İslam İnanç Esasları - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 495 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cennet inancı
B) Cehennem inancı
C) Namaz ibadeti
D) Tevhid inancı
E) Meleklere iman

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
A) Vahdaniyet
B) Hayat
C) Basir
D) Semi
E) İlim

3. Muharref dinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah tarafından gönderilen somut  bilgilerdir.
B) İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli korunamayan dinlerdir.
C) Kutsal kitabı bulunmayan dinlerdir.
D) İlahi kaynaklı olmayıp insanların aklî çıkarımlarıyla ortaya çıkan dinlerdir.
E) Allah tarafından gönderilip orijinalliğini koruyan dinlerdir.

4. Meleklerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Son derece güçlü ve üstün özelliklere sahiptirler.
B) Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
C) Allah’ın izni ile çeşitli şekillere girebilirler.
D) Yorulma, usanma gibi bedensel özellikleri yoktur.
E) Gaybı bilirler.

5. Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Güvenilir olmak
B) Doğru olmak
C) Zorlayıcı olmak
D) Sabırlı olmak
E) Zeki ve anlayışlı olmak

6. Kur’an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Hasan
E) Hz. Osman

7. Kader inancı ile ilahi ilim sıfatı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan açık Kur’anî bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın yaratacağı varlık ve olayları önceden bilmediğini açıklaması
B) Allah’ın insanları denemek için yaratması
C) Allah’ın insanları, fiillerini belirleyecek irade ve kudret sahibi kılması
D) Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olaylara ilişkin bilgisini levh-i mahfuzda yazması
E) Allah’ın varlık ve olayları vuku bulduktan sonra bildiğini haber vermesi

8. Kader ve kaza terimlerinin anlamlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kaza; Allah’ın yaratıkları hakkındaki ezeli planını, kader ise bu planın gerçekleşmesini anlatır.
B) Kader ve kaza; insanların eylemlerini anlatır.
C) Kader; Allah’ın canlı cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza ise bu planın gerçekleşmesini anlatır.
D) Kader ve kaza, insanların inançlarıyla değil, davranışlarıyla ilgilidir.
E) Kader ve kaza Allah’ın yaratıklarının inanç ve davranışlarında icbar altında bıraktığını anlatır.

9. İnsanlara ait bütün fiillerin ilâhî ilim, irade ve kudretin yani kaderin zorlayıcı etkisiyle oluştuğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebriyye
B) Müşebbihe
C) Ehl-i Sünnet
D) Şia
E) Mutezile

10. Ahirette diriltilen insanların hesaba çekilmek üzere mahşer denilen maydanda toplanmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nezir
B) Haşir
C) İsmet
D) Hadi
E) Abd

11. İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kıyamet kopmadan bu dünyada gerçekleşecektir.
B) Sadece ruhların yaratılması yoluyla gerçekleşecektir.
C) İnsan için dünyadakinden farklı yeni bir bedenin yaratılmasıyla gerçekleşecektir.
D) Sadece dünyadaki bedenlerin diriltilmesiyle gerçekleşecektir.
E) Kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

12. Ahiret âleminin imkânına işaret eden ve Kur’an’daki bilgilerle örtüşen bilimsel teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sicim teorisi
B) İzafiyet teorisi
C) Büyük patlama (big bang) teorisi
D) Evrim teorisi
E) Kuantum teorisi

13. Kur’an’da iman esaslarının belirtildiği ayette, kadere iman etmeye yer verilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kader inancının Allah’a iman etmeye dâhil olması
B) Kader inancının hadislerle sabit olması
C) Kader inancının bilimsel bilgilerle çelişmesi
D) İslam’da kader inancının bulunmaması
E) Kader inancının akli bilgilerle çelişmesi

14. Çağdaş inkârcı akımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Deizm, okültizm, satanizm gibi birçok çağdaş inkârcı akım ve anlayış mevcuttur.
B) Materyalizm maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan felsefi akımdır.
C) Tabiatta doğal seleksiyon görüşü Darwinizme aittir.
D) Freud'e göre insan psikolojisinde Allah'a inanma eğilimi vardır.
E) Pozitivizmde din ve bilim birbirine rakip iki güç olarak görülür.

15. İmandan sonra küfre dönen kimseye ne ad verilir?
A) Fasık
B) Mürted
C) Kafir
D) Münafık
E) Müşrik

16. İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
B) Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.
C) Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
D) İnsanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
E) Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri
değildir?
A) Hz. Peygamber'e inanmayanlar
B) Riyakâr davrananlar
C) Günah işleyenler
D) İçtenlikle hareket edenler
E) Sorumluluk bilinci taşıyanlar

18. Kalpteki samimiyetini bozup, diliyle iman ettiğini söyleyen kimselere ne ad verilir?
A) Fasık
B) Facir
C) Asi
D) Kafir
E) Münafık

19. Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir?
A) Fasık
B) Mürai
C) Müttaki
D) Müşrik
E) Muhsin

20. Bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışavurup içindeki gerçek inkârını gizlemesi sonucu iç ve dış boyut arasında meydana gelen tutarsızlığa ne ad verilir?
A) Karia
B) Sâat
C) Sahha
D) Nifak
E) Makzî

21. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından biri değildir?
A) Dini gerekler yerine getirilirken kibir yapılması
B) Kişide mümin niteliğinin devam etmesi için dinin esas ve hükümlerini yok sayan veya yalan ve sahteliğe kaçan bir davranışın sergilenmemesi
C) İmanın son nefeste veya ihtimallerin tükendiği ümitsizlik anıyla sınırlı olmaması
D) Hz Peygamber’in getirdiği dini hükümlerin tamamının hiç yüksünmeden bir bütünlük içinde kabul edilmesi
E) Mümin olan kimsenin alçakgönüllü olması

22. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından biri değildir?
A) Vücud
B) Vahdaniyet
C) İrade
D) Beka
E) Kıdem

23. Mukarrebun meleğinin görevi nedir?
A) Müminlere manevi ve maddi destek vermek
B) İnsanların günah ve sevaplarını yazmak
C) Allah’ın huzurunda bulunup sürekli ona ibadet etmek
D) Tabiat olaylarını yönetmek
E) İnsanlara güzel duygular hissettirmek

24. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İncil yazarları arasında yer almaz?
A) Yeremya
B) Matta
C) Markos
D) Yuhanna
E) Luka

25. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Korunmuş olmak
B) Sabırsız olmak
C) Zeki ve anlayışlı olmak
D) Tebliğde bulunmak
E) Beşer olmak

26. İslam Dini’ndeki ahiret âleminin son safhası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haşir
B) Hesaba çekilme
C) Kıyametin kopması
D) Cennet veya cehenneme girme
E) Sırattan geçme

27. Kur’ân-ı Kerim’de kıyametin kopma zamanı anlamında en çok kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül
B) Müttaki
C) Saat
D) İsmet
E) Arş

28. Hisab kelimesinin Türkçe’ye uyarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçim
B) Nafaka
C) Hesap
D) Rızık
E) Servet

29. Kur’an’da verilen bilgilerden hareketle kıyamet kopmasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kur'an 'da belirtildiğine göre kıyamet Sur'a ilk defa üfürülmekle kopacaktır.
B) Dünyada kozmik bir bozulma olacaktır.
C) Kopmasından önce bazı alametler belirecektir.
D) Sur; ses çıkaran ve eğri boynuza benzeyen boru, borazan anlamına gelmektedir.
E) Kıyametin kopacağı zaman peygamberlere bildirilmiştir.

30. İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir?
A) Tevfik
B) Deyn
C) Milel
D) Nihal
E) İstisna

31. I. İlim
II. İrade
III. Kudret
IV. Yaratma
Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kader ve kaza kavramlarıyla ilişkilendirilen
sıfatlarındandır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

32. Eş'ariyye'ye bağlı kelamcıların kader sorununu çözmek üzere geliştirdikleri teorinin adı nedir?
A) Tevlid teorisi
B) Tabiat teorisi
C) Adet teorisi
D) Halk teorisi
E) Kesb teorisi

33. Allah’ın evreni yaratmadan önce her şeyi yazdığı kitaba ne ad verilir?
A) Ashab-ı yemin
B) Kitab
C) İlliyyin
D) Levh-i mahfuz
E) Meymene

34. İslam inanç sisteminde kesin tasdikin mahiyeti nedir?
A) Araştırma
B) Analiz etme
C) Geliştirme
D) Gönüllü olarak benimseme ve kabul etme
E) Çözümleme

35. Sürekli Allah’la birlikte oluyor gibi bir bilinç ve sorumluluk içinde hareket etmeye ne ad verilir?
A) Mürted
B) İhsan
C) Nifak
D) Münafık
E) Müşrik

36. Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen ve kurallarına uymayan kimselere ne ad verilir?
A) Muhsin
B) Fasık
C) Müslim
D) Cibril
E) İhsan

37. I. Materyalizm
II. Okültizm
III. Darwinizm
IV. Freudizm
Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

38. En büyük günah aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küfür etmek
B) Hırsızlık yapmak
C) Yalan söylemek
D) Şirk koşmak
E) Dedikodu yapmak

39. Dinden dönen kimselere ne ad verilir?
A) Müşrik
B) Mürted
C) Mürşit
D) Salim
E) Muhsin

40. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir?
A) Hak din-Batıl din
B) Muharref din-Muharref olmayan din
C) Somut din-Soyut din
D) Milli din-İlkel din
E) Semavi din-Beşeri din

41. İslam dininin temel hükümlerinden hangisi diğerlerinden önce gelir?
A) İman esasları
B) İbadet ilkeleri
C) Ahlaki ilkeler
D) Ameli ilkeler
E) Dünyevi ilke ve kurallar

42. Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymaması anlamına gelen selbi sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vücud
B) Kıyam bi nefsihi
C) Kıdem
D) Beka
E) Muhalefetün li’l havadis

43. Vahiy meleğinin özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azrail
B) Cebrail
C) İsrafil
D) Mikail
E) Münker

44. Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir?
A) Yeni Ahid
B) Kitab-ı Mukaddes
C) Eski Ahid
D) Tora
E) Tevrat

45. Kur’an’da Hz. Davud’a verildiği belirtilen Zebur’un kelime anlamı nedir?
A) Mucize
B) Yazılı kitap
C) Mektup
D) İlahi vahiy
E) Müjde
 
46. Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?
A) Layiha
B) İhsan
C) Haşır
D) Vahiy
E) Riya

47. Bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekanda toplama anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haşir
B) Abd
C) Nezir
D) Hadi
E) İsmet

48. Aşağıdakilerden hangisi ahiret aleminin safhalarından biri değildir?
A) Hesaba çekilme
B) Vakfe
C) Haşir
D) Sırattan geçme
E) Cennet veya cehenneme girme

49. Kabir hayatının diğer adı nedir?
A) Alem-i devir
B) Seyahat alemi
C) Alem-i cesur
D) Alem-i berzah
E) Alem-i muhteşem

50. Kader inancı; Allah’ın insan fiilleri dâhil her şeyi yaratması ve belirlemesi, insanın ise özgürlüğünün olmaması şeklinde
tanımlandığında aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili sorun ortaya çıkar?
A) İnsanın dünya hayatında yaşaması
B) İnsanın dilemesi
C) İnsanın sorumluluğu
D) İnsanın Allah’ı bilmesi
E) İnsanın kapasitesi

51. Kur’an-ı Kerim’de inanç ve iyi davranış ilişkisi nasıl tasvir edilir?
A) Mevsimsel olgularla
B) Tarihsel olaylarla
C) Coğrafi terimlerle
D) Kültürel değerlerle
E) Ağaç metaforuyla

52. İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı nedir?
A) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan, dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
B) Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
C) İnsanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
D) Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.
E) Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.

53. 18. Günahların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal kurallara uymamak
B) Anne-babaya karşı gelmek
C) Ahlaki davranışlara dikkat etmemek
D) Allah’a şirk koşmak
E) Kendine özen göstermemek

54. Gelinen yola tekrar geri dönmeye ne ad verilir?
A) Hased
B) Fısk
C) İrtidat
D) Nifak
E) Riya

55. Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüzük
B) Kural
C) Hüküm
D) Örf
E) Karşılık

56. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtikat
B) Selam
C) Eslem
D) Müslim
E) İslâm

57. İslâm inancında, görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı
aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?
A) Akıl
B) Deney
C) Tarihî belgeler
D) Genel kabuller
E) Vahiy

58. Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
A) Herhangi bir vasıta olmadan mananın kalbe aktarılması, ilhâm veya rüyâ yoluyla gerçekleşmesi
B) Allah’ın peygambere perde arkasından hitap etmesi
C) Allah’ın görünmeden konuşması
D) Cebrail isimli meleğin aracılık etmesi
E) Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi kendiliğinden sezmesi

59. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir?
A) Allah Taâlâ’dan aldıkları ilâhî mesajları insanlara tebliğ etmek
B) İnsanları hidayete ulaştırmak
C) İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak
D) İnsanların aralarında anlaşmazlığa düştükleri konuları halletmek
E) İnsanları kendilerine inanmaya zorlamak

60. Ölülerin diriltilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tarihte ölülerin diriltildiğine ilişkin örnekler bulunmamaktadır.
B) İnsanı ilk yaratan ölümünden sonra tekrar diriltebilir.
C) Evreni yaratan insanı tekrar yaratabilir.
D) Ölü toprakta canlılar yaratan topraktaki ölüleri diriltebilir.
E) İslam bilginlerinin tamamı ölümden sonra dirilişin cismanî, yani ruh ve bedenin bir arada olacağı görüşünde ittifak etmişlerdir.

61. Ebedi olarak süreceğinde ihtilaf edilmeyen azap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cehennemde bedenlere yapılacak olan yakıcı azap
B) Cehennemde bedenlere yapılacak olan soğuktan dondurucu azap
C) Cennete girmekten mahrum bırakılmaktan ibaret olan azap
D) Allah’ı görüp O’nunla konuşmaktan mahrum bırakılmaktan ibaret olan psikolojik azap
E) Cennette yüksek derecelere ulaşmaktan mahrum bırakılmaktan ibaret olan azap

62. İnsanların dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevapları günahlarından çok olan Müslümanlar cennete, günahları
sevaplarından çok olan Müslümanlarla kâfirler cehenneme gönderilecektir.
B) Zerre miktarı sevabı olanlar cennete, zerre miktarı günahı bulunanlar cehenneme gönderilecektir.
C) Müslümanlar cennete, kâfirler cehenneme gönderilecektir.
D) Sevabı günahından çok olanlar cehenneme, günahı sevabından çok olanlar cennete gönderilecektir.
E) İman edenler cehenneme, inkâr edenler cennete gönderilecektir.

63. Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden biri değildir?
A) Dînî hayatın yozlaşması
B) Yağmur yağması ve fırtınaların oluşması
C) Ahlakî hayatın bozulması
D) Güneş sisteminde kozmolojik bir değişimin görülmesi
E) Deccal’ın ortaya çıkması

64. İnsanın sorumluluğu ile ilahi adalet arasında kader inancı açısından nasıl irtibat kurulabilir?
A) İlahi adalet kavramı insanların sorumlu tutuldukları fiillerini kaderin zorlayıcı etkisiyle değil kendi hür irade ve kudretleriyle yapmalarının bir sonucu olarak cezalandırılmalarını gerektirir.
B) İlahi adalet iradeyi yok sayarak kaderin zorlayıcı etkisiyle insanların
cezalandırılmasını gerektirir.
C) İlahi adalet insanların sorumlu tutulmamalarını gerektirir.
D) İlahi adalette herhangi bir cezalandırma söz konusu değildir.
E) İlahi adalet insanları kendi hallerine bırakır.

65. Kader ve kaza inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz Peygamber, hastalığa yakalanan bir kimsenin tedavi olması gerektiğini bunun da bir kader olduğunu açıklamıştır.
B) Hz Peygamber, insanın gerçekleştirmek üzere önceden planladığı fiilleri terk edip onların yerine alternatif fiilleri yapmasında bir kader olduğunu belirtmiştir.
C) Kaza, Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesi, kader de Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratmasıdır.
D) Kader ve kaza inancı konusunda hadislerde farklı bilgiler mevcuttur.
E) Allah’ın irade ve yaratma açısından kader inancını benimseyen mezhepler arasında farklılıklar mevcuttur.

66. Allah’ın yaratma sıfatı aşağıdaki kelimelerden hangisiyle ifade edilmez?
A) Kevn
B) Makzî
C) İbda
D) Îcâd
E) İnşa

67. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ‘de şeytanın davranışı şeklinde nitelendirilmiş kötü davranış örneklerinden biri değildir?
A) İçki
B) Kumar
C) Başkasının iyiliği için yalan söylememek
D) Falcılık
E) Haksız yere adam öldürme

68. Aşağıdakilerden hangisi dini uygulamalardaki gösterişin tanımına girer?
A) Yapılan işe hakkını vermek
B) Ahiret ameliyle dünya çıkarı gözetmek
C) Çocukları bayram günlerinde sevindirmek
D) Hayırlı işlerde önderlik yapmak
E) İnsanlara okuma-yazma öğretmek

69. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarını kabul eden insanların dini davranış bakımından sınıflandırıldığı gruplardan biri değildir?
A) Hz Peygambere inanmayanlar
B) İçtenlikle hareket edenler
C) Günah işleyenler
D) Riyakâr davrananlar
E) Sorumluluk bilinci taşıyanlar

70. Bütün hareket ve eylemlerimizin bir dıştaki yansıması bir de bu yansımayı hazırlayan ve harekete geçiren iç boyutu vardır. Kur’an’da
iç ve dış boyut arasındaki tutarsızlığa ne ad verilir ?
A) Sâat
B) Makzî
C) Karia
D) Nifak
E) Sahha

71. Allah’ı, Resulünü ve O’nun getirdiklerini inkâr ederek bir başka dine ya da anlayışa dönmeye ne ad verilir?
A) Fikrî nifak
B) İtikâdî irtidat
C) Ameli irtidat
D) Ameli nifak
E) Gizli nifak

72. İslam inanç sisteminde “Ehl-i kıble tekfir edilemez” ilkesi sonucu itibariyle nasıl bir Müslümanlık anlayışını hedefler?
A) İbadetleri vurgulayan bir Müslümanlık anlayışını
B) Çalışmaya özen gösteren bir Müslümanlık anlayışını
C) Tartışmacı bir Müslümanlık anlayışını
D) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
E) Sorgulayıcı bir Müslümanlık anlayışını

73.. Kur’an’da daha çok toplumsallığı ifade eden, toplumların inançsızlığa
yöneltilmesinde önderlik yapan sosyal baskı gruplarından biri olan ortaklaşa bir eylemi gerçekleştiren varlıklı olmanın şımarttığı kimselere ne ad verilir?
A) Bel’am
B) Mel’e
C) Mütref
D) Müstez’af
E) Müstekbir

74. Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal metni Tanah’a ait kitaplardan biri değildir?
A) Tekvin
B) Yuhanna’nın vahyi
C) I. - II. Samuel
D) Yeremya
E) Daniel

75. Allah’ın hidayete eriştirdiği insanlar kimlerdir?
A) Allah’ı inkâr eden insanlar
B) İman edip buyruklarına uyan insanlar
C) İlahi buyruklara uymayan insanlar
D) Şeytana dost olan insanlar
E) Kötülük yapan insanlar

76. İnanç çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi “fıtrat” kelimesinin tanımıdır?
A) Müslüman olarak dünyaya gelmedir.
B) Yaratılışın mükemmel olmasıdır.
C) Müslüman olmadır.
D) Müslümanlığı yaşatmadır.
E) Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir.

77. Ahiret âleminin gerçekleşeceği ne tür bir bilgi ile bilinir?
A) Duyusal bilgiyle
B) Bilimsel bilgiyle
C) Gaybî bilgiyle
D) Sosyal bilgiyle
E) Fen bilgisiyle

78. Bütün peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlâk esaslarının aynı olması
B) İnanç esaslarının aynı olması
C) İbadet birliğinin olması
D) Geleneklere değer verilmesi
E) Hukuki konulara yer verilmesi

79. Evrenin yaratılmış olduğunu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya ihtiyaç
duyduğunu ispatlamayı amaçlayan delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hudûs delili
B) İmkân delili
C) Gaye ve nizam delili
D) Ahlâk delili
E) Dinî tecrübe delili

80. Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmek anlamına gelen irtidat şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtikadî irtidat
B) Bireysel irtidat
C) Toplumsal irtidat
D) Siyasî irtidat
E) Amelî irtidat

81. Aşağıdakilerden hangisi “iyi insan” tanımında yer almaz?
A) Başkasına faydası dokunan kimse
B) Dini ve ahlâki anlamda olabildiğince kusurları asgari düzeye inmiş kimse
C) Kendisi için değil, başkaları için yaşayan kimse
D) İyilikleri emreden, kötülüklerle mücadele veren kimse
E) Ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse ölsün diyen kimse

82. İnanç, insanları aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez?
A) Hayr
B) İyiliğe
C) Vicdan temizliğine
D) Keramet göstermeye
E) Ahlaklı davranmaya

83. İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ölümden sonra diriliş, sadece ruhların yaratılması yoluyla gerçekleşecektir.
B) Ölümden sonra diriliş, kıyamet kopmadan bu dünyada gerçekleşecektir.
C) Ölümden sonra diriliş, kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
D) Ölümden sonra diriliş, sadece dünyadaki bedenlerin diriltilmesiyle gerçekleşecektir.
E) Ölümden sonra diriliş, insan için dünyadakinden farklı yeni bir bedenin
yaratılmasıyla gerçekleşecektir.

84. İslâm’ın mucize anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir.
B) Mucizeler insanın sadece duyularına hitap eder.
C) Mucizeler hiç bir zaman insanların güç yetirebileceği olaylar değildir.
D) Allah’ın izni, iradesi ve gücüne bağlı olarak gerçekleşen mucizeler yalnız
peygamberlerin veya onlara teklifte bulunan insanların isteğiyle gerçekleşmezler.
E) Son peygamberin en büyük mucizesi Kur’ânı Kerîm olmuştur.

85. Peygamberliğin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
B) Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği ve insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir.
C) Her ümmete kendi dilleriyle hitap eden peygamber gönderilmiştir.
D) Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.
E) Peygamberler Allah’ın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilmezler.

86. Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Sem ve basar sıfatları
B) Kıdem ve beka sıfatları
C) Kıyam bizzat ve muhalefetün hilhavadis sıfatları
D) İlim, irade, kudret ve yaratma sıfatları
E) Kelam ve vahdaniyet sıfatlar

87. Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidayet
B) İman
C) Vücud
D) Tevhid
E) Teslimiyet

88. Hıristiyan geleneğine göre, kutsal kitap inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suriye’deki Hıristiyanlar Luka; Yunanistan’daki Hıristiyanlar ise Matta
İncili’ni kullanmışlardır.
B) Hıristiyanlığın kutsal kitabı Eski ve Yeni Ahid’den meydana gelen Kitâb-ı
Mukaddes’tir.
C) Hıristiyan inancına göre Tanrı’nın ezelî, ebedî ilahî vahyi İsa’da gerçekleşmiştir, vahiy İsa’nın kendisi olup, Yeni Ahid metinleri ise o vahyi tasvir etmektedir.
D) Hıristiyanlar Kitâb-ı Mukaddes’i oluşturan yazıların tamamının Kutsal Ruh tarafından ilham edilmiş Tanrı kelâmı olduğuna inanmışlardır.
E) Hıristiyanlar Tanrı’nın İsa’yla yaptığı ahdi yeni kabul etmişler ve bu ahdin yazılı belgeleri addedilen metinlere de Yeni Ahid ismini vermişlerdir.

89. Vahiy getiren melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikail
B) İsrâfil
C) Azrail
D) Cebrail
E) Kiramen kâtibin

90. Ahiret âleminin gerçekliğini belirten düşüncelerden biri olan “varoluşun ve hayatın anlamı”nı aşağıdakilerden hangisi özetler?
A) Geçici olarak dünyada yaşamak
B) Mümkün olduğu ölçüde dünya nimetlerinden çokça yararlanmak
C) Yaratıcı’yı tanıyıp teşekkür etmek ve sonuçta onunla karşılaşmak
D) Acı ve üzüntü dolu bir hayatı yaşamak
E) Yaşamanın güzelliğini fark etmek

91. İmanın ikrar edilmesi ne demektir?
A) İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
B) İçten hissedilenlerin gizlenmesi
C) İçten hissedilenlerin davranışlara yansıması
D) İçten hissedilenlerin planlanması
E) İçten hissedilenlerin doğru algılanması

92. Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görünmeyen varlıklar olmaları
B) Dua ve ibadet etmeleri
C) Günah işlememeleri
D) Cinsiyetlerinin olmaması
E) Farklı isimlerinin bulunmasıCEVAP ANAHTARI:
1. D) Tevhid inancı
2. A) Vahdaniyet
3. B) İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli korunamayan dinlerdir.
4. E) Gaybı bilirler.
5. C) Zorlayıcı olmak
6. E) Hz. Osman
7. D) Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olaylara ilişkin bilgisini levh-i mahfuzda yazması
8. C) Kader; Allah’ın canlı cansız bütün yaratıklarına ilişkin ezeli planını, kaza ise bu planın gerçekleşmesini anlatır.
9. A) Cebriyye
10. B) Haşir
11. E) Kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
12. C) Büyük patlama (big bang) teorisi
13. A) Kader inancının Allah’a iman etmeye dâhil olması
14. D) Freud'e göre insan psikolojisinde Allah'a inanma eğilimi vardır.
15. B) Mürted
16. C) Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
17. A) Hz. Peygamber'e inanmayanlar
18. E) Münafık
19. B) Mürai
20. D) Nifak
21. A) Dini gerekler yerine getirilirken kibir yapılması
22. C) İrade
23. C) Allah’ın huzurunda bulunup sürekli ona ibadet etmek
24. A) Yeremya
25. B) Sabırsız olmak
26. D) Cennet veya cehenneme girme
27. C) Saat
28. C) Hesap
29. E) Kıyametin kopacağı zaman peygamberlere bildirilmiştir.
30. A) Tevfik
31. E) I, II, III ve IV
32. E) Kesb teorisi
33. D) Levh-i mahfuz
34. D) Gönüllü olarak benimseme ve kabul etme
35. B) İhsan
36. B) Fasık
37. E) I, II, III ve IV
38. D) Şirk koşmak
39. B) Mürted
40. C) Somut din-Soyut din
41. A) İman esasları
42. B) Kıyam bi nefsihi
43. B) Cebrail
44. C) Eski Ahid
45. B) Yazılı kitap
46. D) Vahiy
47. A) Haşir
48. B) Vakfe
49. D) Alem-i berzah
50. C) İnsanın sorumluluğu
51. E) Ağaç metaforuyla
52. A) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan, dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemler ve davranışlardır.
53. D) Allah’a şirk koşmak
54. C) İrtidat
55. D) Örf
56. E) İslâm
57. E) Vahiy
58. E) Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi kendiliğinden sezmesi
59. E) İnsanları kendilerine inanmaya zorlamak
60. A) Tarihte ölülerin diriltildiğine ilişkin örnekler bulunmamaktadır.
61. D) Allah’ı görüp O’nunla konuşmaktan mahrum bırakılmaktan ibaret olan psikolojik azap
62. A) Sevapları günahlarından çok olan Müslümanlar cennete, günahları
sevaplarından çok olan Müslümanlarla kâfirler cehenneme gönderilecektir.
63. B) Yağmur yağması ve fırtınaların oluşması
64. A) İlahi adalet kavramı insanların sorumlu tutuldukları fiillerini kaderin zorlayıcı etkisiyle değil kendi hür irade ve kudretleriyle yapmalarının bir sonucu olarak cezalandırılmalarını gerektirir.
65. C) Kaza, Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesi, kader de Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratmasıdır.
66. B) Makzî
67. C) Başkasının iyiliği için yalan söylememek
68. B) Ahiret ameliyle dünya çıkarı gözetmek
69. A) Hz Peygambere inanmayanlar
70. D) Nifak
71. B) İtikâdî irtidat
72. D) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
73. C) Mütref
74. B) Yuhanna’nın vahyi
75. B) İman edip buyruklarına uyan insanlar
76. E) Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir.
77. C) Gaybî bilgiyle
78. B) İnanç esaslarının aynı olması
79. A) Hudûs delili
80. E) Amelî irtidat
81. E) Ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse ölsün diyen kimse
82. D) Keramet göstermeye
83. C) Ölümden sonra diriliş, kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.
84. B) Mucizeler insanın sadece duyularına hitap eder.
85. A) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
86. D) İlim, irade, kudret ve yaratma sıfatları
87. D) Tevhid
88. A) Suriye’deki Hıristiyanlar Luka; Yunanistan’daki Hıristiyanlar ise Matta
İncili’ni kullanmışlardır.
89. D) Cebrail
90. C) Yaratıcı’yı tanıyıp teşekkür etmek ve sonuçta onunla karşılaşmak
91. A) İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
92. C) Günah işlememeleri

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
457 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
640 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:27:08
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
601 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
596 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:21:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
601 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 16:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
590 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 17:21:12
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
488 views
Son İleti 04 Mart 2018, 15:24:11
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
313 views
Son İleti 04 Mart 2018, 16:44:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
275 views
Son İleti 10 Mart 2018, 09:28:24
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
362 views
Son İleti 13 Mart 2018, 12:58:15
Gönderen: Ders Hocası