileri olmayan tabiatçı filozof kimdir: Ebû Bekir (Zekeriyya) er-Râzî

- Dini telakkinin dışına çıkarak ahlakı bir felsefe problemi olarak tartışan ilk Meşşai filozofu olduğuna şüphe yoktur. O, doğrudan ahlakla ilgili olmak üzere dört eser kaleme almıştır. One göre felsefenin pratikteki yararı insana ahlaki erdemler kazandırmasıdır: Kındî

- İslam dünyasında gerçek anlamda ilk filozof olarak kabul edilen düşünür: Kındi

- Kindî'ye göre tabiat bilimi ile metafizik arasındaki fark:
Tabiat bilimi yani fizik evrende değişen ve başkalaşan şeylerin bilgisini sağlarken, metafizik biliminin değişmeyen varlıkların bilgisini içermesi

- Pakistan'ın büyük şair ve filozofudur. Pencap Eyaleti'nin Sialkot şehrinde doğmuş, Lahor'da vefat etmiştir. "İslâm'da Dinî Düşünce'nin Yeniden Teşekkülü", adlı eserin yazarıdır. Muhammed İkbal

- Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern
Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir? Elmalılı Hamdi Yazır

- Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde Fârâbî "Avennasar" adıyla anılmıştır.


- Batı Hıristiyan ve Yahudi düşüncesine en çok etkisi olan Müslüman filozoflardan biri olan, İbn Messere ve İbn Gabriel gibi Yahudi filozoflar aracılığı ile Batı’da tanınmaya başlayan, Avennesar, Abunazar, Albunasar gibi isimler ile Batı’da meşhur olan filozof Fârâbî
 
- İslam filozoflarının eserlerini asıllarından okumak ve İslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof kimdir?
Locke

- Sebîlü’r-Reşâd dergisini çıkaran kimdir? Mehmet Akif Ersoy

- İbn Hazm'a göre Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.

- Yaşayanlara Çağrı adlı eserinde “sistemimizin bütün gidişatı intihara
doğru...” diyen Fransız Müslüman düşünür: Roger Garaduy

- Hilafetin kutsal olmadığını söyleyen düşünür : Elmalılı Hamdi Yazır

- Osmanlının son döneminde kadın hakları bağlamında eserler
yazmıştır? Fatma Aliye

- Osmanlılarda Tehâfüt geleneğini canlandıran Osmanlı Sultan’ı : Fatih

-  İbn Miskeveyh'in eserlerinden biridir? Tecaribü'l- Ümem

- Ortaçağda batılılarca bilinnen müslüman düşünür: İbn Miskeveyh

- Gazzâli'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi ve hocası:
İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî

- "Risaletu'l-Veda" adlı eseri İbranice tercümesinden XV. yüzyılın ilk yarısında
Abraham de Balmes tarafından Latinceye çevrilen İslam düşünürü kimdir?
İbn Bacce

- İbn Bacce'ye göre İttisal: İnsanın aklıyla çokluktan kurtulup sürekliliğe birliğe ve mutluluğa ulaşmasıdır.

- Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü: St. Thomas

- Fârâbî’den ontoloji konusunda etkilenen, Fârâbî’nin Allah’ın sıfatları hakkındaki yorumunu ve Allah’ın varlığının ispatı için ortaya koyduğu delilleri ona benzer şekilde Summa Theologia adlı eserinde tekrarlayan
Hıristiyan filozof :  St. Thomas


- Fransa’da kaldığı 6 yıllık sürede Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin
kurucusu Maurice Blondel ile tanışan ve bu felsefenin etkisinde kalan, hatta Fikir ve San’atta Hareket isimli dergide de bu felsefeden etkilendiği görülen 1909-1975 yıllara arasında yaşayan İslâm düşünürü:
Nurettin Topçu

- Nurettin Topçu'nun temel hedefi: İslam Ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmak (isyan ahlakı projesi)

- "İsyan Ahlakı" projesi kime aittir: Nurettin Topçu

- İslam dünyasında yabancı bir eseri Arapça'ya tercüme ettirme konusunda ilk girişimde bulunan : Hz. Ömer

- Stoacı (üstünâvi) lakabıyla anılan Osmanlı düşünürü: Mehmet Efendi

- "İslam'ın vaat ettikleri" adlı eserin sahibi: Roger Garaudy

- Rippol'da ilk tercüme bürosu açan papa: Sylvestre Saccy

- Türkiye'de sağlam bir felsefe geleneğinin oluşmasında önemli katkıları olan ve "Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi" "Bilgi ve Değer" "Aşk Ahlakı" adlı eserleri yazan düşünür: Hilmi Ziya Ülken

- Felsefeyi "Ruhun ilim ve amelle terbiye edilmesidir" diye tanımlayan: İbn Hindû

- Damat İbrahim paşa'nın dokuz kişiden oluşan tercüme heyetinin başında bulunan: Yanyalı esad efendi

- "Dinin Doğal Tarihi" adlı eserinde Tek tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmişitr." diyen filozof: David Hume

- "İslam felsefesi Tarihi" isimli eserin yazarı: Henry Corbin

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
312 views
Son İleti 08 Nisan 2017, 11:57:05
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
255 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:46:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
203 views
Son İleti 19 Ağustos 2018, 13:52:30
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
484 views
Son İleti 05 Ekim 2018, 13:32:56
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
328 views
Son İleti 06 Ekim 2018, 08:59:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
93 views
Son İleti 05 Kasım 2018, 08:54:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
104 views
Son İleti 05 Kasım 2018, 09:11:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
86 views
Son İleti 05 Kasım 2018, 13:52:58
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
89 views
Son İleti 05 Kasım 2018, 13:56:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
239 views
Son İleti 03 Ocak 2019, 17:03:01
Gönderen: Ders Hocası