İslam Mezhepleri Tarihi - Çıkmış Sorular (Dönem Sonu) - Kısa kısa

  • 0 replies
  • 1023 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner- Mu'tezile mezhebinin kurucusu: Vâsıl b. Atâ

- Hangisi İslam Mezhepleri Tarihi disiplininin ele aldığı başlıca konulardan biri değildir: Mezheplerin sapkın yönlerini açıklamak

- Hangisi nasların tabiatı ile ilgili mezheplerin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir: Yeni Müslüman olanların katkıları

- Şiîlerce imamların en büyüğü olan ve özellikle Şii fıkhını ve itikadını tedvin eden imam: Ca'fer es-Sâdık

- Hangisi Şii fırkalardan biri değildir: Harûriyye

- Selefiyye itikadını Hicrî 12. yüzyılda Arap yarımadasının merkezindeki Necd bölgesinde yeniden güçlü şekilde seslendiren kişi ve temsil ettiği akım:  Muhammed b. Abdülvehhâb - Vehhâbiyye

- Dürzilere göre “Yedi Esas”tan biri olan “doğru sözlülük” hangi ibadetin yerine ikame edilmiştir: Namaz

- Hakim b. Emrillah'ın uluhiyetine inanmak hanfi fırkanın temel inancını oluşturur: Dürzilik

- Nusayrilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: Hz. Ali hem zâhirde hem bâtında imam kabul edilir.

- Alevilikte yola giren canların yılda bir kez pirin önderliğinde toplum huzurunda sorgulamadan geçip aklanması amacıyla yapılan erkâna ne ad verilir: Görgü erkânı

- Alevilikte ulûhiyet, nübüvvet ve velâyeti sembolize eden üçler hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir: Hak - Muhammed - Ali

- Alevilikte Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak için yapılan erkâna ne ad verilir: Muharrem erkânı

- Ahmediyye hareketinin İslam’ın ibadet ve muamelat konularında görüşlerini
benimsediği mezhep: Hanefi

- Bahâîlik dininin kurucusu:  Mirza Hüseyin Ali

- Hangisi Ahmedîliğin sosyo-kültürel arka planıyla ilgili tarihsel gerçeklerden biri değildir: İran’dan Hindistan’a doğru büyük göçlerin olması

- İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusu: Hasan el-Bennâ

- Seyyid Kutub’un üzerinde yoğunlaştığı kavramlardan biri değildir: Reform

- Hangisi İslamcılık akımını hazırlayan tarihi sebeplerden biri değildir: İran devrimi ve Afganistan cihadı

- Hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz:Hadislerin tenkidi

- İbâdiyye fırkasının kurucusu: Abdullah b. İbâd

- Hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan kişilerden biri
değildir: Abdullah b. Zübeyr

- Nusayrîlikte, Hz. Peygamber’in (s.a.s) babası Abdullah’ın sessizliğini temsil eden ve sırları başkalarından gizlemek anlamına gelen ibadet: 

- Bektaşilikte Pir-i Sani kabul edilen ve Bektaşîliği yeni bir ıslahat ve teşkilatlanmaya tabi tutan kişi: Balım Sultan

- Hangisi Yezidîler’in bayramlarından biri değildir: Firaş bayramı

- Gençleri ceme alıştırma, âdâb-erkân konusunda bilgilendirip tecrübe sahibi kılma, yol mefkuresi aşılama gibi amaçlarla yapılan muhabbet meclisi:  Koldan kopan erkanı

-  “Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı hangisini sembolize eder: Uluhiyet inancını

- hangisi Dürzilik'in kabul ettiği anlayışlardan biri değildir: Muhammed b. Hasan el-Askeri’nin mehdiliğine inanma

- hangisi bâtınî fırkalardandır: Nusayrilik

- Cemaleddin Efgânî ile Muhammed Abduh’un ortak özelliklerinden biri: Islahatçılık

- Seyyid Kutub’un üzerinde durduğu konular ve kavramlar arasında yer almaz:
Tasavvuf yolu

- Hangisi İslam modernizmine yöneltilen tenkitlerden biri değildir: Hadisleri bir tenkit süzgecinden geçirmeden kabul etmeleri

- Şii mehdi tasavvurundaki ortak tema: İmamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş olduğu düşüncesi

- hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden biridir: Seyyid Ahmed Han

- Hangisi Bahâilerin kutsal kitaplarından biridir: El-Akdes

- ''önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel'' anlamına gelen kavram: Bid’at

- hangisi Allah'ın belirlediği kader yerine insanın belirlediği bir kadere inanmakta ve fiilleri Allah'a değil insana isnat etmektedir: Eş’ariyye

- Hangisi aşırı Şii (gulât) fikirlerden biri değildir: İmamet

- Ashâbu’l-İntizâr teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir: Onikinci İmam’ın dönüşünü bekleyenler

- Yezidilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: İlah Ali b. Ebi Talib’tir

- Dürzilerin kutsal metinlerinin adı hangisidir: Resâilü’l-Hikme

- ''15. yüzyılın ilk çeyreğinde, aşırı giderek Şeyh Adi’nin kendilerine rızık verdiği ve beş vakit namazı kaldırdığı gibi aşırı anlayışlara sahip olan fırka Karakoyunlular zamanında büyük bir darbe yemiş hatta Şeyh Adi’nin türbesi yıkılmıştır…'' ifadesi fırkalardan hangisi için doğrudur: Yezidiler

- Alevilikte ''insan-ı kamil'' olmak için ne yapmak gerekir: “Dört kapı-kırk makam”ı bilip uygulamak

- Alevilik’te Muharrem ayı geldiğinde kaç gün oruç tutulur: On gün veya on iki gün

- Alevilik’te ''Hak-Muhammed-Ali'' üçleri ile kast edilen aşağıdakilerden hangisidir: Uluhiyet, nübüvvet, velayet

- Önce müceddidlik, sonra mehdi ve mesihlik, nihayetinde ise nübüvvet iddiasında bulunan mezhep lideri: Mirza Gulam Ahmed

- Mirza Ali Muhammed tarafından kurulmuş olan mezhep: Babilik

- Dokuz cepheli olarak kurulan ve dünyanın yedi kıtasında bulunan ana Bahâî mabetleri hangisidir: Meşrikü'l-Envar

- hareketlerden hangisi medrese geleneği içerisinde tasavvufa da yer vermiştir: Diyobendiye

- Belki de büyük günaha sebep olacak yanlış akideleri izleyen fakat herşeye rağmen sahip oldukları bu itikatları İslam dairesi içerisinde görülen ve bu yüzden tekfir edilmeyen kesimler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır: Ehl-i kıble

- hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için
üzerinde uzlaştığı sahabidir: Sa’d b. Ubade

- Çağdaş yazarlardan Muhammed Cevâd Muğniye’ye göre aşağıdakilerden hangisi Şîa’yı diğer fırkalardan ayıran görüşlerden biri değildir: Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imametini açıkça ilan etmemiştir


- Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’e geç biatının sebeplerinden biri değildir:  Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’i hilafetten düşürmek için fırsat kollaması

- Yezidîler’in “namaz” konusundaki görüşlerini aşağıdakilerden hangisi
yansıtır: Namaz, günde iki defa güneşe doğru dönerek bazı duaları okumaktan ibarettir.

- hangisi Dürzîlik’in temel karakterini teşkil eder: Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.

- Nusayrî toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir: Suriye, Türkiye, Lübnan

- Hacı Bektaş Veli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur: Makâlât isimli eserin sahibidir.

- “Abdal Musa Erkânı” ne zaman yapılır: Özellikle kış aylarında

- Hangisi Hrıstiyanlık literatürü içerisinde yer alan “milenyum”un tanımı olarak kabul edilir: Mesih’in bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemdir.

- Gulam Ahmed Kadıyanî’nin İslâm’ı savunmak amacıyla yazdığı eserin adıdır: Berâhin-i Ahmediyye

- En-Nefsü’z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah’ı, Mehdi olarak
niteleyen mezhep: Zeydiyye

- hangisi Avrupa aydınlanma akılcılığı ile tabiat felsefesinin yoğun
tesirinde kalan ihyacı isimdir: Seyyid Ahmed Han

- Said Nursî ve onun metodunu izleyen oluşumlar aşağıdaki akımlardan hangisi
içerisinde değerlendirilebilir: Kültürel ıslahatçılık

-  hangisi “İslam birliği” veya “Müslümanların siyasal birliği” projesi
için kullanılır: Pan-İslâmizm

- hangisi İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarının ve yayınlarının son
yıllarda Vehhabilik / Selefilik üzerinde yoğunlaşmasının sebeplerinden biridir?
- 11 Eylül saldırısı

- Mezheplerden hangisi çeşitli görüşleriyle ‘’İslam kelâmının’’ şekillenme
sürecine katkıda bulunmuştur: Mutezile

- ülkelerden hangisinde İbâdiyye mensupları bulunmamaktadır: Pakistan

- hangisi Ehl-i Sünnet’e verilen isimlerden biri değildir: Ehl-i Adl

- Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biridir: Tevvâbûn hareketi

- Dürzîlik mezhebi aşağıdaki hanedan devletlerin hangisinin döneminde ortya çıkmıştır: Fatımiler

- Alevîlik’te evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği kurmasına ne ad verilir: Musahiplik

- Babai ayaklanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: İsyanla birlikte Türkmen oymaklar tamamen dağılıp yok olmuşlardır.

- hangisi Alevîlik’le ilgili isimlerden biri değildir: Bahaîlik

- hangisi Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareketin adıdır: Kâdıyaniyye

- hangisi Kadiyâniliğin Lahor kolunun faaliyetlerini sürdürmek üzere
kurmuş olduğu teşkilatın adıdır: Encümen-i İşâ’at-ı İslâm

- İslam Mezhepleri Tarihi literatürü içerisinde yer alan “milenyum”un tanımı olarak kabul edilir: Mesih’in bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemdir.

- Bâbîlik-Bahâilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: Herkes Ramazan ayında farz olan orucu tutmakla mükelleftirler, görüşündedirler.

- Cemaleddin Efgânî’nin ittihad-ı İslam projesinin bir parçası değildir:
Osmanlı halifesinin mutlak yetkilerini kısıtlayacak meşrutiyetçilik ile mücadele etmek

- hangisi İslamcılığın hedeflerinden biri değildir: Hilafeti terkederek cumhuri bir yönetimi İslam dünyasında uygulamak

- hangisi, çağrıştırdığı anlam bakımından tefrika kavramıyla yakından ilgilidir: Fırka

- mezheplerden hangisi Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkmıştır: Haricilik

- İslam Mezhepleri Tarihinde kader konusunu gündeme getiren ilk kişi kimdir:
Ma'bed el-Cühenî

- Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta aşağıdaki
terimlerden hangisini kullanmışlardır: Râfıziyye

- Sünnî çizgideki reycilik ilk defa aşağıdaki bilginlerden hangisinin çevresinde
başlamıştır: İmam-ı Azam ebu Hanife

- “Ayn-mim-sin” (AMS) hangi batınî fırkanın sembolüdür: Nusayrîlik

- hangisi Alevilik tarihinin ilk dönemi açısından önemli bir kişiliktir: Ahmed Yesevî

- Kadiyânilik ismi aşağıdaki mezheplerden hangisi için kullanılan en yaygın isimdir: Ahmediyye

- hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının temel terimlerinden biridir: el-makâlât

- “Hüküm ancak Allah’ındır” sözünün ortaya çıktığı tarihi olay: Tahkim hadisesi

- İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını
belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir: Yusuf Ziya Yörükan

- hangisi “yönetim, iman-küfür ve kader” meseleleri etrafında oluşan ilk mezheplerden biri değildir: Alevilik

-  İmam Matüridi’ye ait kelam eserlerinden biridir: Kitabü't-Tevhid

- Şia teriminin karşılığı hangisidir: Tarftar, destekçi

- İmamî-Şîî fıkıh ilmine şekil veren kişi olarak kabul edilir: Ca’fer es-Sâdık

- hangisi günümüzde Zeydî müslümanlara ev sahipliği yapmaktadır: Yemen

- Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin ifadesidir: Yetmiş iki millet

- Cumhuriyetin ilk yıllarındaki İslam Mezhepleri araştırmalarında İmam Mâturidî
ve Mâturidiyye mezhebine gösterilen yakın ilginin en önemli sebebi : Akademyaya hâkim Türkçü ve rasyonalist eğilimler

- hangisi ameli, imanın parçası olarak görmemiştir: Mürcie

- Bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınanlar, aşağıdaki isimlerden hangisi ile adlandırılmıştır. Muattıla

-  hangisi Eş‘arîyye'nin ikinci kurucusu olarak bilinmektedir: Ebu bekir Bakıllani

- Çağdaş yazarlardan Muhammed Cevâd Muğniye’ye göre aşağıdakilerden hangisi Şîa’yı diğer fırkalardan ayıran görüşlerden biri değildir: )
Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imametini açıkça ilan etmemiştir

- Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta aşağıdaki
terimlerden hangisini kullanmışlardır: Râfıziyye

- Aleviliğin tarihinde ortaya çıkan ilk dönem tasavvufî yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak birlikte verilmiştir: Yesevîlik, Vefâîlik, Kalenderîlik, Haydarîlik

- Alevilik’te yol mensubu bir canın, ikrarına bağlı kalmayarak büyük bir suç işlemesi üzerine pirin talimatıyla toplum dışına itilmesine ne ad verilir: Düşkünlük

- hangisi ıslahatçı akımlara özgü bir özelliktir: Kadınlar faaliyetlere geniş katılım gösterirler.

- hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının gelişim dönemi yazarlarından biridir: Şehristani

- “Haricilerin sert mizaçlı olmalarının din anlayışlarına doğrudan yansıması”,
mezheplerin oluşumunda etkili olan sebeplerden hangisi için bir örnek olarak gösterilebilir: İnsan tabiatı

- İslam mezhepleri tarihinde “İnsanlardan, haktan veya Hz. Ali'den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten ayrılanlara” ne denmiştir: Havâric

- hangisi “günahın imana zarar vermediği” tezini savunmuştur: Mürcie

- Hz. Hasan’ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşmayla Muaviye’ye
devrettiği yıla ne ad verilir: Cemaat Yılı

- Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvâbûn
hareketinin ilk lideri: Süleyman b. Surâd el-Huzaî

- Hz. Ali aşağıdaki gazvelerden hangisine katılmamıştır: Tebük

- Tevessül, şefaat ve bidat konularında Vehhabîliğin doğrudan hedefi olacak İslamî oluşum aşağıdakilerden hangisidir: Birelviye

- hangisi Cemel ve Sıffin Savaşları sonrasında ortaya çıkan problemlerden biridir: Büyük günah meselesi

- Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere verilen isim: Ashab-ı hadis

- Hâkim Biemrillah’ın uluhiyetine inanmak aşağıdaki fırkalardan hangisinin temel inancını oluşturur: Dürzîlik

- Aşağıdakilerden hangisi bâtınî fırkalardan biridir: Nusayriyye

- “Allah’ın ululuğu, güzelliği, rahmeti ve lütfu” anlamında Bahâullah olarak anılan, Bâbilik-Bahâiliğin kurucusu: Mirza Ali Muhammed

- Ahmediyye hareketinin İslam’ın ibadet ve muamelat konularında görüşlerini
benimsediği mezhep: Hanefî

- Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareket: Kâdiyâniyye

- hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz: Hadislerin tenkidi

- Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır: Adalet

- Mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan “psiko-sosyal” faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur: İnsanla ve insanın algılama biçimiyle ilgili açıklamaları ifade eder.

- Şiiliğin oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır: Kerbela Savaşı

- “Tanrı daha önce altı kez beşer olarak tezahür etmiş, yedincisi Hz. Muhammed döneminde Ali’de gerçekleşmiştir” biçimindeki inanç aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir: Nusayrilik

- Buyruk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur: Kızılbaş toplumun erkan kitabıdır.

- Hangisi Vehhebilik hareketinin özelliklerindn birisi değildir: Fıkıh mezheplerine saygı duyması

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
617 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
604 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
364 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:32:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
289 views
Son İleti 20 Ekim 2018, 16:16:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
207 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 11:58:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
245 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 12:38:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
277 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 13:20:45
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
315 views
Son İleti 07 Ocak 2019, 13:32:54
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
323 views
Son İleti 08 Ocak 2019, 16:41:52
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
295 views
Son İleti 10 Ocak 2019, 16:52:34
Gönderen: Ders Hocası