Hadis Tarihi ve Usulü - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları (2)

  • 0 replies
  • 428 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: BaySORU 1: Az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen, bu kelimelerle  ilgili Arapça dilbilimcilerinin ifadelerinden, eski Arap şairlerinin şiirlerinden  örnekler verilerek sözü edilen  kelimenin hadislerdeki anlamı ve edebî
incelikleri ortaya konulan ilim dalıdır.
Yukarıda tanımı verilen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garibül Hadis
B) Rical
C) İlelü'l Hadis
D) Esbabü Vürudi'l Hadis
E) İhtilafü'l Hadis

CEVAP: Garibül Hadis

SORU 2: Hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ma'lûl-Hadis
B) İlelü’l-Haddas
C) Ulûmü’l-hadîs
D) Rical
E) Râvî

CEVAP: Rical

SORU 3: “Dinde kaynak olarak Kur’an bize yeter, başka kaynağa ve delile ihtiyacımız yoktur.” görüşünü  savunanlar,  Hz. Muhammed’in (s.a.v)   Kur’an’da belirtilen aşağıdaki görevlerinden hangisini göz ardı etmiş olur?
A) Tebliğ
B) Tezkiye
C) Beyan
D) Uyarı
E) İsmet

CEVAP: Beyan

SORU 4: Çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek olarak  tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Te'lif
B) Nesh
C) Tenkid
D) Tercih
E) Tevakkuf

CEVAP: Tevakkuf

SORU 5: hangisi sahabe döneminde yazılan hadis belgelerinden biridir?
A) Abdullah b. Amr'ın sahifesi
B) Ebû Râfi'in yazdığı hadisler
C) Câbir b. Abdillah'ın hacla ilgili sahifesi
D) Medîne sözleşmesi
E) Enes'in yazdığı hadisler

CEVAP: Câbir b. Abdillah'ın hacla ilgili sahifesi

SORU 6: Günümüze ulaşmış ve basılmış tedvin dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafsa bint Sirin'in  hadis kitabı
B) Zeyd b. Ali'nin hadis kitabı
C) Zührî'nin hadis kitabı
D) Saîd b. Museyyeb'in hadis kitabı
E) Muhammed b. Sîrîn'in hadis kitabı

CEVAP: Zeyd b. Ali'nin hadis kitabı

SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi hadislerin güvenilirliklerini sağlamaya yönelik uygulanan yaklaşımlardan biri değildir?
A) Hadis rivayetini azaltma 
B) Hadis rivayet edenden şahit isteme
C) Hadis rivayet edene yemin ettirme
D) Hadisin râvilerini inceleme
E) Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma

CEVAP: Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma

SORU 8: Bir hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muttasıl
B) Rıhle
C) Sened
D) Şâhid
E) Semâ

CEVAP: Sened

SORU 9: I.  Mu‘cemler
II. Sünenler
III. Muvatta’lar
IV. Müsnedler
V. Câmi‘ler
Yukarıdakilerden hangileri râvîlerine göre düzenlenmiş kitaplar arasında yer alır?
A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) I, II, III, ve V

CEVAP: I ve IV

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli etkendir?
A) Hadis râvilerinin güvenilir olup olmadıklarını belirlemek
B) Hadislerin sahih olanlarının sahih olmayanlardan ayırt edilmesini sağlamak
C)  Hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
D) Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
E) Dağınık şekildeki hadislerin bir araya toplanmasını sağlamak

CEVAP: Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak

SORU 11: Hadislerin sahabe ismine göre gruplandırıldığı kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muvattalar
B) Müstedrekler
C) Etrâf kitapları
D) Müsnedler
E) Musannefler

CEVAP: Etrâf kitapları

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi “Câmi’” türü eserlerden biri değildir?
A) Dârakutnî'nin Sünen'i
B) Müslim’in Sahih’i
C) Buharî’nin Sahih’i
D) Tirmizî’nin Sünen’i
E) Rebî’ b. Habîb’in Câmi’i

CEVAP: Dârakutnî'nin Sünen'i

SORU 13: Daha önce telif edilen herhangi bir hadis kitabında bulunan hadisleri,  teker teker ele alarak kitap sahibinin senedinden başka bir senedle rivâyet  etmek suretiyle meydana getirilen hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etrâf
B) Müstahrec
C) Müstedrek
D) Zevâid
E) Câmi’

CEVAP: Müstahrec

SORU 14: Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahabe adına  veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen eserlere ne ad verilir?
A) Zevaid
B) Müstedrek
C) Tahric
D) Etraf
E) Müstahrec

CEVAP: Etraf

SORU 15: Teysiru’l-vusul ilâ Camiu’l-usul aşağıdaki âlimlerden hangisinin telifidir?
A) Cevzaki
B) İbnü’d-Deyba
C) Humeydi
D) İbnü’l-Esir
E) Berkâni

CEVAP: İbnü’d-Deyba

SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Erbaa’dan değildir?
A) Said b. Mansur'un Sünen'i
B) İbn Mâce’nin Sünen’i
C) Ebu Dâvud’un Sünen’i
D) Nesai’nin Sünen’i
E) Tirmizi’nin Sünen’i

CEVAP: Said b. Mansur'un Sünen'i

SORU 17: Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerindeki ortak rivayetlerden oluşan "el-Lü’lü’ü ve’l-mercân fîme’ttefaka ‘aleyhi’ş-Şeyhân" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülfettah Ebû Gudde
B) Mustafa Sıbâî
C) Tâhir b. Sâlih el-Cezâirî
D) Ahmed Muhammed Şâkir
E) Muhammed Fuâd Abdülbâkî

CEVAP: Muhammed Fuâd Abdülbâkî

SORU 18: Osmanlı dönemi âlimlerinden Molla Lütfi’nin yazdığı hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mebârikul-ezhâr
B) el-Kevseru’l-cârî
C) Ta‘lîka ale’l-Câmi‘i’s-Sahîh
D) Mustahrec mine’l-Buhârî
E) Letâifü’l-hikem

CEVAP: Ta‘lîka ale’l-Câmi‘i’s-Sahîh

SORU 19: Hanefî mezhebinin görüşlerini destekleyen, genellikle ahkâm hadislerinin derlenip şerh edildiği "İ‘lâü’s-sünen" adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali el-Muttakî
B) Muhammed Abdülhayy Leknevî
C) Şah Veliyyullah ed-Dehlevî
D) Muhammed Enver Şah Keşmîrî
E) Zafer Ahmed Tehânevî

CEVAP: Zafer Ahmed Tehânevî

SORU: Oryantalistlerin hadis ilmine bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hadislerin cerh ve ta'dil kriterleri yeterli değildir.
B) İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
C) Hz. Muhammed hadislerin yazılmasını yasaklamış, bu da rivayet edilen hadis sayısını azaltmıştır.
D) Hadisler ortaya çıkan meseleleri çözmek için sonraki yüzyıllarda İslam hukukçuları tarafından uydurulmuştur.
E) Hadislerin bir kısmı Tevrat ve İncil ve eski hurafelerden derlenmiştir.

CEVAP: İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
485 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
487 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
366 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1367 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
638 views
Son İleti 13 Mart 2018, 09:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
600 views
Son İleti 13 Mart 2018, 11:19:51
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
372 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
310 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
591 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
222 views
Son İleti 12 Nisan 2018, 18:59:43
Gönderen: Ders Hocası