Hadis Tarihi ve Usulü - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları (2)

  • 0 replies
  • 690 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63761
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin İsmet sıfatıyla ilgili özelliklerinden biri
değildir?
A) Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almamaları
B) Hata ettiklerinde Allah tarafından uyarılmaları
C) Hatalarından tövbe etmeleri
D) Davranışlarının Allah’ın kontrolünde olması
E) Hatalarıyla ümmetlerine örnek olmamaları

2. Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Tesbît, Tehzîb, Tahrîc
B) Tehzîb, Tasnîf, Tesbît
C) Tesbît, Tahkîk, Tasnîf
D) Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
E) Tedvîn, Tehzîb, Tesbît

3. Tamamlayıcı mahiyette olan, temel hadis kaynaklarını esas alarak onlarda bulunmayan
hadisleri toplamak üzerine yazılan eserlere ne ad verilir?
A) Sünen
B) Câmi
C) Müstedrek
D) Musannef
E) Muvatta

4. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifinin amaçlarından biri değildir?
A) Bütün hadisleri içeren bir veritabanı oluşturma
B) Hadisleri koruma
C) Hadisle ilgilenenlere kullanım kolaylığı sağlama
D) Hz. Peygamber’e isnad edilen merfû hadislerle, mevkûf ve maktu’ rivayetleri
birbirinden ayırma
E) Sünneti sapmalardan koruma

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hadis öğretim metotlarından biri değildir?
A) Net ve tane tane konuşması
B) Sözü tekrar etmesi
C) Muhataplarının bilgi ve algı düzeylerini dikkate alması
D) Soru sorarak söze başlaması
E) Soyut anlatıma ağırlık vermesi

6. Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Melek
B) Ebu’s-Suûd
C) Molla Gürânî
D) İbn Kemâl
E) Molla Lütfi

7. Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından biridir?
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Dırar
C) Mescid-i Haram
D) Dârul Erkam
E) Mescid-i Nebevî

8. Sahâbe tabakasında Mekke’de en son vefat ettiği bilinen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Ebî Evfâ
B) Abdullah b. Büsr
C) Câbir b. Abdullah
D) Enes b. Mâlik
E) Âmir b. Vâsile el-Leysî

9. Sahâbenin hadis rivâyet metoduyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün hadisleri lâfzı lâfzına rivâyet etmişlerdir.
B) Anlama ve ezberleme kusurlarına karşı temkinli davranmışlardır.
C) Fiilî sünnetleri kendi ifadeleriyle aktarmışlardır.
D) Mana ile rivâyeti caiz görmüşlerdir.
E) Lâfzan rivâyeti esas almışlardır.

10. Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde
kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?
A) Mevsuf râvî
B) Merkez râvî
C) Alem râvî
D) Muttasıl râvî
E) Müşterek râvî

11. Aşağıdakilerden hangisi hadis tenkidinde ılımlı davranan münekkidlerden biridir?
A) Tirmizî
B) Buhârî
C) Yahya b. Saîd el-Kattân
D) İbn Maîn
E) Hâkim

12. Osmanlı âlimlerinden Seydî Çelebi’nin yazdığı "Mustahrec mine’l-Buhârî" adlı eserin
konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset
B) Bâb başlıkları
C) Gaybî haberler
D) Ahkâm
E) Edeb

13. Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ sahabilerden biridir?
A) Abdullah b. Mes’ûd
B) Ebû Mûsa Eş’arî
C) Abdullah b. Amr
D) Zeyd b. Harise
E) Abdullah b. Abbas

14. Hadisi doğrudan sahîfelerden rivâyet eden râvilere ne ad veilir?
A) İcâzet
B) Sahafî
C) İ’lâm
D) Müşâfehe
E) Tahrif

15. Müellif nüshalarıyla karşılaştırılarak tashih edilen ve muhtelif zamanlarda hocadan
okunup rivâyet hakkı alınan nüshalara ne ad verilir?
A) Asl
B) Mukabele kaydı
C) Mübhemât
D) Tarîku’s-serd
E) İcâzet kaydı

16. Ele alınan bir hadisin sahabeden itibaren senedin her halkasındaki ravi dışında başka
ravilerinin olup olmadığının araştırılmasına ne ad verilir?
A) Tahkik
B) Şahid
C) İ’tibar
D) Mutâbaat
E) İdrac

17. Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
A) Tek senedi bulunan hadis
B) Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
C) Tek bir konu içeren hadis
D) Sadece bir defa söylenmiş olan hadis
E) Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis

18. Yerleşik terim olarak sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan
hadise ne ad verilir?
A) Mecrûh
B) Merdûd
C) Münker
D) Zayıf
E) Metrûk

19. Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?
A) Râvînin çok hata yapması
B) Râvînin fasıklığı
C) Râvînin senedden düşmesi
D) Râvînin yalan söylemesi
E) Râvînin yalancılıkla itham edilmesi

20. Hadisin ezberden veya bir kitaptan usûlüne uygun olarak rivâyet edilmesine ne ad
verilir?
A) Tahammülü’l-ilm
B) Edâ
C) Tahammül
D) İcâzet
E) Vicâde

21. Aşağıdakilerden hangisi “Sünnet” kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?
A) Hayat tarzı
B) Benzemek
C) Gelenek
D) Çığır
E) Âdet

22. Hadis ilminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
B) Hadis öğretmek ve öğrenmek
C) Hadisleri doğru anlamak
D) Hadis bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak
E) Hadislerle amel edilmesini sağlamak

23. Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Tesbît, Tehzîb, Tahrîc
B) Tehzîb, Tasnîf, Tesbît
C) Tesbît, Tahkîk, Tasnîf
D) Tedvîn, Tehzîb, Tesbît
E) Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
 
24. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir?
A) Toplumların ileri gelenlerine mektuplar yazmak
B) Tek tek insanlarla görüşüp konuşmak
C) Bilginin anlatılmasını teşvik etmek
D) Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
E) Sözlerinin duyurulmasını istemek

25. İslâm Tarihinde “Mihne” olarak adlandırılan olay hangi halife tarafından başlatılmıştır?
A) Emin
B) Mu’tasım
C) Mütevekkil
D) Me’mûn
E) Muntasır

26. "Tasnifin Altın Çağı" nitelemesi hangi yüzyıla aittir?
A) Hicrî ikinci yüzyıl
B) Hicrî üçüncü yüzyıl
C) Hicrî dördüncü yüzyıl
D) Hicrî beşinci yüzyıl
E) Hicrî altıncı yüzyıl

27. Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
A) Etraf
B) Cem’
C) Zevâid
D) Müstahrec
E) Tahric

28. Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri
toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstahrec
B) Zevâid
C) Etrâf
D) Müstedrek
E) Câmi’

29. Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs
yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Gürânî
B) İbn Kemâl
C) Ebu’s-Suûd
D) İbn Melek
E) Molla Lütfi

30. Cumhuriyet döneminde yazılan ilk hadis kitabı niteliği taşıyan ve Diyanet İşleri
Başkanlığınca defalarca basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Riyâzü’s-sâlihîn
B) Kırk Hadis
C) Binbir Hadis Tercümesi ve Tefsiri
D) Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
E) Peygamberimizin Vecizeleri

31. Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından
biridir?
A) Mescid-i Nebevî
B) Mescid-i Kuba
C) Mescid-i Dırar
D) Mescid-i Haram
E) Dârul Erkam

32. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’da ilk yatılı eğitim-öğretim kurumu sayılır?
A) Mescid-i Haram
B) Mescid-i Nebevî
C) Suffe
D) Dârul Erkâm
E) Dârun Nedve
 
33. Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafî merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alan
şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekke
B) Mısır
C) Medine
D) Kûfe
E) Şam

34. Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ olarak bilinen sahabilerden biridir?
A) Abdullah b. Mes’ûd
B) Abdullah b. Amr
C) Ebû Mûsa Eş’arî
D) Hz. Fâtıma
E) Hz. Âişe

35. Hz. Peygamber’i mümin olarak görüp müslüman olarak ölen kimseye ne ad
verilir?
A) Muhâcir
B) Sahâbî
C) Ensârî
D) Bedevî
E) Tâbiî

36. İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul gören icâzet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muayyen icâzet
B) Kitap belirtmeden verilen icâzet
C) Umûmî icâzet
D) Mümeyyiz olmayan çocuğa verilen icâzet
E) Şarta bağlı icâzet

37. Hadis hocasının hadislerini okuması, talebenin de bizzat ondan işiterek almasını
ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcâzet
B) İ’lâm
C) Semâ
D) Kıraat
E) Vasıyyet

38. Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
A) Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis
B) Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
C) Tek bir konu içeren hadis
D) Tek senedi bulunan hadis
E) Sadece bir defa söylenmiş olan hadis

39. Yerleşik terim olarak sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını
taşımayan hadise ne ad verilir?
A) Merdûd
B) Metrûk
C) Zayıf
D) Münker
E) Mecrûh

40. Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre
zayıf bazılarına göre de zayıf olmayan hadis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muza‘af
B) Merdûd
C) Meşkûk
D) Sakîm
E) Müştebeh

41. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilmiş görevlerden biri
değildir?
A) Tezkiye
B) Beyan
C) Tebliğ
D) İsmet
E) Tebyîn

42. Aşağıdakilerden hangisi şer’î/naklî ilimlerden biri değildir?
A) İslam Tarihi
B) Fıkıh
C) Kelam
D) Hadis
E) Tefsir

43. Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b. Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi
sahabinin hadislerini daha önceden tespit ettirmesi sebebiyle yazmamasını istemiştir?
A) Ebû Hureyre
B) Enes b. Mâlik
C) Hz. Ömer
D) Abdullah b. Amr
E) Hz. Ali

44. Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an dan bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Ömer
B) Hz. Ebû Bekr
C) Irbâd b. Sâriye
D) İmrân b. Husayn
E) Semure b. Cundeb

45. Ma’mer b. Râşid’in yazmış olduğu hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünen
B) Câmi’
C) Sahih
D) Müsned
E) Musannef

46. Günümüze ulaşan en eski câmi’ türü eser aşağıdaki hangi yazara aittir?
A) Süfyan es-Sevrî
B) Rebî’ b. Habib
C) Ma’mer b. Râşid
D) Abdullah b. Vehb
E) Süfyan b. Uyeyne

47. el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn isimli eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebû Nuaym el-İsfahânî
B) Ebû Avâne el-İsferâyînî
C) Zeylaî
D) Dârimî
E) Hâkim en-Nîsâbûrî

48. Kütüb-i sitte müelliflerinin hadisleri eserlerine almak için esas aldıkları
prensipleri tespit eden âlim ve ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’sSahîhayn
B) Ebû Avâne, el-Müsnedü’l-muhrac
C) İbnü’l-Kayserânî, Şurûtü’l-eimmeti’s-sitte
D) Hâzimî, Şurûtü’l-eimmeti’l-hamse
E) Sıddık Hasan Han, el-Hıtta fî zikri sıhâhı’ssitte

49. II. Murat’ın 1435’de yaptırdığı Dârulhadîs aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
A) İznik
B) İstanbul
C) Bursa
D) Amasya
E) Edirne

50. Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Kemâl
B) Ebu’s-Suûd
C) İbn Melek
D) Molla Gürânî
E) Molla Lütfi

51. Sahâbe, fiilî sünnetleri genellikle hangi yolla öğrenmiştir?
A) Görme
B) Okuma
C) İşitme
D) Müzâkere
E) Tekrar

52. Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından biri değildir?
A) Dârul Erkam
B) Mescid-i Nebevî
C) Suffe
D) Mescid-i Haram
E) Mescid-i Dırar

53. Aşağıdaki münekkitlerden hangisi ılımlı bir hadis tenkitçisidir?
A) İbn Maîn
B) Yahya b. Saîd el-Kattân
C) Buhârî
D) Tirmizî
E) Hâkim

54. Muhadramûn ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Câhiliye devrinde doğmuşlardır.
B) Hz. Peygamber dönemine yetişmişlerdir.
C) Hz. Peygamber hayatta iken Müslüman olmuşlardır.
D) Hz. Peygamber’i görmüşlerdir.
E) Tâbiûn tabakasından sayılırlar.

55. Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim metotlarının hepsine delalet eden rivayet
lafzıdır?
A) Ketebe ileyye
B) An
C) Evsâ ileyye
D) Haddesenî
E) Habberenî

56. Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet eden rivâyet lafzıdır?
A) Haddesenâ
B) Ahberenâ
C) Vecedtü
D) Evsâ ileyye
E) ‘An

57. Merdûd hadislerin zaîf kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Senedinden bir ravi düşmüş olan hadistir.
B) Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir.
C) Ravilerinden birinin zabt niteliği eksik olan hadistir.
D) Ravilerinden birinin adalet niteliği eksik olan hadistir.
E) Ravilerinden birinin zabt niteliği bulunmayan hadistir.

58. Hasen hadis örnekleri daha çok aşağıdaki hangi hadis kitaplarında bulunur?
A) Sünen
B) Câmi
C) Musned
D) Mu’cem
E) Mustedrek

59. “Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’lmütevâtir” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suyûtî
B) İbn Hacer el-Askalânî
C) Muhammed b. Cafer el-Kettânî
D) Hatîb el-Bağdâdî
E) İbn Teymiyye

60. Âlimlerin çoğunluğuna göre mütevâtir haber ne tür bir bilgi meydana getirir?
A) Nazarî bilgi
B) Zarûrî bilgi
C) İstidlâlî bilgi
D) Haberî bilgi
E)  byyKesbî bilgi

61.Aşağıdakilerden hangisi hadislerin güvenilirliklerini sağlamaya yönelik uygulanan yaklaşımlardan biri değildir?
A) Hadisin râvilerini inceleme
B) Hadis rivayetini azaltma
C) Hadis rivayet edenden şahit isteme Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma
D) Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma
E) Hadis rivayet edene yemin ettirme

62. Hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli
her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulûmü’l-hadîs
B) Ma‘lûl Hadis
C) Ricâl
D) İlelü’l-Hadîs
E) Râvî

63. I. Mu‘cemler
II. Sünenler
III. Muvatta’lar
IV. Müsnedler
V. Câmi‘ler
Yukarıdakilerden hangileri râvîlerine göre düzenlenmiş kitaplar arasında yer alır?
A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) II, II ve V
D) III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

64. Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahabe adına veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen eserlere ne ad verilir?
A) Tahric
B) Müstedrek
C) Zevaid
D) Müstahrec
E) Etraf

65. Oryantalistlerin hadis ilmine bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Muhammed hadislerin yazılmasını yasaklamıştır bu da rivayet edilen hadis
sayısını azaltmıştır.
B) İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
C) Hadislerin bir kısmı Tevrat ve İncil ve eski hurafelerden derlenmiştir.
D) Hadisler ortaya çıkan meseleleri çözmek için sonraki yüzyıllarda İslam hukukçuları
tarafından uydurulmuştur.
E) Hadislerin cerh ve ta’dil kriterleri yeterli değildir.

66. Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan Mekke’ye muallim olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muaz b. Cebel
B) Ammâr b. Yâsir
C) Osman b. Talha
D) Abdullah b. Mes’ud
E) Abdullah b. Sâib

67. İlmî ve fikrî olarak Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin takipçisi olduğunu iddia eden Diyobend Medresesi aşağıdaki mezheplerden hangisine bağlıdır?
A) Mâlikî
B) Şâfiî
C) Hanefî
D) Zeydî
E) Hanbelî

68. Hadis isnad sisteminin güvenilir olduğunu savunan akımı başlatan oryantalist kimdir?
A) Maxime Rodinson
B) Josef Horovitz
C) Gustave Le Bon
D) Henry Lammens
E) Macdonald

69. Aşağıdakilerden hangisi rihle geleneğinin başlamasında etkili olmuştur?
A) Kitaptan rivâyete icâzet verilmesi
B) Medreselerin kurulması
C) Hadis yazımının kurallara bağlanması
D) Sahâbenin çeşitli bölgelere dağılması
E) Kitaba güvenin artması

70. Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh sebebidir?
A) Kizb
B) Cehâlet
C) Vehm
D) Gaflet
E) Muhâlefet

71. Hz. Ömer döneminde fethedilen, birçok sahâbînin yerleşip vatan edindiği, Hz. Ali’nin
hilafetinde Medîne yerine hilâfet merkezi yapılınca kısa sürede bir ilim ve kültür
merkezi haline gelen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezire
B) Basra
C) Kûfe
D) Medine
E) Bağdat

72. Rivâyetlerinde çok hata yapan bir râvî hangi yönden cerhedilir?
A) Akıl
B) Cehâlet
C) Fısk
D) Hıfz
E) Sikaya muhalefet

73. Aşağıdakilerden hangisi âhâd haberle amel etmeyi kabul etmeyen mezheplerden biridir?
A) Hâricîler
B) Hanefîler
C) Şâfiîler
D) Mâlikîler
E) Mâtûrîdîler

74. Hadisin ezberden veya bir kitaptan usûlüne uygun olarak rivâyet edilmesine ne ad
A) Tahammül
B) Edâ
C) İcâzet
D) Vicâde
E) Tahammülü’l-ilm

75. Muallak hadisin zayıf sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manasının net olmaması
B) Metni diğer hadislere aykırı olması
C) Sened veya metninde gizli bir kusur bulunması
D) Senedinde ravi eksikliği bulunması
E) Rivayetinde ihtilaf edilmesi

76. Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?
A) Râvînin senedden düşmesi
B) Râvînin yalan söylemesi
C) Râvînin yalancılıkla itham edilmesi
D) Râvînin çok hata yapması
E) Râvînin fasıklığı

77. Bir hadisin başka bir rivayetinin olup olmadığını araştırmaya ne ad verilir?
A) Tashîf
B) Tashih
C) İtibar
D) Tahrîc
E) Tahkîk

78. İcâzet metoduna delâlet etmek üzere en çok kullanılan lafız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enbeenâ
B) Habberenâ
C) A’tânî
D) Habberenî
E) Ecâzelî

79. Aşağıdakilerden hangisi senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadis türlerinden biridir?
A) Müsned
B) Muennen
C) Müdrec
D) Musahhaf
E) Muharref

80. Hadisi doğrudan sahîfelerden rivâyet eden râvilere ne ad veilir?
A) Müşâfehe
B) İcâzet
C) İ’lâm
D) Tahrif
E) Sahafî


CEVAP ANAHTARI:
1. A) Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almamaları
2. D) Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
3. C) Müstedrek
4. D) Hz. Peygamber’e isnad edilen merfû hadislerle, mevkûf ve maktu’ rivayetleri
birbirinden ayırma
5. E) Soyut anlatıma ağırlık vermesi
6. C) Molla Gürânî
7. D) Dârul Erkam
8. E) Âmir b. Vâsile el-Leysî
9. A) Bütün hadisleri lâfzı lâfzına rivâyet etmişlerdir.
10. E) Müşterek râvî
11. B) Buhârî
12. A) Siyaset
13. E) Abdullah b. Abbas
14. B) Sahafî
15. A) Asl
16. C) İ’tibar
17. B) Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
18. D) Zayıf
19. C) Râvînin senedden düşmesi
20. B) Edâ
21. B) Benzemek
22. A) Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
23. E) Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
24. D) Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
25. D) Me’mûn
26. B) Hicrî üçüncü yüzyıl
27. E) Tahric
28. D) Müstedrek
29. A) Molla Gürânî
30. D) Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
31. E) Dârul Erkam
32. C) Suffe
33. C) Medine
34. E) Hz. Âişe
35. B) Sahâbî
36. A) Muayyen icâzet
37. C) Semâ
38. B) Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
39. C) Zayıf
40. A) Muza‘af
41. D) İsmet
42. A) İslam Tarihi
43. A) Ebû Hureyre
44. D) İmrân b. Husayn
45. B) Câmi’
46. C) Ma’mer b. Râşid
47. E) Hâkim en-Nîsâbûrî
48. C) İbnü’l-Kayserânî, Şurûtü’l-eimmeti’s-sitte
49. E) Edirne
50. D) Molla Gürânî
51. A) Görme
52. E) Mescid-i Dırar
53. C) Buhârî
54. D) Hz. Peygamber’i görmüşlerdir.
55. B) An
56. E) ‘An
57. B) Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir.
58. A) Sünen
59. C) Muhammed b. Cafer el-Kettânî
60. B) Zarûrî bilgi
61. D) Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma
62. C) Ricâl
63. A) I ve IV
64. E) Etraf
65. B) İslamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
66. A) Muaz b. Cebel
67. C) Hanefî
68. B) Josef Horovitz
69. D) Sahâbenin çeşitli bölgelere dağılması
70. E) Muhâlefet
71. C) Kûfe
72. D) Hıfz
73. A) Hâricîler
74. B) Edâ
75. D) Senedinde ravi eksikliği bulunması
76. A) Râvînin senedden düşmesi
77. C) İtibar
78. E) Ecâzelî
79. B) Muennen
80. E) Sahafî

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
604 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
598 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1853 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
730 views
Son İleti 13 Mart 2018, 09:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
537 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
391 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1367 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
554 views
Son İleti 03 Mayıs 2018, 10:57:39
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
6 views
Son İleti 21 Ocak 2020, 23:59:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
4 views
Son İleti Bugün, 00:08:16
Gönderen: Ders Hocası