İslam Hukukuna Giriş - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları (2)

  • 0 replies
  • 1029 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. Şer‘î hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir hükmün şer‘î olarak nitelenmesi, onun ilahi iradeye dayandığını gösterir.
B) Şer‘î hükümler, düzenledikleri konular bakımından itikâdiyyât, vicdâniyyât ve ameliyyât olmak üzere üç kısma ayrılır.
C) Şer'i hükümlerle aklî ve hissî hükümler arasında yapısal bakımdan farklılıklar vardır.
D) Şer‘i ameli hüküm tamlaması, fıkhın inceleme alanını belirlemektedir.
E) Şer‘î hükümler, tüm canlıların davranışları düzenleyen önermelerdir.

2. Fıkıh ve hukuk kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fıkıh kuralları bağlayıcılık açısından emredici, tavsiye edici ve tecviz edici nitelik taşır.
B) Fıkıh kuralları beşeri ilişkiler yanında Allah-insan ilişkilerini de düzenler.
C) Hukuk kuralları, emredici ve tecviz edici nitelik taşır.
D) Hukuk, tüm beşeri ilişkiler ile birlikte insan-eşya ilişkilerini de düzenleyen kurallar bütünüdür.
E) İslam hukuku, daha geniş kapsamlı olan fıkhın hukuka karşılık gelen bir parçasıdır.

3. İslam hukukunun "ilahî iradeye dayalı olması" ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm kurallarının değişmez oluşu
B) Doğrudan veya dolaylı olarak vahye dayanması
C) Kanonik bir hukuk olması
D) Sadece Kitap ve sünnette açıkça yer alan kurallara dayanması
E) Teokratik bir hukuk olması

4. Hem nass yoluyla bildirilmiş hem de ictihadî yöntemlerle elde edilmiş hükümleri birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ameliyyat
B) Fıkıh
C) İtikad
D) Muamelat
E) Şeriat

5. Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde mükellefiyetler aşama aşama belirli bir hazırlık ve alıştırma süreciyle yürürlük kazanmıştır. Örneğin daha önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılmak yeterli görülmekte iken Mekke döneminin sonlarına doğru namaz günde beş vakit olarak zorunlu kılınmıştır.
Bu durum İslam hukukunun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?
A) Toplum maslahatının gözetilmesi
B) Kolaylık ilkesi
C) Tedrice riayet
D) Bütünleştirici olması
E) Caydırıcı olması

6. Hicri ikinci asrın başlarından itibaren, dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan ve tedvin dönemi olarak da anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müctehid İmamlar Dönemi
B) Tabiun Dönemi
C) Sahabe Dönemi
D) Mezhep Merkezli Dönem
E) Modern Dönem

7. “------- Hz. Peygamber’in (s.a.s) ahkâm ayetlerinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, Kur’ân’da temas edilmeyen konuları hükme bağlayan tasarruflarını da kapsamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) İctihad
B) İcmâ
C) Kıyas
D) Sünnet
E) Kitâb

8. I. İbadet konuları ile ilgili ayrıntılı hükümlerin  yanı sıra evlenme, boşanma ve miras gibi  sosyal hayatın hemen her alanını düzenleyen  kuralların vaz edilmesi
II. Tebliğ edilen esasların ağırlıklı olarak Allah’ın  birliği, peygamberlik müessesesi, ahiret  hayatı gibi temel inanç ilkelerinin  yerleştirilmesine yönelik olması
III. Tebliğ edilen hükümlerin, insanları inanç ve  ahlak bakımından belli bir düzeye getirme  gayesi taşıması
IV. Hükümlerin vaz edilme ve uygulanma  imkânının ortaya çıkması, ihlali halinde  yaptırıma tabi tutacak bir iktidarın mevcut  olması
Yukarıdakilerden hangileri Medine döneminin temel özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

9. İmam Malik'in, fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilen ilk eserlerden sayılan, Abbasiler döneminde bağlayıcı bir hukuk kodu haline getirilmesi düşünülen kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Câmiu's-sağîr
B) el-Müsned
C) el-Ümm
D) Muvattâ
E) er-Risâle

10. I. Farklı delilleri kabul etmiş olmaları
II. Farklı sosyal çevrede yaşamış olmaları
III. Farklı hukukî nosyona sahip olmaları
IV. Aynı dönemde yaşamış olmaları
Yukarıdakilerden hangileri İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri arasında yer almaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve III
E) I, III ve IV

11. Arzu edilmeyen sonuçların, yine hukuk içerisinde kalarak ve hukukun imkânları ile aşılması şeklinde ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiyel
B) Re’y
C) İstihsan
D) İcma
E) İctihad

12. Şafii ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Günümüzde Endonezya, Malezya, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde mensubu bulunmaktadır.
B)  İmam Şafii’nin Mısır’daki görüşleri mezheb-i cedid olarak isimlendirilir.
C) Mezhebe dair ilk eser İmam Şafii’nin öğrencileri tarafından yazılmıştır.
D) Prensip olarak mürsel hadisleri kabul edilmez.
E) Rey içtihadı kıyas metodu ile sınırlandırılmıştır.

13. Asli deliller ve asli delillerin uzantısı olan delillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Asli delillerden Kur’an, usulcülerce ‘Kitap’ ismiyle ifade edilir.
B) Kelamcı usulcülere göre asli deliller Kitap, Sünnet ve icmâdır.
C) Önceki şeriatler, Kitap ve Sünnet’in uzantısı mahiyetinde bir delildir.
D) Bilindiği halde sahabenin muhalefetiyle karşılaşmayan sahabi sözünün delil olduğunda tartışma yoktur.
E) Medine ehlinin ameli, Maliki usulcülerine göre Sünnet veya icmâın uzantısı
mahiyetinde bir delildir.

14. Maslahat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kıyastaki münasib vasıf arayışı, ıstıslah ile kıyasın ayrıştığı noktalardan biridir.
B) Sağlanmadığı takdirde fesadın çıkacağı maslahat türü, zaruriyattır.
C) Maslahat, celb-i menfaat veya def‘-i mazarrattan ibarettir.
D) Avret yerlerinin örtülmesi, tahsiniyyat türünden bir maslahattır.
E) Mushaf’ın yazılması, muteber maslahatın örneğidir

15. “es-Sünnetü kâdıyetün ale’l-kitâb” deyişiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an’da Hz. Peygamber’e itaat ve ittiba emredilmiştir.
B) Sünnet, Kur’an yanında ikinci ve müstakil bir hüküm kaynağıdır.
C) Kur’an’ın anlaşılmasında Sünnet’e büyük ihtiyaç vardır.
D) Hüküm çıkarma noktasında Kur’an ve Sünnet arasında bir fark yoktur.
E) Sünnet, Kur’an’dan daha öncelikli bir konuma sahiptir.

16. Aşağıdakilerden hangisi illette bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Geçişli olması
B) Mansus olması
C) Açık olması
D) Belirli olması
E) İstikrarlı olması

17. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre bir ıskat ruhsatıdır?
A) Ölüm tehdidi altında olan kişinin sözlü olarak Allah’ı inkâr etmesi
B) Hasta olan kişinin oruç tutmaması
C) Yolcu olan kişinin oruç tutmaması
D) Yolcu olan kişinin namazı kısaltması
E) Ölüm tehdidi altında olan kişinin orucunu bozması

18. Aşağıdakilerden hangisi Vaz‘î hükümlerin kısımlarından biri değildir?
A) Nedb
B) Şart
C) Rükün
D) Sebeb
E) İllet

19. Aşağıdakilerden hangisi Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin etmediği vaciptir?
A) Muayyen vacip
B) Mukadder vacip
C) Müvessâ vacip
D) Mukayyet vacip
E) Mutlak vacip

20. Hanefilere göre vacibi, farzdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit olduğu delilin zannî olması
B) Terk edilmesi halinde ahirette cezanın hak edilmesi
C) Sünnetle sabit olması
D) Özellikle ibadet ve ibadet içerikli konularda olması
E) Yapılmasının gerekli olması


CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. D
3. B
4. E
5. C
6. A
7. D
8. C
9. D
10. B
11. A
12. C
13. B
14. E
15. C
16. B
17. D
18. A
19. E
20. A

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
423 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
390 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
529 views
Son İleti 20 Mart 2018, 15:18:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
458 views
Son İleti 24 Mart 2018, 12:39:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
248 views
Son İleti 04 Nisan 2018, 14:16:54
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
169 views
Son İleti 04 Nisan 2018, 14:39:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
208 views
Son İleti 04 Nisan 2018, 14:55:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
469 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
341 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 19:01:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
255 views
Son İleti 26 Nisan 2018, 10:00:02
Gönderen: Uyanan Gençlik