İslam Hukukuna Giriş - Dönem Sonu Sınavı Deneme Testi - I

  • 0 replies
  • 284 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. Had cezalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Şüphenin varlığı cezanın uygulanmasını engellemez.
B) Hafifletici sebepler cezayı etkiler.
C) Hâkime takdir yetkisi tanınmamıştır.
D) Devlet başkanının af yetkisi vardır.
E) Sulh, cezayı düşürür.

2. İslam ceza hukukunda kişilerin kusur yetenekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mümeyyiz olan herkes, tam kusur yeteneğine sahiptir.
B) Mümeyyiz kişiler, işledikleri suçların hukukî (mâlî) sonuçlarından da sorumlu değildirler.
C) Mümeyyiz olmayan kimseler, yalnızca ta’zîr suçlarından sorumlu tutulabilirler.
D) Sarhoş halde suç işleyen kimselerin kusur yeteneğinin bulunmadığı hususunda görüş birliği vardır.
E) Mümeyyiz küçüklere, kısâs cezası uygulanmaz.

3. İsyan (bağy) suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İsyan, meşru devlet başkanına karşı yapılmış olmalıdır.
B) İsyan suçu, ferdî ya da toplu olarak işlenebilir.
C) İsyanın, isyancılar bakımından haklı bir gerekçesinin (te’vîl) bulunması gerekir.
D) İsyan esnasında kuvvet kullanılmalıdır.
E) İsyan, devlet başkanını devirme amacı taşımalıdır.

4. Hüküm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kelamcı usulcülere göre, hüküm hitabın sonucudur.
B) Hanefî usulcülere göre, hüküm hitabın kendisidir.
C) Teklîfî hükümlerin bir kısmı mükellefin gücü dâhilinde değildir.
D) Vaz‘î hükümler, teklîfî hükümlerin varlığı ile ilgili ikincil hükümlerdir.
E) Teklîfî ve vaz‘î hüküm, bir nasta birleşemez.

5. Hanefilere göre aşağıdaki teklîfî hükümler ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farzın yapılması sevabı, terki cezayı gerektirir.
B) Sünnetin yapılması sevabı, terki kınamayı gerektirir.
C) Haramın işlenmesi cezayı, terki sevabı gerektirir.
D) Tahrîmen mekruhun işlenmesi, şefaatten mahrumiyeti gerektirir.
E) Nâfilenin yapılması ile terki eşittir.

6. Aşağıdaki haklardan hangisi sırf Allah haklarına dahil değildir?
A) Hadler
B) Kısas
C) Keffaretler
D) Fıtır sadakası
E) İbâdetler

7. Aşağıdaki kavramların hangisi “ictihad” kapsamında yer almaz?
A) Istıslâh
B) Kıyas
C) Istıshâb
D) Re’y
E) İstinbât

8. Aşağıdakilerden hangisi müctehidin mutlaka bilmesi gereken konulardan biri değildir?
A) Kitab ve Sünnet
B) İcmâ konuları
C) Akıl yürütme ilkeleri
D) Arapça
E) Tefsir
 
9. Aşağıdakilerden hangisi son dönemlerde ictihad ile ilgili olarak ileri sürülen görüşlerden biri değildir?
A) Geri kalmışlığın nedeni, ictihad kapısının kapanmasına bağlanmıştır.
B) Farklı mezheplerin ictihadlarından yararlanılması önerilmiştir.
C) İctihadın şartları ağırlaştırıldığı için ictihad durmuştur.
D) Tüm problemlerin çözümü fıkıhta olduğu için ictihada gerek yoktur.
E) Problemlerin çözümü için kolektif ictihad önerilmiştir.

10. Bir furû-i fıkıh kitabında aşağıdaki konulardan hangisinin ele alınması beklenmez?
A) Vakıf kurma işlemi
B) Namaz ibadeti
C) Allah’a ve peygamberlerine iman
D) Avlanmayla ilgili dini kurallar
E) Yenilip içilmesi yasak olan şeyler

11. Muâmelât alanı aşağıdaki kavramlardan hangisine en yakındır?
A) Kamu hukuku
B) Aile hukuku
C) Ceza hukuku
D) Medeni hukuk
E) Yargılama hukuku

12. Aşağıdaki edebi türlerden hangisi devletin gelirleri ile ilgili konuları ele almak üzere yazılmıştır?
A) Nevâzil
B) Edebü’l-kâdî
C) Kitâbu’l-harâc
D) Şurût
E) Usûl-i fıkıh

13. İslam hukukçuları “deyn”in sabit olduğu yeri belirlemek için hangi kavramı üretmişlerdir?
A) Malvarlığı
B) Milk
C) Zimmet
D) Sabit
E) Semen

14. Aşağıdakilerden hangisi icabı düşüren sebeplerden biri değildir?
A) Mucibin ehliyetini yitirmesi
B) Akdin konusunun helaki
C) İcabın yöneldiği kişinin icapla ilgili bir süre düşünmesi
D) Mucibin vefatı
E) İcabın yöneldiği kişinin bunu kabulü reddetmesi

15. Satım, rehin, mudarebe ve vekalet akitleri gayesi ve doğurduğu sonuç bakımından ele alındığında doğru sıralama nasıl olur?
A) Temin, koruma, ortaklık, temlik
B) Temlik, temin, ortaklık, temsil
C) Temlik, koruma, temsil, ortaklık
D) Temin, temsil, koruma, temlik
E) Temlik, temsil, temin, koruma,

16. Nişanlanmanın hukukî mahiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nişanlanma taraflara evlenme mecburiyeti yüklemez.
B) Nişanlılar arasında mahremiyet ilişkisi devam eder.
C) Mehir olarak verilen şeyler mevcutsa aynen iadesi gerekir.
D) Mehir olarak verilen şeyler harcanmış ise tazmini gerekmez.
E) Nişanlı bir kıza, başkasının evlenme teklif etmesi haramdır.

17. Talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Talak, kocanın hakkıdır.
B) Koca, talak hakkını kullanırken bir sebebe dayanmak zorundadır.
C) Koca, talak hakkını kullanırken eşinden izin almak zorunda değildir.
D) Talakın geçerli olması, hâkim kararına bağlı değildir.
E) Talak, evliliği sona erdirmenin en yaygın yoludur.

18. Hanefîlere göre aşağıdakilerden hangisi bir tefrik sebebidir?
A) Hastalık ve kusur
B) Kocanın kaybolması
C) Kocanın nafakayı temin etmemesi
D) Fena muamele ve geçimsizlik
E) Îlâ (kocanın eşine yaklaşmamaya yemin etmesi)

19. Yabancı bir ülkede bulunduğu sırada suç işleyen bir kimseye, o ülkenin ceza hukuku kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Genellik
B) Şahsîlik
C) Kanunîlik
D) Mülkîlik
E) Evrensellik

20. Aşağıdaki hukuk alanlarından hangisi İslam hukukunda muâmelât içinde düşünülmesine rağmen modern hukukta ilke olarak kamu hukuku sahasında
yer alır?
A) Terikât
B) Münâkehât
C) Mâlî muâmelât
D) Muhâsamât
E) Ukûbât


CEVAP ANAHTARI:
1. C
2. E
3. B
4. D
5. E
6. B
7. C
8. E
9. D
10. C
11. D
12. C
13. C
14. C
15. B
16. D
17. B
18. A
19. D
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
377 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 11:03:30
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
358 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 11:11:26
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
461 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 11:32:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
361 views
Son İleti 11 Ocak 2018, 14:25:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
210 views
Son İleti 22 Nisan 2018, 18:54:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
341 views
Son İleti 22 Nisan 2018, 19:12:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
278 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 14:12:45
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
254 views
Son İleti 27 Nisan 2018, 10:47:41
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
320 views
Son İleti 27 Nisan 2018, 11:31:15
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
377 views
Son İleti 27 Nisan 2018, 12:10:13
Gönderen: Uyanan Gençlik