İslam İnanç Esasları - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları 1

  • 0 replies
  • 587 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki
iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir.
Bu şekilde iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya ne ad verilir?
A) İcmali iman
B) Tafsili iman
C) Tasviri iman
D) Dönüşümsel iman
E) Taklidi iman

2. Varoluşu kendinden olan zorunlu varlığın sadece Allah olduğu ilkesinden hareketle
ortaya atılan isbât-ı vâcib delili aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmkân delili
B) Hudûs delili
C) Ahlâk delili
D) Dinî tecrübe delili
E) Gaye ve nizam delili

3. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İlke
B) İslâm
C) Selam
D) İnanç
E) İtikat

4. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
A) Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
B) Müminleri iyi işlere yöneltmek
C) Peygamberlere salat ve selam getirmek
D) Müminlere ahirette şefaat etmek
E) Allah’ı hamd ile yüceltmek

5. Aşağıdakilerden hangisi vahyin mahiyetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Allah ile peygamberleri arasında nübüvvetin bir sırrı olması
B) Kur’an’da vahyin lafzıyla olduğu gibi korunmasının önemi ve gerekliliğine vurgu
yapılması
C) Hz. Peygamber tarafından lafız ve mâna olarak telakki edilip öylece tebliğ edilmesi
D) Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olması
E) Lafız ve mânadan ibaret olması ve Cebrâil tarafından Lehv-i Mahfûz’dan bu şekilde
indirilmesi

6. Peygamberlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği ve
insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir.
B) Her ümmete kendi dilleriyle hitap eden peygamber gönderilmiştir.
C) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
D) Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.
E) Peygamberler Allah’ın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilmezler.

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da ahiret aleminin gerekliliğine dair belirtilen
konulardan biri değildir?
A) Hakikatin ortaya çıkıp herkesçe tasdik edilmesi
B) Varoluşun ve hayatın anlamlı ve amaçlı olabilmesi
C) İnanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
D) Evrensel ahlâk ilkelerinin hayata geçirilmesi
E) İnsanların eşit imkân ve kabiliyetlerde yaratılmaması

8. Ahiret âlemine imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölen insanlara ait ruhların dünyada başka bedenlerde yaşamaya devam ettiğine
inanmaktır.
B) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından,
ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin
gerçekleşeceğine inanmaktır.

C) Ölümden sonra sadece insanlara ait ruhların yaşayacağına inanmaktır.
D) Evrenin bütünüyle yok olacağına inanmaktır.
E) İnsanların yaptıkları eylemlerin hesaplarını vermeyeceklerine inanmaktır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıyameti nitelendiren adlardan biri değildir?
A) Tâmme
B) Sahha
C) Sâat
D) Râcife
E) Tekvin

10. Ehl-i sünnet mezhebinin insan fiillerine ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
B) İnsanlar, fiillerini kendileri yaratır.
C) İnsanlar fiillerini irade ve kudretten yoksun olarak yaparlar.
D) İnsanlar fiillerini Allah’ın fiil anından önce yarattığı kudretle yapar.
E) İnsanların yapacağı fiilleri vuku bulmadan önce Allah bilmez.

11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yaratma sıfatını ifade eden kavramlardan biri
değildir?
A) İbda
B) Kevn
C) Makzî
D) Îcâd
E) İnşa

12. Allah’ın ilim sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlim sıfatı, Allah’ın emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu ve her şeyi
dileyebileceğini öngören bir sıfattır.
B) Allah dilediği hükmü verir, kullarından dilediklerini hidayete erdirir, dilediklerini
saptırır.
C) Allah dilemedikçe insanlar dileyemez, dileseydi bütün insanların hepsini (iradeleri
olmadan) hidayete erdirirdi ve herkes iman ederdi.
D) İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr,
maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe
sahip olmasıdır.

E) Allah dilediğini kesinlikle yapan en üstün ve en yetkin iradeli varlıktır.

13. Kader kavramının terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılması anlamına gelen kıyâmetin kopmasının
ardından Allah tarafından ölenlerin tekrar diriltmesiyle başlayacak olan ebedî âlemdir.
B) Temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir gayeye
yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eden delildir.
C) Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip
yaratmasıdır.
D) Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan
hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir.
E) Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.

14. İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
B) İnsanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
C) Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden
olan bütün eylemler ve davranışlardır.

D) Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.
E) Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi büyük günah konusunda ehl-i sünnetin inanç anlayışına
uygundur?
A) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkar.
B) İnandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye
fasık denir.

C) Büyük günah işlemek imanı hiçbir şekilde etkilemez.
D) Büyük günah işleyip tövbe etmeden ölen kimse küfür üzere ölmüştür.
E) Büyük günah işleyen kimselere Müslüman ismi verilmez.

16. "Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır." görüşüyle inanç-davranış
ilişkisinde dengeyi kuran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutezile
B) Şia
C) Selefiyye
D) Ehl-i sünnet
E) Hariciler

17. Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?
A) Kıskançlık
B) Aşırı dünya sevgisi
C) Sosyal baskı grupları
D) Büyüklenmek
E) Arzuların peşinden gitmek

18. I. Materyalizm
II. Pozitivizm
III. İdealizm
IV. Freudizm
Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) I,II ve III
E) I, II ve IV

19. Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde aleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı
tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkar eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Materyalizm
B) Darwinizm
C) Pozitivizm
D) Freudizm
E) Deizm

20. İslam inanç sisteminde "Ehl-i kıble tekfir edilemez." ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir
Müslümanlık anlayışını hedefler?
A) İbadetleri vurgulayan bir Müslümanlık anlayışını
B) Çalışmaya özen gösteren bir Müslümanlık anlayışını
C) Tartışmacı bir Müslümanlık anlayışını
D) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
E) Sorgulayıcı bir Müslümanlık anlayışını


CEVAP ANAHTARI:
1. B) Tafsili iman
2. A) İmkân delili
3. B) İslâm
4. A) Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
5. D) Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olması
6. C) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
7. E) İnsanların eşit imkân ve kabiliyetlerde yaratılmaması
8. B) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından,
ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin
gerçekleşeceğine inanmaktır.
9. E) Tekvin
10. A) İnsanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
11. C) Makzî
12. D) İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr,
maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe
sahip olmasıdır.
13. E) Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.
14. C) Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden
olan bütün eylemler ve davranışlardır.
15. B) İnandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye
fasık denir.
16. D) Ehl-i sünnet
17. C) Sosyal baskı grupları
18. E) I, II ve IV
19. A) Materyalizm
20. D) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
455 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
494 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
637 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
599 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
594 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
597 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
487 views
Son İleti 04 Mart 2018, 15:24:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
312 views
Son İleti 04 Mart 2018, 16:44:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
274 views
Son İleti 10 Mart 2018, 09:28:24
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
580 views
Son İleti 20 Mart 2018, 15:18:00
Gönderen: Ders Hocası