Tefsir Tarihi ve Usulü - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 444 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah’ın zamanında Kur’ân’ın tamamını toplayan sahabelerden biri değildir?
A) Abdullah b. Ömer
B) Ali b. Ebî Tâlib
C) Mu'âz b. Cebel
D) Zeyd b. Sâbit
E) Übey b.Ka'b

2. "Ruhu’l-Küdüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis ecelini ve rızkını tüketmeden ölmeyecektir.
O halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz."
haberi, tefsir usûlü açısından neyi ifade etmektedir?
A) Rızkın helal yollardan kazanılması gerektiğini
B) Resûlullah’ın hüküm koyma şekillerinden birini
C) Her durumda Allah’tan korkulması gerektiğini
D) Her insanın eceli gelince mutlaka öleceğini
E) Resûlullah’a vahyin geliş şekillerinden birini

3. Kur’ân’a ilk defa hareke görevi yapacak noktaları koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Übey b. Ka’b
B) Hz. Ebû Bekir
C) Ebû’l-Esved ed-Dü’elî
D) Hz. Ömer
E) Zeyd b. Sabit

4. Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden sebeplerden biri değildir?
A) Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına
önem verilmemesi
B) Namazda belli bir miktarda Kur’ân okumanın farz/vâcip oluşu
C) Güçlü bir hâfızaya sahip olmaları
D) Resûlullah’ın, Kur’ân eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi
E) Kur’ân okuyanlara verilecek sevap ve mükâfâtın büyük olması

5. Her yıl Ramazan ayında Cebrâil Resûlullah’a gelerek o zamana kadar nâzil olan tüm âyetleri
ona okur; Resûlullah da Cebrâil’e okurdu.
Rasulullah ve Cabrail'in bu şekilde Kur'an'ı karşılıklı okumasına ne ad verilir?
A) Aşır
B) Hatim
C) Tilâvet
D) Arz
E) Kırâat

6. Senedi sahîh olup ya Arapça kaidelere ya da Hz. Osman döneminde çoğaltılan
nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kıraata ne ad verilir?
A) Mütevâtir kıraat
B) Meşhur kıraat
C) Âhâd kıraat
D) Şâz kıraat
E) Mevzû kıraat

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya
çıkmasının sebeplerinden biridir?
A) Ayetleri sayan kişilerin bilgi seviyelerinin farklı oluşu
B) Ayetleri sayanların bazılarının sahabe, bazılarının da tabiin döneminde yaşamış olmaları
C) Ayetleri sayanların bazılarının müfessir, bazılarının da muhaddis olmaları
D) Ayetlerin Basra, Medine, Şam ve Kûfe gibi farklı şehirlerde sayılması
E) Surelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesinde
ihtilaf olması

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerden biridir?
A) Ayet ve surelerin bir kısmının Mekke’de, bir kısmının da Medine’de inmesi
B) Ayet ve surelerin konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmaması
C) Ayet ve surelerin bir kısmının ahiret, bir kısmının da dünya hayatını konu edinmesi
D) Ayet ve surelerin bazen gece, bazen de gündüz nazil olması
E) Ayet ve surelerin bazısının helal, bazısının da haram olan konulara dair olması

9. Medenî surelerin muhtevasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Genellikle Allah’ın kudreti ile lütuf ve keremi konu edilmiştir.
B) Ahiret günü ve dirilme gibi uhrevî konular geniş olarak işlenmiştir.
C) Müşriklerin yanlış düşüncelerini tashih etmek için deliller getirilmiştir.
D) İbadât ve muamelât konuları ağırlık kazanmıştır.
E) Ayetlerde konuların esası hakkında özlü bilgilere yer verilmiştir.

10. Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için
A) İcâzu’l-Kur’ân
B) Emsâlu’l-Kur’ân
C) Müşkilu’l-Kur’ân
D) Mübhemu’l-Kur’ân
E) Fezâilu'l-Kur'ân

11. Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle
desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana
çevirmeye ne ad verilir?
A) Te’vil
B) Tefsir
C) Tercüme
D) Müşkil
E) Müteşâbih

12. Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün
anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
A) Haşiye
B) Tefsîrî tercüme
C) Lafzî tercüme
D) Me’âl
E) Şerh

13. Te’vîllerinin yapılması zorunlu olan âyet türleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtikâdî ve ahlâkî âyetler
B) Fıkhî âyetler
C) Müşkil ve müteşâbih âyetler
D) Kozmolojiye dair âyetler
E) Ukûbâta dair âyetler

14." i'n" sözcüğünü "ilim ve basiret"
     "fûk" sıfatını "kuvvet ve kudret"
     "el-veche" kelimesinide "varlık" şeklinde yorumlayan
ta'vil türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrfânî
B) Burhânî
C) Bâtinî
D) Beyânî
E) Sûfî
 
15. “Tefsir” ve “tercüme” arasındaki farklar dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Tercüme daha ziyade sahabiler, tefsir ise tabiiler tarafından kullanılmaktadır.
B) Tercümeyle asıl metinden müstağni olma kastedilir, tefsir ise aslın yerine geçemez.
C) Tercümeyi genellikle fakihler, tefsiri ise müfessirler kullanmaktadır.
D) Tercümede kesinlik vardır, tefsirde ise yorum anlamı taşıdığı için bir kesinlik yoktur.
E) Tercüme daha ziyade lafızlarda, tefsir ise cümlelerde kullanılan bir kavramdır

16. Aşadakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
A) Abdullah b. Mesud
B) Abdurrezzak b. Hemmam
C) Süfyanu’s-Sevri
D) Yahya b. Sellam
E) Ebû Ubeyde

17. Bakara, 283 ayyetinin "Orta Namaz İkindi namazıdır."
Hadisiyle açıklanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder.
A) Müşkilin te’lîfi
B) Mücmelin tebyini
C) Müteşâbihin te’vîli
D) Mutlakın takyidi
E) Mübhemin tafsili

18. İctihâdın mümkün olmadığı alana ait sahâbî açıklamalarına ne ad verilir?
A) Mevkûf haber
B) Maktû hadis
C) Hükmen merfû haber
D) İcmâ
E) Hadis

19. Aşağıdakilerden hangisi tefsirde temayüz etmiş sahabelerden biri değildir?
A) Abdullah b. Mes'ûd
B) Ebû Mûsâ el-Eşari
C) Abdullab b. Abbâs
D) Zeyd b. Sabit
E) Ubeyy b. Ka’b

20. "Fatihasız Namaz Olmaz" Hadisi Namazda farz olan kıraatin Fatiha Suresi olduğunu göstermektedir.
Buna göre yukarıdaki ayet ve onu açıklayan hadis arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşkilin tavzihi
B) Mutlakın takyidi
C) Mübhemin tafsili
D) Âmmın tahsisi
E) Mücmelin

21. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden biri değildir?
A) Muâz b. Cebel
B) Ali b. Ebi Talib
C) Osman b. Affan
D) Ömer b. Abdilaziz
E) Zeyd b. Sâbit

22. Aşağıdakilerden hangisi “es-Sebut’-tuvel” surelerden biri değildir?
A) Nisa
B) Bakara
C) Al-i İmran
D) Maide
E) Sâffât

23. Aşağıdaki surelerin hangisinde besmele ayeti geçmektedir?
A) Ankebut
B) Bakara
C) Tevbe
D) Neml
E) Yunus

24. Hurûf-ı mukatta’anın müstakil bir ayet sayılıp sayılamamasına ilişkin görüş farklılıkları
aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur?
A) Kur’ân’ın harflerinin sayısında
B) Kur’ândaki ayetlerin sayısında
C) Ayetlerin tertibinde
D) Kur’ândaki kelimelerin sayısında
E) Surelerin tertibinde

25. Her yıl Ramazan ayında Cebrâil (a.s) ile Resulullah’ın (s.a.v) Kur’ân’ı mukabele etmesi
olayına ne ad verilir?
A) Aşır
B) Hatim
C) Tilavet
D) Kıraat
E) Arz

26. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan
rivayet ettiği kırâata ne ad verilir?    Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Âhâd
B) Şâz
C) Mütevâtir
D) Meşhur
E) Mevzû

27. Fetret devrinden sonra nazil olan ilk ayetlerin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müddessir
B) Yasin
C) Bakara
D) Fatiha
E) Alak

28. ”Biliniz ki Resulullah’ın haram kıldığı Allah’ın haram kıldığı gibidir.” hadisi aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A)  Kur’ân’ı tefsir etme yetkisi sadece Resulullah’a aittir.
B) Resulullah’ın sünnetleri aynen farzlar gibi yapılmalıdır.
C) İbadetlerin Resulullah’ın gösterdiği şekilde yapılması gerekir.
D) Resulullah’ın bütün sözleri tıpkı Allah’ın sözleri gibidir.
E) Hz. Muhammed (s.a.v) hüküm koyma yetkisine sahiptir.

29. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın okunuş şekillerinden biri değildir?
A) Tahkik
B) Sahih
C) Tedvir
D) Hadr
E) Tertil

30. "Tencîm’ul Kur’ân" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Kur’ân’ın parça parça indirilmesini
B) Kur’ân’ın tamamının tek celsede indirilmesini
C) Kur'ân'ın bir kısmının Mekke'de bir kısmının Medine'de inmesini
D) Kur’ân’ın Levh-i Mahfuz’dan Beytü’l İzze’ye indirilmesini
E) Kur’ân’ın yüce Allah tarafından Levh-i Mahfuz’a indirilmesini

31. Hükmen merfû haber olarak değerlendirilen sahabe tefsirleri aşağıdaki alanlardan
hangisini kapsar?
A) Üslûbu’l Kur’ân’a dair hususları
B) Namaz ve hac gibi ibadet konuları
C) Nüzûl sebepleri, mübhemâtü’l Kur’ân, gaybî konuları
D) Ahkam ayetlerinden hüküm istinbatı ile ilgili konuları
E) İtikadî ve ahlaki konularla muamelata dair hususları

32. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvurduğu kaynaklardan biri değildir?
A) Sünnet
B) Tarih ilmi
C) Yahudi ve Hristiyan kültürü
D) Şiir
E) Kur'ân-ı Kerîm

33. Aşağıdakilerden hangisi Kûfe rey ekolüne mensup olan müfessirlerden biridir?
A) Hasan el-Basrî
B) Atâ b. Ebi Rabâh
C) İkrime
D) Mücahid b. Cebr
E) Zeyd b. Sabit
 
34. Aşağıdakilerden hangisi tefsirin en az yararlandığı ilim dallarından biridir?
A) Siyer
B) Arapça
C) Kelam
D) Tarih
E) Hadis

35. Abdullah b. Abbas’a ait tefsir rivayetlerini Garibu’l Kur’ân adlı eserde toplayan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammed Hüseyin ez-Zehebî
B) Ata b. Ebi Ravah
C) Ali b. Ebi Talib
D) Abdullah b. Mesud
E) Abdülaziz b. Abdillah

36. "Tercümânu’l Kur’ân" olarak tabir edilen müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Mesud
B) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Ömer
D) İbn Abbas
E) Hz. Ali

37. Burhâni te’vîlin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İbn Rüşd
B) İbn Sina
C) Fahreddin Razi
D) Gazali
E) Farabi

38. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?
A) Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni
manalar yüklemesi
B) Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması
C) Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi
D) Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması
E) Ayetlerin muhkem olması

39. "Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek" olarak
tanımlanan te’vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bâtınî
B) İrfanî
C) Burhanî
D) Beyânî
E) İlmî

40. Nebevî tefsirin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyan ve Teşrî
B) Tercüme ve Meal
C) Mukayyed ve Hass
D) Meal ve Tevil
E) Mücmel ve Müphem

41. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın Kur’ân’ı çoğaltacak olan heyete verdiği
talimatlardan biri değildir?
A) Heyetteki üyeler arasında lehçe bakımından bir ihtilaf çıkarsa, Kureyş lehçesi tercih edilecektir.
B) Bu nüshalara tilâveti neshedilmiş âyetler yazılmayacaktır.
C) Bu nüshalar yedi harfi ihtiva edecektir.
D) Çoğaltmada, Ebû Bekr döneminde toplanan Mushaf esas alınacaktır.
E) Sûreler bu gün elimizdeki Kur’ân’larda olduğu şekilde tertîb edilecektir.

42. Hz. Ebû Bekir döneminde toplanan Kur’ân nüshasına Mushaf adının verilmesini teklif
eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd b. Sâbit
B) Abdullah b. Mesûd
C) Abdullah İbn Abbas
D) Übey b. Ka’b
E) Hz. Ebû Bekir

43. Aşağıdakilerin hangisi, Kur’ân’ı bir araya toplamak için kurulan heyetin başına Zeyd b. Sâbit’in geçirilme nedenlerinden biridir?
A) Zeyd’in kırâati, Hz. Peygamber’in son arzada Cebrâil’e sunduğu kırâat idi.
B) Zeyd, kısa bir süre vahiy kâtipliği yapan bir kişi idi.
C) Zeyd, Kur’ân’ın bir kısmını ezberleyen sahâbîlerden biriydi.
D) Zeyd çok uzun ömürlü bir kişiydi.
E) Zeyd, Hz. Peygamber’e yakın olan sahabîlerden biriydi.

44. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’ân nüshalarının
gönderildiği şehirlerden biridir?
A) Taif
B) Şam
C) Buhara
D) Musul
E) Riyad

45. Kur’ân’a bugünkü harekeleri koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebû’l-Esved ed-Dü’elî
B) Nasr b. Asım
C) Yahya b. Yamer
D) Halil b. Ahmed
E) Zeyd b. Sabit

46. Aşağıdaki konuların hangisi tevkîfî olup âlimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?
A) Fâtiha ile diğer sûrelerin başındaki besmelelerin birer âyet olup olmadığı
B) Kur’ân’ın sûrelere ayrılması
C) Kur’ân’ın âyetlere bölünmesi
D) Sûrelerin Mekkî ve Medenî oluşlarının tespiti
E) Âyetlerin sayısı

47. Aşağıdaki konulardan hangisinde âlimler arasında ihtilaf vardır?
A) Âyetlerin tertibi
B) Kur’ân’ın en uzun âyeti, müdâyene âyeti denilen Bakara sûresinin 282. âyeti olduğu
C) Besmelenin Kur’ân’dan bir âyet olması
D) Âyetlerin sayısı
E) Kur’ân’ın sûrelere ayrılması

48. Aşağıdakilerden hangisi en kısa ve en uzun sûrelerdir?
A) Fatiha en kısa, Âl-i İmrân en uzun sûredir.
B) İhlas en kısa, Nisâ en uzun sûredir.
C) Alak en kısa, Enam en uzun sûredir.
D) Kevser en kısa, Bakara en uzun sûredir.
E) Nâs en kısa, Mâide en uzun sûredir.

49. “Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur.” hadisi hangi konu
için söylenmiştir?
A) Sûre
B) Âyet
C) Kur’ân
D) Vahiy
E) Besmele

50. Aşağıdaki sûrelerin hangisinde iki adet secde âyeti bulunmaktadır?
A) İsra
B) Furkan
C) Hacc
D) Araf
E) Alak

51. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ile te'vil arasındaki farklardan biri değildir?
A) Tefsir çoğu kez lafızlarda, te'vil ise manalarda görülür.
B) Tefsirde tek anlam, te'vilde ise birden çok anlam vardır.
C) Tefsirde anlam bakımından kesinlik vardır, te'vilde ise kesinlik yoktur.
D) Tefsir genel, te'vil ise semâvî kitaplara has bir kavramdır.
E) Tefsirde öznellik vardır, te'vilde ise öznellik yoktur.

52. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'dan kaynaklanan bir öznellik değildir?
A) Bazı naslarda gaybî (metafizik) konulara yer verilmesi
B) Kur'ân'ın farklı kırâatlerle okunması
C) Müfessirlerin farklı kültürlere sahip olması
D) Âyetlerin çeşitli sebeplerle nâzil olması
E) Kur'ân'da antropomorfik ve sembolik bir dil kullanılması

53. Suyûtî'ye göre, müfessirde aranan ilk temel kriter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlam bir inanca sahip olmak                  Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
B) Kur'ân'a ön kabüllerle yaklaşmamak
C) Arap Dili ve Edebiyatına vâkıf olmak
D) Mezhep taassubundan uzak durmak
E) Yorumda aşırılıktan kaçınmak

54. Kur'ân yorumu için en uygun olan te'vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burhânî te'vîl
B) İrfânî te'vîl
C) Şerh
D) Beyânî te'vîl
E) Tefsîri tercüme

55. Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün
anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
A) Şerh
B) Haşiye
C) Lafzî tercüme
D) Me’âl
E) Tefsîrî tercüme

56. Kur'ân'da, insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz  mekân isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
A) Müşkil
B) Mübhem
C) Mücmel
D) Mübeyyen
E) Mutlak

57. Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerinden biri değildir?
A) Abdullah b. Mes'ûd
B) Ali b. Ebî Tâlib
C) Mücâhid b. Cebr
D) Übey b. Ka'b
E) Abdullah b. Abbas

58. "Megazi, melâhim ve tefsirin aslı yoktur." sözü aşağıdaki İslâm âlimlerinden
hangisine aittir?
A) İbn Teymiyye
B) Nesâî
C) Taberî
D) Buhâri
E) Ahmed b. Hanbel

59. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
A) Taberî
B) Yahyâ b. Sellâm
C) Ferrâ
D) Ebû Ubeyde
E) Mukatil b. Süleyman

60. Aşağıdakilerden hangisi Abdullah b. Abbas’ın Mekke'de kurmuş olduğu tefsir mektebinde yetişen öğrencilerden biridir?
A) Sa’îd b. Cübeyr
B) Muhammed b. Ka’b el-Kurazî
C) Zeyd b. Eslem
D) el-Hasan el-Basrî
E) Katâde b. Diâme

61. Vahyin bir müddet kesilmesinden sonra ilk defa inen sûre/âyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alak sûresinin ilk beş ayeti
B) Fatiha sûresi
C) Âyete’l-Kürsî
D) İhlas sûresi
E) Müddessir sûresinin baş tarafı

62. Vahyin keyfiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vahiy, Allah ile müfessirler arasında olan bir sırdır.
B) Vahyin keyfiyetini insan aklı tam olarak kavrayabilir.
C) Vahyin keyfiyetini veli olan kullar tam anlamıyla bilebilir.
D) Vahyin keyfiyetini salih amel işleyenler kavrayabilir.
E) Vahiy, Allah ile Peygamber arasında olan bir sırdır.

63. Aşağıdakilerden hangisi Resmu’l-Mushaf’ın tevkîfî olmadığını savunan âlimlerden biridir?
A) Zeyd b. Sabit
B) Übeyy b. Ka’b
C) İzz b. Abdisselam
D) Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh
E) Muaviye

64. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın ilk defa nazil olmaya başladığı gündür?
A) Pazartesi
B) Cuma
C) Pazar
D) Perşembe
E) Miraç gecesi

65. Medine’de ilk vahiy kâtipliği yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Sa’d b. Ebî Sarh
B) Zeyd b. Sabit
C) Übeyy b. Ka’b
D) Muaviye
E) Ebu Bekir

66. Kur’ân kelimesinin, “bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak” anlamına gelen karene’den
türediğini öne süren âlim kimdir?
A) Eşari
B) İmam Şafi
C) Lihyani
D) Zeccac
E) Kutrub

67. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerdendir?
A) Kur’ân’ın ayet ve surelerinin bir kısmı Mekke’de, bir kısmı da Medine’de inmiştir.
B) Kur’ân’ın ayet ve surelerinin bazısı helal, bazısı da haram olan konulara dairdir.
C) Kur’ân’ın ayet ve sureleri bazen gece, bazen de gündüz nazil olmuştur.
D) Kur’ân’ın ayet ve sureleri, konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmamıştır.
E) Kur’ân’ın ayet ve surelerinin bir kısmı ahiret, bir kısmı da dünya hayatını konu
edinmektedirler.

68. İmam Şafi’nin ilk eser yazdığı öne sürülen konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nasih ve Mensuh
B) Esbab-ı Nüzül
C) Muhkem ve Müteşabih
D) Menafiu’l-Kur’ân
E) İcazü’l-Kur’ân

69. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
A) el-Mesani
B) el-Furkan
C) eş-Şifa
D) ez-Zikr
E) es-Samed

70. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ı okuyuş şekillerinden biri değildir?
A) Tahkik
B) Tertil
C) Hadr
D) Tedvir
E) Sahih

71. Aşağıdakilerden hangisi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bir müfessirde bulunması gereken kriterlerden biri değildir?
A) Arap dili ve edebiyatı
B) İngiliz dili ve edebiyatı
C) Kur’ân ilimleri
D) Sosyo - kültürel tarih
E) Sosyal psikoloji

72. Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün
anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
A) Şerh
B) Tefsîrî tercüme
C) Haşiye
D) Lafzî tercüme
E) Me’âl
 
73. “İstiva” kelimesini, “Allah’ın, yarattığı bütün varlıklar üzerinde sonsuz bir saltanat ve
hakimiyet ile işleri düzenleyip icra etmesi’ şeklinde yorumlayan tevil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyani te’vil
B) Burhani te’vil
C) İrfani te’vil
D) Felsefi te’vil
E) Tasavvufî te’vil

74. Batıda en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır?
A) Almanca
B) Latince
C) İngilizce
D) İtalyanca
E) Fransızca

75. Te’vili, “bir noktanın varacağı nihaî nokta” şeklinde tanımlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zemahşeri
B) Eşari
C) Matüridi
D) Ebussuûd
E) Fahreddin Razi

76. Hasan el-Basri, hangi tefsir mektebine mensuptur?
A) Medine
B) Kufe
C) Bağdat
D) Taif
E) Mekke

77. Tefsirinde, “nakl, tenkid ve tercih” metodunu Taberi’den daha önce kullanan
tedvin dönemi müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ata b. Ebi Rebah
B) İbn Mesud
C) Yahya b. Sellam
D) Mücahid
E) Hasanu’l-Basri

78. Resulullah’ın İbn Abbas için yapmış olduğu, “Allah’ım onu dinde fakih kıl, ona te’vili
öğret” şeklindeki dua ne anlama gelmektedir?
A) Te’vilin, tefsirden daha önemli bir anlama biçimi olduğu
B) İbn Abbas’ın aşere-i mübeşşereden (cennetle müjdelenen on kişiden biri) olduğu
C) Abdullah b. Abbas’ın, Resulullah’ın çok yakın bir akrabası olduğu
D) Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ın tamamını değil, bir kısmını tefsir ettiği
E) Abdullah b. Abbas’ın yetim kalıp Resulullah’ın yanında yetiştiği

79. İslam âlimlerine göre Hz. Peygamber’in tefsiri hangi iki fonksiyonu icra etmektedir?
A) Beyan-Teşrî
B) Tercüme-Meal
C) Mukayyed-Hass
D) Meal-Tevil
E) Mücmel-Müphem

80. Bağlayıcılığı konusunda alimlerin ihtilaf ettiği haberler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merfu haberler
B) Mütevatir haberler
C) İtikada dair haberler
D) Mevkuf haberler
E) Ahlaka dair haberler

81. Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
A) el-Leyli
B) en-Nehâri
C) el-Hadari
D) es-Seferi
E) eş-Şitâî

82. Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasına sebep olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yemâme savaşı
B) Hz. Ömer’in şehid edilmesi
C) Hz. Osman’ın şehid edilmesi
D) Bedir savaşı
E) Mekke’nin fethi

83. Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi, Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden belli başlı sebeplerden biri değildir?
A) Namazda belli bir miktarda Kur’ân okumanın farz/vâcip oluşu
B) Güçlü bir hâfızaya sahip olmaları
C) Resûlullah’ın, Kur’ân eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi
D) Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına
önem verilmemesi
E) Kur’ân okuyanlara verilecek sevap ve mükâfâtın büyük olması

84. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’lİzze’ye toptan indirilişinin faydalarından biri değildir?
A) İnsanlar tarafından Kur’ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda
yardımcı olur ve katkı sağlar.
B) Bir kitabın bir tek sicile değil, birden fazla sicile kaydedilmesi ona verilen değeri gösterir.
C) Kur’ân’ın her safhada titizlikle korunduğunu ortaya koyar.
D) Allah, gökler âlemindeki varlıklara, bu Kur’ân’ı son Peygamber’e indireceğini bildirmiş, böylece onları bu muazzam olaya şahit tutmuş olmaktadır.
E) Kur’ân’ın toplu veya parça parça indirilişi Allah’ın; Kur’ân’a, Hz. Peygamber ve onun ümmetine vermiş olduğu önemi gösterir.

85. Kur’ân’ın bir isminin de “el-Kitâb” olması, ne anlama gelmektedir?
A) Kur’ân’ın yazıldığı
B) Kur’ân’ın ezberlendiği
C) Kur’ân’ın ashap tarafından okunup uygulandığı
D) Kur’ân’ın herkese tebliğ edildiği
E) Kur’ân’ın dini programlarda aleni olarak okunduğu

86. Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?      Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Müşkilu’l-Kur’ân
B) Müphemu’l-Kur’ân
C) Emsâlu’l-Kur’ân
D) Menâfiu’l-Kur’ân
E) İcâzu’l-Kur’ân

87. Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mushaflarda yazılmış
B) Tilâvetiyle ibâdet edilen
C) Allah’ın kelâmı
D) Tevâtürle nakledilmiş
E) Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren

88. Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
A) Vahiy
B) Âyet
C) Hadis
D) Sûre
E) Besmele
 
89. Aşağıdakilerden hangi konuda âlimler arasında ihtilaf vardır?
A) Âyetlerin tertibi
B) Kur’ân’ın en uzun âyeti, müdâyene âyeti denilen Bakara sûresinin 282. âyeti olduğu
C) Âyetlerin sayısı
D) Besmelenin Kur’ân’dan bir âyet olması
E) Kur’ân’ın sûrelere ayrılması

90. “Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur” hadisi hangi konu için
söylenmiştir?
A) Sûre
B) Âyet
C) Kur’ân
D) Besmele
E) Vahiy

91. Burhânî te'vîlin İslâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Rüşd
B) Gazâlî
C) Fârâbî
D) İbn Sinâ
E) Suyûtî

92. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?
A) Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni
manalar yüklemesi
B) Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması
C) Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması
D) Bazı âyetlerin muhkem olması
E) Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi

93.  Batı'da en eski Kur'ân meâli hangi tarihte basılmıştır?
A) 1343
B) 1453
C) 1543
D) 1643
E) 1743

94. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek
olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsîr
B) Te’vîl
C) Burhânî te'vîl
D) Muhkem
E) Beyânî Te'vîl

95. Aşağıdakilerden hangisi te'vilin sözlük anlamlarından biri değildir?
A) Sebep
B) Sonuç
C) Rüya tabiri
D) Tefsir
E) Delil

96. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir?
A) Sünnet
B) Tarih ilmi
C) Yahudi ve Hıristiyan kültürü
D) Şiir
E) Kur'ân-ı Kerîm

97. Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerinden biri değildir?
A) Abdullah b. Mes'ûd
B) Mücâhid b. Cebr
C) Ali b. Ebî Tâlib
D) Übey b. Ka'b
E) Abdullah b. Abbas

98. İctihâdın mümkün olmadığı alana ait sahâbî açıklamalarına ne ad verilir?
A) Mevkûf haber
B) Hükmen merfû haber
C) Hadis
D) Maktû hadis
E) İcmâ

99. "Megazi, melâhim ve tefsirin aslı yoktur" sözü aşağıdaki İslâm âlimlerinden
hangisine aittir?
A) İbn Teymiyye
B) Nesâî
C) Taberî
D) Buhâri
E) Ahmed b. Hanbel

100. Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyan etme
B) Te'vil etme
C) Açıklama
D) Tefsir etme
E) Hüküm koymaCEVAP ANAHTARI
1. A) Abdullah b. Ömer
2. E) Resûlullah’a vahyin geliş şekillerinden birini
3. C) Ebû’l-Esved ed-Dü’elî
4. A) Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına
önem verilmemesi
5. D) Arz
6. C) Âhâd kıraat
7. E) Surelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesinde
ihtilaf olması
8. B) Ayet ve surelerin konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmaması
9. D) İbadât ve muamelât konuları ağırlık kazanmıştır.
10. E) Fezâilu'l-Kur'ân
11. A) Te’vil
12. B) Tefsîrî tercüme
13. C) Müşkil ve müteşâbih âyetler
14. D) Beyânî
15. B) Tercümeyle asıl metinden müstağni olma kastedilir, tefsir ise aslın yerine geçemez.
16. A) Abdullah b. Mesud
17. E) Mübhemin tafsili
18. C) Hükmen merfû haber
19. D) Zeyd b. Sabit
20. B) Mutlakın takyidi
21. D) Ömer b. Abdilaziz
22. E) Sâffât
23. D) Neml
24. B) Kur’ândaki ayetlerin sayısında
25. E) Arz
26. C) Mütevâtir
27. A) Müddessir
28. E) Hz. Muhammed (s.a.v) hüküm koyma yetkisine sahiptir.
29. B) Sahih
30. A) Kur’ân’ın parça parça indirilmesini
31. C) Nüzûl sebepleri, mübhemâtü’l Kur’ân, gaybî konuları
32. B) Tarih ilmi
33. A) Hasan el-Basrî
34. C) Kelam
35. B) Ata b. Ebi Ravah
36. D) İbn Abbas
37. A) İbn Rüşd
38. E) Ayetlerin muhkem olması
39. D) Beyânî
40. A) Beyan ve Teşrî
41. C) Bu nüshalar yedi harfi ihtiva edecektir.
42. B) Abdullah b. Mesûd
43. A) Zeyd’in kırâati, Hz. Peygamber’in son arzada Cebrâil’e sunduğu kırâat idi.
44. B) Şam
45. D) Halil b. Ahmed
46. B) Kur’ân’ın sûrelere ayrılması
47. D) Âyetlerin sayısı
48. D) Kevser en kısa, Bakara en uzun sûredir.
49. E) Besmele
50. C) Hacc
51. E) Tefsirde öznellik vardır, te'vilde ise öznellik yoktur.
52. C) Müfessirlerin farklı kültürlere sahip olması
53. A) Sağlam bir inanca sahip olmak
54. D) Beyânî te'vîl
55. E) Tefsîrî tercüme
56. B) Mübhem
57. C) Mücâhid b. Cebr
58. E) Ahmed b. Hanbel
59. A) Taberî
60. A) Sa’îd b. Cübeyr
61. E) Müddessir sûresinin baş tarafı
62. E) Vahiy, Allah ile Peygamber arasında olan bir sırdır.
63. C) İzz b. Abdisselam
64. A) Pazartesi
65. C) Übeyy b. Ka’b
66. A) Eşari
67. D) Kur’ân’ın ayet ve sureleri, konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmamıştır.
68. D) Menafiu’l-Kur’ân    Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
69. E) es-Samed
70. E) Sahih 
71. B) İngiliz dili ve edebiyatı
72. B) Tefsîrî tercüme
73. A) Beyani te’vil
74. B) Latince
75. C) Matüridi
76. B) Kufe
77. C) Yahya b. Sellam
78. D) Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ın tamamını değil, bir kısmını tefsir ettiği
79. A) Beyan-Teşrî
80. D) Mevkuf haberler
81. C) el-Hadari
82. A) Yemâme savaşı
83. D) Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına
önem verilmemesi
84. A) İnsanlar tarafından Kur’ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda
yardımcı olur ve katkı sağlar.
85. A) Kur’ân’ın yazıldığı
86. D) Menâfiu’l-Kur’ân
87. C) Allah’ın kelâmı
88. B) Âyet
89. C) Âyetlerin sayısı
90. D) Besmele
91. A) İbn Rüşd
92. D) Bazı âyetlerin muhkem olması
93. C) 1543
94. E) Beyânî Te'vîl
95. E) Delil
96. B) Tarih ilmi
97. B) Mücâhid b. Cebr
98. B) Hükmen merfû haber
99. E) Ahmed b. Hanbel
100. E) Hüküm koyma

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
519 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
527 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
393 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
375 views
Son İleti 14 Ocak 2018, 12:28:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1566 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
673 views
Son İleti 13 Mart 2018, 09:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
636 views
Son İleti 13 Mart 2018, 11:19:51
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
344 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
915 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
477 views
Son İleti 03 Mayıs 2018, 10:57:39
Gönderen: Uyanan Gençlik