Türk İslam Edebiyatı - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları (2)

  • 0 replies
  • 313 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. "Hadis"in doğrudan kaynaklık ettiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetihnâme
B) Mersiye
C) Gazavâtnâme
D) Mi’râciye
E) Sûrnâme

2. Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitlerinden biridir?
A) Itnab
B) Müekked
C) İnşâ
D) Telmih
E) Seci

3. Türk İslâm Edebiyatını başlatan Kutadgu Bilig’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Yunus Emre
C) Aşık Paşa
D) Ahmed Bican
E) Eşrefoğlu Rûmi

4. Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?
A) Tevhid
B) Münâcât
C) Esmâ-ı hüsnâ
D) Na‘t
E) Hilye

5. Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkü
B) Tuyuğ
C) Şarkı
D) Koşma
E) Rubai

6. “Eski şiirimizden milli kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek o yıllarda şiirimizi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çıkmak ve tavır almak” parolasıyla ilk sayısı 16 Mart 1950’de yayımlanan dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisar
B) Büyük Doğu
C) Diriliş
D) Dergâh
E) Türk Edebiyatı

7. Süleyman Çelebi’nin "Mevlid" olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vesîletü’n-necât
B) Sîretü’n-nebî
C) Muhammediye
D) Envârü’l-âşıkîn
E) Kitâbü’n-necât

8. Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?
A) Surûri
B) Haşmet
C) Abdullah Efendi
D) Nedim
E) İsmail Efendi

9. XX. yüzyılda geleneksel edebiyatın yeniden fakat öncekinden farklı bir tarzda gündeme gelişi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Asaf Halet Çelebi
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Sezai Karakoç

10. Mensur eserlerdeki “hamdele”nin şiirdeki karşılığı olan dinî-edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilye
B) Regaibiyye
C) Münâcât
D) Miraciye
E) Esmâ-ı hüsnâ

11. Mevlanâ’nın “Mesnevî”si ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mevlanâ’nın olgunluk dönemi eseridir.
B) Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez.
C) İçerisinde çok sayıda ayet, hadis, atasözü ve eğitici hikâyeler bulunmaktadır.
D) İlk on sekiz beyti bizzat Mevlanâ tarafından yazılmıştır.
E) Mesnevî nazım biçimiyle yazılmıştır.

12. Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Sultan Veled
B) Ahmed Fakih
C) Şeyyad Hamza
D) Mevlana
E) Yunus Emre

13. Türk İslam edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan eserlere ne ad verilir?
A) Fetihnâme
B) Gazavâtnâme
C) Sefernâme
D) Zafernâme
E) Sûrnâme

14. Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Menâkıbnâmelerin genellikle mensur olarak sade bir dille yazılması
B) Tarikat önderlerinin hayat hikâyelerinin müridlere anlatılması ihtiyacından doğması
C) Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
D) Tek bir tarikat önderinin hayatı anlatıldığı gibi bir tarikat zümresi hakkında bilgi veren Menâkıbnâmelerin de olması
E) Bilgin kişilikleriyle ün yapmış bazı devlet görevlilerine ait Menâkıbnâmelerin de bulunması

15. Aşağıdakilerden hangisi siyer türünün kaynaklarından biridir?
A) İhlâsnâme
B) Tezkiretü’l-evliyâ
C) Tezkiretü’ş-şuarâ
D) Maktel
E) Megazi

16. Türk edebiyatında ilk na’t örneğine aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanır?
A) Risâletü’n-nushiyye
B) Siyer-i Nebî
C) Kutadgu Bilig
D) Mecâlisü’n-nefâis
E) Mesnevi

17. Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?
A) Hamzanâme
B) Fakrnâme
C) Gazavatnâme
D) Battalnâme
E) Cenknâme

18. Aşağıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran eserlerden biri değildir?
A) Tarîkatnâme
B) Tâcnâme
C) Velâyetnâme
D) Vasiyetnâme
E) Miracnâme

19. Aşağıdakilerden hangisi ‘ilahi’ olarak kabul edilen edebi türler arasında yer almaz?
A) Âyin
B) Devriye
C) Cumhur
D) Nefes
E) Tapuğ

20. Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
A) Menâkıbnâme
B) Erbaûn
C) Hilye-i Nebî
D) Münâcât
E) Mevlid

21. Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
A) Atabetü’l-Hakâyık
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Divanü Lügâti’t-Türk
E) Orhun Yazıtları

22. Eski Araplar’da, cahiliye döneminde iyi ahlâk iyi davranışlar telkin eden, kötülüklerden korunmayı öğreten veya hoş vakit geçirmeyi sağlayan ahbar ve kısaslar anlatan meslek erbaplarına ne ad verilir?
A) Kam
B) Bahşi
C) Oyun
D) Şamam
E) Kass

23. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
A) Mısra
B) Müseddes
C) Beyit
D) Tahmis
E) Rubai

24. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edip
B) Oyun
C) Eren
D) Alp
E) Ata

25. Aşağıdakilerden hangisi teşbîhin çeşitlerinden biridir?
A) Müekked
B) Fesâhati
C) Bedî
D) Meâni
E) Beyân

26. Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî,
din dışı, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
A) Münşeât
B) Mecmua
C) Divan
D) Risale
E) Mesnevî

27. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Dua
B) Girizgâh
C) Telbiye
D) Nesîb
E) Methiye

28. Bir olayın gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana çıkarılmasına ne ad verilir?
A) Hüsn-i ta’lil
B) Mecâz
C) Teşbih
D) Tenâsüb
E) İstiâre

29.  “İskendernâme” isimli eserine müstakil bir mevlid manzumesi ekleyen ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyyid Nesîmî
B) Hamzavî
C) Ahmedî
D) Dursun Fakih
E) Abdal Musa

30. Yedi meclis anlamına gelen Mecalis-i Seb’a adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Mevlana
B) Aşık Paşa
C) Ahmed Yesevi
D) Yunus Emre
E) Ahmed Fakih

31. Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Ahmed Yesevî
B) Yunus Emre
C) Süleyman Çelebî
D) Yazıcıoğlu Mehmed
E) Ahmed Cevdet Paşa

32. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biridir?
A) Şemseddin Sivasî
B) Pir Sultan Abdal
C) Sun’ullah Gaybî
D) Mevlanâ Celaleddin Rumî
E) Hacı Bayram-ı Velî

33. Mahallileşme Akımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haşmet
B) Surûri
C) İsmail Efendi
D) Abdullah Efendi
E) Nedim

34. Türk İslam edebiyatında bir şehrin alınması veya kalenin zapt edilmesini anlatan eserlere ne ad verilir?
A) Gazavâtnâme
B) Sefernâme
C) Zafernâme
D) Fetihnâme
E) Sûrnâme

35. Aşağıdakilerden hangisi Tevhidlerde işlenen konular arasında yer almaz?
A) Allah’ın büyüklüğü
B) Allah’ın isimleri
C) Kulun Rabbine dileğini bildirmesi
D) Allah’ın sıfatları
E) Hiçbir şeyin Allah’a eş ve denk olmayışı

36. Fuzûlî’nin “Hadîkatü’s-süed┠isimli eseri hangi edebî türe ait bir örnektir?
A) Mersiye
B) Gazavatnâme
C) Pendnâme
D) Maktel
E) Siyer-i Nebî

37. Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini
anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
A) Maktel
B) Hilye
C) Esmâ-i Nebî
D) Mevlid
E) Siyer

38. Türk edebiyatındaki en eski Türkçe siyerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşgarlı Mahmud
B) Yunus Emre
C) Mevlâna
D) Âşık Paşa
E) Mustafa Darîr

39. Aşağıdakilerden hangisi ilahi türü içinde değerlendirilemez?
A) Tapuğ
B) Durak
C) Âyin
D) Tesbîh
E) Nefes

40. Tasavvufta elde edilmesi amaçlanan bilgiye ne ad verilir?
A) İlim
B) Tecrübe
C) Muhabbet
D) İlham
E) Marifet

41. Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
A) Atabetü’l-Hakâyık
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Divanü Lügâti’t-Türk
E) Orhun Yazıtları

42. İslamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.
B) Bu dönemdeki edebî faaliyetler, dinî kaynaklıdır.
C) Dinî kültür ve düşünce de edebiyattan etkilenmiştir.
D) Bu edebî anlayış tanzimat dönemine kadar devam etmiştir.
E) Bu dönem edebiyatçılarına göre, edebî eser, ya lirik ya da didaktik olmalıdır.

43. Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği türlerden biri değildir?
A) Siyer
B) Siyâsetnâme
C) Miraciye
D) Hilye
E) Mevlid

44. Türk-İslâm edebiyatında kaleme alınmış en ünlü Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi kime aittir?
A) Akşemseddin
B) Fuzûlî
C) Nâbî
D) Hamdullah Hamdi
E) Yunus Emre

45. Gazelin son beytine ne ad verilir?  Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Hüsn-i matla
B) Matla
C) Tahallus
D) Şah beyit
E) Makta

46. Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leylâ vü Mecnûn
B) Yûsuf u Züleyhâ
C) Garibnâme
D) Kutadgu Bilig
E) Mantıku’t-tayr

47. Kur’an veya hadisten alınmış bir ibareyi beyte yahut cümleye yerleştirme sanatına ne ad verilir?
A) Itnâb
B) İham
C) İktibas
D) Tenâsüb
E) Secî

48. Aşağıdakilerden hangisi “ıtnâb”ın çeşitlerinden biri değildir?
A) Mümil ıtnâb
B) Manevi ıtnâb
C) Muhil ıtnâb
D) Mecâzi ıtnâb
E) Makbul ıtnâb

49. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hacı Bektaş-ı Velî - Mektûbât
B) Sultan Veled - İbtidânâme
C) Ahmed Fakih – Kitâbu Evsâf-ı Mesâcîd
D) Yunus Emre - Dîvân
E) Şeyyad Hamza – Yusuf u Züleyha

50. İslamî Türk Edebiyatına ait müstakil eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?
A) Uygurlar Dönemi
B) Karahanlılar Dönemi
C) Gazneliler Dönemi
D) Selçuklular Dönemi
E) Beylikler Dönemi
 
51. Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl tezkirecilerinden biri değildir?
A) Feridun Bey
B) Sehî Bey
C) Latîfî
D) Âşık Çelebi
E) Kınalızade Hasan Çelebi

52. İstanbul ve taşrada yaşayan insanların görüş, düşünüş ve anlayışı ile ilgili önemli bilgiler bulunan “Mihnet-keşan” isimli mesnevi kime aittir?
A) Mütercim Asım
B) Şeyhülislam Arif Hikmet
C) Enderunlu Vasıf
D) Enderunlu Fazıl
E) Keçeci-zade İzzet Molla

53. Kulun Rabbine hatasını, acziyetini bildirdiği tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid
B) Esma-i hüsna
C) Münacat
D) Naat
E) Besmele

54. Allah’ın birliği ve yüceliği konusunda yazılan manzûm ve mensûr eserlere ne ad verilir?
A) Münâcât
B) Esmâ-ı hüsnâ
C) Na‘t
D) Tevhid
E) Hilye

55. Na’tler daha çok hangi nazım birimiyle yazılmışlardır?
A) Müfred
B) Kaside
C) Beyit
D) Mısra
E) Mesnevi

56. Güvercin, Deve, Geyik hikâyeleri ve Kesikbaş Destanı gibi eserler aşağıdaki türlerin hangisine dâhil edilebilir?
A) Siyer
B) Fetihnâme
C) Mu’cizât-ı Nebî
D) Menâkıbnâme
E) Mevlid

57. Fuzûlî’nin “Hadîkatü’s-süed┠isimli eseri hangi edebî türe ait bir örnektir?
A) Maktel
B) Mersiye
C) Gazavatnâme
D) Pendnâme
E) Siyer-i Nebî

58. Aşağıdakilerden hangisi mersiyelerin muhtevası arasında yer almaz?
A) Dünyanın geçiciliği
B) Vefat edene övgü
C) Feleğe sitem
D) Dua
E) Vefat edenin vasiyeti

59. Tasavvufta elde edilmesi amaçlanan bilgiye ne ad verilir?
A) İlim
B) Tecrübe
C) Marifet
D) Muhabbet
E) İlham

60. Tekkelerde cemaat halinde okunan ilâhilere ne ad verilir?
A) Ayin
B) Tapuğ
C) Nefes
D) Duraklar
E) Cumhûr

61. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
A) Müseddes
B) Beyit
C) Mısra
D) Tahmis
E) Rubai

62. En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazma kâidelerini inceleyen ilmî
disipline ne ad verilir?
A) Usûl-i kitâbet
B) Belâgat
C) Mecâz-ı mürsel
D) İnşâ
E) Tevriye

63. Türk İslam Edebiyatının aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
A) Orhun Yazıtları
B) Divânü Lügâti’t-Türk
C) Atâbetü’l-Hakâyık
D) Kutadgu Bilig
E) Divân-ı Hikmet

64. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?
A) Mecmua
B) Divan
C) Tuyuğ
D) Cönk
E) Münşeât

65. Türk Edebiyatında “hilye şairi” olarak bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emrî                                             
B) Sehî Bey                            Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
C) Lamii Çelebi
D) Kara Fazlı
E) Hakanî Mehmed Bey

66. Bir nazım türü olan münacatın mensur eserlerdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdele
B) Besmele
C) Salvele
D) Amma ba’d
E) Sebeb-i telif

67. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda yazılan manzum ve mensur eserlere ne ad verilir?
A) Münâcât
B) Tevhid
C) Naat
D) Esma-ı Hüsna
E) Mevlid

68. Süleyman Çelebi’nin "Mevlid" olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Envârü’l-âşıkîn
B) Muhammediye
C) Kitâbü’n-necât
D) Sîretü’n-nebî
E) Vesîletü’n-necât

69. Allah’ın güzel isimlerini konu alan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid
B) Na‘t
C) Esmâ-ı hüsnâ
D) Kırk hadis
E) Münâcât

70. Dîvânü Lügati’t-Türk'ün yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abbasi Halifesi Muktedî bi-Emrillah’ın talebi
B)Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ispatlamak
C) Arapçanın Türkler arasında yayılmasını engellemek
D) Araplara Türkçeyi öğretmek
E) Arapların Türkçe öğrenme istekleri

71. Ahmet Yesevî’nin “Hikmet” adı verilen manzumeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
B) Hikmetler didaktik mahiyette şiirlerdir.
C) Türk tasavvuf edebiyatının ilk ürünleridir.
D) Hikmet söyleme geleneği Yesevî dervişleri tarafından devam ettirilmiştir.
E) Hikmetler sonradan “Divan-ı Hikmet” adı altında bir araya getirilmiştir.

72. Mahallileşme akımının öncüsü kimdir?
A) Surûri
B) Nedim
C) İsmail Efendi
D) Abdullah Efendi
E) Haşmet

73. Bektaşi tekkelerinde daha çok âyin-i cemlerde saz eşliğinde okunan ilahi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhûr
B) Durak
C) Âyin
D) Nefes
E) Tapuğ

74. Aşağıdakilerden hangisi “Fetihnâmeler”de kullanılan üslup özelliklerinden biri değildir?
A) Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
B) Diplomatik bir dil kullanılmıştır.
C) Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ile başlar.
D) Padişahın kudretini gösteren ifadelere yer verilir.
E) Bazen tehdit içerikli ifadeler de kullanılmıştır.

75. Dinî-destânî metinlerin muhtevasında aşağıdaki unsurlardan hangisi bulunmaz?
A) Kahramanlık
B) Fedakârlık
C) Keramet motifleri
D) Cihad ve gaza ruhu
E) Ganimet arzusu

76. Hz. Peygamber’i (s.a.s) methetmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Tevhid
B) Hilye
C) Esmâ-i Nebî
D) Na’t
E) Fahriyye

77. Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
A) Münâcât
B) Mevlid
C) Hilye-i Nebî
D) Menâkıbnâme
E) Erbaûn

78. Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in (s.a.s) fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini
anlatan edebî eserlere ne ad verilir?
A) Siyer
B) Mevlid
C) Hilye
D) Maktel
E) Esmâ-i Nebî

79. Yesevî gelenek içinde yazılan şiirlere ne ad verilir?
A) Deyiş
B) Tapuğ
C) Türrehat
D) Şatahat
E) Hikmet

80. Türk İslam Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tanzimatla birlikte sona ermiştir.
B) Türklerin İslam’ı kabul etmeleriyle başlar.
C) İlk iki ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir.
D) Türk şair ve müelliflerinin oluşturduğu bir edebiyattır.
E) Tasavvuf bu edebiyatın kaynaklarından biridir.


CEVAP ANAHTARI:
1. D) Mi’râciye
2. B) Müekked
3. A) Yusuf Has Hacip
4. A) Tevhid
5. D) Koşma
6. A) Hisar
7. A) Vesîletü’n-necât
8. D) Nedim
9. D) Necip Fazıl Kısakürek
10. C) Münâcât
11. B) Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez.
12. E) Yunus Emre
13. A) Fetihnâme
14. C) Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
15. E) Megazi
16. C) Kutadgu Bilig
17. B) Fakrnâme
18. E) Miracnâme
19. B) Devriye
20. E) Mevlid
21. B) Kutadgu Bilig
22. E) Kass
23. A) Mısra
24. B) Oyun
25. A) Müekked
26. B) Mecmua
27. C) Telbiye
28. A) Hüsn-i ta’lil
29. C) Ahmedî
30. A) Mevlana
31. D) Yazıcıoğlu Mehmed
32. C) Sun’ullah Gaybî
33. E) Nedim
34. D) Fetihnâme
35. C) Kulun Rabbine dileğini bildirmesi
36. D) Maktel
37. B) Hilye
38. E) Mustafa Darîr
39. D) Tesbîh
40. E) Marifet
41. B) Kutadgu Bilig
42. A) Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.
43. B) Siyâsetnâme
44. D) Hamdullah Hamdi
45. E) Makta
46. D) Kutadgu Bilig
47. C) İktibas  Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
48. D) Mecâzi ıtnâb
49. A) Hacı Bektaş-ı Velî - Mektûbât
50. B) Karahanlılar Dönemi
51. A) Feridun Bey
52. E) Keçeci-zade İzzet Molla
53. C) Münacat
54. D) Tevhid
55. B) Kaside
56. C) Mu’cizât-ı Nebî
57. A) Maktel
58. E) Vefat edenin vasiyeti
59. C) Marifet
60. E) Cumhûr
61. C) Mısra
62. B) Belâgat
63. D) Kutadgu Bilig
64. C) Tuyuğ
65. E) Hakanî Mehmed Bey
66. A) Hamdele
67. B) Tevhid
68. E) Vesîletü’n-necât
69. C) Esmâ-ı hüsnâ
70. D) Araplara Türkçeyi öğretmek
71. A) Hikmetlerin ana unsurunu “dört kapı”, “kırk makam” oluşturmaktadır.
72. B) Nedim
73. D) Nefes
74. A) Sâde, basit bir dille yazılmıştır.
75. E) Ganimet arzusu
76. D) Na’t
77. B) Mevlid
78. C) Hilye
79. E) Hikmet
80. A) Tanzimatla birlikte sona ermiştir.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
494 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
640 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
601 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
596 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
601 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1286 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
488 views
Son İleti 04 Mart 2018, 15:24:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
275 views
Son İleti 10 Mart 2018, 09:28:24
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
362 views
Son İleti 13 Mart 2018, 12:58:15
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
582 views
Son İleti 20 Mart 2018, 15:18:00
Gönderen: Ders Hocası