Hadis Tarihi ve Usulü - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 1817 views

0 Üye ve 5 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Hanefîlerin hadisler arasındaki ihtilafı gidermede ilk sırada uyguladıkları yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terk
B) Tevakkuf
C) Cem’
D) Tercih
E) Nesh

2. Hadiste, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Senet
B) Tedvin
C) Metin
D) Mana
E) Kitab

3. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in (s.a.s) vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenlerinden biridir?
A) Hz. Peygamber’in bu yöndeki emri
B) Hz. Peygamber’in hayatındaki uygulamaları
C) Kur’an’ın bu yöndeki emri
D) Kur'an'ın ihmal edileceği endişesi
E) Yazı malzemelerinin azlığı

4. Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?
A) Ebû Hureyre
B) Saîd b. Zeyd
C) Enes b. Mâlik
D) Abdullah b. Ömer
E) Abdullah b. Zübeyr

5. Aşağıdakilerin hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan
hadislerin, farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?
A) Hadisleri bizzat yazmış olan sahabilerin nakletmesi
B) Hadisleri ezberden anlatan sahabilerin nakletmesi
C) Hadisleri farklı sahabilerin nakletmesi
D) Hadislerin amellerin faziletleriyle ilgili olması
E) Hadislerin senedsiz nakledilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn döneminde yaşamış hadis usulü yazarlarından biridir?
A) İbn Kesir
B) Meyancî
C) Nevevi
D) Kadı İyad
E) Hatib el-Bağdadi

7. Râviler hakkında yapılan cerh ve ta'dil kurallarının yer aldığı kitaplara ne ad verilir?
A) Rical
B) Tabakaât
C) Hadis Usulü
D) Tezkira
E) Terâcim

8. Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Nesh
B) Te'lif
C) Tasnîf
D) Tercih
E) Tevakkuf

9. Hadis ilminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hadis bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak
B) Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
C) Hadis öğretmek ve öğrenmek
D) Hadislerle amel edilmesini sağlamak
E) Hadisleri doğru anlamak

10. Aşağıdakilerden hangisi sahabenin hadis öğreniminin güvenilirliğini sağlamak amacıyla başvurduğu yollardan biri değildir?
A) Hadisi Kur'an ile karşılaştırma
B) Hadis rivayetini azaltma
C) Hadis rivayet edenden şahit isteme
D) Hadisleri toplayan müstakil kitaplar yazma
E) Hadisin ravilerini inceleme

11. Aşağıdakilerden hangisi Müslim’in Câmi’inin, Buhari’nin Câmi’ine üstün olan yönlerinden
biri değildir?
A) Muallak hadis sayısının daha az olması
B) Her tabakada/halkada en az iki kişinin naklettiği hadisleri alması
C) Kitabını hocaları hayattayken yazmış olması
D) Hadisin farklı isnadlarını aynı yerde peş peşe vermesi
E) Sahih hadisleri bir araya getirme amacıyla yazılmış olması

12. Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü kılmak amacıyla hazırlanan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muvatta
B) Mühtahrec
C) Müstedrek
D) Zevâid
E) Muhtasar

13. Aşağıdakilerden hangisi tasnifin amaçlarından biri değildir?
A) Sünneti yaşayan bir gelenek haline getirmek
B) Hadisleri kayıt altına alarak kaybolmasını önlemek
C) Hadis râvilerinin güvenilirlik durumlarını belirlemek
D) Hz. Peygamber’in sünnetinin toplumda devamını sağlamak
E) Hadislerin araştırılması ve kullanımında kolaylık sağlamak

14. Aşağıdaki hadis kitabı türlerinden hangisi ale’rical değildir?
A) Müstedrekler
B) Müsnedler
C) Etraf kitapları
D) Mu’cemu’ş-şuyûh
E) Mu’cemler

15. el-İlzamat ale’s-Sahihayn tür bakımından nasıl bir eserdir?
A) Zevâid
B) Müstahrec
C) Tahric
D) Müstedrek
E) Etraf

16. Aşağıdakilerden hangisi mu’cemlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Kitap yazarının hocalarına göre tasnif edilmesi
B) Hadislerin ilk râvilerine göre tasnif edilmesi
C) Hadisin tamamını değil bir kısmını vermek suretiyle tasnif edilmesi
D) Sahabe ismine göre tasnif edilmesi
E) Alfabetik olarak tasnif edilmesi

17. Hz. Peygamber'e (s.a.s) ait söz, fiil ve takrirlerin yanı sıra sahabe ve tabiûnun
sözleri ve uygulamalarını da içeren hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mu’cemler
B) Sahabe biyografiyeri
C) Câmi’ler
D) Müsnedler
E) Musannefler

18. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin anlaşılması amacıyla telif edilmiştir?
A) Müstedrek
B) Şerh
C) Tahric
D) Etraf
E) Zevâid

19. Hadislerin kaynağını göstermeyi amaçlayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahric
B) Zevâid
C) Müstedrek
D) Etraf
E) Müstahrec

20. Câmiu’l usul li ehâdisi’r-Resul isimli eserin ihtisari aşağıdakilerden hangisidir?
A) El-Müstedrek
B) Cem’u’l-Cevami
C) Mesâbihu’s-sünne
D) Teysiru’l-vusul ila Câmiu’l-usul
E) Mişkatü’l-Mesâbih

21. “Nüzhetü’n-nazarfî tavdîhi Nuhbeti’l-fiker” isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İbn Hacer el-Askalânî
B) Celaluddin es-Suyûtî
C) Zeynuddin el-Irâkî
D) İbn Kesir
E) Ali b. Ömer ed-Darakutnî

22. Aşağıdaki hadis âlimlerinden hangisi müteahhirûn dönemi Hadis Usûlü yazarlarından biri değildir?
A) Hatib el-Bağdadî
B) İbn Kesir
C) Kadı İyad
D) Zeynüddin Irâkî
E) Nevevî

23. Hadislerin farklı tariklerinin birbirleriyle karşılaştırılmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haml
B) Tefrîk
C) Muâraza
D) İhtilaf
E) Te’lîf

24. Bazı âlimler tarafından hadis kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eser
B) Mütâbi’
C) Vucûh
D) Ehadîs
E) Metin

25. Çelişen hadislerin her ikisini, birden çok ise hepsini bağdaştırarak, herhangi birini terk
etmeden birlikte geçerli saymaya ne ad verilir?
A) Terkîb
B) Ta’lîl
C) Tevcîh
D) Terhîb
E) Tesviye

26. Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an'dan bahset!”
diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmrân b. Husayn
B) Abdullah b. Ömer
C) Hz. Ebû Bekr
D) Irbâd b. Sâriye
E) Semure b. Cundeb

27. Hz. Peygamber hangi savaş esnasında mut’a nikâhı ve bazı hayvanların etlerinin haramlığı
ile ilgili hükümleri açıklamıştır?
A) Uhud
B) Hendek
C) Yermük
D) Bedir
E) Hayber

28. Mana ile hadis rivayetine karşı olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âmir eş-Şa’bi
B) Hz. Âişe
C) Abdullah b. Mes’ûd
D) Abdullah b. Ömer
E) Enes b. Mâlik

29. Sadakât hadisleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?
A) Sadaka vermeyi öğütleyen hadisler
B) Doğruluğu öven hadisler
C) Devlet başkanının meşru emirlerine bağlı kalmayı ifade eden hadisler
D) Dürüst insanları öven hadisler
E) Vergi tarife ve hükümlerini içeren hadisler

30. Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşereden biridir?
A) Abdullah b. Ömer
B) Ebû Hureyre
C) Abdullah b. Zübeyr
D) Saîd b. Zeyd
E) Enes b. Mâlik

31. Mevkuf ve maktu’ rivâyetlerinin yer verildiği kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musannef
B) Sünen
C) Câmi’
D) Müsned
E) Mu’cem

32. Bir hadisin bütün farklı kanallarını bir arada verme özelliğiyle öne çıkan "el-Kütübü’s-sitte" yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharî
B) Müslim
C) Tirmizî
D) Nesaî
E) Ebû Dâvud

33. Talat Koçyiğit tarafından "Tasnifin Altın Çağı" olarak nitelendirilen yüzyıl aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hicrî ikinci yüzyıl
B) Hicrî üçüncü yüzyıl
C) Hicrî dördüncü yüzyıl
D) Hicrî beşinci yüzyıl
E) Hicrî altıncı yüzyıl

34. Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden biri değildir?
A) Mâlik b. Enes
B) Süfyan es-Sevrî
C) Abdullah b. El-Mübârek
D) Ma’mer b. Râşid
E) Dârimî

35. İmam Mâlik’in "el-Muvatta’" isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
A) Mevkuf
B) Mürsel
C) Maktû’
D) Munkatı’
E) Belâğ

36. Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
A) Etraf
B) Tahric
C) Cem’
D) Zevâid
E) Müstahrec

37. Aşağıdakilerden hangisi halk arasında meşhur olan haberlerin bir araya getirilerek derlendiği en önemli kaynaklardan biridir?
A) Tenvîrü’l-havâlik
B) Fethu’l-bârî
C) el-Makâsıdu’l-hasene
D) Mesâbîhu’s-sünne
E) Riyâzü’s-sâlihîn

38. Buhari, eserinde tüm hadislerin bir araya getirilmediğini belirtmek için aşağıdaki
ifadelerden hangisini kullanmıştır?
A) Muvatta
B) Müstahrec
C) Müstedrek
D) Zevâid
E) Muhtasar
 
39. Aşağıdakilerden hangisi bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı
hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaptır?
A) Muvatta
B) Zevâid
C) Müstahrec
D) Müstedrek
E) Câmi

40. Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp
birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri bir araya getiren kitap türü
A) Müstahrec
B) Müstedrek
C) Zevâid
D) Müsned
E) Mu’cem

41. Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salâh’ın “Ulûmu’l-Hadis” isimli kitabına dayanarak
yazılmış Hadis Usûlü kitaplardan biridir?
A) el-Kifâye
B) Nuhbetü’l-Fiker
C) el-İlmâ’
D) Tevcîhu’n-Nazar
E) Kavâidu’t-Tahdîs

42. Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
A) Fedâil
B) Hasâis
C) Şemâil
D) Menâkıb
E) Delâil

43. Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayanan ilim dallarından biri değildir?
A) Kelam
B) Hadis
C) Fıkıh
D) İslamî ilimler tarihi
E) Tasavvuf

44. Aşağıdaki terimlerden hangisi, “İhtilaf halindeki hadislerden hiç birini terk etmeden birbirleriyle bağdaştırmak ve uzlaştırmak suretiyle geçerli sayma” anlamına gelir?
A) Terkîb
B) Terhîb
C) Tevcîh
D) Ta’lîl
E) Tesviye

45. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin İsmet sıfatı ile ilgili değildir?
A) Davranışlarının Allah’ın kontrolünde olması
B) Hata ettiklerinde Allah tarafından uyarılmaları
C) Hatalarından tövbe etmeleri
D) Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almaları
E) Ümmetlerine örnek olmaları

46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?
A) Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir.
B) Abdullah b. Amr hadisleri yazmak için Hz. Peygamber’den izin almıştır.
C) Râfi’ b. Hadîc Hz. Peygamber’e hadislerini yazıp yazamayacaklarını sormuştur.
D) Sadece Zeyd b. Sâbit, hadislerin yazılamayacağını söylerken Hz. Peygamber’in yasaklamasına işaret etmiştir.
E) Abdülazîz b. Mervân’ın da tedvin teşebbüsünden bahsedilir.

47. Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
A) Hz. Ömer’in halifeliği döneminde
B) Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra
C) Ömer b. Abdülaziz’in halifeliği zamanında
D) Tedvîn döneminin sonunda
E) Altmışlı yıllarda

48. Aşağıdaki sahabilerden hangisi az hadis rivayetiyle meşhurdur?
A) Sa’d b. Ebî Vakkas
B) Ebû Zer el-Gıfârî
C) Saîd b. Zeyd
D) Zeyd b. Sâbit
E) Muâz b. Cebel

49. es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
A) Ebû Râfi’
B) Abdullah b. Amr
C) Abdullah b. Abbâs
D) Ebû Hureyre
E) Semure b. Cundeb

50. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir?
A) Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
B) Toplumların ileri gelenlerine mektuplar yazmak
C) Tek tek insanlarla görüşüp konuşmak
D) Bilginin anlatılmasını teşvik etmek
E) Sözlerinin duyurulmasını istemek

51. Aşağıdakilerden hangisi “ale’r-rical” hadis kitabı türlerindendir?
A) Muvatta’lar
B) Müstedrekler
C) Mu’cemler
D) Sünenler
E) Musannefler

52. Aşağıdaki terimlerden hangisi hem bir hadis kitabı türüne, hem de bir hadis türüne isim olarak verilir?
A) Muallel
B) Müsned
C) Münker
D) Mevzû
E) Musahhaf

53. İslâm Tarihinde “Mihne” olarak adlandırılan olay hangi halife tarafından başlatılmıştır?
A) Emin
B) Mu’tasım
C) Mütevekkil
D) Muntasır
E) Me’mûn

54. İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
A) Belâğ
B) Mürsel
C) Maktû’
D) Munkatı’
E) Mevkuf

55. Aşağıdakilerden hangisi, hadislerin tasnifi faaliyetleri içinde en erken dönemde
yazılmış kitap türlerindendir?
A) Muvatta’lar
B) Tartışma ve reddiye kitapları
C) Tek bir konudaki hadisleri toplayan kitaplar
D) Cüzler
E) Nüshalar

56. Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?
A) Etraf
B) Tahric
C) Cem’
D) Zevâid
E) Müstahrec

57. Buhari aşağıdaki kavramlardan hangisini eserinde tüm hadislerin bir araya getirilmediğini ifade etmek için kullanmıştır?
A) Müstahrec
B) Muhtasar
C) Müstedrek
D) Zevâid
E) Muvatta

58. Telhîsü’l-Müstedrek aşağıdakilerden hangisi üzerine yapılmış çalışmadır?
A) el-Müstahrec
B) el-İlzâmât ale’s-Sahîhayn
C) el-Cem‘ beyne’s-Sahîhayn
D) el-Câmîus‘ ale’s-Sahîhayn
E) el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn

59. On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cem’ul-fevâid
B) Mecmau’z-zevâid
C) Ithâfu’l-hıyere
D) Kenzü’l-ummâl
E) Mesâbîhu’s-sünne

60. Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh
konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rûdânî, Cem’u’l-fevâid
B) İbnü’l-Esîr, Câmiu’l-usûl
C) Heysemî, Mecmau’z-zevâid
D) Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
E) İbnü’d-Deyba, Teysîru’l-vusûl

61. Aşağıdakilerden hangisi bazı âlimlerce hadis kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır?
A) Mütâbi’
B) Vucûh
C) Ehadîs
D) Metin
E) Eser

62. Aşağıdaki âlimlerden hangisi “elfiyye” türü Hadis Usûlü kitabı yazmıştır?
A) İbn Hacer el-Askalânî
B) Zeynüddîn el-Irâkî
C) İbn Salâh
D) Nevevî
E) Zehebî

63. “en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs” isimli kitabın yazarı aşağıdaki âlimlerden hangisidir?
A) İbn Fûrek
B) Tirmizî
C) Ali el-Medînî
D) Mecdüddin ibnü’l-Esîr
E) İbn Hamza el-Huseynî

64. Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi yerine kullanılmaz?
A) Usûlu’r-Rivâye
B) İlmu’l-Eser
C) İlmu’r-Rasûl
D) Ulûmu’l-Hadîs
E) İlmu’r-Rivâye

65. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, hadisler arasındaki ihtilafı çözümleme yöntemlerinden cem’ yöntemi ile eş anlamlı değildir?
A) Te’lîf
B) Te’vîl
C) Tevcîh
D) Haml
E) Tevkîf

66. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?
A) Hz. Peygamber’in bu yöndeki emri
B) Yazı malzemelerinin azlığı
C) Kur’an’ın bu yöndeki emri
D) Hz. Peygamber’in hayatındaki uygulamaları
E) Bazı sosyal ve kültürel şartlar

67. Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?
A) Hz. Ömer’in halifeliği döneminde
B) Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra
C) Ömer b. Abdülaziz’in halifeliği zamanında
D) Altmışlı yıllarda
E) Tedvîn döneminin sonunda

68. Hz. Peygamber hangi savaş esnasında mut’a nikâhı ve bazı hayvanların etlerinin haramlığı ile ilgili hükümleri açıklamıştır?
A) Hendek
B) Yermük
C) Bedir
D) Uhud
E) Hayber

69. Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an dan bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Ömer
B) Hz. Ebû Bekr
C) İmrân b. Husayn
D) Irbâd b. Sâriye
E) Semure b. Cundeb

70. Aşağıdakilerden hangisi mana ile hadis rivayetine karşıdır?
A) Abdullah b. Mes’ûd
B) Abdullah b. Ömer
C) Hz. Âişe
D) Âmir eş-Şa’bi
E) Enes b. Mâlik

71. Günümüze ulaşan en eski câmi’ türü eser aşağıdaki hangi yazara aittir?
A) Süfyan es-Sevrî
B) Rebî’ b. Habib
C) Abdullah b. Vehb
D) Ma’mer b. Râşid
E) Süfyan b. Uyeyne

72. El-Kütübü’s-sitte yazarlarından hangisi, bir hadisin olabildiğince farklı kanallarını bir
arada verme özelliğiyle öne çıkmaktadır?
A) Buharî
B) Müslim
C) Nesaî
D) Ebû Dâvud
E) Tirmizî

73. Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden değildir?
A) Dârimî
B) Mâlik b. Enes
C) Süfyan es-Sevrî
D) Abdullah b. El-Mübârek
E) Ma’mer b. Râşid

74. Aşağıdaki âlimlerden hangisi Müsned türü kitap yazarlarından biri değildir?
A) Abd b. Humeyd
B) Urve b. Zübeyr
C) Ahmed b. Amr el-Bezzâr
D) Ebû Ya’lâ
E) Humeydî

75. İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?
A) Belâğ
B) Mürsel
C) Maktû’
D) Munkatı’
E) Mevkuf

76. Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya
getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Begavî, Mesâbîhü’s-sünne
B) Busîrî, İthafü’l-mehere
C) Heysemî, Mecmau’z-zevâid
D) İbn Hacer, el-Metâlibü’l-‘âliye
E) Heysemî, Mevâridü’z-zam’ân

77. Aşağıdakilerden hangisi halk arasında yaygın olan hadisleri toplayan çalışmalardır?
A) el-Makâsıdu’l-hasene
B) Tenvîrü’l-havâlik
C) Fethu’l-bârî
D) Riyâzü’s-sâlihîn
E) Mesâbîhu’s-sünne

78. Bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplayan hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstedrek
B) Muvatta
C) Câmi
D) Zevâid
E) Müstahrec

79. İyiliğe teşvik eden, kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsned
B) Mu’cem
C) et-Terğîb ve’t-terhîb
D) el-Câmi’
E) Müstahrec

80. On dört hadis kitabındaki hadisleri bir araya getiren eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecmau’z-zevâid
B) Ithâfu’l-hıyere
C) Kenzü’l-ummâl
D) Cem’ul-fevâid
E) Mesâbîhu’s-sünne

81. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e Allah tarafından verilmiş görevlerden biri değildir?
A) İsmet
B) Tezkiye
C) Beyan
D) Tebliğ
E) Tebyîn

82. Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn dönemi hadis usûlü kitaplarından biridir?
A) İbn Ebî Hâtim, Kitâbü’l-cerh ve’t-ta’dîl
B) Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye
C) Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî
D) Nevevî, el-İrşâd
E) Kadı İyad, el-İlmâ’

83. Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfı giderme yollarından biri değildir?
A) Teâruz
B) Tevakkuf
C) Cem’
D) Nesh
E) Tercih

84. Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
A) Fedâil
B) Hasâis
C) Şemâil
D) Menâkıb
E) Delâil

85. Aşağıdakilerden hangisi şer’î/naklî ilimlerden biri değildir?
A) Fıkıh
B) Kelam
C) Hadis
D) İslam Tarihi
E) Tefsir

86. es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis sahifesi aşağıdaki hangi sahabiye aittir?
A) Ebû Râfi’
B) Abdullah b. Amr
C) Ebû Hureyre
D) Abdullah b. Abbâs
E) Semure b. Cundeb

87. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?
A) Hz. Peygamber’in bu yöndeki emri
B) Yazı malzemelerinin azlığı
C) Kur’an’ın bu yöndeki emri
D) Bazı sosyal ve kültürel şartlar
E) Hz. Peygamber’in hayatındaki uygulamaları

88. Mütekaddimûn dönemi, hadis tarihinin hangi aşamalarını kapsar?
A) Tesbît, Tehzîb, Tahrîc
B) Tehzîb, Tasnîf, Tesbît
C) Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
D) Tesbît, Tahkîk, Tasnîf
E) Tedvîn, Tehzîb, Tesbît

89. Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?
A) Saîd b. Zeyd
B) Ebû Hureyre
C) Enes b. Mâlik
D) Abdullah b. Ömer
E) Abdullah b. Zübeyr

90. Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b. Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi sahabinin hadislerini daha önceden tespit ettirmesi sebebiyle yazmamasını istemiştir?
A) Enes b. Mâlik
B) Hz. Ömer
C) Abdullah b. Amr
D) Ebû Hureyre
E) Hz. Ali

91. Aşağıdaki “Sünen” yazarlarından hangisinin Sünen’i, “es-Sünenü’l-erbea” denilen dört Sünen içinde yer almaz?
A) Tirmizî
B) İbn Mâce
C) Nesâî
D) Dârakutnî
E) Ebû Dâvud

92. Buharî, “Sahîh” ismiyle meşhur olan kitabını, daha önce yazdığı hangi kitabındaki sahih hadisleri seçerek meydana getirmiştir?
A) Musannef
B) Câmi’
C) Mebsût
D) Müsned
E) Sahih

93. Aşağıdaki kitap türlerinden hangisinde hadisler sahabe ismine göre gruplandırılmıştır?
A) Etraf kitapları
B) Müsnedler
C) Muvattalar
D) Müstedrekler
E) Musannefler

94. Ahmed b. Hanbel’in “Müsned” inde otuzsekiz tane uydurma hadis olduğunu iddia eden İbnü’l-Cevzî’nin iddialarını çürütme amacıyla “el-Kavlü’l-müsedded” isimli kitabı yazan hadis âlimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zehebî
B) Sehâvî
C) Zeynüddîn Irâkî
D) Nevevî
E) İbn Hacer

95. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli etkendir?
A) Hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
B) Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
C) Hadislerin sahih olanlarının sahih olmayanlardan ayırt edilmesini sağlamak
D) Hadis râvîlerinin güvenilir olup olmadıklarını belirlemek
E) Dağınık şekildeki hadislerin bir araya toplanmasını sağlamak

96. Bütün hadisleri bir araya getirmek amacıyla Süyûtî tarafından telif edilen eserleri fıkıh
konularına göre tertip eden âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
B) Rûdânî, Cem’u’l-fevâid
C) İbnü’l-Esîr, Câmiu’l-usûl
D) Heysemî, Mecmau’z-zevâid
E) İbnü’d-Deyba, Teysîru’l-vusûl

97. İyiliğe teşvik eden kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel
başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsned
B) Mu’cem
C) et-Terğîb ve’t-terhîb
D) el-Câmi’
E) Müstahrec

98. Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya
getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Begavî, Mesâbîhü’s-sünne
B) Busîrî, İthafü’l-mehere
C) İbn Hacer, el-Metâlibü’l-‘âliye
D) Heysemî, Mevâridü’z-zam’ân
E) Heysemî, Mecmau’z-zevâid

99. Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri
toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstahrec
B) Müstedrek
C) Zevâid
D) Etrâf
E) Câmi’

100. Muhammed Şerif Tokadî’nin Miftâhu’sSahîhayn’ı hangi tür eserlerdendir?
A) Zevâid
B) Tahrîc
C) Câmi
D) Müstedrek
E) Etrâf


CEVAP ANAHTARI:
1. E) Nesh
2. A) Senet
3. D) Kur'an'ın ihmal edileceği endişesi
4. B) Saîd b. Zeyd
5. C) Hadisleri farklı sahabilerin nakletmesi
6. E) Hatib el-Bağdadi
7. A) Rical
8. C) Tasnîf
9. B) Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
10. D) Hadisleri toplayan müstakil kitaplar yazma
11. E) Sahih hadisleri bir araya getirme amacıyla yazılmış olması
12. B) Mühtahrec
13. C) Hadis râvilerinin güvenilirlik durumlarını belirlemek
14. A) Müstedrekler
15. D) Müstedrek
16. C) Hadisin tamamını değil bir kısmını vermek suretiyle tasnif edilmesi
17. E) Musannefler
18. B) Şerh
19. A) Tahric
20. D) Teysiru’l-vusul ila Câmiu’l-usul
21. A) İbn Hacer el-Askalânî
22. A) Hatib el-Bağdadî
23. C) Muâraza
24. A) Eser
25. C) Tevcîh
26. A) İmrân b. Husayn
27. E) Hayber
28. D) Abdullah b. Ömer
29. E) Vergi tarife ve hükümlerini içeren hadisler
30. D) Saîd b. Zeyd
31. A) Musannef
32. B) Müslim
33. B) Hicrî üçüncü yüzyıl
34. E) Dârimî
35. E) Belâğ
36. B) Tahric
37. C) el-Makâsıdu’l-hasene
38. E) Muhtasar
39. D) Müstedrek
40. C) Zevâid
41. B) Nuhbetü’l-Fiker
42. E) Delâil
43. D) İslamî ilimler tarihi
44. C) Tevcîh
45. D) Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almaları
46. A) Yemenli Ebû Şâh Vedâ hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir.
47. E) Altmışlı yıllarda
48. C) Saîd b. Zeyd
49. D) Ebû Hureyre
50. A) Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
51. C) Mu’cemler
52. B) Müsned
53. E) Me’mûn
54. A) Belâğ
55. C) Tek bir konudaki hadisleri toplayan kitaplar
56. B) Tahric
57. B) Muhtasar
58. E) el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn
59. A) Cem’ul-fevâid
60. D) Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
61. E) Eser
62. B) Zeynüddîn el-Irâkî
63. D) Mecdüddin ibnü’l-Esîr
64. C) İlmu’r-Rasûl
65. E) Tevkîf
66. E) Bazı sosyal ve kültürel şartlar
67. D) Altmışlı yıllarda
68. E) Hayber
69. C) İmrân b. Husayn
70. B) Abdullah b. Ömer
71. D) Ma’mer b. Râşid
72. B) Müslim
73. A) Dârimî
74. B) Urve b. Zübeyr
75. A) Belâğ
76. C) Heysemî, Mecmau’z-zevâid
77. A) el-Makâsıdu’l-hasene
78. A) Müstedrek
79. C) et-Terğîb ve’t-terhîb
80. D) Cem’ul-fevâid
81. A) İsmet
82. B) Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye
83. A) Teâruz
84. E) Delâil
85. D) İslam Tarihi
86. C) Ebû Hureyre
87. D) Bazı sosyal ve kültürel şartlar
88. C) Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
89. A) Saîd b. Zeyd
90. D) Ebû Hureyre
91. D) Dârakutnî
92. C) Mebsût
93. B) Müsnedler
94. E) İbn Hacer
95. B) Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
96. A) Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ümmâl
97. C) et-Terğîb ve’t-terhîb
98. E) Heysemî, Mecmau’z-zevâid
99. B) Müstedrek
100. E) Etrâf

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
591 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
610 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
440 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
720 views
Son İleti 13 Mart 2018, 09:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
683 views
Son İleti 13 Mart 2018, 11:19:51
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
524 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
385 views
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1322 views
Son İleti 26 Mart 2018, 14:19:47
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
250 views
Son İleti 12 Nisan 2018, 18:59:43
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
545 views
Son İleti 03 Mayıs 2018, 10:57:39
Gönderen: Uyanan Gençlik