Türk İslam Edebiyatı - Dönem Sonu Sınavı - Deneme Testi - III

  • 0 replies
  • 286 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63773
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Türklerde edebiyat ve din ilişkisinin daha zengin bir içeriğe kavuşması hangi gelişmeyle beraber olmuştur?
Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi
Osmanlı’nın büyük bir imparatorluk haline gelmesi
İslamlaşma
Halifeliğin Osmanlı’ya geçmesi
Tanzimat

2. Türklerde İslam öncesi edebiyat, tarihsel olarak ne şekilde nitelendirilmektedir?
Millî edebiyat dönemi
Tanzimat dönemi
Erken dönem
Orta Asya dönemi
Eski edebiyat dönemi

3. Hz. Peygamberin hayatı demek olan kaynaklara ne ad verilir?
Mevlit
Siyer-i Nebi
Miraciye
Na’at
Hilye

4. Aşağıdakilerden hangisi gerçek ilimler arasında yer almaz?
Felsefe
Matematik
Müzik
Simya
Kimya

5. Yaklaşık dokuz asırlık bir gelenek kırılarak, telif tercüme belâgat kitaplarının hazırlanmasında batılı eserlerden faydalanma adımı hangi yüzyılda atılmıştır?
9
10
11
12
13

6. Aşağıdakilerden hangisi müntehabât ile ilgili ifadelerden biridir?
Seçilmiş, seçilerek bir araya getirilmiş” anlamındaki kelimenin çoğulu anlamına gelmektedir.

Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilmektedir.

Günümüzde âşık edebiyatı, dinî-tasavvufî edebiyat ve birçok folklor örneklerinin yazılı kaynaklarının başında gelmektedir.

Aynı veya farklı türden seçilmiş çeşitli büyüklükteki metinlerin ve risâle denilen küçük kitapçıkların derlenip bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bazen derleyicisi belli çoğu kere de derleyeni bilinmeyen eserler olarak tarif edilebilirler.

Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî, din dışı, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır.

7. Arap kültüründen gelen malzemeyi İslâm öncesinden intikal edenlerle başlatmak bazı cahiliye devri şahıs ve olaylarının Müslüman olan diğer milletler gibi müşterek kültürümüz üzerindeki etkilerine ve yerine işaret etmek içindir. Türk-İslâm edebiyatına da kaynaklık yapmış bu malzeme kısaca ……. adıyla anılır. Boşluğa gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Kıssa
Havas
Münşeat
Tabakat
Ahbar

8.  ……………. geniş ve zengin muhtevasıyla İslâmî Türk Edebiyatının hemen bütün malzemesini teşkil etmiştir. Boşluğa gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Hadis
Kıssa
Kur’an
Enbiya
Sünnet

9.  Yalnızca benzetilenle yapılan istiareye ne ad verilir?
Kapalı İstiare
Mürekkep İstiare
Mücez
Mana-yı Mecazi
Açık İstiare

10.  I.Devam eden klasik edebiyat
     II.Yeni edebiyat
    III. Serbest edebiyat
Batı kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatı iki koldan gelişme gösterir. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri bunlardan biridir?
I
I, II
II
II, III
I, III

11. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı nazım şekillerinde nazım birimi olarak beyit kullanılmaz?
Kaside
Mesnevi
Gazel
Müstezat
Rubâî

12. Divan edebiyatında konusu; aşk ve sevgili, sevgilinin güzelliği ve sevgiliye duyulan hasret olan nazım şekline ne denir?
Gazel
Kaside
Şarkı
Rubâî
Tuyuğ

13. Bir kavim, kabile, şahıs, bir ülke, bölge veya şehir, bir hadise hakkında naklolunan bilgilere ve sözlere ne ad verilir?
Ahbar
Kıssa
Tabakat
Havas
Mecmua

14. Kafiyeleri gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen beş-on beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli tekrarlanan bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimine ne ad verilir?
Tetsi
Tesmin
Mütessa
Terkib-bend
Terci-bend

15. I.“Sıra”, “düzen”, “sıraya koyma” demektir.
     II.Nazım dendiğinde vezinli, kafiyeli söz yani şiir anlaşılır.
    III. Şiirinde nazım birimi genellikle bendtir.
Yukarıdaki nazım birimleri ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I
I, II
I, II, III
I, III
II

16. Türk edebiyatının ilk mesnevisi aşağıdakilerden hangisidir?
Yûsuf u Züleyhâ
Kitâbü Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe
Hüsrev ü Şîrîn
Mantıku’t-tayr
Kutadgu Bilig
 
17. Sözü güzel, süslü ve etkili söyleme usullerine ne ad verilir?
Beyan
Bend
Bedi
Kaside
Öğreti

18. Türk-İslâm edebiyatında kaleme alınmış en ünlü Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi kime aittir?
Akşemseddin 
Fuzûlî 
Nâbî 
Hamdullah Hamdi 
Yunus Emre

19. Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir?  (Çıkmış Soru - 2018)
Cönk
Tabakat
Müntehabât
Mesnevî
Divan

20. Aşağıdakilerden hanğisi Türk-İslâm edebiyatını tanımak, öğrenmek ve doğru biçimde günümüze aktarmak için yapılacak araştırma ve çalışmalarda başvurulacak klasik kaynaklardan biri değildir?
 Sufi tabakatları
 Tezkiretü’ş-Şuarâlar
 Tezkire-i Hattâtîn
 Harabât
 Hadîkatü’l-vüzerâ
 


CEVAP ANAHTARI:
1. İslamlaşma
2. Millî edebiyat dönemi
3. Siyer-i Nebi
4. Simya (Gerçek İlimler: Bu tabirin içine felsefe, matematik (riyaziye), mûsıkî, astronomi, fizik, kimya, tıp vs. gerçek ilimler girmektedir.)
5. 13
6. Seçilmiş, seçilerek bir araya getirilmiş” anlamındaki kelimenin çoğulu anlamına gelmektedir.
7. Ahbar
8. Kur’an
9. Açık İstiare
10. I, II
11. Rubâî (Rubâî dörtlüktür.)
12. Gazel (Aşk ve sevgili üzerine yazılan şiirlere Divan edebiyatında Gazel denir. Kaside, Şarkı, Rubâî ve Tuyuğ gibi nazım şekillerinin konuları farklıdır.)
13.  Kıssa (şehir, bir hadise hakkında naklolunan bilgiler ve sözleridir; şeklinde tanımlanabilecek bu malzeme kıssa denir.)
14. Terci-bend
15. I, II
16. Kutadgu Bilig
17. Bedi
18. Hamdullah Hamdi
19. Cönk
20. Harabât

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
384 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 11:03:30
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
361 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 11:11:26
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
469 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 11:32:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
408 views
Son İleti 29 Aralık 2017, 09:53:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
411 views
Son İleti 11 Ocak 2018, 08:55:20
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
368 views
Son İleti 11 Ocak 2018, 14:25:03
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
222 views
Son İleti 22 Nisan 2018, 18:54:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
352 views
Son İleti 22 Nisan 2018, 19:12:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
225 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:02:23
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
234 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:22:07
Gönderen: Uyanan Gençlik