İslam Mezhepleri Tarihi - Çıkmış Sorular (Ara Sınav) - Kısa kısa

  • 0 replies
  • 289 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner- İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının gelişim dönemi yazarı: Şehristânî

- İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının oluşum dönemi yazarlarındandır: Hayyât el-Mu’tezilî

“Makâlâtü’l-fırak” terimini anlamı: Batıl mezhepler

- Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için toplandıkları yer: Sakife oğullarının gölgeliği

- Hz. Osman döneminde yaşanan kargaşanın baş sorumlusu: Abdullah b. Sebe
-  Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biri: Ğâdir-i Hum olayı
- Cemel ve Sıffın savaşları sonrasında ortaya çıkan problemlerden biri: Mürtekib-i kebire
- Haricilerin daha çok kendilerini tanımlamak için kullandığı isim: Ehl-i Şurât
- İbâdiyye fırkasının kurucusu: Abdullah b. İbâd

- Mürcie düşüncesinin doğuşunun arkasındaki gelişme: Muaviye’nin Hz. Ali’yi lanetleme ve Hz.Osman’ı övme kampanyasını başlatması 

- Selef metodundaki prensiplerden olan “imsak”ın anlamı: Mütaşâbih ayetleri te’vilden çekinmek

- İsmâiliyye mezhebi mensuplarının kurduğu devlet: Fâtımîler

- Gâib imam fikrini benimsemeyen Şii fırka: Zeydiyye

- İmam adına şehir, kasaba ve köylerde emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ‘ani’l-münker prensibini uygulamak üzere “muhtesib” tayin eden Şii mezhep: Zeydiyye

- Hangi hanedan zamanında İmâmiyye Şiası devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir: Safeviler

- Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır: Adalet

- Sözlükte “önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel” anlamına gelen kavram: Bid’at

- İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının oluşum dönemi özelliklerinden biri: Daha çok tenkit ve reddiye üslubunda olması

- Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, hangi kavramın ifadesidir: Yetmiş iki millet

- Tahkim olayı ile ilgili doğru ifade: "Hüküm ancak Allah'ındır." sloganı
- Tahkim olayında Muâviye b. Ebû Süfyân’ın hakemliğini yapan: Amr b. El-Âs
- Tarihte ortaya çıkan tüm mezheplerin görüşlerini Kur’ân’a atıfta bulunarak
doğrulamaya çalışmaları, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisi için  örnek gösterilebilir: Nasların tabiatı

- İmam Enu Hanife, mezheplerden hangisine nispet edilmiştir: Mürcilik

- Bazı hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde kaderciler hangi din
mensuplarına benzetilmiştir: Mecûsîler

- Bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınanlar, hangi isim ile adlandırılmıştır: Muattıla

- Hz. Hasan’ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşmayla Muaviye’ye
devrettiği yıla ne ad verilmiştir: Cemaat Yılı

- Müslümanların itikadî konulardaki ihtilâflarını anlatan “Makâlâtü'l-İslâmiyyîn
ve İhtilâfü’l-Musallîn” adlı eserin yazarı: Ebu’l-Hasan el-Eş'arî

- Hz. hüseyin'in şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvabun hareketinin ilk lideri: Süleyman b. Surâd el-Huzaî

- Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta terimlerden hangisini kullanmışlardır: Râfıziyye

- Şîa’yı diğer İslamî fırkalardan ayıran en önemli itikat esası: İmâmet

- Usûlü’l-Kâfî adlı Şiî hadis eserin müellifi: Küleynî

- İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı: Yusuf Ziya Yörükan

- Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkan mezhep: Haricilik

- Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabi: Sa’d b. Ubade

- Şiîlere göre Hz.Muhammed(s.a.v) kimi Gadîr-i Hum denilen yerde kendisine vasî tayin etmiştir: Hz. Ali (k.v.)

İmam Matüridi’ye ait kelam eserlerinden biri: Kitâbü't-Tevhîd

-  Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biri: Tevvâbûn hareketi
- Hangisi İmâmî müslümanların ticari kazançlarından, harp ganimetlerinden, define ve arazi gelirlerinden vermeleri gereken dinî vergidir: Hakkullah

- İslam Mezhepleri Tarihi disiplininin kullandığı “betimleyici” metot: Bir mezhebî inancı olduğu şekliyle tasvir etmek

- İslam Mezhepleri Tarihi ile Din Sosyolojisi disiplinlerinin ortak çalışma alanı: Mezhep hiyerarşisinin oluşumu

- Mezhepler ile ilgili doğru ifadelerden: Mezhepler, din alanındaki farklılaşmaların birer ürünü olup içinde geliştikleri ortamın izlerini bünyelerinde taşırlar

- Hangisi Hz. Osman’ın hilafetinin zayıflamasının sonuçlarından biri değildir: Hz. Osman'ın yapı itibariyle son derece sakin zühd ehli ve ince ruhlu biri olması

- Ashâb-ı Rey ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır: Hadisleri ve sahâbe rivayetlerini kabul etmez

- Günahın imana zarar vermediğini savunan mezhep: Mürcie

- Selefiyye'nin inanç esaslarını ortaya koymada takip ettiği prensiplerden biri olan “marifet ehline teslim” ilkesi:  Müteşâbihât hakkında Nebî ve ashâbının
açıklamalarına tabi olmak


- Ehl-i Sünnet'in özellikle Mu’tezile tarafından Sıfâtiyye olarak isimlendirilmesinin nedeni: Allah’ın ezelî sıfatlarını kabul etmeleri

- Mu'tezile mezhebi bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınmaları dolayısıyla hangi isimle adlandırılmıştır: Muattıla

- Mu'tezile mezhebinin kurucusu: Vâsıl b. Atâ

- İmâmiyye Şîası'nı resmî mezhep olarak kabul eden ilk devlet: Safevîler

- Şia kökenli bütün mezheplerin paylaştığı ortak itikat: Hz. Muhammed’in dini ve dünyevi işlerin idaresindeki halefi Hz. Ali’dir.

-  İmâmiyye Şiası’nın on iki imamından biri değildir: Muhammed b. el-Hanefiyye

- İmamiyye Şiiliği’nde Gaybet-i Kübrâ dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur: Gaybet kıyamete kadar sürecektir.

- Gaib imam fikrini benimsemeyen Şii fırka: Zeydiyye

- İmâmiyye Şîası'nın imâmet ile ilgili görüşlerinden biri değildir: İmamın ilminin vehbî değil kesbî olması

- Hangileri İslam Mezhepleri Tarihi’nin metodolojik problemlerini ortaya
koymaktadır?
I. Kötüleme kastıyla mezhep isimleri üretmek
IV. Mezheplerin doğuşunu tek bir sebebe indirgemek

- Dinin özündeki ve Müslüman toplumun bütünlüğündeki bozulmayı ifade eden kavram: Tefrika

- Mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan “psiko-sosyal” faktörler ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur: İnsanla ve insanın algılama biçimiyle ilgili
açıklamaları ifade eder.


- Hz. Ebû Bekir’in halife olduktan sonra yapması gereken ilk iş
hangisi olmuştur: Yalancı peygamberlerle ve zekat vermeyen kabilelerle mücadele etmek

- Tarihi olaylardan hangileri doğrudan Hz. Ali Dönemi ile ilgilidir?
II. Haricilerin ortyaaya çıkışı
III. Hz. Aişe’nin Basra şehrini ele geçirmesi


- Sünnî kaynaklara göre, Mu‘tezile isminin Vâsıl b. Atâ'nın mürtekib-i kebîre konusunda farklı bir anlayışa sahip hocası -------'nin ders halkasından ayrılması ve onun, Vâsıl'ın kendilerinden uzaklaştığını ifade için “Gad i’tezele ‘anne’l-Vâsıl” demesiyle ortaya çıktığı bildirilmektedir. Hasan el-Basrî

- Hangisi, Hanefî ekolünün inanç esaslarını sistemleştirerek Maverâünnehir bölgesinde kendi kurmuş olduğu kelam ekolünü yaymıştır: Ebû Mansur el-Maturîdî (v. 333/944)

- hangisi Ehl-i Sünnet fikriyatının oluşumunda pay sahibi olan âlimlerden biri DEĞİLDİR: İbn Teymiyye

- Büyük günah işleyen kimse hakkında "Tâatın kâfire bir faydası olmadığı gibi, günahın da imana bir zararı yoktur." ilkesini kabul eden fırka: Mürcie

- Ameli imanın parçası olarak görmeyen mezhep: Mürcie

- Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere verilen isim: Ashâb-ı hadis

- Zeydiyye mezhebinin imamet anlayışla ilgili doğru olanlar:
III. Efdal kişinin mevcudiyeti halinde mefdûl kişinin imameti caizdir.
IV. İmamın gaybeti caiz değildir.

- Ali Şiası adı verilen sahabelerden olmayan: Abdullah b. Ömer

- Nizari ismailiyye ile ilgili hangisi doğrudur: Kıblenin manası mü'minlerin huccete yönelmeleridir.

- Caferi fıkhına göre ifadelerden hangisi yanlıştır: Mestler üzerine mestler caizdir

- Caferi mezhebi ile Sünni fıkıh mezhepleri arasında, ibadetlerin ifası konusunda görülen farklardan biri değildir: Kıblenin Kâbe olarak tayini

- Kitaplardan hangisi İmamiyye şiasının "Kütübü'l Erbasını oluşturen eserlerden biri değildir: Kitabü'l-Mecbmû'

- hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) vefatından sonra Hz. Ali’nin hilafetine
destek veren ve kendilerine Ali Şiası adı verilen sahabilerden biri değildir: Abdullah b. Ömer

- Nizârî İsmailiyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur: Kıblenin manası müminlerin huccete yönelmeleridir
 
- Caferî fıkhına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: Mestler üzerine mesh caizdir

- Hangisi Ca’ferî mezhebi ile Sünnî fıkıh mezhepleri arasında, ibadetlerin
ifası konusunda görülen farklılıklardan biri değildir: Kıblenin Kâbe olarak tayini

- kitaplardan hangisi İmâmiyye Şiası’nın "Kütübü’l-Erbaa"sını oluşturan
eserlerden biri değildir: Kitâbü’l-mecmû’

- İmâmî müslümanların ticari kazançlarından, harp ganimetlerinden, define ve arazi gelirlerinden vermeleri gereken dinî vergi aşağıdakilerden hangisidir: Humus

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
616 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
444 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
510 views
Son İleti 01 Ekim 2018, 12:00:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
364 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:32:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1016 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 09:44:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
207 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 11:58:41
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
243 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 12:38:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
277 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 13:20:45
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
314 views
Son İleti 07 Ocak 2019, 13:32:54
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
205 views
Son İleti 09 Ocak 2019, 16:53:47
Gönderen: Ders Hocası