İslam Kurumları Ve Medeniyeti Ara Sınav Deneme Testi - I

  • 0 replies
  • 171 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Arapçada kültür anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hars
B) İrfan
C) El-Hadare
D) Umran
E) Es-Sekafe

2. Kültürlerin gelişmesine ve yeni kuşaklara geçmesine, toplumların sürekliliğine ve sosyal grupların etkili bir şekilde fonksiyonda bulunma ve kontrol edilmelerine imkân veren mavi kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil
B) Ahlâk
C) Hukuk
D) Estetik
E) Eğitim

3. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçları zarurî/tabiî, hâcî ve kemâlî/tahsinî olmak üzere üçe ayırır ve Ona göre ihtiyaçların bu sıralama doğrultusunda (yani çok, orta ve az derecede) giderilmesi kültür ve medeniyetin doğuşunu hazırlayan ana mekanizma olarak tanımlar?
A) Z. Gökalp
B) İbn Haldun
C) R. Thurnwald
D) R. M. MacIver
E) Tozzer

4. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetin doğuşuna etki eden faktörlerden biridir?
A) Coğrafi Çevre
B) Irk
C) İnanç
D) Maneviyat
E) İktisat

5. Aşağıdaki kültür tanımlarından hangisi Ziya Gökalp’e aittir?
A) Kültür, bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, aklî, bediî, lisanî, iktisadî, fennî hayatlarının aklî bir bütünüdür
B) Kültür, bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilât ve tesislerden kurulu âhenkli bir bütündür.
C) Kültür, bir halkın yaşama tarzıdır.
D) Kültür, varlığımızın yapısını belirleyen, ictimâî yoldan tevârüs ettiğimiz maddî ve manevî unsurlar birliğidir
E) Kültür bilgiyi, imanı, sanatı, ahlâkı, hukuku, örf ve âdetleri ve insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları ifade eden karmaşık bir bütündür.

6. Nehir tipi, Yayla tipi, Takımadalar tipi, Bataklık
tipi veya Kara tipi medeniyetlerin ortaya çıkmasında
etken rol oynayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irk
B) İnanç
C) Maneviyat
D) İnsan
E) Coğrafi Çevre

7. Şehir hayatının insana sunduğu her türlü birikimi, düzey ve fırsatları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygarlık
B) Medeniyet
C) Umran
D) Egemenlik
E) Kültür

8. Sosyo-kültürel yaşamın her alanında varlığını en etkin biçimde sürdüren Hindistan sınıflara ayrılmıştı.
Aşağıdakilerden hangisi asiller ve askerler sınıfını temsil etmektedir?
A) Brahmanlar
B) Vaisyalar
C) Sudralar
D) Kşatriyalar
E) Paryalar

9. Asıl adı Yesrib olan ve En iyi cins hurma vahalarıyla ünlü olan şehrin, bugünkü bilinen ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makoraba
B) El-Beledü’l-Haram
C) Kureyş
D) Ümmü’l-Kura
E) Medine

10. Aşağıdakilerden hangisi ortak kavram olan kültürün niteliklerinden biri değildir?
A) Toplumsaldır
B) Tarihseldir
C) Kalıtsaldır
D) İşlevseldir
E) Benzersizdir

11. Müsbet İlimde Müslüman Âlimler, ilmî gelişmelere hizmeti geçen bilginlerden hangisine aittir?
A) Taşköprülü İsameddin Ahmed Efendi
B) Süleyman Saadeddin Efendi
C) Bursalı Mehmed Tahir
D) Osman Şevki
E) Mahmut Karakaş

12. Aşağıdakilerden hangisi Genelde bütün medeniyetler için geçerli olmakla birlikte, özelde İslâm medeniyeti için temel olan Kur’ânî mesajlardan biri değildir?
A) Temelini “yeniden doğuş” kavramı oluşturur.
B) Allah insan için medenî bir ortamın bütün fizîkî
şartlarını hazırlamış ve yeryüzünü buna uygun düzenlemiştir.
C) İnsan yeryüzünde halife olarak yaratılmış ve bu hususta da bilgilendirilmiştir.
D) Eşya, insanın emrine ve hizmetine sunulmuştur.
E) Kur’ân, Müslümanları, “Dünyada insanlara yol göstermek ve onları ıslah etmek için çıkarılmış en iyi topluluk olarak tanımlar”

13. Müsbet İlimde Müslüman Âlimler, ilmî gelişmelere hizmeti geçen bilginlerden hangisine aittir?
A) Taşköprülü İsameddin Ahmed Efendi
B) Süleyman Saadeddin Efendi
C) Bursalı Mehmed Tahir
D) Osman Şevki
E) Mahmut Karakaş

14. İslâm toplumunun meydana getirdiği medeniyette yerlerini alan değerler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din, vicdan, düşünce, kişisel hak ve hukuka riayet gibi insanlık için gerekli olan prensipler
B) Kur’ân ve Sünnet
C) Yaratıcı eserler, manevî değerler, düşünce
D) alanında sağladığı zenginlikler ve gerçekleştirdiği maddî ilerlemeler
E) Zihniyet veya manevî değerler bütünü

15. Hz. İbrahim ile başladıkları tevhidî inançlarını zaman içerisinde değiştiren Mekkeliler, cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslâm öncesi dönemde bir inançlar mozayiğine sahiptirler. Aşağıdakilerden hangisi bu inanç mozayiği içerisinde yer almamaktadır?
A) Putperestlik
B) Materyalizm/Ateizm
C) Yahudilik
D) Hıristiyanlık
E) Hinduizm

16. Kur’ân’ın uygulanmasını istediği adalet anlayışı hangi duyguların etkisi altında kalınmadan uygulanmalıdır?
A) Menfaat
B) İmtiyaz
C) Ayrıcalık
D) Tarafsızlık
E) Öfke

17. İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan, Kelime olarak “görmezliğe gelme, bağışlama” gibi manalara gelen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsamaha
B) Tolerans
C) Bağlılık
D) Huzur
E) Hoşgörü

18. İslam dünyasında özellikle halkın şikâyetlerini dinleme ve bir anlamda onu devlete karşı koruma hususunda küçümsenmeyecek bir
hizmeti yerine getirmiş günümüz hukuk anlayışında İstinaf mahkemesi, Temyiz, Danıştay, Ağır Ceza mahkemesi veya Adalet Bakanlığı gibi terimlerin karşılığı olarak kullanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntişar-ı İslâm
B) Meşîhat
C) İhtisâb
D) Divan-ı hümâyûn
E) Vakıf

19. Miladî 750 yılından 1258’de vukû bulan Moğol istilâsına kadar süren ve ilmî gelişmeler açısından da çok büyük bir öneme sahip olan İslâm tarihinin altın devri hangi hükümdarlık dönemine rastlamaktadır?
A) Emeviler
B) Memlük
C) Selçuklu
D) Karahanlılar
E) Abbasiler

20. İran’ın doğusundaki geniş araziye adını veren Mâverâünnehr’i de içine alarak geniş bir bölgeye ad olmuş Nişabur, Merv, Herat, Belh gibi önemli şehirlerin yer aldığı bu bölgeye ne ad verilmektedir?
A) Türkistan
B) İskenderiye
C) Cundişapur
D) Horasan
E) Nusaybin


CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. A
3. B
4. A
5. A
6. E
7. B
8. D
9. E
10. E
11. E
12. A
13. E
14. A
15. E
16. D
17. E
18. A
19. E
20. D

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
390 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
165 views
Son İleti 04 Nisan 2018, 14:39:39
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
201 views
Son İleti 04 Nisan 2018, 14:55:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
183 views
Son İleti 14 Nisan 2018, 13:44:48
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
320 views
Son İleti 14 Nisan 2018, 14:15:38
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
209 views
Son İleti 14 Nisan 2018, 14:20:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
209 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:02:23
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
219 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:22:07
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
216 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 18:48:10
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
322 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 19:01:52
Gönderen: Uyanan Gençlik