Kadim Dünyada İnsan - Ölçme ve Değerlendirme Soruları

  • 0 replies
  • 409 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BayA: Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Bereketli hilal:
Meşruiyet:
Oligarşi:
Pankuş:
Satraplık:
Kolonizasyon:
Artı ürün:
Feodalizm:
Kast sistemi:
Karum:

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Tarihte bilinen ilk hukuk kurallarını kim yapmıştır?

2. İlk Çağ’da Asurlular, Lidyalılar, Fenikeliler; Orta Çağ’da Soğdlar ve Yahudiler hangi alanda gelişmişlerdir?

3. İnsanlığın yazılı olmayan tarihini oluşturan destan, efsane, mit gibi anlatılara ne denir?

4. İlk Çağ’ın vahiy kaynaklı tek tanrılı dinlerini yazınız ?

5. Çivi yazısını ilk kez kullanan uygarlığın adını yazınız?

6. Patrici–Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına ne ad verilir?

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Selin, hazırladığı proje ödevi sonrasında: “Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzı, tabiata karşı verdiği mücadelesi, sosyal ilişkileri ve inançlarını öğrenebilmek için insanın bıraktığı izler göz önünde bulundurulur.” değerlendirmesini yapmıştır.
Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?
A) Ok ve yay
B) Taş balta
C) Buğday fosili
D) Kil tablet
E) Öğütme taşı

2. İlk ve Orta Çağlarda Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında,
I. uluslararası ticaret,
II. Kavimler Göçü,
III. Büyük İskender’in Asya seferi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-III
D) II-III
E) I-II-III

3. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Urartular
D) Lidyalılar
E) Akadlar

4. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) Sümer
B) Babil
C) Hint
D) Çin
E) Mısır

5. Aşağıdakilerden hangisi “kollektif ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?
A) Kadın ve erkeğe aynı cezanın verilmesi
B) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması
C) Köle ile efendisinin farklı cezalara çarptırılması
D) Ölümle cezalandırma anlayışı
E) Bazı suçlarda kısas cezasının uygulanması

6. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde
bulunmamıştır?
A) Fenikeliler
B) Asurlular
C) Frigler
D) İyonlar
E) Yunanlar

7. İstediği hayat şartlarına ulaşmak isteyen insanoğlu geçmişten günümüze
yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiştir. İklimdeki değişikliklere bağlı geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının
baskı altına alınması gibi gelişmeler insanların yeni yerler aramasında et
kili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Sosyal
B) Dinî
C) Siyasi
D) Ticari
E) Coğrafi

8.Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da ...............ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve ............... bilimlerinde gelişmişlerdir.
Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
             I             II
A) Matematik      Biyoloji
B) Geometri        Astronomi
C) Geometri        Fizik
D) Matematik      Kimya
E) Geometri        Eczacılık

9. Roma İmparatorluğu hakimiyeti altındaki bölgeleri kaybetmeye başlayınca
bu bölgelerden getirdiği esir ve köle sayısı azaldı. Ayrıca köylerden şehirlere
yapılan göçler nedeniyle kırsal kesimden alınan vergi gelirleri de düştü. Bu
nedenle büyük çiftlik sahipleri, köleleri toprağa bağlı çiftçiler hâline dönüştürmek zorunda kaldı.
Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kölelerin statüsünün yükseldiği
B) Sosyal sorunlar yaşandığı
C) Gücünün azalmaya başladığı
D) Gelirlerinin azaldığı
E) Sınıf ayrımının kaldırıldığı

10. Toplumların ekonomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyici olmasında,
I.Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması,
II. Fenikelilerin deniz ticaretinde ilerlemesi,
III. Atina ve Sparta’nın tarım alanında gelişmesi
durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Eflatun, yazma teknolojisini insan belleği için bir dış tehlike olarak görmüş ve “Yazı teknolojisini elde edenler kendi belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan olacaklardır; kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları hatırlamak için yazıya bağlanacaklardır.” demiştir.
Eflatun’un yazı teknolojisini insan belleği için bir tehdit olarak görmesinin sebepleri neler olabilir?

2.Konar-göçerlerin askerî alanda üstün olmalarını sağlayan özelliklerini yazınız.

3. Toplumsal tabakaşlamada etkili olan unsurları yazarak örnekler veriniz.

4. Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzı neye göre şekillenmiştir? Açıklayınız.

5. Hammurabi Kanunları’nın özellikleri nelerdir?

6. Yerleşik yaşama geçen toplumların yaşam tarzında ne gibi değişimler meydana gelmiştir?

7. Yeryüzünde insanlığa ait ilk yerleşmeler nerede ortaya çıkmıştır?

8. İlk Çağ’daki orduların aynı teçhizatları kullanmasına rağmen savaşlarda orduları birbirinden farklı kılan özellikler nelerdir?

9. Devletlerin vergilendirmeye ihtiyaç duymalarının nedenlerini ve verginin hangi yollarla tahsil edildiğini yazınız.

10. Ticari mekânları yazarak bunların tüccarlara sağladığı kolaylıkları açıklayınız.

11. İlk ve Orta Çağlarda üretim ve ticaret alanında yeterli aşama sağlanamamasının nedenlerini yazınız.

12. Tarih öncesi döneme ait yerleşim bölgesinde yapılan arkeolojik kazıların amacı nedir?

CEVAP ANAHTARI:
C:
1. D
2. E
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. E
9. E
10. C

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1245 views
Son İleti 27 Kasım 2008, 20:43:38
Gönderen: Aşık-ı sadık
0 replies
200 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 15:11:53
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
162 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 15:30:29
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
180 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 15:39:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
197 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 15:46:42
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
98 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 15:56:05
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
130 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 16:03:10
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
147 views
Son İleti 31 Mayıs 2018, 16:12:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
280 views
Son İleti 01 Haziran 2018, 14:57:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
93 views
Son İleti 02 Haziran 2018, 11:14:04
Gönderen: Uyanan Gençlik