Türk İslam Edebiyatı - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları (1)

  • 0 replies
  • 1510 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63820
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?
A) Cönk
B) Divan
C) Mesnevî
D) Mecmua
E) Tezkiretü’ş-Şuarâ

2. Aşağıdakilerden hangisi tabakât türünde bir eser değildir?
A) Şehnâme
B) Atrabü’l-âsâr
C) Hoşsadâ
D) Tomar-ı Turuk-I Aliyye
E) Tuhfe-i Hattâtîn

3. Divanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gazeller kafiye harflerine göre sıralanır.
B) Türk şiirinin en önemli yazılı kaynaklarındandır.
C) Bütün şairler divanlarını kendileri tertip etmiştir.
D) Şiirler nazım şekillerine göre sıralanır.
E) Kasideler her zaman gazellerden önce yer alır.

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamlaşma öncesi dönemde şairlere verilen isimlerden biri
değildir?
A) Bahşı
B) Kam
C) Oyun
D) Sufi
E) Ozan

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tasavvufî edebiyatın türlerinden biridir?
A) Gülbank
B) Esmâ-yi Hüsnâ
C) Mevlid
D) Hilye
E) Kısas-ı Enbiyâ

6. Dinin terim olarak pek çok tanımı yapılmıştır. Edebiyat açısından dinin iki tarifi yapılabilir:
Birincisi din, edebiyatın kaynağıdır. İkincisi ise din; tanınmasında, yayılmasında ve kültürel
değerlerin oluşmasında edebî eserin dil, ifade ve formlarından yararlanan sosyal bir kurumdur.
Yukarıdaki din tanımına göre aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Edebiyatına ait dinî-edebî
türler arasında yer almaz?
A) Manzum Kur’an Tercümeleri
B) Koşuklar
C) Kırk hadisler
D) Hilye-i Şerifler
E) Siyer-i Nebîler

7. Tanınmış müelliflerin eserlerinden yapılmış manzum-mensur derlemelere ne ad verilir?
A) Divan
B) Tabakât
C) Terâcim
D) Mesnevî
E) Müntehabât

8. Sehl-i müntenî üslûbu ile yazdığı şiirleri hem halk tarafından kolayca anlaşılmış hem de yazılı ve
sözlü edebiyatın yeni bir forma girmesine sebep olmuştur. Bu şair ve onun izinden gidenler
dinî-tasavvufî düşüncenin Anadolu ve Rumeli’de yaygınlık kazanmasını sağlamışlardır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Çelebi
B) Yazıcızâde Muhammed Bîcân
C) Yunus Emre
D) Mevlana
E) Âşık Paşa

9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşması ile birlikte Türk Edebiyatı’nda
meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
A) Dinî metinleri açıklamayı ve öğretmeyi amaçlayan edebî eserler ortaya çıkmıştır.
B) Türk edebiyatı İslami ilimlerin mantık ve metodundan yararlanarak gelişmeye
başlamıştır.
C) Kur’an ve sünnet edebiyatın iki temel kaynağı olmuştur.
D) Destanların sadece nazım biçimleri değişmiştir.
E) Yeni edebî türler ortaya çıkmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi sanatı önceleyip kullandığı dil, sembol ve mazmunlarla İslam
dinine ilginin oluşmasını sağlayan eserlerden biri değildir?
A) Şem ü Pervâne
B) Hamza-nâme
C) Bülbül-nâme
D) Leylâ vü Mecnûn
E) Hüsn ü Aşk

11. Manzum yahut mensur bir ifadede söze destek sağlamak, onu daha kolay
benimsetmek için herkesçe kabul edilmiş bir başka sözü, özellikle atasözünü kullanma
sanatına ne ad verilir?
A) İrsâl-i Mesel
B) İktibâs
C) Tazmîn
D) Telmih
E) Leff ü neşr

12. Bir şairin gazeline, aynı vezin ve kâfiyede benzer bir gazel söyleyerek meydana
getirilen şiirlere ne ad verilir?
A) Medhiye
B) Tegazzül
C) Nazîre
D) Fahriye
E) Müzeyyel

13. Bir gazelin beyitleri arasına aynı vezinde ve anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde iki, üç
veya dört mısra ilave edilerek oluşturulan nazım şekline ne ad verilir?
A) Tesbî’
B) Terbî’
C) Tahmîs
D) Tanzîr
E) Taştîr

14. Aşağıdakilerden hangisi meânî ilminin konularından biri değildir?
A) İstiâre
B) İtnâb
C) Îcâz
D) Müsâvât
E) Nidâ

15. Hikemî düşüncelerin, dinî-tasavvufî konuların ve toplumsal eleştirilerin ele alındığı nazım
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Tardiye
C) Semâi
D) Terkîb-bend
E) Varsağı

16. Kasidenin bölümlerinden biri olan “girizgâh”ın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şairin kendisini ve sanatını övdüğü bölümdür.
B) Şairin medhiyeye geçtiğini bildiren bölümdür.
C) Şiirde övgüsü yapılan kişiye iyi dileklerde bulunulan bölümdür.
D) Kasidenin giriş bölümüdür.
E) Şairin mahlasını söylediği beytin yer aldığı bölümdür.

17. Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan
Yukarıdaki beyit istiâre sanatının aşağıdaki türlerinden hangisine örnektir?
A) İstiâre-i asliyye
B) İstiâre-i tebeiyye
C) İstiâre-i temsiliyye
D) İstiâre-i musarraha
E) İstiâre-i mekniyye

18. Mensur bir sözün son kelimesinin, şiirde ise mısranın son kelimeleri olan ve kafiyesini
meydana getiren iki fasılanın bir harfte birleşmesine ne ad verilir?
A) İ’câz
B) İnşâ
C) Secî
D) Vasıl
E) Itnâb

19. Divan edebiyatındaki “tuyuğ”un karşılığı olarak kabul edilen, başta aşk olmak üzere
hemen her konuda yazılabilen halk edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstezâd
B) Koşma
C) Türkü
D) Mani
E) Destan

20. Başka bir şâire ait olan bir mısranın bir şiirde kullanılmasına ne ad verilir?
A) Tahmis
B) Tazmin
C) Ta’riz
D) Telmih
E) Taştir

21. Kâbe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir? Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Musavverât
B) Muallakât
C) Murakkaât
D) Mukattaât
E) Mukaddemât

22. Aşağıdakilerden hangisi İslamî Türk edebiyatının doğrudan dinî olmayan kaynakları arasında gösterilebilir?
A) Siyer-i Nebî
B) Kısas-ı Enbiyâ
C) Tevârîh-i Hulefâ
D) Terâcim-i Ahvâl
E) Ahbâru’l-Arab

23. İslamî Türk edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyer
B) Kısas-ı Enbiyâ
C) Kur’ân-ı Kerim
D) Şuarâ Tezkireleri
E) Ahbâru’l-Arab

24. İslam öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifadeyle zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkıh
B) Tasavvuf
C) Hadis
D) Kısas-ı Enbiyâ
E) Akaid

25. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İslamî ilimlerle ilgili eserlerden biri değildir?
A) Sıhhatnâme
B) Pendnâme
C) Akâidnâme
D) Kâbenâme
E) Fütüvvetnâme

26. Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği edebi türlerden biri değildir?
A) Hilye
B) Siyâsetnâme
C) Siyer
D) Miraciye
E) Mevlid

27. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri değildir?
A) Divânü Lügâti’t-Türk
B) Kutadgu Bilig
C) Divân-ı Hikmet
D) Atâbetü’l-Hakâyık
E) Orhun Yazıtları

28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?
A) Münşeât
B) Tuyuğ
C) Cönk
D) Divan
E) Mecmua

29. Türk İslam edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
A) Divânü Lügâti’t-Türk
B) Atâbetü’l-Hakâyık
C) Kutadgu Bilig
D) Orhun Yazıtları
E) Divân-ı Hikmet

30. Aşağıdakilerden hangisi "İslam Öncesi Türk Edebiyatı"nda şairlere verilen isimlerden biri değildir?
A) Ozan
B) Ata
C) Oyun
D) Kam
E) Bahşı

31. En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazım kurallarını inceleyen ilmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnşâ
B) Fesâhat
C) Belâgat
D) Mazmun
E) Kafiye

32. Kur’an ya da hadisten alınmış bir ibareyi beyte ya da mısraya yerleştirme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İktibâs
B) İstişhâd
C) Telmih
D) İrsâl-i mesel
E) İtnâb

33. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Dua
B) Girizgâh
C) Nesîb
D) Telbiye
E) Methiye

34. Secîli üslubuyla tanınmış "Tazarru’nâme" adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinan Paşa
B) Veysî
C) İbrahim Hakkı
D) Nergisî
E) Tacizade Cafer Çelebi

35. Hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsüne ne ad verilir?
A) Tahmis
B) Hece
C) Beyit
D) Mısra
E) Aruz

36. Mısra sonlarındaki, yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan ses benzerliğine ne ad verilir?
A) Kafiye
B) Vezin
C) Tefile
D) Redif
E) Vasl

37. Bir şiirde başka bir şaire ait olan mısranın kullanılması sanatına ne ad verilir?
A) Cinas
B) Tasri’
C) Mecaz
D) Tazmin
E) İrsâl-i mesel

38. Aşağıdakilerden hangisi edebî sanatlardan teşbihin unsurları arasında yer almaz?
A) Müşebbeh bih
B) Müşebbeh
C) Vech-i şebeh
D) Edât-ı teşbih
E) Müstahsen

39. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) Koşma
B) Ağıt
C) Varsağı
D) Gazel
E) Türkü

40. Divan edebiyatındaki "tuyuğ"un halk edebiyatındaki karşılığı olan nazım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musammat
B) Destan
C) Mani
D) Kaside
E) Semai

41. Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
B) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.
C) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.
D) Din, edebiyata kaynaklık eder.
E) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.

42. Aşağıdakilerden hangisi muallakât kavramı için kullanılır?
A) Ukaz panayırında düzenlenen şiir yarışmaları.
B) Türk edebiyatına İran edebiyatından geçen estetik formlar.
C) Kâbe duvarına asılmaya layık görülen şiirler.
D) Manzum olarak söylenen hikmetli sözler.
E) Arap edebiyatında nesir olarak yazılmış eserler.

43. “Edebiyat sanatı, bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini,
algılarını, kavrayışlarını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır.”
Bu paragrafa göre Türk İslam Edebiyatı aşağıdaki bilim dallarından hangisine katkıda bulunmaz?
A) Sosyoloji
B) Coğrafya
C) Mimari
D) Tarih
E) Musıkî

44. Aşağıdakilerden hangisi millî üslup kapsamında yer almaz?
A) Aruz vezni
B) Hece vezni
C) Dil
D) Dörtlükten oluşan nazım şekilleri
E) Kafiye

45. Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm
B) Maniheizm
C) Şamanizm
D) Paganizm
E) Hıristiyanlık

46. Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği türlerden biri değildir?
A) Siyer
B) Siyâsetnâme
C) Miraciye
D) Hilye
E) Mevlid

47. Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şâirler arasında yer almaz?
A) Eşrefoğlu Rumi
B) Niyâzi-i Mısrî
C) Esrar Dede
D) Ahmedî
E) Ahmed Yesevî

48. Günümüzdeki ansiklopedik biyografi kitaplarına benzeyen Türk-İslâm edebiyatı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antoloji
B) Menâkıbnâme
C) Tezkire
D) Cönk
E) Mecmua

49. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslâm Edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında
yer almaz?
A) Mesnevî
B) Mecmua
C) Cönk
D) Koşma
E) Münşeât

50. Türk edebiyatının en büyük kaside şâiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bâki
B) Nef’î
C) Şeyhülislâm Yahyâ
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Necip Fazıl Kısakürek

51. Aşağıdakilerden hangisi hece vezninin özelliklerinden biri değildir?
A) Hece sayısı ve duraklar olmak üzere iki temel özelliği olması
B) Hece sayısı bir şiirin bütün mısralarında eşit sayıda bulunması
C) Türk edebiyatının başlangıcından bu yana kullanılması
D) Millî vezin olması
E) Rahat kullanılabilmesi için büyük ölçüde uzun heceye ihtiyacı olması

52. Aşağıdakilerden hangisi rubâileri ile meşhur olmuş şâirler arasında yer almaz?
A) Fuzuli
B) Yunus Emre
C) Nâbi
D) Erzurumlu İbrahim Hakkı
E) Yahya Kemal Beyatlı

53. Bir şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede benzer bir gazel söylemeye ne ad verilir?
A) Terbi
B) Kaside
C) Mecmua
D) Müstezad
E) Nazire

54. Gazelin ilk beytine ne ad verilir? Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Matla
B) Musarra
C) Müfred
D) Tardiyye
E) Makta

55. Aşağıdakilerden hangisi çok bendli nazım şekilleri arasında yer almaz?
A) Taştîr
B) Müseddes
C) Tardiyye
D) Tuyuğ
E) Terkib-bend

56. Sözün maksadı en güzel şekilde ifade edebilme özelliğini anlatan ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fesâhat
B) Meâni
C) Belâgat
D) Mazmun
E) Kafiye

57. Bir ibarenin teşbihi kuvvetlendirmek, onu abartarak muhataba daha güçlü yorum
imkânı sağlamak için benzeşme ilgisiyle gerçek anlamı dışında kullanılmasına
belâgatte ne ad verilir?
A) İstiâre
B) Mecâz
C) Teşbih
D) Tevriye
E) Fesâhat

58. Sinan Paşa tarafından kaleme alınan secî sanatının Türk dilindeki en mükemmel
örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Hadîkatü’s-suedâ
C) Menâkıbnâme
D) Envârü’l-âşıkin
E) Tazarrunâme

59. Arap alfabesinin ilk tertibi ve bu harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap
sistemine ne ad verilir?
A) Leff ü neşr
B) Ta’lîk
C) Musammat
D) Ebced
E) Ta’miye

60. Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitlerinden biridir?
A) Itnab
B) Seci
C) İnşâ
D) Telmih
E) Müekked

61. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ)
niyetiyle yazılan eserlerdendir?
A) Mantıku’t-Tayr
B) Hüsn ü Aşk
C) Atabetü’l-Hakâyık
D) Divanü Lügâti’t-Türk
E) Gül ü Bülbül

62. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma öncesi yazılı eser bıraktığı dillerden biri değildir?
A) Pehlevîce
B) Sogdca
C) Çince
D) Sanskritçe
E) Toharca

63. İslam öncesi Türk edebiyatı yazılı metinler itibarıyla kaçıncı yüzyıldan itibaren başlar?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

64. Aşağıdakilerden hangisi millî üslup kapsamında yer almaz?
A) Hece vezni
B) Aruz vezni
C) Dil
D) Dörtlükten oluşan nazım şekilleri
E) Konu

65. Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm
B) Maniheizm
C) Paganizm
D) Şamanizm
E) Hıristiyanlık

66. Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıf şâirler arasında yer almaz?
A) Eşrefoğlu Rumi
B) Ahmedî
C) Niyâzi-i Mısrî
D) Esrar Dede
E) Ahmed Yesevî

67. Hz. İbrahim’in hayatını konu alan Halilnâme’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinan Paşa
B) Abdülaziz Çelebi
C) Yazıcıoğlu Muhammed
D) Bâki
E) Abdülvâsi Çelebi

68. Bir şairin hayatı boyunca yazdığı şiirleri topladığı kitaba ne ad verilir?
A) Antoloji
B) Seçki
C) Mesnevî
D) Divan
E) Münşeât

69. Günümüzde âşık edebiyatı, dinî-tasavvufî edebiyat ve birçok folklor örneklerinin
yazılı kaynaklarının başında gelen eserlere ne ad verilir?
A) Cönk
B) Divan
C) Antoloji
D) Risale
E) Münşeât

70. İslâmî Türk Edebiyatı kavramı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Ali Nihat Tarlan
B) Faruk Kadri Timurtaş
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Nihat Sami Banarlı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

71. Her bendi üçer mısradan oluşan musammat nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müselles
B) Mütessa
C) Murabba
D) Tardiyye
E) Sâlis

72. Aşağıdakilerden hangisi beş mısralı bendlerden oluşan nazım birimlerinden biri değildir?
A) Taştîr
B) Tardiye
C) Tahmîs
D) Muhammes
E) Müsemmen

73. Gazelin son beytine ne ad verilir?
A) Makta
B) Hüsn-i matla
C) Matla
D) Tahallus
E) Şah beyit

74. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır?
A) Kıta
B) Terci-bend
C) Mesnevi
D) Mâni
E) Koşma

75. Aruz vezniyle yazılan ilk Türk eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Risâletü’n-nushiyye
B) Garibnâme
C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l-hakayık
E) Orhun Âbideleri

76. Kelimenin asıl ve yan anlamlarının dışında ilişki ve benzerlik yoluyla daha başka ve
farklı bir kavramı ifade etmek üzere kazandığı yeni mânâya belagatte ne ad verilir?
A) Tazmin
B) Bedî
C) Mazmun
D) İrsâl-ı mesel
E) Mecâz

77. Aşağıdakilerden hangisi rubâileri ile meşhur olmuş şâirler arasında yer almaz?
A) Fuzuli
B) Yunus Emre
C) Nâbi
D) Erzurumlu İbrahim Hakkı
E) Yahya Kemal Beyatlı

78. Âyetlerden, hadislerden ve edebî eserlerden örnekler aktarmaya ne ad verilir?
A) Misâl
B) Nesir
C) Mecâz
D) Itnâb
E) Şevâhid

79. Aşağıdakilerden hangisi belâgatin konularından biri değildir?
A) İntak
B) Seci
C) Makta
D) Tevriye
E) Tenâsüp

80. Aşağıdakilerden hangisi teşbihin çeşitleri arasında yer almaz?
A) Müzeyyel
B) Müekked
C) Mükemmel
D) Mütenâsib
E) Ahsen

81. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi düşünceyi geliştiren ve halk irfânını besleyen eserlerden biri değildir?
A) Mesnevi
B) Müzekki’n-nufûs
C) Vesiletü’n-necat
D) Muhammediye
E) Telhisu’l-edille

82. Aşağıdaki edebî türlerden hangisi doğrudan doğruya dinî, ahlâkî ve tasavvufî konuları ele alır?
A) Pendnâmeler
B) Sıhhatnâmeler
C) Kıyâfetnâmeler
D) Cenknâmeler
E) Bâznâmeler

83. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edip
B) Eren
C) Oyun
D) Alp
E) Ata

84. Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
A) Atabetü’l-Hakâyık
B) Divan-ı Hikmet
C) Divanü Lügâti’t-Türk
D) Orhun Yazıtları
E) Kutadgu Bilig

85. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma öncesi yazılı eser bıraktığı dillerden biri değildir?
A) Pehlevîce
B) Sogdca
C) Çince
D) Sanskritçe
E) Toharca

86. Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî, din dışı, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
A) Münşeât
B) Divan
C) Mecmua
D) Risale
E) Mesnevî

87. Eski Araplar’da, cahiliye döneminde iyi ahlâk iyi davranışlar telkin eden, kötülüklerden korunmayı öğreten veya hoş vakit geçirmeyi sağlayan ahbar ve kısaslar anlatan meslek erbaplarına ne ad verilir?
A) Kam
B) Bahşi
C) Oyun
D) Şamam
E) Kass

88. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatının doğrudan dinî kaynakları arasında yer alır?
A) Savlar
B) Kur’ân-ı Kerîm
C) Sagu
D) Kasas
E) Ahbar

89. Hz. Mevlana’nın mesnevisinden esinlenerek yazılmış Miskinlik-nâme adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hacı Zihni Efendi
B) Bursalı Mehmet Tahir Bey
C) Bağdatlı Ahdi
D) Aydınlı Dede Ömer Rûşeni
E) Ali Şir Nevâi

90. İslâm öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifade ile zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akaid
B) Fıkıh
C) Tasavvuf
D) Hadis
E) Kısas-ı enbiyâ

91. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Dua
B) Telbiye
C) Girizgâh
D) Nesîb
E) Methiye

92. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?
A) Müseddes
B) Beyit
C) Mısra
D) Tahmis
E) Rubai

93. Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış
birer kısa mısra bulunan manzumelere ne ad verilir?
A) Murabba
B) Müstezad
C) Terbi
D) Kaside
E) Mersiye
 
94. XIX. yüzyılda mahalli hayata ait bilgilerle mesnevi şekline Türk edebiyatına has bir mahiyet kazandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzûlî
B) Şeh Galip
C) Endurunlu Fâzıl
D) Edirneli Güftî
E) Hâkanî Mehmet Bey

95. Kasidede şâirin kendini övdüğü kısma ne ad verilir? Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
A) Fahriyye
B) Methiye
C) Tegazzül
D) Tardiyye
E) Tesbih

96. Arap alfabesinin ilk tertibi ve bu harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap
sistemine ne ad verilir?
A) Leff ü neşr
B) Ta’lîk
C) Musammat
D) Ebced
E) Ta’miye

97. Aşağıdakilerden hangisi belâgat ilminin unsurları arasında yer almaz?
A) Lugat
B) Fesâhat
C) Meâni
D) Muammâ
E) Beyan

98. Aşağıdakilerden hangisi fesâhati bozan unsurlardandır?
A) Temennî
B) Mübâlağa
C) Teşhis
D) Lüknet
E) İntak

99. Bir olayın gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana çıkarılmasına ne ad verilir?
A) Mecâz
B) Hüsn-i ta’lil
C) Teşbih
D) Tenâsüb
E) İstiâre

100. Aşağıdakilerden hangisi teşbîhin çeşitlerinden biridir?
A) Fesâhati
B) Bedî
C) Meâni
D) Müekked
E) Beyân


CEVAP ANAHTARI:
1. E) Tezkiretü’ş-Şuarâ
2. A) Şehnâme
3. C) Bütün şairler divanlarını kendileri tertip etmiştir.
4. D) Sufi
5. A) Gülbank
6. B) Koşuklar
7. E) Müntehabât
8. C) Yunus Emre
9. D) Destanların sadece nazım biçimleri değişmiştir.
10. B) Hamza-nâme
11. A) İrsâl-i Mesel
12. C) Nazîre
13. E) Taştîr
14. A) İstiâre
15. D) Terkîb-bend
16. B) Şairin medhiyeye geçtiğini bildiren bölümdür.
17. E) İstiâre-i mekniyye
18. C) Secî
19. D) Mani
20. B) Tazmin
21. B) Muallakât
22. E) Ahbâru’l-Arab
23. C) Kur’ân-ı Kerim
24. D) Kısas-ı Enbiyâ
25. A) Sıhhatnâme
26. B) Siyâsetnâme
27. E) Orhun Yazıtları
28. B) Tuyuğ
29. C) Kutadgu Bilig
30. B) Ata
31. C) Belâgat
32. A) İktibâs
33. D) Telbiye
34. A) Sinan Paşa
35. E) Aruz
36. A) Kafiye
37. D) Tazmin
38. E) Müstahsen
39. D) Gazel
40. C) Mani
41. A) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
42. C) Kâbe duvarına asılmaya layık görülen şiirler.
43. B) Coğrafya
44. A) Aruz vezni
45. C) Şamanizm
46. B) Siyâsetnâme
47. D) Ahmedî
48. C) Tezkire
49. D) Koşma
50. B) Nef’î    Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
51. E) Rahat kullanılabilmesi için büyük ölçüde uzun heceye ihtiyacı olması
52. B) Yunus Emre
53. E) Nazire
54. A) Matla
55. D) Tuyuğ
56. C) Belâgat
57. A) İstiâre
58. E) Tazarrunâme
59. D) Ebced
60. E) Müekked
61. C) Atabetü’l-Hakâyık
62. A) Pehlevîce
63. C) 8
64. B) Aruz vezni
65. D) Şamanizm
66. B) Ahmedî
67. E) Abdülvâsi Çelebi
68. D) Divan
69. A) Cönk
70. D) Nihat Sami Banarlı
71. A) Müselles
72. E) Müsemmen
73. A) Makta
74. D) Mâni
75. C) Kutadgu Bilig
76. E) Mecâz
77. B) Yunus Emre
78. E) Şevâhid
79. C) Makta
80. B) Müekked
81. E) Telhisu’l-edille
82. A) Pendnâmeler
83. C) Oyun
84. E) Kutadgu Bilig
85. A) Pehlevîce
86. C) Mecmua
87. E) Kass
88. B) Kur’ân-ı Kerîm
89. D) Aydınlı Dede Ömer Rûşeni
90. E) Kısas-ı enbiyâ
91. B) Telbiye
92. C) Mısra
93. B) Müstezad
94. C) Endurunlu Fâzıl
95. A) Fahriyye
96. D) Ebced
97. A) Lugat
98. D) Lüknet
99. B) Hüsn-i ta’lil
100. D) Müekked

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
545 views
Son İleti 04 Mart 2018, 15:24:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
344 views
Son İleti 04 Mart 2018, 16:44:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
563 views
Son İleti 23 Nisan 2018, 15:46:31
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
17 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:03:34
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
13 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:22:29
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
25 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:32:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
23 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:42:27
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
26 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 17:53:37
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
29 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:03:28
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
26 views
Son İleti 20 Şubat 2020, 18:13:48
Gönderen: Ders Hocası