İslam Hukukuna Giriş - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları (2)

  • 0 replies
  • 459 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Müctehid imamlar döneminde, sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine yer verilen ekol aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Hanbelî ekolü
B) Zahiri ekolü
C) Hanefi ekolü
D) Maliki ekolü
E) Şâfiî ekolü

2. Aşağıdakilerden hangisi İmam Ebu Hanife’nin hukuki meselelerde kullandığı kaynaklardan biri değildir?
A) İcmâ
B) Sahabe kavli
C) Kıyas
D) İstihsân
E) Sedd-i zerayi

3. Aşağıdakilerden hangisi aslî delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
A) Medine ehlinin ameli
B) İcmâ
C) İstihsan
D) Istıshâb
E) Kıyas

4. İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesine ne ad verilir?
A) Tedvin
B) İbkâ
C) İlgâ
D) Nesh
E) Islâh

5. Hanefilere göre, feshedilmesi mümkün olmayan bir tasarrufta, mükrehin ikrah sonucunda yaptığı
tasarrufları geçerli olup sonuçlarını doğurur. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir tasarruf değildir?
A) Boşama
B) Nezir
C) Yemin
D) Evlenme akdi
E) Alım-satım akdi

6. I. Hükmü çıkaran muamelat
II. Hükümlerin delilleri
III. Hüküm
Yukarıdakilerden hangisi usul fıkhının ele aldığı temel konulardandır?
A) Yanlız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?
A) Terikât
B) Ukûbât
C) Muhâsemât
D) Mali muâmelât
E) Münâkehât

8. “Aklın bazı fiillerin iyi ya da kötü olacağını bileceği, Şâri’in emir ve nehyinin aklın ortaya
koyduğu hükmü destekleyeceği” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maturidiyye
B) Cebriyye
C) Eşariyye
D) Kerramiyye
E) Mutezile

9. Aşağıdakilerden hangisi “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?
A) Tereke
B) Sulh
C) Dava
D) Şahitlik
E) İkrar/itiraf

10. Re’y ictihadını daraltarak ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen mezhep imamı kimdir?
A) Süfyan es-Sevri
B) Şâfii
C) Malik
D) Ebu Hanife
E) İbnü’l-Münzir

11. Aşağıdakilerden hangisi mutlak müntesip müctehid olarak anılmaktadır?
A) Mezhebi öğrenip nakletmek ve anlamakla meşgul olan kişi
B) İmamının usulünü ve kurallarını aşmaksızın müstakil olarak delili takrir edebilen, tahrîc
ve istinbata muktedir olan müctehid
C) Vücûh sahiplerinin seviyesine ulaşamamış, bununla birlikte fakîhü’n-nefs olan, imamın
mezhebine vâkıf, delilleri tanıyan, delilleri ortaya koyup destekleyebilen müctehid
D) Hüküm ve delilde mezhep imamını taklid etmeyip sadece ictihad ve fetvâ hususunda
onun metodunu izleyen ve onun mezhebine davet eden müctehid
E) Ayet ve hadislerin nâsih ve mensuhlarını bilen müctehid

12. Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden
kişiye ne ad verilir?
A) İcab
B) Mûcib
C) Müstefti
D) Musavvibe
E) Müctehid

13. Kinayeli sözlerle yapılan boşamaları bâin talak kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şafii
B) Maliki
C) Hanefi
D) Hanbeli
E) Zahiri

14. Aşağıdakilerden hangisi eşya üzerindeki hukuki tasarruf yetkilerinden biridir?
A) Eşyanın zilyetliğinde yararlanma
B) Eşyanın zilyetliğinde tüketme
C) Eşyanın zilyetliğinde kullanma
D) Eşyanın mülkiyetini başkasına geçirme
E) Eşyanın zilyetliğinde yok etme

15. Allah ve kul hakkı ortak olup, daha ağırlıklı olarak kul hakkının ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçki içme
B) Kısas
C) Kazf
D) Zina
E) Hırsızlık

16. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sıhhat şartlarından biridir?
A) Ehliyet
B) Evlenme engelinin bulunması
C) Şahitlerin bulunması
D) Meclis birliği
E) Süreklilik

17. Aşağıdaki akitlerden hangisi bir temlik akdi değildir?
A) Kefalet akdi
B) Hibe
C) Ariyet
D) Alım satım akdi
E) Kira akdi

18. İslam ceza hukukunda "Allah hakkı" olarak ifade edilen haklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücut bütünlüğüne ilişkin haklar
B) Can güvenliğine ilişkin haklar
C) Mal güvenliğine ilişkin haklar
D) Kamusal (toplumsal) haklar
E) Yalnızca belli kişi ya da kişilere ait haklar

19. Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
A) Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu
B) Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği
C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
D) Taraflar, ehliyet, irade beyanı
E) İcâb-kabul, meclis birliği, rıza

20. Aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biri olan “sıhriyet sebebiyle
haram olanlar” kapsamında yer almaz?
A) Erkeğin usûlü
B) Hanımın usûlü
C) Hanımın fürû’u
D) Fürû’un eşleri
E) Usûlün eşleri

21. İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım
yöntemlerden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun kaynaklarından olan yöntemlerden biridir?
A) Kitâb
B) İcmâ
C) Sahâbî sözü
D) Sünnet
E) İstihsan

22. Bağlayıcılık nitelikleri esas alındığında fıkıh kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Fıkhın emredici nitelikli her kuralının aynı zamanda bir hukuk kuralı olması
B) Bir davranışın yapılmasını talep eden fıkıh kurallarının tecvîz edici, yapılmamasını talep
edenlerin ise emredici nitelikte olması
C) Fıkıh kurallarının yalnızca emredici ve tecviz edici nitelikte olması
D) Fıkıh kurallarının bir kısmının tavsiye edici nitelikte olması
E) Fıkhın tecvîz edici kurallarının emredicilik anlamı taşımaması

23. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?
A) İcmâ
B) Istıshab
C) Sünnet
D) Mürsel maslahat
E) İstihsan

24. Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'nin fıkıhta başvurduğu kaynaklardan biri değildir?
A) Kitâb
B) Tâbiûn kavli
C) Sahâbe kavli
D) Sünnet
E) İstihsan

25. Şâri‘in yapılması için belirli bir vakit tayin ettiği vacip çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mürsel
B) Gayri mukadder
C) Mukadder
D) Mutlak
E) Mukayyed

26. Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?
A) Muhâsemât
B) Mali muâmelât
C) Münâkehât
D) Terikât
E) Ukûbât

27. Aşağıdakilerden hangisi bir ıskat ruhsatıdır?
A) Hasta olan kişinin oruç tutmaması
B) Yolcu olan kişinin namazı kısaltması
C) Ölüm tehdidi altında olan kişinin sözlü olarak Allah’ı inkâr etmesi
D) Ölüm tehdidi altında olan kişinin orucunu bozması
E) Yolcu olan kişinin oruç tutmaması

28. Lafızların delalet ettiği anlamların belirlenmesi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstihsan
B) İstinbat
C) Istıshab
D) İstidlal
E) İçtihad

29. Varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet kılınmış olmakla birlikte, bu
durum ile hükmün konulması arasında aklen kavranabilecek bir uygunluk olmayan vaz’î
hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebeb
B) Şart
C) Mani
D) Rükün
E) İllet

30. Aşağıdaki edebi türlerden hangisi özellikle devlet kavramı, devlet başkanı, devletin
sistemi, teşkilatı, idari, mali ve kazâî yapısı gibi konuları ele almak üzere yazılmıştır?
A) Kitâbu'l-harâc
B) Ahkâm-ı sultaniye
C) Şurût
D) Nevâzil
E) Edebü'l-kâdî

31. Re’y ictihadını daraltarak ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen mezhep imamı kimdir?
A) Süfyan es-Sevri
B) Malik
C) İbnü’l-Münzir
D) Şâfii
E) Ebu Hanife

32. Bâin talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dönüş mümkün değildir, evlilik birliğine hemen son verir.
B) Kocanın üçüncü talak hakkını kullanması bain talaktır.
C) Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
D) Bâin talakta müeccel mehrin vadesi gelmiş sayılır.
E) Muhalea yoluyla boşamalar bir bain talaktır.

33. Nasları anlama ve yorumlama yetkisinin Hıristiyanlıktaki gibi muayyen kişi veya
kurumlara değil, ümmet arasından ehliyetli kişilere bırakılmış olması İslam hukukunun
hangi özellikte olmasını sağlamıştır?
A) Bütün hükümlerinin kat'i olmasını
B) Müctehidlerin az olmasını
C) İhtiyaçlara cevap verememesini
D) Dogmatik olmamasını
E) Değişik görüşlerin ortaya çıkmamasını

34. İstifade etme noktasında tüm toplumun ortak olduğu mallarda ibaha ortaklığı bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ibaha ortaklığı yoktur?
A) Vakıf malları
B) Tuz mahalleri
C) Kendiliğinden biten otlar
D) Maden kaynakları
E) Su kaynakları

35. Ferdi mülkiyet ve kolektif mülkiyet ayırımıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Su, ateş, ot (ve tuz) gibi nesneler ibaha ortaklığına konudur.
B) Denizler, büyük nehirler gibi sahipsiz mallar özel mülkiyet konusu değildir.
C) Orta malları ve sahipsiz mallar ilke olarak devletin özel mülkiyetindedir.
D) İslam hukukunda arazi üzerinde özel mülkiyet kurulabilir.
E) İslam hukuku bazı mallar üzerinde özel mülkiyet kurulmasına ilke olarak karşıdır.

36. Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor ve
marketin sahibine parasını verip çıkıyor. Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda hangi terimle isimlendirilir?
A) Teâtî
B) Mübâdele
C) Takas
D) İşaret
E) Muavaza

37. Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Velâyet-i hassâ
B) Velâyet-i âmme
C) Velâyet-i nesep
D) Velâyet-i icbâr
E) Velâyet-i şirket

38. Klasik İslam Hukuku kaynaklarında aile hukukuyla ilgili hükümlerin incelendiği
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahkâmü'l-Üsre
B) Nikah ve Talak
C) Münâkehât ve Mufârekât
D) Ahvâl-i Şahsiyye
E) Muâmelât

39. Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalara ne ad verilir?
A) Bedelî cezalar
B) Bedeni ceza
C) Eksik ceza
D) Tâbi ceza
E) Tamamlayıcı ceza

40. Allah ve kul hakkı ortak olup, daha ağırlıklı olarak kul hakkının ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçki içme
B) Kazf
C) Kısas
D) Hırsızlık
E) Zina

41. İslam'ın Câhiliye hukukuna ilişkin bazı kural ve kurumları düzelterek kabul etmesi
aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilmektedir?
A) İlgâ
B) İbkâ
C) Nesh
D) Tedvin
E) Islâh

42. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırım da öngörmesi
B) İlahî iradeye dayalı olması
C) Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi
D) Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması
E) Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması

43. Şer’i hukukun boş bıraktığı alanlarda genelde hükümdarın iradesiyle ortaya
konan ve pozitif hukuk kuralı hüviyeti kazanan hukuk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adet hukuku
B) Siyâsi hukuk
C) Örfi hukuk
D) Medeni hukuk
E) Tecrübi hukuk

44. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatih Kanunnamesi
B) Aile Hukuk Kararnamesi
C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu
E) Suriye Medeni Kanunu

45. Aşağıdakilerden hangisi Şiî çevrede gelişen hukuk ekolleri arasında yer alır?
A) Sevrî ekolü
B) Zeydî ekolü
C) Taberî ekolü
D) Zahirî ekolü
E) Leys ekolü

46. Aşağıdakilerden hangisi İbâzî ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklarından biri değildir?
A) Kitâb
B) Kendi imamlarının ictihadları
C) Mürsel maslahat
D) Kıyas
E) Sünnet

47. I. Sahabi kavli
II. Kıyas
III. İstihsan
IV. Istıslâh
Yukarıdaki İslam Hukuku kaynaklarından hangileri bir yöntemdir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

48. Yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstefiz sünnet
B) Aziz sünnet
C) Âhâd sünnet
D) Mütevatir sünnet
E) Meşhur sünnet

49. Vâcibin edâ edileceği vakit açısından yapılan taksiminde aşağıdakilerden hangisi mutlak vacibe örnektir?
A) Ramazan orucu
B) Hac
C) Beş vakit namaz
D) Muayyen vakitli nezir (adak)
E) Ramazan orucunun kazası

50. Aşağıdakilerden hangisi hükmün unsurlarından biri değildir?
A) Hükmün kendisi
B) Hükmü koyan hâkim (şâri)
C) Hükmün muhatabı (mükellef)
D) Hükmün delilleri
E) Hükme konu olan fiil

51. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tabakatu’l-fukaha tasnifinde yer alan bir fakih tabakası değildir?
A) Mesâilde müctehid
B) Ashabu’l-vucuh
C) Ashâbü’t-tahrîc
D) Ashâbü’t-tercîh
E) Ashâbü’t-temyîz

52. Kıyası reddeden ve herkesin kendi konumuna göre içtihat etmesinin şart olduğunu ileri süren âlim kimdir?
A) İbn Hazm
B) Amidi
C) Fahreddin Razi
D) Şeyh Bedreddin
E) Debusi

53. Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri değildir?
A) Kitâbu’l-cinâyât
B) Kitâbu’l-hudûd
C) Kitâbu’l-eymân
D) Kitâbu’l-meâkil
E) Kitâbu’s-siyer

54. Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa
tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak
olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir. Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi
çerçevesinde değerlendirilebilir?
A) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
B) Şekk ile yakîn zâil olmaz.
C) Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.
D) Kadîm kıdemi üzere terk olunur.
E) Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.

55. Kefalet akti, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek teşkil eder?
A) Temsil akitleri
B) Teminat akitleri
C) Koruma amaçlı akitler
D) Ortaklık akitleri
E) Temlik akitleri

56. Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Taraflar, ehliyet, irade beyanı
B) Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu
C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
D) Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği
E) İcâb-kabul, meclis birliği, rıza

57. Hanefîlere göre aşağıdaki boşamalardan hangisi ric'î talak sayılır?
A) Üçüncü talak
B) Nikâhtan sonra zifaftan önceki talak
C) Kinayeli sözlerle yapılan talak
D) Kocanın bir bedel karşılığında boşaması
E) Sarih sözlerle yapılan talak

58. Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Velâyet-i nesep
B) Velâyet-i şirket
C) Velâyet-i icbâr
D) Velâyet-i hassâ
E) Velâyet-i âmme

59. Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçları kapsamındadır?
A) Adam öldürme
B) Hırsızlık
C) Zina iftirası
D) Zina
E) İçki içme

60. Allah ve kul hakkı ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suçlara
aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A) Zina iftirası
B) Zina suçu
C) İçki içme suçu
D) Adam öldürme suçu
E) Yaralama suçu

61. İslam hukukunun “ilahi iradeye dayalı” olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm kuralları değişmezdir.
B) Nassen veya delaleten vahye dayanır.
C) Sadece Kitap ve sünnette açıkça yer alan kurallara dayanır.
D) Teokratik bir hukuktur.
E) Kanonik bir hukuktur.

62. İslam’ın Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
A) İlgâ
B) Nesh
C) Tedvin
D) Islâh
E) İbkâ

63. Nasların akılla anlaşılabilir illetlere dayandığını ve insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini düşünenler hangi isimle nitelendirilmektedirler?
A) Rey ehli
B) Hadis ehli
C) İçtihat ehli
D) Zahiriler
E) Hariciler

64. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam hukukunun kaynakları arasında yer alır?
A) Sünnet
B) İcmâ
C) Mürsel maslahat
D) Istıshab
E) İstihsan

65. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türkçe kaleme alınan ve Şeyhülislamlık tarafından muteber kabul edilen fetva kitaplarından biri değildir?
A) Fetâvâ-yı Feyziyye
B) Behcetü'l-fetâvâ
C) el-Fetâve'l-Hindiyye
D) Neticetü'l-fetâvâ
E) Fetâvâ-yı Ali Efendi

66. Aşağıdakilerden hangisi Sünni ekollerden biri değildir?
A) Sevri
B) Evzai
C) Taberi
D) Zahiri
E) İbâzi

67. Kesin bilginin altında ilm-i tumanine ifade eden sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mütevâtir
B) Zayıf
C) Meşhur
D) Ahad
E) Mürsel

68. İcmâ'ın deliller hiyerarşisinde kuvvet derecesi olarak ilk sırada yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu konuda nassın olması
B) İcmâ'ın her dönemde gerçekleşmesinin mümkün olması
C) Ümmetin hata üzere birleşmesinin mümkün olmaması
D) Bütün âlimlerin bir şekilde görüşlerinin alınması
E) İcmâ'ın nesih, tahsis ve yoruma kapalı olması

69. Miktarı Şâri tarafından belirlenmiş vâcib aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muayyen
B) Mukayyed
C) Mukadder
D) Muhayyer
E) Mudayyak

70. Aşağıdakilerden hangisi iki hak birleşmekle birlikte kul hakkının ağır bastığı fiillerden biridir?
A) Kazf suçuna verilen ceza (hadd-i kazf)
B) Kasten adam öldürene kısas uygulanması
C) Haksız fiilin neden olduğu zararın tazmin edilmesini isteme
D) Mûrisini öldüren vârisin, mirastan mahrum edilmesi
E) Fıtır sadakası

71. Nasları anlama ve yorumlama yetkisinin Hıristiyanlıktaki gibi muayyen kişi veya kurumlara değil, ümmet arasından ehliyetli kişilere bırakılmış olması İslam hukukunun hangi özellikte olmasını sağlamıştır?
A) Bütün hükümlerinin kat'i olmasını
B) Müctehidlerin az olmasını
C) Dogmatik olmamasını
D) Değişik görüşlerin ortaya çıkmamasını
E) İhtiyaçlara cevap verememesini

72. İmamın usulüne bağlı olarak yeni meselelerde içtihat edebilen, tahric ve istinbata muktedir müçtehit, Şafii literatürde hangi isimle anılır?
A) Ashabu’l-vücûh
B) Müstakil müçtehit
C) Ashabu’t-tercih
D) Ashabu’t-temyiz
E) Ashabu’t-tashih

73. Aşağıdakilerden hangisi müftülere yardımcı olmak gayesiyle yazılıp, fetva vermenin
usulünü anlatan ve mezhebin sahih görüşünü belirlemeye kriter getirerek fetvalarda birliği temin etmeyi amaçlayan eserlerden biridir?
A) Kitâbu'n-nevazil
B) Ebedü'l-kâdî
C) el-Fetâva'l-kübrâ
D) Resmü'l-müftî
E) el-Ahkamu's-Sultâniyye

74. Devletin sistemi ve teşkilatı, devlet başkanı, devletin idârî, malî ve kazâî yapısı gibi
konuları inceleyen literatür türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilâfiyât
B) Ahkam-ı sultâniyye
C) Furuk
D) Vâkıât ve Nevâzil
E) Emval

75. Kefalet akti, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek
teşkil eder?
A) Teminat akitleri
B) Temsil akitleri
C) Koruma amaçlı akitler
D) Ortaklık akitleri
E) Temlik akitleri

76. Bir markete giren kişi, marketin sahibi ile hiç konuşmaksızın bir ekmek alıp poşete koyuyor
ve marketin sahibine parasını verip çıkıyor. Bu şekildeki icap kabul İslam hukukunda
hangi terimle isimlendirilir?
A) Mübâdele
B) Takas
C) İşaret
D) Muavaza
E) Teâtî

77. Mehir belirlenmeksizin yapılan bir evlilikte zifaftan veya halvet-i sahihadan önce
boşamanın gerçekleşmesi halinde kadına aşağıdakilerden hangisinin verilmesi gerekir?
A) Mehr-i misil
B) Mehr-i müsemma
C) Mehr-i müsemmanın yarısı
D) Müt‘a
E) Mehr-i müeccel

78. Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
A) Ehliyet
B) Meclis birliği
C) İcâb ve kabûl uygunluğu
D) İrâde beyânı
E) Süreklilik

79. Aslî cezanın hukuki bir nedenle uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalara ne ad verilir?
A) Tamamlayıcı ceza
B) Bedelî cezalar
C) Bedeni ceza
D) Eksik ceza
E) Tâbi ceza

80. I. Hırsızlık
II. Zina
III. Gasp
IV. Yol kesme
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IVCEVAP ANAHTARI:
1. C) Hanefi ekolü
2. E) Sedd-i zerayi
3. A) Medine ehlinin ameli
4. B) İbkâ
5. E) Alım-satım akdi
6. D) II ve III
7. B) Ukûbât
8. E) Mutezile
9. A) Tereke
10. B) Şâfii
11. D) Hüküm ve delilde mezhep imamını taklid etmeyip sadece ictihad ve fetvâ hususunda
onun metodunu izleyen ve onun mezhebine davet eden müctehid
12. E) Müctehid
13. C) Hanefi
14. D) Eşyanın mülkiyetini başkasına geçirme
15. B) Kısas
16. C) Şahitlerin bulunması
17. A) Kefalet akdi
18. D) Kamusal (toplumsal) haklar
19. C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
20. A) Erkeğin usûlü
21. E) İstihsan
22. D) Fıkıh kurallarının bir kısmının tavsiye edici nitelikte olması
23. C) Sünnet
24. B) Tâbiûn kavli
25. E) Mukayyed
26. E) Ukûbât
27. B) Yolcu olan kişinin namazı kısaltması
28. D) İstidlal
29. A) Sebeb
30. B) Ahkâm-ı sultaniye
31. D) Şâfii
32. C) Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
33. D) Dogmatik olmamasını
34. A) Vakıf malları
35. C) Orta malları ve sahipsiz mallar ilke olarak devletin özel mülkiyetindedir.
36. A) Teâtî
37. E) Velâyet-i şirket
38. B) Nikah ve Talak
39. A) Bedelî cezalar
40. C) Kısas
41. E) Islâh
42. D) Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması
43. C) Örfi hukuk
44. C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
45. B) Zeydî ekolü
46. D) Kıyas
47. E) II, III ve IV
48. D) Mütevatir sünnet
49. E) Ramazan orucunun kazası
50. D) Hükmün delilleri
51. B) Ashabu’l-vucuh
52. A) İbn Hazm
53. C) Kitâbu’l-eymân
54. A) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
55. B) Teminat akitleri
56. C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
57. E) Sarih sözlerle yapılan talak
58. B) Velâyet-i şirket
59. A) Adam öldürme
60. A) Zina iftirası
61. B) Nassen veya delaleten vahye dayanır.
62. E) İbkâ
63. A) Rey ehli
64. A) Sünnet
65. C) el-Fetâve'l-Hindiyye
66. E) İbâzi
67. C) Meşhur
68. E) İcmâ'ın nesih, tahsis ve yoruma kapalı olması
69. C) Mukadder
70. B) Kasten adam öldürene kısas uygulanması
71. C) Dogmatik olmamasını
72. A) Ashabu’l-vücûh
73. D) Resmü'l-müftî
74. B) Ahkam-ı sultâniyye
75. A) Teminat akitleri
76. E) Teâtî
77. D) Müt‘a
78. D) İrâde beyânı
79. B) Bedelî cezalar
80. D) I, II ve IV

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
575 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
536 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
536 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
542 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 17:21:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
458 views
Son İleti 04 Mart 2018, 15:24:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
262 views
Son İleti 10 Mart 2018, 09:28:24
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
341 views
Son İleti 13 Mart 2018, 12:58:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
390 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
529 views
Son İleti 20 Mart 2018, 15:18:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1029 views
Son İleti 26 Nisan 2018, 09:47:59
Gönderen: Uyanan Gençlik