İslam Kurumları ve Medeniyeti - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları (1)

  • 0 replies
  • 438 views

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Arapçada "kültür" anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Es-sefekâ
B) Hars
C) İrfan
D) El-Hadare
E) Umran

2. Evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuş Biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eden teoriye
göre medeniyet, vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan
kültürünün eseridir.
Yukarıda açılaması yapılan teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yayılma
B) Gelişme
C) Yüksek Kültür
D) Ana Kültür Kalıbı
E) Vahye Dayanan Görüş

3. Kültür kelimesini, insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi
anlamında ilk defa kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turnwald
B) Tozzer
C) Montesqiueu
D) Gökalp
E) Voltair

4. “Rönesansı İslamiyet’e borçluyuz” sözü, aşağıdaki hangi Batılı bilim insanına aittir?
A) Young
B) Sapir
C) Bodley
D) Taylor
E) MacIver

5. Milli kültürü bozulmuş olan milletlere ne ad verilir?
A) Fakir milletler
B) Kültürsüz milletler
C) Gayr-i medenî milletler
D) Dejenere milletler
E) Eksik milletler

6. “Kendi hayat anlayışlarına, kendi yaşam biçimlerine ve kendi değer sistemlerine
medeniyet adını verdiler. Böylece medeniyetin referansı kendilerinin hayat tarzı, medenî
olmanın kriteri de o hayat tarzını benimseme ve yaşama oldu. Nihayet kendilerinin dışında kalan
dünyanın sömürgeleştirilmesi böyle bir medenîleştirme gayretinin adı olarak tarihe geçti.”
Yukarıda anlatılan medeniyet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Medeniyeti
B) Afrika Medeniyeti
C) Hint Medeniyeti
D) İslâm Medeniyeti
E) Batı Medeniyeti

7. Şehir hayatının insana sunduğu her türlü birikimi, düzey ve fırsatları ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medeniyet
B) Uygarlık
C) Teknoloji
D) Egemenlik
E) Kültür

8. Sosyo-kültürel yaşamın her alanında varlığını en etkin biçimde sürdüren Hindistan sınıflara
ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asiller ve askerler sınıfını oluşturmaktadır?
A) Vaisyalar
B) Kşatriyalar
C) Sudralar
D) Paryalar
E) Brahmanlar

9. Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok aşağıdaki kelimelerden hangisi
kullanılmaya başlanmıştır?
A) Hars
B) Adalet
C) Uygarlık
D) Şehir
E) Kültür

10. İslâm’ın doğuş yıllarında Türkleri aşağıdaki hangi Türk devleti temsil etmekteydi?
A) Selçuklular
B) Göktürkler
C) Osmanlılar
D) Hunlar
E) Oğuzlar

11. İslâm Medeniyeti bağlamında bir kişi aşağıdaki şehirlerden hangisine gittiği
zaman kendisini yabancı hissetmez?
A) Sofya
B) Bükreş
C) Atina
D) Kabil
E) Telaviv

12. İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan
ve "görmezliğe gelme, bağışlama" manasına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoşgörü
B) Huzur
C) Bağlılık
D) İhtisab
E) Hâce

13. Aşağıdakilerinden hangisi ahlâk, siyaset ve devlet yönetimini konu alan Siyasetname
eserleriyle ideal bir yönetimin temel ilkelerini ortaya koyan İslam düşünürlerinden biri
değildir?
A) İbn Mukaffa
B) İbn Teymiye
C) Cahız
D) İbn Rüşd
E) Ebu'l-Abbas

14. Osmanlı döneminin XV. ve XVI. asırlarında müspet ve dinî ilimlerin her alanı ile meşgul
olan bilginlerin meydana getirdikleri eserler sebebiyle bu asırlara ne ad verilir?
A) Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
B) Osmanlı Müellifleri Asırları
C) Türk Asırları
D) Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi
E) Müsbet İlimde Müslüman Âlimler Asırları

15. Müslüman Araplar İslâmiyeti İspanya’ya hangi yıl sokmuşlardır?
A) 711
B) 733
C) 745
D) 767
E) 799

16. Divânu Lügati't-Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
A) Cemal Karşî
B) Ahmed Yesevi
C) Sem'ânî
D) Yusuf Has Hâcib
E) Kaşgarlı Mahmud

17. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi el-Âsâru’l-Bâkiye ‘ani’l-Kurûni’l-Hâliye ve
Tahdîdu Nihayeti’l-Emâkîn isimli eserlerinin yanısıra, Hint kültür ve medeniyetini anlatan
ve mukayeseli dinler tarihine öncülük yapmış olan Tahkîku mâ li’l-Hind, astronomiyle ilgili
el-Kânunu’l-Mesûdî, değerli taşlar ve minerallerle ilgili Kitâbu’s-Saydala isimli
eserleri kaleme almıştır?
A) Ömer Hayyam
B) el-Bîrûnî
C) Mahmud Harizmî
D) Mehmed İlakî
E) el-Harezmî

18. Emevîler döneminde (661-750), Hz. Peygamber zamanından itibaren şifâhî olarak
nakledilen bilgiler tedvin ve tasnif edilmeye başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde ortaya
çıkan alan ve âlim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hadiste; Buhârî
B) Lügatte; Halil b. Ahmed
C) Tarihte; İbn Bacce
D) Nesirde; Câhız
E) Fıkıhta; İmâm-ı Azam

19. Fizik alanında araştırmaları olan, optik ve göz hastalıkları konusunda Batıya öğretmenlik
yapmış, fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık odayı keşfeden bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Sina
B) Genceli Nizamî
C) İbn Haldun
D) Kahireli İbnü’l-Heysem
E) Ebu’l-Kasım

20. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’in
özelliklerinden biri değildir?  Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Aruz vezniyle manzum olarak yazılması
B) Devlet yönetme bilgisini konu olarak ele alması
C) Müellif bu eserde ideal devlet idaresinin nasıl olması gerektiğini anlatması
D) Türkçenin güzelliklerini anlatması
E) Uygur harfleri ile Türkçe olarak yazılması

21. Aşağıdakilerden hangisi “Kültür” anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?
A) Ekin
B) İrfan
C) Hars
D) Es-Sekâfe
E) Suhte

22. “Kültür; bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden
kurulu ahenkli bir bütündür” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thurnwald
B) Sapir
C) Wissler
D) Krech
E) Barthold

23. Aşağıdakilerden hangisi dil'in özelliklerinden biri değildir?
A) Bütün bir kültür özünün anahtarı olması
B) Sosyal kontrol işlevinin başında olması
C) Geçmişle gelecek arasında bir köprü olması
D) Kültürel içeriğin hazinesi olması
E) Bir milletin belleği olması

24. Nehir, yayla, takımadalar, bataklık veya kara tipi medeniyetlerin ortaya çıkışında ve
kültürün oluşmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyolojik kalıtım
B) Tarihisel geçmiş
C) Coğrafi çevre
D) Ekonomik kalkınmışlık
E) Etnografik özellikler

25. İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü
oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenek
B) Naat
C) Görenek
D) Tevhid
E) Münacat

26. Aşağıdakilerden hangisi Sâsânilerde toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir?
A) Din adamları
B) Mevlâlar
C) Bürokratlar
D) Askerler
E) Halk

27. Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Haldun
B) İbn Haşim
C) İbn Câbirî
D) İbn Rahman
E) İbn Keser

28. Hint toplumunda askerler ve asilleri oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paryalar
B) Vaisyalar
C) Kşatriyalar
D) Südralar
E) Brahmanlar

29. Medeniyetin "kavram boyutu" hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Latince bir kelime olan "medeniyet","cultura" sözcüğünden türemiştir.
B) Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok “milliyetçilik” kelimesi kullanılmaya
başlanmıştır.
C) Osmanlı aydınları medeniyet kelimesini “uygarlık” olarak kullanmıştır.
D) Bilimsel kabullere göre medeniyet, şehirden köye göç etmektir.
E) Arapça bir kelime olan "medeniyet", "medîne" sözcüğünden türemiştir.

30. Kabilelerinin korumasından ve himayesinden mahrum kalarak mağdurlarının her türlü
müdahalelerine açık hale gelen kişilerin yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yerde
yeni bir hayata başlamalırana ne ad verilir?
A) Celde ve Akile
B) Tard ve Hal
C) Kaseme
D) Eşnak
E) Sabl

31. Kur’ân-ı Kerim’in, “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla
mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” keza, “Dinde zorlama yoktur”
ayetleri, İslâm’ın başka din, anlayış ve felsefelere sahip olan insanlara bakış açısını
aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ortaya koymuştur?
A) Hoşgörü
B) İhdas
C) İrtikap
D) Tevazu
E) Kalender

32. İslâm ülkelerindeki ilmî hayatın gelişmesinin ikinci dönemi olarak ele alınan, sistemli bir
eğitim ve öğretim yeri olarak medreselerin halkın dinî, medenî, sosyal ve kültürel
gelişmesinde faal olarak rol oynamaya başladığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) VII.
B) VIII.
C) IX.
D) X.
E) XI.

33. Çiçek açma çağı olarak bilinen ve İslam medeniyetinin Himalayalar’dan Pirene’lere,
Karadeniz’den Aden Körfezine kadar uzanan ve bütün İslam coğrafyasına nüfuz ettiği asır
aşağıdakilerden hangisidir?
A) VIII.
B) IX.
C) X.
D) XI.
E) XII.

34. Haksızlıkları önlemek gayesiyle yapılan ve Hz. Peygamber'in de yirmi beş yaşındayken
dahil edildiği toplantıya ne ad verilir? Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Hılfü’l-fudûl
B) İhsau'l-ulum
C) Mahzeü'l-esra
D) Tervihu'l-ervah
E) Ervah-ı-mürşidî

35. İslâm’ın gerek Kur'ân gerek Hz. Peygamberin hadisleri vasıtasıyla insanların, özellikle
sosyal yaşantılarında güvene dayalı sağlam ilişki ve medenî gelişmelerin devamını
sağlaması için uygulanması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kodlama
B) Empati
C) Süreç
D) Adalet
E) Özveri

36. XIII. yüzyılın önemli astronomlarından biri olan ve “Merâga Rasathanesi” diye bilinen
gözlemevinde önemli çalışmalar yapmış olan ünlü âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nasıruddin Tûsî
B) Ömer el-Hayyâm
C) Mahmûd Harizmî
D) Abdurrahman el-Hâzinî
E) Mehmed İlakî

37. I. Kaşgar medresesi
II. Balasagun medresesi
III. Özkend medresesi
Yukarıdaki medreselerden hangileri İslamî ilimleri Türklerin arasında yayarak bu sahada
büyük Türk alimlerin yetişmesini sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

38. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler devrinde kurulan ilim merkezlerinden biri değildir?
A) Cündişapur
B) İskenderiyye
C) Nusaybin
D) Buhara
E) Harran

39. Müslüman Arap tıbbını Kitâbu’l-Hâvîsiyle Batı’daki ilk otoritesi olan ve defalarca
Avrupa dillerine çevrilen, iki yüz yirmiden fazla eseri olan Müslüman tabip
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İshak el-İsrâilî
B) Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî
C) el-Harizmî
D) Kindî
E) Râzi

40. Nizâmülmülk tarafından yaptırılan ve bîmaristan olduğu bilinen ilk Selçuklu
hastanesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
A) Behl
B) Herat
C) Nişabur
D) Rey
E) Musul

41. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk defa ‘kültür’ kelimesini insan zekâsının oluşumu,
gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır?
A) Montesqiueu
B) R. Turnwald
C) Tozzer
D) Voltair
E) Z. Gökalp

42. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi medeniyeti, “insanın, hayatı üzerinde etkili
olan şartları kontrol amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği
mekanizma ve teşkilâtın bütünüdür” diye tanımlamıştır?
A) E. Sapir
B) M. Turhan
C) MacIver
D) A. Young
E) C. Wissler

43. İnsanların, birlikleri meydana getirdikleri zaman genel faaliyetlerin çabuk yerine
getirilmesi ve üyelerin birbiriyle olan ilişkilerinin düzene konulması için usuller
ve davranış kuralları meydana getirmek zorunda oldukları kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Yasa
B) Gelenek
C) Birlik
D) Kurum
E) İrfan

44. I. İşçi ile iş işveren arasındaki
II. Bilgisayar ile masa arasındaki
III. Ateş ile duman arasındaki
Yukarıdakilerden hangileri fiziki ilişkilere örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

45. Hemen hemen bütün kültür unsurlarını etkilemesi dolayısıyla, diğerlerine göre
daha önemli olan ve ona temel karakterini kazandıran manevi kültür unsuru
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil
B) Ahlâk
C) Din
D) Estetik
E) Hukuk

46. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminde başvurulan hukuki kurumlardan biri değildir?
A) Kabile Hakemleri
B) Tard ve Hal
C) Eşnak
D) Suhte
E) Kasame

47. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetin kavram boyutu açısından yanlıştır?
A) Çok ilkel şartlarda göçebe hayatı yaşamaktır.
B) Arapça bir kelime olan "medîne" sözcüğünden türemiştir.
C) Batı dillerinde şehir ve şehirlilik anlamlarını ifade eden “civilisation” sözcüğünden türetilmiştir.
D) Günümüz Türkçesinde uygarlık anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır.
E) Yerleşik hayat, iyi yaşama demektir.

48. I. Değerler sistemi
II. İstikrarlı bir siyasi sistem
III. Sağlıklı eğitim
Yukarıdakilerden hangileri medeniyetin doğuşunu etkileyen önemli olan unsurlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

49. İslâm medeniyetinin doğduğu ortam hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Avrupa terkibi, İslâm medeniyeti doğuşuna katkı sağlayan temel terkiplerden biri değildir.
B) Bereketli Hilal bölgesinin Sâmî-İran terkibi, İslâm medeniyeti doğuşuna katkı sağlayan
temel terkiplerden biridir.
C) Orta Asya’da Göktürk terkibi, İslâm medeniyetinin doğuşunu sağlayan temel
terkip olmuştur.
D) Hindistan bölgesindeki Hindu terkibi, İslâm medeniyeti doğuşuna katkı sağlayan temel
terkiplerden biri olamamıştır.
E) Kuzey Afrika’da Kıptî terkibi, İslâm medeniyetinin doğuşunu sağlayan temel
terkip olmuştur.

50. İslâm medeniyetinin kaynakları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Peygamberler, insanlık tarihinde medeniyetlere temsilcilik yapmamışlardır.
B) İslam medeniyetinin doğuş sürecinde iki temel kaynağı vardı. Bunların biri vahiy
diğeri vahyi hayata aktaran Hz. Peygamber’di.
C) Kur’ânî mesajlar, sadece insanın ahiret ile bağını düzenler.
D) Kur’ânî mesajlar, insana, ahiretin halifesi olarak oradaki davranış biçimlerini ve sorumluluklarını hatırlatır.
E) İslâm medeniyetinin en öncelikli ve önemli kaynağı “Arap cahiliyye” dönemidir.

51. Müslüman Araplar İslâmiyeti İspanya’ya hangi yıl sokmuşlardır?
A) 711
B) 712
C) 713
D) 714
E) 715

52. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde gayrimüslimlere ait olan 10 adet Kilise Defterinin ilki aşağıdaki padişahlardan hangisinin zamanında tutulmuştur?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Fatih Sultan Mehmed
C) II. Murad
D) II. Bayezid
E) Yavuz Sultan Selim

53. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğuşu ve gelişmesi esnasında karşılaştığı medeniyet ve kültür alanlarından biri değildir?
A) İran
B) Hint
C) Çin
D) Roma (Bizans)
E) Aztek

54. Çok dinli ve çok kültürlü bir yapıda olan Endülüs, kaç asır İslâm hâkimiyetinde kalmıştır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

55. İslâm Medeniyeti aşağıdaki yüzyıllardan hangisi arasında devam etmiştir?
A) IV - VIII
B) V - IX
C) V - X
D) VI - XI
E) VII - XII

56. Emevîler döneminde (661-750), Hz. Peygamber zamanından itibaren şifâhî olarak nakledilen bilgiler tedvin ve tasnif edilmeye başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde aşağıdakilerden hangi âlimin
çalışmaları vücuda getirilen ilk kaynaklar arasında sayılamaz?
A) Lugat’te; Halil b. Ahmed
B) Tıp alanında: İbn Sînâ’nın Kânun’u
C) Nesir’de: Câhız
D) Hadis’te: Buhârî
E) Fıkıh’ta: İmâm-ı A‘zam

57. Müslüman Arap tıbbının Batı’daki ilk otoritelerinden biri olup iki yüz yirmiden
fazla eseri olan Müslüman tabip aşağıdakilerden hangisidir ve hangi eseri
defalarca Avrupa dillerine tercüme edilmiştir?
A) İbn Sîna / el-Kânûn fi’t-Tıb
B) Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî / et-Tasrîf
C) Râzi / Kitâbu’l-Hâvî
D) el-Bîrûnî / Kitâbu’s-Saydale
E) İshak el-İsrâilî / Kitâbu’l-Hummeyât

58. İslâm Medeniyeti tarihinde ilmî faaliyet ve gelişmelerin başlaması ve yeni ilimlerin
ortaya çıkışları bakımından aşağıdaki görüş ve düşüncelerin hangisi doğrudur?
A) İslâmî ilimler ilk Emevî halifeleri devrinde gelişmiş ve aklî ilimler de tercüme faaliyetleri
ile Müslümanların ilgi alanına girmiştir.
B) İslâm tarihinde ilmî faaliyetler, ilk üç halife döneminde (632-656) başlamamıştır.
C) İslâm medeniyetinde ilmî faaliyetlerin gelişmesinde mescitlerin yeterli katkıları
olduğu söylenemez.
D) Hicrî üçüncü yüzyılda camiler, Müslümanların düşüncelerini tartıştıkları ve bilgilerin ilim öğrettikleri bir mekân hâline gelmemiştir.
E) İslâm medeniyeti tarihinde kitapçı dükkânları ve âlimlerin kendi evleri ilmin yayıldığı yerler
arasında sayılamaz.
 
59. İslâm Medeniyetinin doğuş ve gelişmesi hususunda aşağıdaki görüşlerin hangisi yanlıştır?
A) Hz. Muhammed’in kendisine bildirilenleri insanlara tebliği ile İslâm medeniyetinin
oluşum ve gelişimi başlamıştır.
B) İslâm dininin, Müslümanların medeniyet ve bilime bakışlarında etkin bir rolü olmuştur.
C) İslâm Medeniyetinin doğuşunda ve gelişmesinde Müslümanların bir arada
yaşadıkları Mekke müşrikleri ile Medine Yahudilerinin katkıları ve destekleri büyük bir
rol oynamıştır.
D) Allah, Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde insanları düşünmeye, incelemeye, akıllarını
kullanmaya teşvik etmiştir.
E) İslâm’ın ilme verdiği önem sebebiyle ilk yıllarından itibaren İslâm kültür ve medeniyeti oluşmaya başlamıştır.

60. I. İhsâu’l-Ulûm
II. Arâü’l-Medineti’l-Fâdıla
III. Kitâbu’l-Mûsikî
IV. El-Asâru’l-Bâkiyye Ani’l-Kurûni’l-Hâliye
Yukarıdakilerden hangileri Fârâbî’nin eserlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

61. “O, İhtiyaçları zarurî/tabiî, hâcî ve kemâlî/tahsinî olmak üzere üçe ayırır. Ona göre
ihtiyaçların bu sıralama doğrultusunda (yani çok, orta ve az derecede) giderilmesi kültür ve
medeniyetin doğuşunu hazırlayan ana mekanizmadır. Sadece zarurî (doğal)
ihtiyaçlarını karşılayan bir toplumda ne ilim ne sanat olur. İlimler ve sanatlar, son iki merhale
içinde gelişme imkânı bulur ve medeniyet böylece ortaya çıkar.”
Bu görüş aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?
A) İbn Haldun
B) İbn Sina
C) Farabi
D) Kâtip Çelebi
E) İbn Miskeveyh
 
62. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde anlam birliği vardır?
A) Medeniyet - Hars
B) El-Hadâre - Kültür
C) Kültür - es-Sekâfe
D) Ümrân - Ekin
E) Ekin - et -Temeddün

63. Millî kültürü meydana getiren din, ahlâk, hukuk, rasyonel faaliyetler, estetik, dil,
ekonomi ve teknik gibi unsurların değişik milletlerin ortak hayatında aldığı şekle
medeniyet diyen Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mümtaz Turhan
C) Bozkurt Güveç
D) Erol Güngör
E) İbrahim Kafesoğlu

64. Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları
ilişkiye ne ad verilir?
A) Habersiz ilişki
B) Fizikî ilişki
C) Şuursuz ilişki
D) Geçici ilişki
E) Asosyal ilişki

65. Kültür ve medeniyetlere temel karakterlerini kazandıran şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumun tarihi
B) Tek başına toplumun dini hayatı
C) Tek başına toplumun içinde yaşadığı coğrafya
D) Toplumun aile yapısı
E) İçerdikleri kültür unsurları ve bunların kültür muhtevasındaki yeri, önemi ve birbiriyle olan
ilişkileri

66. İslâm Medeniyeti aşağıdaki medeniyet miraslarının hangisinden hiç faydalanmamıştır?
A) Bağdat’ta kurulan “Beytü’l-Hikme” de yapılan tercümelerle Hind mirasından.
B) Bâbil ve Hint medeniyetlerinden çizgiler taşıyan Sasânî (İran) mirasından.
C) Farklı ilişkilerle ulaştığı Güney Amerika mirasından.
D) Bizans İmparatorluğu ve daha önemlisi İskenderiye aracılığı ile Grek mirasından.
E) İçinde yaşadığı coğrafyanın kültür ve medeniyet mirasından.

67. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğduğu medeni terkib ortamlarından biri değildir?
A) Konfüçyus, Lao-Tze ve halefleriyle öne çıkan Çin ve komşularının Uzak Doğu terkibidir.
B) Upanişadlar, Buda ve Mahâvira devirleri ile öne çıkan bütün Amerika kıtası boyunca
uzanan Amerika terkibidir.
C) Nil’den Amuderya’ya kadar uzanan ve peygamberî geleneklere kaynak olan
Bereketli Hilal bölgesinin Sâmî-İran terkibidir.
D) İslâm medeniyeti, birbirlerine paralel gelişme gösteren ticaret, sanat, din ve bilimde
karşılıklı etkileşim içinde olan ve hatta ortak mirasları paylaşan dört temel medenî
terkibin tarih alanı içinde doğmuştur.
E) Anadolu’dan İtalya’ya kadar Kuzey Akdeniz boyunca uzanan, Thales, Sokrat, Plato ve
arkadaşlarının yetişmiş olduğu terkibe Avrupa terkibi denir.

68. “İslâm, insanlığın en büyük medeniyet projesidir. Hz. Peygamber bu projeyi
uygulamaya risâlet göreviyle birlikte başlamıştır. Öncelikle zihinleri ve kalpleri
medenîleştirmeyi hedeflemiştir. Hicretle beraber Yesrib’in adını Medine’ye çevirmek
suretiyle de İslâm’ın medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır. Allah’ın yeryüzünde en iyi temsil
edilebildiği coğrafya en medenî coğrafya, Allah’ı en iyi temsil edilebilen toplum da en
medenî toplumdur. Bu bağlamda bütün İlâhî dinler bir din olduğu kadar da birer
medeniyettir.” Paragrafa göre anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamber Medine’nin adını Yesrib’e çevirmek suretiyle İslâm’ın medeniyet
yürüyüşünü başlatmıştır.
B) Hz. Peygamber İslâm’ın medeniyet projesini yirmili yaşlarında iken planlamıştır.
C) İlâhî dinler sadece birer din öğretisidir, medeniyetlere temel olmazlar.
D) Hz. Peygamber sadece din getirmiş bir medeniyet temeli atmamıştır.
E) Allah’ı yeryüzünde iyi temsil edilebilen toplum medenî toplumdur.

69. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin temel kaynaklarından biri değildir?
A) İslâm öncesi Mekkelilerin dinî inançları
B) İslâm dini
C) Kur’ân-ı Kerim
D) Hz. Muhammed’in hayatı
E) Vahiy ve Sünnetler

70. Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin özüyle ilgili doğru bir ifadedir?
A) Dünyayı sevmenin ölçüsünü, Batı medeniyeti İlâhî ahlâkın disipline ettiği bir
dünya arzusu ile sınırlarken İslâm medeniyeti bu sınırlılığı kaldırır.
B) İslâm medeniyetinin özünü oluşturan en önemli unsurlardan biri de bir şekilde
ekonomik güç elde etme hedefidir.
C) İslâm medeniyetinin özünü oluşturan en önemli unsurlardan biri de dünyevî güç ve
zenginliği ele geçirmedir.
D) İslâm medeniyeti insanı ne ilahlaştırır ne de alçaltır. Onu âit olduğu en güzel yere
yerleştirir.
E) Ahlâkî sınırları kaldırmış medeniyetler çok daha kısa zamanda gelişme ve büyüme
imkanına sahip olmuşlar ve bütün insanlığı mutlu etmişlerdir.

71. İspanya’nın fethi esnasında oradaki gayr-i müslimlere nasıl davranıldığı
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
A) Ülkeden çıkarılarak
B) Zorla müslümanlaştırılarak
C) Erkekleri öldürerek
D) Hoşgörüyle
E) Köle olarak çalıştırarak

72. XV. ve XVI. asırlara niçin ‘Türk asrı’ denilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Askerî teşkilatta sağladıkları başarı
B) Mısır’ın alınması
C) Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesi
D) Osmanlı Devleti’nin çok geniş sınırlara ulaşması
E) Osmanlı ilim adamlarının ilimde sağladıkları başarı

73. İslam ülkelerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin
tesirler icra etmiş olan dinî ve hukukî kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadaka
B) Cami
C) Medrese
D) Hisbe
E) Vakıf

74. İslam Medeniyetinde insan haklarının korunmasında büyük rol oynayan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadılık
B) Mezalim
C) Devlet
D) Şeyhülislamlık
E) Toplum

75. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin konusudur?
A) İnsan Hakları
B) Cihad
C) Kadın hakları
D) Çocuk Hakları
E) Hayvan Hakları

76. Selçuklu Sultanları, ilme itibarlarını, âlimlere de desteklerini hemen her alanda
göstermişler ve bunun bir neticesi olarak birçok alanda önemli ilim adamları
yetişmiştir. Buna göre aşağıdaki âlimlerden hangisi, ihtisas alanı itibariyle
diğerlerinden farklıdır?
A) İbn Hassul
B) Ebu Tahir Hâtunî
C) Cüveynî
D) İbn Bibî
E) Kerimüddin Mahmud Aksarayî

77. Aşağıdakilerden hangisi Maverâünnehir bölgesinde kurulan ilim merkezlerinden
biri değildir?
A) Kaşgar
B) Buhara
C) Semerkant
D) Fustat
E) Balasagun
 
78. İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya tesirleri arasında aşağıdakilerden hangisi
bir faktör olarak sayılamaz?
A) Endülüs, Sicilya ve Balkanlardaki İslam varlığı
B) Yahudi tercümanlar
C) Dönemin Müslüman âlimlerinin eserlerini yabancı dillerde kaleme alması
D) Hint ticaret yollarının aranması
E) Haçlı seferleri

79. Aşağıdaki âlimlerden hangisi filologdur?
A) Ebubekir Râzi
B) Ebu Ubeyde
C) İbn Sinâ
D) Seyyid İsmail Cürcânî
E) Hacı Paşa

80. “İslâm Medeniyeti” kavramını en iyi şekilde aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
A) Müslüman halkların günlük yaşamlarını ifade eden bir tanımdır.
B) Hz. Muhammed’in içerisinden çıktığı Arap toplumunun dinî, ilmî ve kültürel ürünlerinin
tamamına verilen isimdir.
C) Müslüman halkların her birinin kendi kültürel ve geleneksel hayatlarını sürdürmesi
anlamındadır.
D) Müslüman milletlerin kendi milli ve kültürel özellikleri ile Kur’ân ve Sünnetin ışığında
kendi medeniyetlerini bütünleştirerek meydana getirdikleri olgudur.
E) Müslümanların tarih boyunca ortaya koyduğu sanat ve mimari eserlerin bütününü
anlatmak için kullanılan bir tanımdır.

81. İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü
oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenek
B) Tevhid
C) Naat
D) Teknoloji
E) Görenek

82. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal bir ürün olması
B) İhtiyaçları giderici bir özelliğe sahip olması
C) Sürekli değişme göstermesi
D) Dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçici olması
E) Kazanılmış davranışlar topluluğu olması

83. I. Anne ile çocuk arasındaki
II. Bilgisayarla masa arasındaki
III. Ateşle duman arasındaki
Yukarıdakilerden hangileri sosyal ilişkilere örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

84. Manevî kültür unsurlarının en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din
B) Ahlâk
C) Dil
D) Hukuk
E) Eğitim

85. I. İnsan
II. Toplum
III. Coğrafi çevre
Yukarıdakilerden hangileri medeniyetin doğuşunda etkili olan unsurlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

86. Hıristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihinin çizildiği ve Batı Avrupa
dünya görüşünün temellerinden birini oluşturan “Tanrı Devleti” adlı eser
aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Descartes
B) Augustinus
C) Aristoteles
D) Sokrates
E) Gorgias

87. Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bodley
B) İbn Haldun
C) Huntington
D) Yusuf Has Hacib
E) İbn-i Sina

88. Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir topluluğun yaşama tarzıdır.
B) İnsanın tabiatı ve kendini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eserdir.
C) Bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu
ahenkli bütündür.
D) Yaşanan çevre ile fert arasında var olan düşüncelerin, zevklerin, alışkanlıkların
ortaklığıdır.
E) Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.

99. Cahiliye döneminde Mekke de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların
dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad
verilir.
A) Kasame
B) Eşnak
C) Tard
D) Ferrâş
E) Mevâlî

90. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin merkezi toplanma, istişare ve karar alma
meclisidir?
A) Divânü’l Mezzalim
B) Divânü’l Ceyş
C) Dâru’l İşraf
D) Divânü’l Ezimme
E) Dâru’n Nedve

91. İslâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etken
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslâm dininin ilme verdiği değer
B) İslâm dininin katı tutumu
C) İslâm dininin bölgede egemen din olması
D) İslâm dininin getirdiği kurallar
E) İslâm dininin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması

92. Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini
incittiğini ve Muhammedin Musa’dan üstün bir peygamber olduğuna dair bir ifade de
bulunduğunu söyler. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin,
başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir. Buna göre Hz. Muhammed’in vurgulamak
istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlanma
B) Sevgi
C) Hoşgörü
D) Tolerans
E) Adalet

93. Osmanlı dünyasında çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntıya düşen insanların haklarını
korumak ve onlara yardım etmek üzere teşkilatlanmış kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vakıf
B) Divan
C) Medrese
D) Külliye
E) Lonca

94. Dünya medeniyeti tarihi kaçıncı asırdan itibaren başlamıştır?
A) VII.
B) VIII.
C) IX.
D) X.
E) XI.

95. Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına
yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?
A) Uşi Antlaşması
B) Mekke’nin Fethi
C) Bedir Savaşı
D) Talas Savaşı
E) Kasr-ı Şirin Antlaşması

96. Türk uygarlık tarihinde “Bilgin Hükümdarlar” olarak bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuklular
B) Karahanlılar
C) Timurlular
D) Uygurlar
E) Memluklar

97. İslâm medeniyetinin oluşum ve gelişimi aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Müslümanların Kuzey Afrika ve Asya’nın batısını fethetmesiyle
B) Kur’an’ın çoğaltılmasıyla
C) Kur’an’ın ayetlerinin toplatılıp kitap haline getirmesiyle
D) Hz. Muhammed’in kendisine bildirilenleri insanlara tebliği ile
E) Batılı kaynakların tercüme edilip Arapçaya çevrilmesiyle

98. Fizik alanında araştırmaları olan, optik ve göz hastalıkları konusunda Batıya
öğretmenlik yapmış, fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık odayı keşfeden
bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genceli Nizamî
B) İbn Sina
C) Ebu’l Kasım
D) Kahireli İbnü’l-Heysem
E) İbn Haldun

99. Türkçe’nin güzelliklerini, yabancılara özellikle de Araplara göstermek için kaleme
alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Siyasetname
C) Divânu Lügati’t Türk
D) Atabetü’l Hakayık
E) Divan-ı Hikmet

100. İslâm medeniyetinin Avrupa’ya ilk defa adım atmasına aşağıdakilerden hangisi
neden olmuştur?
A) Sicilya’nın IX. asırdan XI. asrın sonlarına kadar Müslümanlarca idare edilmesi
B) Haçlı seferleri
C) İtalyan’ın liman şehirlerine ticaret yapılması
D) İspanyanın Müslümanlarca fethedilmesi
E) İlmî sahada Müslüman Türk âleminin Batıyı XII. yüzyıldan itibaren etkilemesiCEVAP ANAHTARI
1. A) Es-sefekâ
2. B) Gelişme
3. E) Voltair
4. C) Bodley
5. D) Dejenere milletler
6. E) Batı Medeniyeti
7. A) Medeniyet
8. B) Kşatriyalar
9. C) Uygarlık
10. B) Göktürkler
11. D) Kabil
12. A) Hoşgörü
13. E) Ebu'l-Abbas
14. C) Türk Asırları
15. A) 711
16. E) Kaşgarlı Mahmud
17. B) el-Bîrûnî
18. D) Nesirde; Câhız
19. D) Kahireli İbnü’l-Heysem
20. D) Türkçenin güzelliklerini anlatması
21. E) Suhte
22. A) Thurnwald
23. B) Sosyal kontrol işlevinin başında olması
24. C) Coğrafi çevre
25. D) Tevhid
26. B) Mevlâlar
27. A) İbn Haldun
28. C) Kşatriyalar
29. E) Arapça bir kelime olan "medeniyet", "medîne" sözcüğünden türemiştir.
30. B) Tard ve Hal
31. A) Hoşgörü
32. E) XI.
33. C) X.
34. A) Hılfü’l-fudûl
35. D) Adalet
36. A) Nasıruddin Tûsî
37. E) I, II ve III
38. D) Buhara
39. E) Râzi
40. C) Nişabur
41. D) Voltair
42. C) MacIver
43. D) Kurum
44. E) II ve III
45. C) Din
46. D) Suhte
47. A) Çok ilkel şartlarda göçebe hayatı yaşamaktır. Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
48. E) I, II ve III
49. B) Bereketli Hilal bölgesinin Sâmî-İran terkibi, İslâm medeniyeti doğuşuna katkı sağlayan
temel terkiplerden biridir.
50. B) İslam medeniyetinin doğuş sürecinde iki temel kaynağı vardı. Bunların biri vahiy
diğeri vahyi hayata aktaran Hz. Peygamber’di.
51. A) 711
52. B) Fatih Sultan Mehmed
53. E) Aztek
54. A) 8
55. E) VII - XII
56. B) Tıp alanında: İbn Sînâ’nın Kânun’u
57. C) Râzi / Kitâbu’l-Hâvî
58. A) İslâmî ilimler ilk Emevî halifeleri devrinde gelişmiş ve aklî ilimler de tercüme faaliyetleri
ile Müslümanların ilgi alanına girmiştir.
59. C) İslâm Medeniyetinin doğuşunda ve gelişmesinde Müslümanların bir arada
yaşadıkları Mekke müşrikleri ile Medine Yahudilerinin katkıları ve destekleri büyük bir
rol oynamıştır.
60. D) I, II ve III
61. A) İbn Haldun
62. C) Kültür - es-Sekâfe
63. A) Ziya Gökalp
64. B) Fizikî ilişki
65. E) İçerdikleri kültür unsurları ve bunların kültür muhtevasındaki yeri, önemi ve birbiriyle olan
ilişkileri
66. C) Farklı ilişkilerle ulaştığı Güney Amerika mirasından.
67. B) Upanişadlar, Buda ve Mahâvira devirleri ile öne çıkan bütün Amerika kıtası boyunca
uzanan Amerika terkibidir.
68. E) Allah’ı yeryüzünde iyi temsil edilebilen toplum medenî toplumdur.
69. A) İslâm öncesi Mekkelilerin dinî inançları
70. D) İslâm medeniyeti insanı ne ilahlaştırır ne de alçaltır. Onu âit olduğu en güzel yere
yerleştirir.
71. D) Hoşgörüyle
72. E) Osmanlı ilim adamlarının ilimde sağladıkları başarı
73. E) Vakıf
74. B) Mezalim
75. A) İnsan Hakları
76. C) Cüveynî
77. D) Fustat
78. C) Dönemin Müslüman âlimlerinin eserlerini yabancı dillerde kaleme alması
79. B) Ebu Ubeyde
80. D) Müslüman milletlerin kendi milli ve kültürel özellikleri ile Kur’ân ve Sünnetin ışığında
kendi medeniyetlerini bütünleştirerek meydana getirdikleri olgudur.
81. B) Tevhid
82. E) Kazanılmış davranışlar topluluğu olması
83. A) Yalnız I
84. C) Dil
85. E) I, II ve III
86. B) Augustinus
87. B) İbn Haldun
88. E) Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.
89. B) Eşnak
90. E) Dâru’n Nedve
91. A) İslâm dininin ilme verdiği değer
92. C) Hoşgörü
93. A) Vakıf
94. A) VII.
95. D) Talas Savaşı
96. C) Timurlular
97. D) Hz. Muhammed’in kendisine bildirilenleri insanlara tebliği ile
98. D) Kahireli İbnü’l-Heysem
99. C) Divânu Lügati’t Türk
100. D) İspanyanın Müslümanlarca fethedilmesi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
592 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
610 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
440 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
454 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1278 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
274 views
Son İleti 10 Mart 2018, 09:28:24
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
361 views
Son İleti 13 Mart 2018, 12:58:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
412 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
182 views
Son İleti 09 Nisan 2018, 18:29:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
360 views
Son İleti 25 Nisan 2018, 19:01:52
Gönderen: Uyanan Gençlik