DHBT 2016 - DHBT 1 Çıkmış Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 276 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
DHBT 2016 - DHBT 1 Çıkmış Sınav Soruları
« : 09 Eylül 2018, 19:22:56 »DHBT-1

1. “Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: o ayda savaşmak büyük bir günahtır.(İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır...” (Bakara, 2:217).
Bu ayette aşağıdaki seriyyelerin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Îs
B) Râbiğ
C) Sîfülbahr
D) Harrâr
E) Batn-ı Nahle


2. Müslümanlar, Hicret sonrasında toplu hâlde ibadet amacıyla Medine’de Mescid-i Nebi’yi inşa ettiler. Bu mescit ibadet dışında, hukuki, askerî ve siyasi işlerin yürütüldüğü bir merkez işlevi gördü. Ancak bu, Medine’deki tek mescit değildi; Beni Harise, Beni Saide, Gıfar, Beni Adiy, Beni Mazin, Beni Ubeyd, Eslem, Cüheyne gibi çok sayıda mescit de inşa edilmişti. Vakit namazları için bu mescitler, Cuma namazı için ise Mescid-i Nebi kullanılıyordu.
Hicret sonrasında bu mescitlerin inşa edilmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Yerleşimin dağınık olmasıyla
B) Eğitimin halka yayılmak istenmesiyle
C) Kabileler arası rekabetle
D) Ekonomik yapının güçlü olmasıyla
E) Yahudilere galip gelme isteğiyle

3. Hz. Muhammed, peygamberlik öncesi yaşamında da iletişim becerileri ile öne çıkan bir kişiydi. Toplumun her kesimi ile ilişki kurar, onların problemleri ile ilgilenir ve zaman zaman toplumsal sorunlara çözüm üretirdi.  Aşağıdakilerden hangisinin, Hz. Muhammed’in bu yönünün gelişmesinde daha etkili olduğu söylenebilir?

A) Çobanlık yapması
B) Ticaretle meşgul olması
C) Fakir olarak büyümesi
D) Ümmi olması
E) Küçük yaşta yetim kalması

4. Yemenli bir tüccar kureş’ten As b. Vail’e sattığı malın parasını alamaz. Bunun üzerine, bu tür mağduriyetleri gidermek amacıyla Hz. Muhammed’in amcası Zübeyr ve Teymoğullarından Abdullah b. Cüd’an’ın önderliğinde bir cemiyet kurulur.
 Bu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilfü’l-Ahlaf
B) Hilfü’l-Mutayyebun
C) Hilfü’l-Fudûl
D) Darunnedve
E) Sikâye

5. Hz. Muhammed, Müslümanlar arasında birliktelik ve dayanışmayı sağlamak için iki defa muâhât
(kardeşleştirme) yapmıştır. Bunlardan ikincisi Medine’de, Ensar ile Muhacir arasında olmuştur.
Bu uygulamanın ilk örneği nerede ve kimler arasında gerçekleştirilmiştir?

A) Mekke’de, Habeşistan’a hicret eden hürlerle köleler arasında
B) Mekke’de, hürlerle azatlı köleler arasında
C) Darü’l-Erkam’da, zenginlerle fakirler arasında
D) Medine’de, Muhacirlerin içindeki zenginlerle fakirler arasında
E) Akabe’de, Mekkelilerle Medineli Müslümanlar arasında

6. Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak; “Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal
tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (31:16-18) şeklinde öğütlerine yer verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yakub
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Adem
D) Hz. Lokman
E) Hz. Nuh

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ehlikitaba da emredildiğinden bahsedilen ibadetlerden biri değildir?
A) Namaz
B) Oruç
C) Hac
D) Zekât
E) Kurban

8. Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin ismi sure adı olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almaz?
A) Hz. Lut
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Yunus
D) Hz. Hud
E) Hz. Nuh

9. Ayetlerin sureler içindeki sırasının Hz. Muhammed’in beyanı doğrultusunda belirlenmiş olması,
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) İçtihadi
B) Tertilî
C) Tevkifî
D) Kazai
E) Tenzilî

10. Cahiliyye Arapları; mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref vesilesi olarak görürlerdi. Hatta sayılarını fazla göstermek için kabirlerdeki ölüleri dahi sayarlardı. Onların bu davranışı bir surede ayrıntılı bir şekilde dile getirilerek kınanmıştır.
 Bu parçada bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tin
B) İnşirah
C) Beyyine
D) Duha
E) Tekâsür

11. miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş malından zekât vermek isteyen bir kimse, Afrika’da yaşam mücadelesi veren Müslümanların durumuna üzülmüş ve zekâtını Afrika ile ilgili sosyal faaliyetler yürüten bir hayır kurumuna vermek istemiştir. Ancak namazlara devam ettiği caminin imamı bu şekilde gerçekleştirilecek bir zekâtın geçerli olmayacağını söylemiştir.
 Cami imamının, bu cevabında aşağıdakilerden hangisini esas aldığı söylenebilir?
A) Temliki
B) Sıhhati
C) Niyeti
D) Beyanı
E) Amacı

12. İslam hukukunda, şeklen hukuka uygun bir işlemi vasıta kılarak yasaklanmış bir sonucu elde etmeye “hiyel” denir. Bu tür işlemler, hükümlerin şekilci bir tarzda yorumlanarak gerçek amacından saptırılmasına yol açtığı için İslam âlimleri tarafından eleştirilmiştir. Üç talakla eşini boşayan bir kimsenin ayrıldığı eşiyle tekrar evlenmek istediğinde, eşi ile başka bir adam arasında anlaşmalı bir nikâh kıydırıp sonra da o kişinin boşaması sonucu eşiyle tekrar evlenmesi bu duruma örnektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan uygulamaya örnek teşkil eder?

A) Nisap miktarı paraya sahip olan kişinin bu parayla ev satın alarak zekât vermemesi
B) Zengin bir Müslümanın, yıllanmadan önce malını karısına hibe ettiğini belirtmesi
C) Bilerek bozduğu yemin sebebiyle kişinin on fakiri doyurması
D) Ramazan ayında yolculuğa çıkan bir kimsenin orucunu kısa günlerde kaza etmesi
E) Ölüm tehdidi sebebiyle Allah’ı inkâr ettiğini söyleyen kişinin imanına zarar gelmemesi

13. Cemaatle kılınan namazlara önderlik eden ve cemaate namaz kıldıran kişiye imam denir. Fakihler bir kimsenin imamlığının sahih olabilmesi için onda birtakım şartların bulunması gerektiğini söylemişlerdir.
 Hanefilerin çoğunluğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A) Akıl sahibi olmak
B) Müslüman olmak
C) Kur’an’ı ezberden okuyabilmek
D) Mukim olmak
E) Baliğ olmak

14.  Mazereti olmadığı hâlde “Namazımı binek üstünde kıldım.” diyen bir kimse aşağıdaki namazlardan hangisini eda etmiş olamaz?
A) Nezir
B) Tesbih
C) Kuşluk
D) Evvabin
E) İstihare

15. Fıkıh terimi olarak dem, hac ve umre esnasında bir vacibin terki, geciktirilmesi veya bir ihram yasağının çiğnenmesine ceza olarak küçükbaş hayvanların kesilmesini ifade eder.
 Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi bu cezayı gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Müzdelife vakfesini özürsüz terketmek
B) Veda tavafını terk etmek
C) Say yapmamak
D) Arafatta vakfe yapmamak
E) Şeytan taşlamayı terk etmek

16. Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme atılacaklarını bildirmiştir.
 Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan hangisini kınamaktadır?
A) İrtidat
B) İnkâr
C) Riya
D) İfsat
E) Şirk

17. Kur’an-ı Kerim’de;
 yeryüzündeki huzur ve düzeni bozanları,
 Allah’ın emir ve yasaklarına uymayanları,
 Müslümanlara sıkıntı ve zarar vermeye çalışarak insanların arasını bozanları nitelemek için kullanılan en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müfsit
B) Münkir
C) Müşrik
D) Müdrik
E) Mücrim

18. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimine sahne oldu. Halk, olayın duyulmasının hemen ardından sokaklara döküldü; sosyo-politik, dinî, etnik, kültürel vb. farklılıklarını unutarak, güzel bir cesaret ve dayanışma örneği sergiledi. Bu olağanüstü dayanışma sonucunda darbe girişimi, kısa sürede başarıyla püskürtüldü.
Halkın sergilediği bu tutum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en az ilişkilidir?
A) Hamaset
B) Uhuvvet
C) Şecaat
D) Muavenet
E) Marifet

19. Kur’an’da kıyametin yakın olduğu, ansızın geleceği ve belirli alametlerin buna işaret edeceği ifade edilmiştir; bununla birlikte bu alametlerin neler olduğu birkaç istisna dışında açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle kıyamet alametleri başlığı altında akaid eserlerinde
yer alan bilgilere daha çok hadisler kaynaklık etmiştir.
Bunlardan birinde, olağanüstü güçlere sahip birinin zuhur edeceğinden ve insanları doğru yoldan
saptırmaya çalışacağından bahsedilmektedir.
 Bu alamet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehdi
B) Dabbetü’l-arz
C) Ye’cüc ve Me’cüc
D) Deccal
E) Duhan

CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. A
3. B
4. C
5. B

6. D
7. C
8. A
9. C
10. E

11. A
12. B
13. D
14. A
15. D

16. C
17. A
18. E
19. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
730 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
432 views
Son İleti 14 Ocak 2018, 12:28:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
366 views
Son İleti 15 Mayıs 2018, 12:49:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
328 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:17:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
341 views
Son İleti 25 Haziran 2018, 18:06:25
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
386 views
Son İleti 25 Haziran 2018, 18:39:54
Gönderen: D®agon
0 replies
330 views
Son İleti 25 Haziran 2018, 19:21:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
261 views
Son İleti 07 Eylül 2018, 08:14:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
535 views
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:56:33
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
25 views
Son İleti 21 Şubat 2020, 23:23:12
Gönderen: Ders Hocası