İslam Kurumları ve Medeniyeti - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları (2)

  • 0 replies
  • 316 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1. İslâm dini, ------- yüzyılda yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra Çin’den Fas’a kadar çok geniş bir coğrafyada inananlar buldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) V.
B) VI.
C) VII.
D) VIII.
E) IX.

2. Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına kanaat getirmek ve şahitlik etmeye ne ad verilir?
A) Tevhid
B) Naat
C) Umrân
D) Hâbbaz
E) Münacaat

3. Ziya Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi milli kültürü meydana getiren unsurlardan biri değildir?
A) Din
B) Hukuk
C) Siyaset
D) Estetik
E) Ahlak

4. Coğrafî çevrenin insan üzerinde “doğrudan” ve “dolaylı” etkileri vardır. Bu etki kültür ve medeniyetlerin doğması ve gelişmesini sağladığı
gibi onlara değişik özellikler de kazandırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafî çevrenin etkisiyle ortaya çıkan medeniyet türlerinden biri değildir?
A) Kara tipi
B) Bataklık tipi
C) Nehir tipi
D) Kutup tipi
E) Yayla tipi

5. Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Câbirî
B) İbn Sina
C) İbn Haldun
D) Eflatun
E) Aristotales

6. Hristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihinin çizildiği ve Batı Avrupa dünya görüşünün temellerinden birini oluşturan “Tanrı Devleti” adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Augustinus
B) Habermas
C) Aristoteles
D) Sokrates
E) Gorgias

7. Cahiliye döneminde Mekke’de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını
tespit etme görevine ne ad verilir?
A) Mevâlî
B) Eşnak
C) Tard
D) Ferrâş
E) Kasame

8. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin merkezi toplanma, istişare ve karar alma meclisidir?
A) Divânü’l-Ezimme
B) Dâru’l-İşraf
C) Divânü’l-Mezalim
D) Dâru’n-Nedve
E) Divânü’l-Ceyş

9. Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammed’in Musa’dan üstün bir
peygamber olduğuna dair bir ifadede bulunduğunu söyler. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin, başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir.
Yukarıdaki anlatıma göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Bağlanma
C) Sevgi
D) Bağışlama
E) Müsamahakâr

10. Osmanlı siyasi düşüncesinde varılması hedeflenen en önemli gaye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genişleme
B) Ticaret
C) Kalkınma
D) Fetih
E) Adalet

11. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde gayrimüslimlerin dinî müesseseleri, onlara ait dinî ve hayrî işlerden bahseden defterler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cizye Defterleri
B) Kilise Defterleri
C) Haraç Defterleri
D) Papaz Defterleri
E) Mahkeme Defterleri

12. Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslâm, aşağıdaki medeniyetlerden hangisi ile karşılaşmamıştır?
A) Hint
B) İran
C) Roma
D) İskandinav
E) Çin

13. 1073-1077 yılları arasında Bağdat'ta yazılan ve Abbasi halifesi Muktedî Billah'a sunulan Divânu Lügati’t-Türk adlı eser aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?
A) Kaşgarlı Mahmud
B) Cemal Karşî
C) Ahmed Yesevi
D) Seman'ânî
E) Yusuf Has Hacib

14. Aşağıdakilerden hangisi İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş yollarından biri değildir?
A) Endülüs İslâm medreseleri
B) Şam Beytü’l-Hikme’si
C) Yahudi tercümanlar
D) Sicilya Müslümanları
E) Balkanlara yerleşen Osmanlı müesseseleri

15. Medeniyetin temeli olan ilmin, milletlerin kültür tarihi yönünden büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. İnsanları bilgi elde etmeye sevk
eden bazı etkenler vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanları bilgi elde etmeye sevk eden en önemli etkenlerdendir?
A) Hayata bakış
B) Teknoloji
C) Merak duygusu
D) Yetenek
E) Öğretme isteği

16.  Müslüman Arap tıbbının Batıdaki otoritesi ilk  olarak Kitabu’l-Hâvîs’i ile olmuştur.
 Büyük bir İslâm tabibi olup iki yüz yirmiden  fazla eseri vardır.
 el-Hâvî adlı eseri defalarca Avrupa dillerine  tercüme edilmiştir.
Yukarıdaki özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ez-Zehrâvî
B) İbn Sina
C) İshak el-İsrâilî
D) Ebu'l-Kasım
E) Râzî

17.  “Ey insanlar, sizlerin en iyisi olmadığım halde size halife seçildim. Görevimi hakkıyla yerine getirirsem bana yardım edin, yanılırsam (yanlış
yaparsam) bana doğruyu gösterin…”
Yukarıdaki sözlerin sahibi olan halife aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ömer
D) Harun Reşit
E) Yavuz Sultan Selim

18. Îslam coğrafyasında Divan Kurumu ne zaman kurulmuştur?
A) Hz. Ömer zamanında
B) Hz. Peygamber zamanında
C) Hz. Ebubekir zamanında
D) Sasaniler zamanında
E) Bizanslılar zamanında

19. Selçuklular Döneminde devletin mâli işlerini yürütmekle görevli divan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divân-ı Âsafi
B) Divân-ı İşraf
C) Divân-ı Arz
D) Divân-ı İnşâ
E) Divân-ı İstifâ

20. Osmanlı sultanlarının halife olmaları aşağıdaki hangi padişah ile başlamıştır?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Sultan VI. Mehmet (Vahdettin)
C) Sultan I. Murat
D) Yavuz Sultan Selim
E) Kanuni Sultan Süleyman


CEVAP ANAHTARI:
1. C
2. A
3. C
4. D
5. C
6. A
7. B
8. D
9. E
10. E
11. B
12. D
13. A
14. B
15. C
16. E
17. B
18. A
19. E
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
510 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
516 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
381 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
407 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1150 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
384 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
251 views
Son İleti 10 Mart 2018, 09:28:24
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
336 views
Son İleti 13 Mart 2018, 12:58:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
365 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
448 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası