İslam Düşünce Tarihi - Çıkmış Ara Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 179 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63722
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner- Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri
Pertevnâme

- Urfa Mektebinin Bizans İmparatoru Zenon tarafından 489 yılında kapatılmasından sonra okulun son idarecisi Nesri ve bazı hocaları
mekteplerden hangisini kurarak eğitime devam etmişlerdir:
Nusaybin Mektebi

- İşrâkiyye ekolünün kurucusu: Şehabeddin Sühreverdi

-  İslam düşüncesinin yerli kaynaklarından biridir?
Hz. Muhammed’in Sünnet

- Risale-i Eflatuniyye adlı eseri ile Eflatun’un fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyazıd’a takdim eden Osmanlı düşünürü kimdir?
Muslihiddin b. Sina

- hangisi ansiklopedist felsefe cemiyetidir: İhvanu's safa

- hangisi Müslüman Meşşâî filozofların ilimler tasnifi içerisinde yer
almaz? Hadis

- Hikmetü’l-işrâk adlı eserinde rasyonel bilgi kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğunu savunan, insanın ancak derunî tecrübe ve mükâşefe yoluyla iç aydınlığa ve işrâka erebileceğine ve kesin hakikate ilâhî feyiz ve ilham ile ulaşılabileceğine inanan düşünür kimdir? Sühreverdi

- Meşşai filozoflara göre, insanın soyutlama, kavram oluşturma ve tümel yargılar oluşturmaya başladığı akıl durumuna verilen ad : Fiil haline geçmiş akıl

- hangisi İslam Felsefi okullarından biri değildir? Rivayetçilik

- Düşünmeyi “Dinden düşünceye” şeklinde öngören düşünür: Gazali

- İslam düşüncesinin içinde yeşermekte olduğu tüm kültürel gelenekleri Kur'an ve hadislerin görünür, açıkça bilinebilir anlamına nispetle eleştiriye tabi tutan bir gelenekten gelen İbn Hazm aşağıdaki mezheplerden hangisine mensuptur?
Zahirilik

- hangisi Yunanca “hyle (heyula)” kavramının Arapça karşılığıdır?
İmkân

- hangisi inama eylemin özelliklerinden biri değildir? yorum

- Kındî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Akli bilgi ve duyu bilgisi objektiftir.

- Bütün teorik ilim dalları ve en yüce varlık olan Allah ile ilgili bilgi Farabiye göre aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisine dahildir?
Nazari faziletler

- “eş-Şeyhü’r-Reîs” unvanıyla tanınan filozof kimdir? İbn Sina
 
- İbn Sîn⠓akıl” konusunda, insanın sahip olduğu bilme yeteneğine ne ad verir?
Kuvve halinde akıl

- İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir? Gazali

- (I) İbn Rüşd Meşşai okulun son temsilcisidir. (II) Aristo’nun eserlerinin şarihi ve din felsefe ilişkileri filozofudur. (III) İbn Rüşd’ün De Anima’ya yapmış
olduğu üç farklı şerh ayrı bir tarz anlama ve yorumlama çabası örnekleri olarak kabul edilebilir. (IV) Bu süreçte İbn Rüşd’ün kullandığı bazı yorum teknikleri kavramsal analiz, Aristo sonrası tarihsel birikim analizi ve otoritelere
başvuruştur. (V) Ona göre din ve felsefe arasındaki problemlerin halledilebilmesinin tek yolu bilimsel araştırma ve deneydir.
Yukarıda İbn Rüşd’ün savunduğu fikirler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?  V

- Rivâkiyye akımı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine karşılık gelir?
İslam Stoaclığı

- Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan mektep: Harran

- İndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı : Sofistaiyye

- Aşağıdaki eserlerden hangisi Eflâtunculuğa meyletmiş olan Muslihiddîn b. Sinâ’ya aittir? Risâle-i Eflâtûniyye

- Aslen Yahudi olan orta veya ileri yaşında Müslüman olduğu bilinen Bağdat çevresinde yetişen en önemli felsefi eseri Mu’teber fi’l-Hikme adını taşıyan filozof kimdir? Ebu’l-Berekat el-Bağdadi

- Selçuklular devrinde özellikle II. Kılıçarslan ve I. Alâeddin Keykûbât zamanlarında, kurucusu Sühreverdî’nin Anadolu’da bulunmasıyla moda haline gelen bir felsefe akımı olmasına rağmen asıl hakimiyetini ve gerçek taraftarlarını İran’da bulan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
İşrâkiyye

- Meşşai filozofların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki
son aşamasına verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?
Müstefad akıl

- Aşağıdakilerin hangisinde en önemli İslam düşünce okulları birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Kelam, Tasavvuf, Felsefe

- hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri
değildir? İşiten

- Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında, kutsal metinlerin
ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği birtakım işaretler
sunduğunu belirten filozof: İbn Sina

- Yunanca hyle (heyula) kavramı Arapçada hangi kelime ile karşılanmıştır?
İmkân

- İnsanın çeşitli sanat ve mesleklere karşı eğilimlerini geliştirerek o alanda iyi
yetişmesi Fârâbî’nin aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisi içinde
değerlendirilir? Ameli faziletler

- Farabi'nin Sudûr teorisindeki varlık şeması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Tanrı-maddeden ayrık (mufarık) akıllar-faal akıl-nefis-suret ve form

- Kindî'nin Bağdat'ta felsefe faaliyetlerine başlamadan önce hangi kelam okulundan etkilendiği ve savunuculuğunu yaptığı ifade edilmektedir?
Mutezile

- (I) Ahlak alanındaki görüşleri Aristo ile Eflatun'un görüşlerinin sağladığı arkaplanla kendisinin özgün katkılarından oluşur. (II) Ona göre ahlak
ilminin iki kısmı bulunur. (III) İlk kısım iradi fiil ve alışkanlıklarla ilgilidir. (IV) İkinci kısım fizik, matematik, mantık ve siyaset eğitimi ile ilgilidir.
(V) Ona göre ahlak siyasetten ayrılmaz,  siyasetin bir girişidir ve mantıken siyasetten önce gelir. Yukarıdaki paragrafta İbn Rüşd'ün ahlak
görüşü ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır? V

- İbn Bâcce yazım tekniklerinde aşağıdakilerden hangisini örnek almıştır?
Farabi

- İbn Bâcce ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflara ne ad verir?
Su'edâ

- Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını savunan Muhammed Abduh ile birlikte Müslümanları Batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmek için El-Urvet el-Vuskâ adlı haftalık gazeteyi çıkaran İslâm düşünürü kimdir: İsmail Hakkı İzmirli

- Eserlerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'a aittir: Safahat

- Babanzâde Ahmet Naim’im İslâm kardeşliğini zedeleyecek ırkçı çıkışı tenkit ettiği ve Türkçülüğün Esasları adlı esere eleştiriler getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? Daava-yı Kavmiyye
 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
488 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
487 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
368 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1086 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1384 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
340 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
382 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
306 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 19:01:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
436 views
Son İleti 03 Mayıs 2018, 10:57:39
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
196 views
Son İleti 10 Ocak 2019, 16:52:34
Gönderen: Ders Hocası