Tefsir Çıkmış Sorular - Kısa kısa

  • 0 replies
  • 307 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Tefsir Çıkmış Sorular - Kısa kısa
« : 08 Ekim 2018, 15:32:31 »- Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir: Habîr

- Allah’a ortak koşanlara ne ad verilir: Müşrik

- Salah kavramının zıddı: Fesâd

- Hangisi doğru eşleştirilmiştir: Zekât: İnsan-insan ilişkisi

- Allah’ın ilimle ilgili sıfatlarından biridir: Latîf

- Kur'an'da geçen Amel kelimesinin anlamı: İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlardır.

- "Muhsin" kelimesinin anlamı:  Allah'a kulluk görevini içtenlikle yerine
getiren


- Allah'ın isimlerinden olan "Müheymin"in anlamı: Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan

- Bozulma ile ilgili olarak Kur'an'da kullanılan en kapsamlı kavram: Fesat

- Dil ile ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir: Nazaîr

- Kur'a'da inançsızlar, münafıklar ve kâfirlerin hissedecekleri korku olarak zikredilen kavram: Feza'

- Takvâ’nın Kur’ân’da geçen anlamları: Haşyet, Havf, Tevhîd, İhlâs

- Fazlur Rahman’a göre "takvâ"nın tanımı: Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından korumasıdır

- Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi "takvâ" kelimesinin anlamlarından biridir: tahzîr

- “Takv┠kelimesinin kök harfleridir: Ve-Ka-Ye

- Güçlü birinin himayesine girip korunmak anlamındadır: Takvâ

- - Müfessir Âlûsî’ye göre “Rahbet” ile “Takva” arasındaki en önemli fark: “Rahbet” tüm insanlara ait bir korku türü iken, “Takv┠ilim ehlinin korkusudur.

- İnanç, hüküm, zulmün terki, insaflı olma, emanetin yerine getirilmesi, hak sahiplerine hakkını verme, şahitlikte, ticarette, barışta, sözde, hulasa hangi sınıftan olursa olsun insanlar arasındaki işlem ve ilişkilerde doğruluktan, haktan ayrılmamaktır. Tanımı verilen kavram: Adalet

- Lügâtte bildirmek manasında olan, "bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şey" olarak tanımlanan kavram: Tarif

- f-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir: Döndürmek

- F-t-n kökünün anlamları arasında yer alır: Birini ayartmak

- F-t-n kök ve türevleri, Kur’an’da kaç ayette yer alır: 58

- Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir: İğva

- Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir: Idlâl

- “Fitne adam öldürmekten daha beterdir” mealindeki ayette fitne hangi anlamdadır: Zulüm

- Fitne ve türevleri Kur'ân'da en az hangi anlamda kullanılmıştır: Delilik 

- Al-i İmran Suresi 7. ayette geçen "fitne" kavramının anlamı: Saptırmak

- Kur’ân’da "fitne" kavramı ile ilgili hangisi doğrudur: “Azap” ve “delilik” anlamındaki fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekkîdir.

- Kur’ân siyâkında “sevgi” anlamına gelir: Ğarâm

- “sevgi” kavramıyla dolaylı olarak ilgilidir: Rahmet

- Kur'ân'da geçen 'Sevgi' kavramlarından biridir: Alâka

- Fitne kelimesinin Kur'ân'da en çok kullanıldığı anlam: Sınama

- Kalem suresi 6. ayette geçen "el-meftûn" kelimesinin ifade ettiği anlam: Delilik

- Kur’ân’da “Hubb” kelimesinin semantik alanında yer alır: Hullet

- Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi “Hubb” kelimesinin anlamlarından biridir: Tohum

- "Hubb" kelimesinin Kur'ân Siyâkındaki anlamlarından biridir: Tercih Etmek

- Ali İmran Suresi 31. ayette yer alam "hubb" kelimesinin anlamı: Bir davaya bağlı olmak

- Cehennemliklerin cezalandırılması ve cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli
olan meleklere ne ad verilir: Hazene

- Allah’ın “el-Cebbar” sıfatının anlamı: Sınırsız ve karşı konulamaz bir irade sahibi olan

- Ali-İmran Suresi 110. ayette görülen anlam ilişkisi: Maruf-münker-iman ilişkisi

- Ahzap Suresi 72. ayette "Emr-i bil ma'ruf nehyi ani'l-münker" ile ilişkili olan kavram:  Emanet ve sorumluluk

- Güçlü birinin himayesine girip korunmak anlamındadır: Takvâ

- Kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’ın esası olan davranışları yerine getirmek olarak tanımlanan kavram: İman

- Kur’an’a göre imandan sonra en önemli husus olan amel kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur: İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlardır

- İman kavramı Kur'an'da kaç çeşit kalıpta yer alır: 883

- Kur'an'a göre, insanın Allah'a inanmasının temel nedeni: Makul bir tutum içinde olmak

- Kur'an'da az sayıda insanı "grup" anlamına gelir: Taife

- "Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar olarak tanımlanan kavram: Maruf

- "Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirmiş olsaydık, o dağın ilahî hitaba
muhatap olmanın ağır sorumluluğu altında ezilip Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün. İşte biz bu misalleri insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye veriyoruz." ayetinin vermek istediği asıl mesaj : Kur'an'ın içerdiği mesajın önemi ve ona muhatap olan insanın ne büyük bir sorumluluk altında bulunduğu

- Ehl-i sünnet mezheplerinin “Allah’ın eli” kavramına verdiği anlam: Allah’ın gücü

- "İnanan ve salih amel işleyenler" ifadesinin geçtiği ilk sûre: Asr

- Kur'ân-ı Kerîm'in inişi göz önüne alınırsa içerisinde inanmak ve salih amel işlemek ifadesi aşağıda verilen surelerden hangisinde ilk defa yer almaktadır: Asr

- “İnanıp salih amel işleyenler ve Rabbleri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların Allah çirkin davranışlarını örtmüş ve onların durumlarını düzeltmiştir.” (Muhammed, 42/2) ayeti ıslahın hangi özelliğini açıklar: Allah’ın insanların hal ve hareketlerini düzeltmesi

- Hangisi için kur'an'da geçen "Salih" kavramı kullanılmaz: Cinler

- Salih bir amelde bulunması gereken hususlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru verilmiştir: İlim, niyet, sabır ve ihlâs (samimiyet)

- Kur’an’da geçen salih ve muslih kavramları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir: Salih, salih amel işleyendir.  Muslih ise hem salih ameli yapan hem de yaptırandır.

- Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, kavramlardan hangisi karşılamaktadır: Teshîr

- Allah'ın ve  Rasülünün önüne geçmeyin" ifadesinde hangi sanat vardır: Mecaz

- Kur’ân’da insanları ilgilendiren en önemli iki kavram: İman - salih amel

- İman ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi insanın farklı bir yönüne işaret eder: İman, insanın kendi derinliğine dalarak Allah’a doğru yükselmesidir.

- "İman" kelimesinin zıt anlamlısıdır: İnkar

- Kur’ân'ı Kerim'de maddî yönüyle su ve toprak olan insan; yapısıyla, doğasıyla, içeriğiyle ve edasıyla özetle kendine özgü yaşam kuralları olan bir başka varlık olarak anlatıldığına göre,aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz: İnsanın kendini tanımaması

- Mü’minlerin hissettikleri korku türüdür: Havf

- Kur'an bütünlüğünde "Muttaki'nin en temel özelliklerinden biri: Allah'a karşı gelmeyen

- Kur’ân bütünlüğünde “Muttakî” anlamına gelmektedir: Zâhid mü’min

- “... dünyada onlara karşı maruf üzere ol...” ayetinde iyilik yapılması kastedilen: Anne-baba

- “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize (karşı sorumluluklarınızı yerine getirerek) hürmetsizlikten sakının”. (Nisa 4/1) Verilen ayette en çok hangi gerçeğe dikkat çekilmiştir: İnsan soyunun kaynağındaki birlikteliğine

-  “lafzın bir manaya delaletinin açık olması” anlamına gelmektedir: Tarif-i lafz

- Elif-Lâm-Mim harfleri için “hurûf-ı mukattaa” denmesinin sebebi: Ayrı ayrı okunmaları

- Ayetlerden hangisinde davetçi muhaliflerinin aile içinden de olabileceği gerçeğini anlatmaktedir: Tahrîm (66/10) ve Hûd (11/25-49)

- Kur'an'da önemli ahlaki kavramlardan biri olan "îsâr" ne anlam gelir: Kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek

- sulh, silm, musalaha, salih amel, fesat, talh, ıslah
Verilen kavramlardan hangi ikisi doğrudan barış anlamını içermektedir: sulh / silm

- Kur’ân-ı Kerîm’de insanın varlıklar içerisinde en güzel bir biçimde yaratıldığı
“Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık” (Tin 95/4) ifadesiyle, ilk akla gelen husus hangisidir: İnsanın fiziki bir varlık oluşu

- Kur’ân ilimlerinde öncelikle öğrenilmesi gereken ilimdir: Kelime Bilgisi

- Kavramlardan hangisi dehâ, zeki anlamına gelmektedir: Nekrâ

- Değerlerden hangisi Kur’ân’ın öngördüğü açıklamayla doğrudan bağdaşmaz ve gerçekleşme imkânı bulamaz: Rekabet

- "Lehve'l-hadîs" ifadesinin en doğru anlamı: İnsana kendisini ve Rabbini unutturacak şeylerle meşgul olması

- Allah-insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet çeşidi:  Namaz

- “Allah’ın eli” kavramını müşebbihe ve mücessime mezheplerinin olduğu gibi
yorumlamasına karşılık, ehl-i sünnet mezhebi hangi anlamda yorumlamıştır: Allah’ın gücü

- Dille ilgili Kur'ân ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alandala ne ad verilir: Nazâir

- "Allah'ı Unutmak" ifadesinin karşılığı en doğru olarak: Allah'a karşı kulluk borcunu umursamamak

- Kavramlardan hangisi hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için kullanılır: Fâsık

- Muhacirlerin terk etmek zorunda bırakıldıkları husular doğru olarak: Yurtlarını ve mallarını

- Bazı insanlara herhangi bir konuyla ilgili olarak müracaat edilmesi, onların görüş beyan etmesi veya onlarla fikir alışverişinde bulunulması: İstişare

- “Fitne kalmayıncaya ve din (kulluk) de yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.” Verilen ayetteki fitnenin anlamı: Baskı, zulüm

- Hz. Peygamber, En'âm suresinin 82. ayetindeki "İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar..." zulüm kavramını aşağıdakilerin hangisiyle açıklamıştır: Şirk

- Lügatte bildirmek manasında olan, "bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şeydir" tanımı: Tarif

- "Kavlün marufün" ifadesinin zıt anlamı: Münkeren Mine'l-kavl

- Mal ve evlatların oldukça önemli bir sınav vesilesi olduğu ayetlerden
hangisinde anlatılmaktadır: Enfâl, 8/28

- Abdullah Draz’a göre aşağıdakilerin hangisi “takvâ”yı en iyi tanımlamaktadır: Takvâ, sevgi ve korkudan kaynaklanan bir
hürmet duygusudur.


- Cehennemle ilgili kavramlardan biri değildir: İlliyîn

- Maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?Komşuluk

- Maruf sözcüğünün kök anlamlarından biri değildir? Kendini düzeltmek

- Maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri değildir: Komşuluk

- Maruf kelimesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir: Komşular arasındaki ilişkilerle

- Kur'ân'ı tefsir yollarından biri değildir?: İsrâiliyyatı nakletme

-  "takvâ" kelimesinin semantik anlamlarından biri değildir?: Allah’tan korkma

- "takvâ"nın Kur’ân’da geçen anlamlarından biri değildir? İhsan

- Takvâ’nın Kur’ân’da geçen anlamlarından biri değildir: İşfak

- "Salah" kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?Bir işi acele yapma

- Kur'ân'da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biri değildir? Kıtâl
-  "hubb" kelimesinin Kur’ân’daki anlamlarından biri değildir? Ülfet

- Kur’ân siyâkına göre aşağıdakilerden hangisi “hubb” kelimesinin anlamlarından biri değildir? Şevk

-  kelimenin anlamını belirleyen unsurlardan biri değildir? Dile ait lehçeler

- “tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?: Güçlü birinin himayesine girme

- Fîrûzâbâdî’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “Takvâ”nın anlamlarından biri değildir: Allâh’a karşı haşyet duymak

- “Ha-Be-Be” kökünün kök anlamına uygun değildir: Engel olmak

- Kur’ân-ı Kerîm’in okunması durumunda, insanları inançsızlığa sürükleyen bir durum değildir: Nefsine hakim olmak

- Kur’an’da “Allah’ın Sevmediği Fiiller ”den biri değildir Tövbe etmek

- “Latîf” isminin anlamlarından biri değildir: Affedici olmak

- "Emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker" görevinin önemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir.

- Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Müteşabih âyetleri bilmektir.

- "Emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker" görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır: Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir.

- "Sevgi" kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır:Sevgi ile aşk aynı anlamdadır.

- Odak kelimesi ile ilgili hangisi yanlıştır: Kavram kargaşası yaratır

- Etimoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?: Kelimelerin derin anlamının incelenmesidir

- Kur’ân’a göre, inanmak makul bir tutum içinde olmaktır. İnsan çaresiz kaldığı, korkuya kapıldığı, aldandığı veya yarar umduğu için değil, makul olduğu için Allah'a inanmaktadır.
Verilen insan ve inançla ilgili ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır : İnsanın inanma ihtiyacı içinde hissetmesi farkında oluşun imanın ta kendisidir.

- İmanın terim anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: İman, insan ruhunun derinliğini ifade eder.

- Kur'an'ın önemle üzerinde durduğu "salih" kavramı ile ilgili hangisi yanlıştır: Bütün insanlar için kullanılmaktadır.

- İman kavramının anlamları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır: Kişiyi korku ile birlikte emin kılması

- "Hurûf-i mukattaa" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?: Anlamları kesindir.

- Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? : Müteşabih âyetleri bilmektir

- Fitne kelimesinin dilimizdeki kullanımları arasında yer almaz: Fasık

- İman kelimesinin sözlük anlamları arasında yer almaz? : Sabırlı olmak

- "iman" kelimesinin sözlük anlamları arasında yer almaz:İtiraf etmek

- Salih kavramı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur'ân'da yer almaz: : Bütün insanlar için kullanılmaktadır.

- “hubb” kelimesinin semantik alanında yer almaz? Şevk

- “Takv┠kelimesinin semantik tanımında geçmez? Allâh’tan korkmak

- Kur’ân siyakında “sevgi” anlamında geçmez: Şevk

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
3874 views
Son İleti 23 Kasım 2010, 16:09:00
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
589 views
Son İleti 18 Ocak 2017, 15:38:46
Gönderen: Bilgecan
0 replies
465 views
Son İleti 01 Ekim 2018, 12:00:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
240 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:13:55
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
218 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:16:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
171 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:17:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
179 views
Son İleti 08 Ekim 2018, 15:20:46
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
245 views
Son İleti 20 Ekim 2018, 16:16:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
613 views
Son İleti 23 Ekim 2018, 09:44:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
182 views
Son İleti 24 Ekim 2018, 11:58:41
Gönderen: Ders Hocası