DHBT Notları

  • 0 replies
  • 575 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
DHBT Notları
« : 14 Kasım 2018, 10:17:24 »1-Gazve:Peygamberin(sav)bulunduğu savaşlara denir.Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlkmescid KubaMescidi’dir.
3-Kur’an’ıçoğaltan grubun başkanı Zeydb.Sabit’tir.
4Sebuttıval(yediuzunsure):Bakara,Aliİmran,Nisa,Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh:Lafızları aynı,manalar ıfarklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir:Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi:Müessirden esere yada kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdiatik:Tevrat/AhdiCedid:İncil
9-Tevrat:Kanun,Öğreti demek
10-İncil:Müjde demek
11-Berzah:Ölümden mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/berzah hayatıdır.
12-Küsuf: Güneş tutulma namazı/Husuf:Ay tutulma namazı
13-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü Beni Saide denilen yerde Hz. Ebu Bekir’e biat etti.
14-Dehriyyun: Zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
15-Mezheb: Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.
16-Medine’de inen son sure Nasr suresidir.
17-Ayet:Alamet, nişan, ibret, emri acip, burhan ve delil manasına gelir.
18-Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.
19-İtikadi mezhepler:Selefiyye, Maturidiyye ve Eşariyyedir.
20-Halkul Kuran:Kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.
21-Mutezilenin kurucusu:Vasıl b. Ata
22-Cebriyyenin kurucusu: Cehm Safvandır, insan fiillerinde hür değildir.
23-Kaderiye:Kurucusu: Mabed el-Cüheni’dir.Kaderi inkar ederler, insan fiillerinde hürdür.
24-Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz, Vacip ve Nafile hac
25-Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı
26-Afaki: Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.
27-Teyamun: Tavafı Kabe’nin sağından yapmaktır.
28-Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.
29-Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek
30-Hıll: Harem ile mikat arasındaki bölgedir.
31-Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve günleridir.
32-Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.
33-Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir. Tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder, bu yasak tehallülü sani ile kalkar.
34-İhsar: Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.
35-İstihlaf: Namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.
36-Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere
37-Müşkilül Kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndilen ayetlere
38-Nefri evvel: Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.
39-Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile
40-Vatanı Sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen Vatanı ikame: 15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.
41-Eyyamı Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.
42-Ehli kıble: Kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.
43-Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan
44-İcaz: Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.
45-Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.
46-Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.
47-Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri
48-Zelletülkari: Kıraat okuyuş hatalarıdır.
49-Kavme:Rukudan doğrulmaktır.
50-Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.
51-Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki
52-Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.
53-Metaf: Tavaf yapılan alan.
54-İhcac: Hac için bedel tutmaya denir.
55-Farz olan Ziyaret (İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.
56-Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .
57-İlk fıkh usulü kitab İmam Şafiye ait olan Er-Risaledir. İmam Şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri Hucce’dir.Son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.
58-Muvatta, İmam Malik’e aittir. Müsned ise Ahmed Hanbel’e aittir.
59-Cami: İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.
60-Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)’ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.
61-Musannef: Tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere ‘musannef’
62-Nizamiye medreseleri Selçuklu Sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.
63-Mevkuf hadis: İsnadı sahabede biten hadislere
64-Merfu hadis: İsnadı Peygamberimiz’de biten hadisler 65-Maktu hadis: İsnadı Tabiin’de biten hadisler.
65-Mebsut,İmam Serahsi’nin Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala Malı Dımar
66-Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in bir insan olması itibariyle yaptığı,
66-Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.
68-Taabbudi:Manası sadece Allah tarafından bilinen
69-Ahîlerin el Kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere Fütüvvetname denir.
70-Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.
71-Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen Yahudi
72-Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.
73-Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu
74-Celse: İki secde arası oturuş.
75-Emsalul kuran: Kuranın
76-Fevat: Hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.
77-Garibulhadis: Hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere
78-Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir. İlmin öncüsü Abdullah b. Abbastır.
79-Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur: Bunlar Darimi’nin Süneni, İmam Malik’in Muvattası ve Ahmed Hanbel’in Müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.
80-Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.
81-Talmud: Sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.
82-İşari tefsir: Tasavvufi
83-Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden
84-Yemini lağv: Bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan keffaret gerekmez.
85-Yemini ğamus: Yalan yere, bile bile yapılan yemin.
86-Yemini münakid. Mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan Bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.
87-Hicret eden ilk sahabi Ebu Seleme’dir.
88-Hanefide isfar yani sabah namazını ortalık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır
89-Ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.
90-Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna Teressül veya İrtisal Kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. Buna Hedir denir.
91-Muhazatün Nisa: Kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.
92-Kefeni sünnet: Erkek için Kamis, izar ve lifafe; kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür. 94-Kefeni kifayet: Erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.
93-Kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.
94-Nema: Zekatın şartlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. 97-Havelanül havl :Malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.
95-Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.
96-Rikaz: Yer altından maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.
97-İhramın Rükunleri: Niyet ve telbiyedir.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
2319 views
Son İleti 05 Haziran 2008, 19:08:47
Gönderen: ayisigi
0 replies
2401 views
Son İleti 19 Ekim 2008, 20:57:58
Gönderen: drfm
11 replies
11155 views
Son İleti 30 Aralık 2008, 22:33:34
Gönderen: drfm
5 replies
10443 views
Son İleti 13 Mart 2014, 16:11:20
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
341 views
Son İleti 25 Haziran 2018, 18:06:25
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
386 views
Son İleti 25 Haziran 2018, 18:39:54
Gönderen: D®agon
0 replies
330 views
Son İleti 25 Haziran 2018, 19:21:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
261 views
Son İleti 07 Eylül 2018, 08:14:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
276 views
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:22:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
535 views
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:56:33
Gönderen: Uyanan Gençlik