2019 - 7. Sınıf Din Kültürü - 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 597 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay1.   Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla  ilgili yorumların amaçlarından biri değildir?
A) İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek
B) Hurafe ve batıl inançları ortaya çıkarmak
C) İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap vermek
D) Tevhit inancının doğru anlaşılmasını sağlamak

2. Sözlükte gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.
Açıklaması yapılan bu terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarikat          B) Mezhep       B) Cemaat            D) Meşrep

3. İslam dininin üç temel konusu vardır. İslam düşüncesinde  ortaya çıkan yorum farklılıkları genel olarak bu ana konulardan biriyle ilişkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu temel konulardan biri  değildir?
A) Kıssa      B) İnanç       C) İbadet        D) Ahlak

4. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir?
A) İnsanları güzel ahlaklı olmaya özendirmek
B) Güzel ahlaklı kişilerin sayısını artırmak
C) Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
D) İsteyeni manevi eğitimden geçirmek

5. Hacı Bektaş Veliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi    yanlıştır?
A) Görüşleri Bektaşilik düşüncesinin kaynağıdır.
B) Asırlar önce başlayan etkisi halen sürmektedir.
C) Hacı Bektaş Veli’nin en önemli eseri Makâlât’tır.
D) Hiç yaşamadığı Anadolu’yu derinden etkilemiştir.

6. • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı yerdir.
• Aynı zamanda ilim, eğitim ve kültür evidir.
• Gerektiğinde aşevi ve misafirhane hizmeti de vermektedir.
Bu bilgiler Alevilik - Bektaşiliğe göre aşağıdaki mekânlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Aşevi                    B) Darülaceze      C.   Cemevi                 D)  Darüşşafaka

7.  Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan kişide bulunması  gereken özelliklerden biri değildir?
A) Nazik, kibar ve anlayışlı olmak                   
B) Kur’an ve sünneti hakkıyla bilmek
C) İslam dininin amaçlarını iyi bilmek             
D) Bir yorum metodunu uygulayabilmek

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dinde zorlama yapmak doğru bir davranış değildir.
B) İnsanları ahirette ceza görmekten korumak için onlara baskı yapmak gerekir.
C) Din bir gönül işidir. Herkes inanıp inanmamaya kendi isteğiyle karar verir.
D) Dinî konularda baskı yapmak, insanların dinden uzaklaşmalarına neden olur

9.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Kur’an’ı  açıklamasına örnek değildir?
A) Namazın kılınışını tarif etmesi
B) Zekât ibadetiyle ilgili bilgi vermesi
C) Erdemliler Topluluğuna üye olması
D) Haccın nasıl yapılacağını göstermesi 

10.  “Biz, seni bütün insanlara sadece müjdeleyici ve uyarıcı  olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu anlamazlar.” Sebe' suresi, 28. ayet)
 (Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) bu  ayette belirtilen uyarı göreviyle ilgili değildir?
A) İslam’a davet mektubu göndermesi
B) Yakın akrabalarını İslam’a çağırması
C) Medine’den gelenlere İslam’ı anlatması
D) Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesi

11.   Mâide suresinin, “… İyilik ve takva (Allah’ın yasaklarından  sakınma) hususunda yardımlaşın, günah işlemek ve düşmanlık etmek konusunda yardımlaşmayın…” anlamında olan 2. ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne anlama geldiğini sordular. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi: “İyilik, güzel ahlaktır.
Bu parça aşağıdaki peygamberin görevlerinden hangisine  örnek olabilir?
A) İnsanları uyarmasına                 
B) Kur’an’ı açıklamasına
C) Kur’an’ı tebliğ etmesine             
D) İnananları müjdelemesine

12. “Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, izniyle   Allah’a çağırıcı ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. ” Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)
Bu ayetteki altı çizili bölümde Hz. Peygamberin vurgulanan  niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rehber oluşu                                   
B) Güvenilirliği
C) Örnek oluşu                                     
D) Merhametli oluşu 

13. Dinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Allah’ın mesajlarının bütünüdür.
B) Değişmesi mümkün değildir.
C) Her yer ve zamanda geçerlidir.
D) İnançla ilgili ilkelerin toplamıdır.

14.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından  sonra görülen durumlardan biri değildir?
A) İslam, Arap Yarımadası dışındaki toplumlara ulaştı.
B) Müslümanlar farklı inanç, kültür ve âdetlerle karşılaştı.
C) Âlimler, Müslümanların problemlerine çözüm üretmedi.
D) Dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili sorunlar  ortaya çıktı

15. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki   yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir.
B) Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır.
C) İnsanların düşünce tarzları birbirinden farklıdır.
D) Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur

16.   Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum  farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?
A) Kültürel farklılıklar                         
B) Fiziksel özellikler
C) Sosyal çevre                                   
D) Eğitim düzeyi

17.                         
DİN (İSLAM)                                   DİN ANLAYIŞI
I. Tektir.                                      Birden fazladır.
II. Vahye dayanır.                        Vahyin yorumuna dayanır.
III. Değişmez.                             Zamana göre değişebilir.
IV. Kaynağı peygamberdir.           Kaynağı vahiydir.
Bu tabloda numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) IV          B) II.       C) III.        D) I

18. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının faydalarından biri değildir?
A) Dinî düşünce zenginleşmiştir.
B) Uygulamada kolaylık sağlamıştır.
C) Özgür tartışma ortamı oluşmuştur.
D) Güçlü olanın yorumu yaygınlaşmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufi   yorumlardan biri değildir?
A) Caferilik           B) Yesevilik       C) Kadirilik        D) Nakşibendilik

20. İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkıh ilmi aşağıdaki  temel yorum alanlarının hangisiyle ilgilidir?
A) Medeniyet         B) İnanç        C) Ahlak         D) İbadet

B-AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN OLAN KELİMEYİ YAZINIZ. (10 PUAN)
Yerleştirilecek Kelimeler: (gece - ölü -nefret-  yoktur- hoşgörü- kadirilik-  vicdan -vardır- zorlaştırmayınız- güneş- semah)
1.   Din ve _________________________  özgürlüğü insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdendir.
2.   Şefkat ve merhamette ___________________________________gibi ol (Mevlana)
3.   Cemlerin ayrılmaz bir parçası olan   ________________________ dönmek demektir.
4.   Farklı din anlayışlarının özgürce yaşanması ___________________ kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.
5.   İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri _______________________________________tir.

C. Noktalı yerlere aşağıdakilerden  uygun olanı yazarak cümleleri  tamamlayınız? 10 PUAN
YESEVİLİK   - MEZHEP - KİŞİLİK - PEYGAMBER - İNSAN
   
SORULAR
1   …………………………..yorumların  biçimidir.
2   İslam  düşüncesinde tasavvufla  ilgili yorumlardan biri de…………………………..tir.
3   …………………………….özellikleri  insanın  din  anlayışını  etkileyen  unsurlardan  biridir.
4   Hz. Muhammed hem…………………..hem de ………………………….dir.


CEVAP ANAHTARI:
1. A) İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek
2. B) Mezhep
3. A) Kıssa
4. C) Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
5. D) Hiç yaşamadığı Anadolu’yu derinden etkilemiştir.
6. C. Cemevi
7. A) Nazik, kibar ve anlayışlı olmak   
8. B) İnsanları ahirette ceza görmekten korumak için onlara baskı yapmak gerekir.
9. C) Erdemliler Topluluğuna üye olması
10. D) Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesi
11. B) Kur’an’ı açıklamasına
12. A) Rehber oluşu         
13. D) İnançla ilgili ilkelerin toplamıdır.
14. C) Âlimler, Müslümanların problemlerine çözüm üretmedi.
15. D) Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur
16. B) Fiziksel özellikler
17. A) IV 
18. D) Güçlü olanın yorumu yaygınlaşmıştır.
19. A) Caferilik
20.  D) İbadet

B-AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN OLAN KELİMEYİ YAZINIZ. (10 PUAN)
Yerleştirilecek Kelimeler: (gece - ölü -nefret-  yoktur- hoşgörü- kadirilik-  vicdan -vardır- zorlaştırmayınız- güneş- semah)
1.   Din ve ___________VİCDAN______________  özgürlüğü insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdendir.
2.   Şefkat ve merhamette _______________GÜNEŞ____________________gibi ol (Mevlana)
3.   Cemlerin ayrılmaz bir parçası olan   _________SEMAH_______________ dönmek demektir.
4.   Farklı din anlayışlarının özgürce yaşanması ___HOŞGÖRÜ________________ kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.
5.   İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri _______________________KADİRİLİK________________tir.

C. Noktalı yerlere aşağıdakilerden  uygun olanı yazarak cümleleri  tamamlayınız? 10 PUAN
SORULAR
1   ……………MEZHEP…………..yorumların  biçimidir.
2   İslam  düşüncesinde tasavvufla  ilgili yorumlardan biri de……………YESEVİLİK……………..tir.
3   …………………KİŞİLİK………….özellikleri  insanın  din  anlayışını  etkileyen  unsurlardan  biridir.
4   Hz. Muhammed hem………PEYGAMBER…………..hem de ……İNSAN…………………….dir.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
201 views
Son İleti 02 Ekim 2019, 16:59:04
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
263 views
Son İleti 02 Ekim 2019, 17:02:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
304 views
Son İleti 02 Ekim 2019, 17:05:17
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
238 views
Son İleti 02 Ekim 2019, 17:09:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
275 views
Son İleti 01 Kasım 2019, 20:41:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
870 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 02:05:25
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
839 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 02:09:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
899 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 03:22:23
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
954 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 04:46:46
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
942 views
Son İleti 18 Aralık 2019, 06:50:32
Gönderen: Ders Hocası