İslam İnanç Esasları - Çıkmış Ara Sınav Soruları ve Cevapları

  • 0 replies
  • 425 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. İmanın ikrar edilmesi ne demektir?
A) İçten hissedilenlerin doğru algılanması
B) İçten hissedilenlerin gizlenmesi
C) İçten hissedilenlerin planlanması
D) İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
E) İçten hissedilenlerin davranışlara yansıması

2. İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendirmelerini içeren zihinsel
fonksiyonlar, her türlü tavır ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken ilkeler ve sosyal davranışlarını belirleyen prensiplere ne ad verilir?
A) Sosyoloji
B) Din
C) Felsefe
D) Metafizik
E) Psikoloji

3. Aşağıdakilerden hangisi din kavramının temel anlamlarından biri değildir?
A) Ahiret
B) İtaat
C) Hüküm
D) Ceza
E) Tutulan yol

4. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
A) Zorlamanın olmaması
B) Müphem ve muğlak olması
C) İnsan fıtratına en uygun yapıda olması
D) Bir bütün olup bölünme ve parçalanma kabul etmemesi
E) Kesin bilgi vermesi

5. İslam kelimesinin terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir düşünceye gönülden bağlanmak
B) Genel kanıları din olarak algılamak
C) İnsanoğlunun birikimlerine değer vermek
D) Hüküm gününe inanmak
E) Allah’a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek

6. Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bütünüyle benimsemeye ne ad verilir?
A) İtikat
B) Enfüs
C) Burhân-ı Temanü
D) Gaye
E) Âfâk

7. İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meleklere iman
B) Cehennem inancı
C) Cennet inancı
D) Tevhid inancı
E) Namaz ibadeti

8. Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışında bir yaratıcıya muhtaç
olduğundan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan delillere ne ad verilir?
A) Nizam delili
B) İmkân delili
C) Hudûs delili
D) Tecrübe delili
E) Gaye delili

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi/tenzihi sıfatlarından biri değildir?
A) Beka
B) Vahdaniyet
C) Vücud
D) Kıdem
E) İrade

10. Hudus delili ilk olarak hangi mezhebin kelamcıları tarafından kullanılmıştır?
A) Mücessime
B) Mutezile
C) Ehli sünnet
D) Selefiyye
E) Şia

11. Kıdem sıfatı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Allah’ın varlığının başlangıçsız olmasını
B) Allah’ın dilemesi ve istemesini
C) Allah’ın tek olmasını
D) Allah’ın kudret sahibi olmasını
E) Allah’ın sonradan yaratılan varlıklara benzememesini

12. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
A) Müminlere ahirette şefaat etmek
B) Allah’ı hamd ile yüceltmek
C) Gaybî bilmek için çaba sarf etmek
D) Hz. Peygamber’e salat ve selam getirmek
E) İnsanları iyi işlere sevk etmek

13. Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinsiyetlerinin olmaması
B) Görünmeyen varlıklar olmaları
C) Dua ve ibadet etmeleri
D) Sadece Allah'ın emriyle hareket etmeleri
E) Farklı isimlerinin bulunması

14. Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir?
A) Tora
B) Eski Ahid
C) Tevrat
D) Yeni Ahid
E) Kitab-ı Mukaddes

15. Kur’an’ın muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Müslümanların mükellef olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler
B) Allah’ın varlığı ve birliği başta olmak üzere itikâdî konular
C) Bütün konularla ilgili ilmî gerçekler ve tabiat kanunları
D) Allah’ın emirlerine uyanlara mükâfat, uymayanlara ceza vaatleri
E) Önceki ümmetlere ve onlara gönderilen peygamberlere ait ders alınacak mesajlar

16. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ahid metinlerinden biri değildir?
A) Matta İncili
B) Pavlus’un Mektupları
C) Resullerin İşleri
D) Yuhanna’nın Vahyi
E) Süleyman’ın Meselleri

17. Tevrat’ın ilk bölümünü oluşturan ve evrenin yaratılışını anlatan kısmına ne ad verilir?
A) Tekvin
B) Tanah
C) Sayılar
D) Tesniye
E) Levililer

18. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kendilerine verilen peygamberlik görevini yürütürken vahye herhangi bir ekleme, azaltma veya değiştirme yapamazlar.
B) Doğru, güvenilir insanlardır.
C) Güvenilirliklerini ihlal edecek kötü özelliklerden uzak olmuşlardır.
D) Tebliğ faaliyetlerinde bulunurken, istedikleri zaman insanlara gaybî bilgiler vermişlerdir.
E) Zeki, kavrayış ve aklî muhakeme kabiliyetleri yönünden yetkin şahsiyetlerdir.

19. Hz. Muhammed’in (s.a.s) nübüvvetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah'ın kendisine vahyettiği mesajın kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamıştır.
B) Nübüvvet müessesesi Hz. Peygamber ile sona ermiştir.
C) Hz. Peygamber'in mesajı önceki peygamberleri ve mesajlarını tasdik edicidir.
D) Hz. Peygamber'in dolayısıyla Kur’an’ın getirdiği mesaj evrensel olup kıyamete kadar geçerlidir.
E) Hz. Peygamber'in nübüvvetini doğrulayan tek mucize Kur’an’dır.

20. Aşağıdakilerden hangisi "ülü’l-‘azm" olarak isimlendirilen peygamberlerden biri değildir?
A) Hz. İbrahim
B) Hz. Nuh
C) Hz. Zekeriyyâ
D) Hz. Musa
E) Hz. Muhammed

21. Aşağıdakilerden hangisi, imanda artmanın hem nitelik hem nicelik yönünden olduğu ve amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerden biri değildir?
A) Mutezile
B) Selefiyye
C) Şia
D) Zeydiyye
E) Matüridiyye

22. Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman sadece inanılanları uygulamaktır.
B) İman sadece dil ile söylemektir.
C) İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
D) İman sadece kalben tasdik etmektir.
E) İman dil ile ikrar kalp ile tasdiktir.

23. İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir?
A) Muamelat
B) Ukubat
C) İtikad
D) İlim
E) Ahlak

24. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
A) Sade olması
B) Değişken olması
C) Kesin olması
D) Açık olması
E) Bölünmez olması

25. Allah’ın birliğine, O’nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna, Hz. Peygamber’in O’nun gönderdiği son elçi olduğuna şeksiz şüphesiz inanmak şeklinde tarif edilen iman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tafsili iman
B) Dönüşümsel iman
C) Geleneksel iman
D) İcmali iman
E) Taklidi iman

26. Peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları
B) Ahlâk esasları
C) İnanç esasları
D) Geleneksel değerler
E) İbadet kuralları

27. Allah, kâinat ve insan ilişkisini açıklayan ve tekvîn kavramıyla ifade edilen sıfatlara ne ad verilir?
A) Zâti
B) Fiilî
C) Selbî
D) Sübutî
E) Tenzihî

28. Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidayet
B) İman
C) Vücud
D) Teslimiyet
E) Tevhid

29. Tabiat olaylarının işleyişiyle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebrail
B) Mikâil
C) İsrâfil
D) Azrail
E) Mukarrebûn

30. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi ulü’l-azm peygamberlerden biri değildir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. İsa
C) Hz. Yahya
D) Hz. Musa
E) Hz. Muhammed

31. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
A) Allah’ı hamd ile yüceltmek
B) Peygamberlere salat ve selam getirmek
C) Gaybı bilmek
D) Müminlere ahirette şefaat etmek
E) İnsanları iyi işlere sevk etmek

32. Melekleri yapı olarak cinlerden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaybî olmaları
B) Yaratılmış olmaları
C) Sorumluluk sahibi olmaları
D) Nurdan yaratılmaları
E) Görünmez olmaları

33. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarından biri değildir?
A) Hayat
B) Kıdem
C) Bekâ
D) Vücud
E) Vahdâniyet

34. İncil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hıristiyan kutsal kitabında İsa'ya vahyedilen veya onun kaleme aldırdığı bir metin bulunmamaktadır.
B) Yeni Ahid külliyatı içinde en erken yazılan Matta'nın İncili'dir.
C) Hıristiyanlığın kutsal kitabı Kitâb-ı Mukaddes’tir.
D) Kutsal kitap, kutsal ruh tarafından ilham edilmiştir.
E) İlk dönem Hristiyanlar, kutsal kitap olarak Eski Ahid metinlerini kullanmışlardır.

35. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’ın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar.
B) Kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istememişlerdir.
C) Allah’ın izniyle insanları hidayete ulaştırmaya çalışmışlardır.
D) Güvenilir, doğru, ileri görüşlü, ihlâslı ve seçkin insanlardır.
E) İnsanları tebliğ ettikleri hususları kabule zorlamışlardır.

36. Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
A) Haberî mucizeler
B) Hissî mucizeler
C) Maddî mucizeler
D) Aklî mucizeler
E) Manevi mucizeler

37. Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti döneminde vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok hassas prensipler çerçevesinde bir araya getirilmiştir.
B) Peygamberimizden hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramadan tevatür yoluyla bize kadar ulaşmıştır.
C) İlâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
D) Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Ömer zamanında istinsah edilmeye başlanmıştır.
E) Hz. Peygamber hayatta iken Kur'an kendisi ve sahabe tarafından ezberlenmiş, vahiy kâtipleri tarafından da yazıya geçirilmiştir.

38. Kur’an’da Hz. Davud’a verildiği belirtilen Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı kitap
B) İlahi vahiy
C) Müjde
D) Mektup
E) Mucize

39. Aşağıdakilerden hangisi Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?
A) Levililer
B) Tesniye
C) Hurûc
D) Tekvin
E) Mezmurlar

40. İmanda istisna nedir?
A) Allah’a karşı gelmenin imana zarar vermeyeceğini düşünmektir.
B) Ben inşAllah müminim demektir.
C) Kesin olarak cennete gireceğim demektir.
D) İnanıyorum demektir.
E) İstisnai durumların orucu bozmadığına inanmaktır.

41. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir?
A) Somut din-Soyut din
B) Muharref din-Muharref olmayan din
C) Milli din-İlkel din
D) Hak din-Batıl din
E) Semavi din-Beşeri din

42. I.Hariciler
     II.Zeydiyye
     III.Şia
     IV.Mu’tezile
Yukarıdakilerden hangileri imanın artması ve eksilmesi konusunda aynı düşünen mezheplerdendir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

43. I. Samimiyet
    II. İçtenlik
   III. Allah rızası
İslam’ın özü yukarıdakilerden hangilerine dayanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

44. İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İslam bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin adıdır.
B) İslam dini sadece Hz. Ali’ye gönderilen dini temsil eder.
C) İnsanlığın İslam’dan başka dini olmamıştır.
D) Allah’ın insanlık için önerdiği tek din İslam’dır.
E) İslam dini Hz. Âdem’le başlar.

45. I. İtikat ile ilgili hükümler
    II. Davranışlarla ilgili hükümler
   III. Ahlakla ilgili hükümler
Yukarıdakilerden hangileri Allah’ın kulları hakkında belirlediği, İslam Dini’nde yer alan hükümlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

46. İslam kelimesinin anlamında bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İradeli bir barış ortamına giriş
B) Boyun eğiş
C) Suçlama
D) Teslim olmak
E) Allah’a tam teslimiyet

47. Evrende bir düzen olduğu ve düzendeki her varlığın belirli bir gayeye yönelik olduğu fikrinden hareketle bir yaratıcının varlığı sonucuna ulaşan delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlü delil
B) Faydalı delil
C) Gaye ve nizam delili
D) Hudus delili
E) İmkân delili

48. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
A) Semi
B) İrade
C) Kudret
D) Kıyam binefsihi
E) Basir

49. İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?
A) Beka
B) İsbât-ı vâcib
C) Takva
D) Sıfat
E) Akıl yürütme

50. Kur’an’da geçen ve Babil Halkı’nı sihir konusunda bilinçlendirmek için gönderilen melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Münker-Nekir
B) Kiramen Katibin-Hafaza
C) Hazin-Malik
D) Harut-Marut
E) Zebani-Malik

51. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanı aldatmak için kurduğu tuzaklardan biri değildir?
A) Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere destek vermek
B) Boş kuruntular ve yalancı vaatler vermek
C) Hile ve tuzaklar kurarak insanları birbirine düşürmek
D) Kalbe vesvese vermek
E) Harama teşvik etmek

52. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Çoğalabilmeleri
B) Doğup, ölebilmeleri
C) Yiyip, içebilmeleri
D) Geleceği bilmeleri
E) Evlenebilmeleri

53. Kutsal kitapların Allah’ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir?
A) Tafdil
B) Tariz
C) Taklit
D) Tahrif
E) Takva

54. Kur’an-ı Kerimi çoğaltarak çeşitli İslam ülkelerine gönderen sahabi kimdir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ömer
C) Hz. Hasan
D) Hz. Ebu Bekir
E) Hz. Ali

55. Kitab-ı Mukaddes’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yeni Ahid’i oluşturan kitaplar aynı dönemde ve aynı tarihte ortaya çıkmıştır.
B) Kitab-ı Mukaddes sadece Markos Luka Metinleri’nden oluşur.
C) Nihai olarak 8 Nisan 1546'da Trente Konsili'nde Yeni Ahid'e ait liste bugünkü şekliyle resmen ilan edilmiştir.
D) 36 kitaptan oluşur.
E) Kitab-ı Mukaddes Hz. Davud tarafından ilham edilmiştir.

56. İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad
verilir?
A) Haberi mucize
B) Hissi mucize
C) Bilgi mucizesi
D) Etkisiz mucize
E) Maddi mucize

57. Peygamberlerin tebliğ göreviyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
B) Peygamberler tebliğ görevlerinde daima hatırlatıcı konumunda bulunmuş, zorlayıcı bir rol oynamamışlardır.
C) Allah; peygamberleri, kendi emir ve yasaklarını, dinin çeşitli hükümlerini
insanlara ulaştırmak üzere görevlendirmiştir.
D) İnsanın yaratılışındaki temel gayeyi teşkil eden, Allah’a kulluğu, gereğince yerine getirebilmesi bağlamında peygamberlerin tebliği hayatî önem arz eder.
E) Peygamberler kendilerine indirilen ilâhî vahyi insanlara aktarmaları sırasında kendilerince bir katkıda bulunmaları mümkün olmayıp, aldıklarını aynen iletmek durumundadırlar.

58. Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?
A) Haşr
B) Vahiy
C) İhsan
D) Riya
E) Layiha

59.  Aşağıdakilerden hangisi temel olarak dinin karşılandığı kelimelerden biri değildir?
A) İtaat
B) Ahiret
C) Ceza
D) Hüküm
E) Tutulan yol

60. Muharref din nedir?
A) Allah tarafından gönderilen dinlerdir.
B) İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir.
C) Allah tarafından gönderilip orijinalliğini koruyan dinlerdir.
D) Allah tarafından gönderilen önemli dinlerdir.
E) İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli koruyamayan dinlerdir.

61. İslam’ın diğer dinlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah inancına dayanması
B) Son, evrensel ve bozulmamış olması
C) Ahiret inancının olması
D) Tek tanrılı olması
E) Peygamber inancının bulunması

62. Akaid’in kelime anlamı nedir?
A) Doğru düşünmek
B) Ahlaklı olmak
C) İyi davranışlar yapmak
D) Gönülden bağlanmak
E) Doğru işler yapmak

63. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
A) Semi
B) Hayat
C) İlim
D) Vahdaniyet
E) Basir

64. “Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir.” cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mucize
B) Hasiyet
C) Sıfat
D) Mana
E) Fıtrat

65. Kabirde sorgu işi ile görevli melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Azrail-Cebrail
B) Harut-Marut
C) Zebani-Malik
D) Rıdvan-Malik
E) Münker-Nekir

66. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri arasında yer almaz?
A) Allah’ı hamd ile yüceltmek
B) Peygamberlere salat ve selam getirmek
C) İnsanları Allah’a inanmaya zorlamak
D) Müminlere ahirette şefaat etmek
E) İnsanları iyi işlere sevk etmek

67. Tabiat olaylarıyla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikail
B) Azrail
C) İsrafil
D) Cebrail
E) Nekir

68. Kur’an’da aşağıdaki peygamberlerden hangisine sahifeler verildiğinden açıkça bahsedilir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Âdem
C) Hz. İbrahim
D) Hz. Harun
E) Hz. İsmail

69. Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
A) Soru sormayla vahyetme
B) Doğrudan vahyetme
C) Melek aracılığıyla vahyetme
D) Rüyada vahyetme
E) Kalbe yerleştirme

70. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberlik Allah tarafından verilir.
B) Her ümmete peygamber gönderilmiştir.
C) Peygamber gönderilmeyen bir topluma azap edilmez.
D) Peygamber istedikleri her zaman ve her koşulda gaybı bilirler.
E) Peygamberlerin sayısını tam olarak bilmek mümkün değildir.

71. Aşağıdakilerin hangisi Kur’an’da peygamberi ifade eden kelimelerden biri değildir?
A) Resul
B) Gafur
C) Nebi
D) Hadi
E) Nezir

72. İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
A) Bilgi mucizesi
B) Hissi mucize
C) Haberi mucize
D) Dinsel mucize
E) Edilgin mucize

73. Dinin kaynağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Din, Allah tarafından konulur.
B) Klasik dinler tarihi kitapları, batıl dinlere milel adını vermişlerdir.
C) Son peygamber Hz. Muhammed’dir.
D) İlk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâmdır.
E) İlk peygamber Hz. Âdem’dir.

74. Din ve inançla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tarihte hiçbir dine inanmayan pek çok topluluk bulunmaktadır.
B) Din; insana hem bireysel isteklerinin ortaya çıkmasında hem de madde karşısında eğilmemesinde ilk elden yardım eder.
C) Din, fertleri mukaddes duygu, ortak vicdan ve şuur etrafında birleştirir.
D) İnsanın yüce bir güce bağlanması, onun gücünü artırdığı gibi, olaylar karşısında kendisinin yeterli olabileceği kanısını da güçlendirir.
E) İnsanlarda din duygusu fıtrîdir, yani içten gelen bir durumdur.

75. İçten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine ne ad verilir?
A) Tasdik
B) Amel
C) Bilgi
D) Mukallit
E) İkrar

76. İnanç esaslarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Zorlama yoktur.
B) Kesin bilgi vermez, açık değildir.
C) Körü körüne bağlanılır.
D) Zamana, zemine, mekâna, fertlere ve toplumlara göre değişir.
E) Müphem ve muğlâktır.

77. İslam dininin ahlâkla ilgili hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ahlak ilkeleri bulunmayan hak dinleri de mevcuttur.
B) İslam dininin ahlâk ilkeleri Kur’an’a dayanır.
C) İslam dininde Allah’ın yarattıklarına karşı merhametli olmak, onları incitmemek esastır.
D) İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz. Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya
geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değildir.
E) Bir kimse başkasıyla alay edip onu küçümserse, bu bir ahlâksızlıktır.

78. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Selbî/Tenzihî sıfatlarından biri değildir?
A) Vücud
B) Kıdem
C) Semî
D) Vahdanîyet
E) Beka

79. Allah’ın her şeyi görmesi sıfatına ne ad verilir?
A) Kelâm
B) İrade
C) Kudret
D) Basîr
E) Kıyam binefsifi

80. Aşağıdakilerden hangisi gaye ve nizam delilini tercih eden âlimlerden biri değildir?
A) Gazzâli
B) İbn Rüşd
C) İbn Teymiyye
D) İbn Fuzzulin
E) İbnü’l-Kayyim el Cevziyye

81. Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu işi ile görevli olan meleklerdir?
A) Hârût-Mârût
B) Hafaza ve Kirâmen Kâtibin Melekleri
C) Mukarrebûn Melekleri
D) Münker-Nekir
E) İlliyyûn Melekleri

82. Cinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geleceği bilirler.
B) Evlenemezler.
C) Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmışlardır.
D) Çoğalamazlar.
E) Yiyip içemezler.

83. İncil’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suriye’deki Hristiyanlar Luka, Yunanistan’dakiler Markos, Roma’dakilerde
Matta İncili’ni kullanmışlardır.
B) Hristiyanlığın kutsal kitabı Eski ve Yeni Ahid’den meydana gelen Kitâb-ı
Mukaddes’tir.
C) Yeni Ahid; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İnciller, Resullerin İşleri, Pavlus’un Mektupları, Genel Mektuplar ve Yuhanna’nın Vahyi olmak üzere 27 kitaptan meydana gelmektedir.
D) Kutsal kitap, kutsal ruh tarafından ilham edilmiştir.
E) İlk dönem Hristiyanlar kutsal kitap olarak Eski Ahid metinlerini kullanmışlardır.

84. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?
A) Tekvin
B) Hurûc
C) Tesniye
D) Levililer
E) Genel Mektuplar

85. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü halife Hz. Osman Dönemi’nde daha önce bir araya getirilmiş olan Kur’an-ı istinsah ettirmek için oluşturulan heyette yer almaz?
A) Zeyd b. Sabit
B) Abdullah b. Zübeyr
C) Zeyd b. İsmail
D) Saîd b. el-Âs
E) Abdurrahman b. Hâris

86. Aşağıdakilerden hangisi Ülü’l-‘azm peygamber olarak isimlendirilen
peygamberlerden biri değildir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Musa
D) Hz. Muhammed
E) Hz. Zekeriyyâ

87. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden biri değildir?
A) Güvenilir olmak
B) Sabırlı olmak
C) Zeki ve anlayışlı olmak
D) Tebliğde bulunmak
E) Herkesi kendine inanmaya zorlamak

88. Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberlerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
A) Hissî Mûcizeler
B) Haberî Mûcizeler
C) Maddî Mûcizeler
D) Aklî Mûcizeler
E) Manevi Mûcizeler

89. Aşağıdakilerden hangisi latif ve gaybî varlıklardan biri değildir?
A) İnsanlar
B) Melekler
C) Şeytanlar
D) Cinler
E) Ruhlar

90. İnsanların doğuştan sahip oldukları Allah inancı Kur’ân-ı Kerîm’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) İman
B) İslâm
C) Hüccet
D) Fıtrat
E) Tasdik

91. Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş ilâhî kitaplardan biri değildir?
A) İncil
B) Mişna
C) Kur'ân-ı Kerîm
D) Tevrat
E) Zebur

92. İslâm inanç esaslarının ilki ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a iman
B) Peygamberlere iman
C) Kaza ve kadere iman
D) Meleklere iman
E) Kitaplara iman

93. Allah’tan peygamberlere yönlendirilmiş aşkın/ilâhî bir mahiyete sahip olan vahiy, yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir?
A) Deneysel bilgi
B) Sezgisel bilgi
C) Bilimsel bilgi
D) Metafiziksel bilgi
E) Duygusal bilgi

94. Aşağıdakilerden hangisi peygamberliğin temel gayelerinden biri değildir?
A) İnsanlığın hidayetine/Allah’ın rızasına uygun olan doğru yolu bulmasına vesile olmak
B) İnsanlara, asıl görevleri olan Allah’a kulluğu, gereğince yerine getirebilmeyi öğretmek
C) İnsanlar arasındaki ihtilafları gidermek
D) Gaipten bilgi vermek
E) Yaratılışları gereği ihtiyacı olan insanlara yol göstermek

95. İmanın dışarıdan bakarak anlaşılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmanın, kalbî bir fiil olması
B) İmanın, sevinç içermesi
C) İmanın, karmaşık bir konu olması
D) İmanın, davranışlara etki etmesi
E) İmanın, insanları ahlâka yöneltmesi

96. Allah’ın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid
B) İman
C) Sübuti sıfatlar
D) Selbi sıfatlar
E) Esma-i hüsnâ

97. Peygamberlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güçleri yetmekle beraber günahlardan uzak kalmışlardır.
B) Gerek sözlerinde, gerek fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve saygınlıklarını zedeleyecek hatalardan korunmuşlardır.
C) Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir.
D) Diğer insanlar gibi beşer oldukları halde tebliğ ettiklerinden kendileri de
sorumludurlar.
E) Onlar tebliğiyle yükümlü oldukları konularda gerçek dışı beyanlarda bulunmaktan veya vahyi gizlemekten korunmuşlardır.

98. İslâm inancında, görünmeyen varlıklar hakkında bilgi edinme kaynağı
aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir?
A) Akıl
B) Vahiy
C) Duyular
D) Tarihî belgeler
E) Genel kabuller

99. Aşağıdakilerden hangisi ilâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
A) Herhangi bir vasıta olmadan mananın kalbe aktarılması, ilhâm veya rüyâ yoluyla gerçekleşmesi
B) Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi
C) Allah’ın peygambere perde arkasından hitap etmesi
D) Allah’ın görünmeden konuşması
E) Cebrail isimli meleğin aracılık etmesi

100. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yapılan din tarifinin içinde yer almaz?
A) İnanca dayalı değerlendirmeler
B) Her türlü tavırlar
C) Zihinsel fonksiyonlar
D) Her tür davranışlar
E) Felsefi düşünceler

101. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığıyla ilgili olarak İslâm âlimleri arasında şöhret bulan delillerden biri değildir?
A) Hudûs delili
B) İmkân delili
C) Gaye delili
D) Nizam delili
E) Şefkat delili

102. İnanmanın Türkçe’deki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir fikri tahlil etmek
B) Genel kanaatlere sahip olmak
C) Bir görüşe gönülden bağlanmak
D) Batıl inançları olmak
E) Hayati tecrübelere sahip olmak

103. Hadislerin, İslâm dini için belirlediği özel anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolaylaştırılmış Haniflik
B) Hz. Peygamber’in örnek aile yaşantısı
C) Hz. Peygamber’in hayatı
D) Kur’ân Ahlâkı
E) Hz. İbrahim’in Sünneti

104. Aşağıdakilerin hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Boş kuruntu ve yalancı vaatlerle kandırmak
B) İnsan iradesine tamamen set çekmek
C) Allah’ın emirlerine isyan etmeye yöneltmek
D) Harama teşvik etmek
E) Vesvese vermek

105. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silm
B) Selam
C) Eslem
D) İslâm
E) Müslim

106. İslâm dini, inanç esaslarının insanlarca benimsenmesi için nasıl bir yol izlemiştir?
A) Katı ve uzlaşmaz
B) Müminleri kayıran
C) Başka din ve anlayışları umursamaz
D) Eklektik ve kayırmacı
E) Ilımlı ve mutedil

107. İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamanın şartlarına göre değişmesi
B) Bazı esasların zaman içinde terk edilmesi
C) Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
D) Her millete şartlarına uygun inanç esası uygulanması
E) Herkese içinden geldiği gibi inanmanın serbest olması

CEVAP ANAHTARI:
1. D) İçten hissedilenlerin dille ifade edilmesi
2. B) Din
3. A) Ahiret
4. B) Müphem ve muğlak olması
5. E) Allah’a gerçek bir teslimiyet ile boyun eğmek
6. A) İtikat
7. D) Tevhid inancı
8. C) Hudûs delili
9. E) İrade
10. B) Mutezile
11. A) Allah’ın varlığının başlangıçsız olmasını
12. C) Gaybî bilmek için çaba sarf etmek
13. D) Sadece Allah'ın emriyle hareket etmeleri
14. B) Eski Ahid
15. C) Bütün konularla ilgili ilmî gerçekler ve tabiat kanunları
16. E) Süleyman’ın Meselleri
17. A) Tekvin
18. D) Tebliğ faaliyetlerinde bulunurken, istedikleri zaman insanlara gaybî bilgiler vermişlerdir.
19. E) Hz. Peygamber'in nübüvvetini doğrulayan tek mucize Kur’an’dır.
20. C) Hz. Zekeriyyâ
21. E) Matüridiyye
22. C) İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
23. A) Muamelat
24. B) Değişken olması
25. D) İcmali iman
26. C) İnanç esasları
27. B) Fiilî
28. E) Tevhid
29. B) Mikâil
30. C) Hz. Yahya
31. C) Gaybı bilmek
32. D) Nurdan yaratılmaları
33. A) Hayat
34. B) Yeni Ahid külliyatı içinde en erken yazılan Matta'nın İncili'dir.
35. E) İnsanları tebliğ ettikleri hususları kabule zorlamışlardır.
36. A) Haberî mucizeler
37. D) Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Ömer zamanında istinsah edilmeye başlanmıştır.
38. A) Yazılı kitap
39. E) Mezmurlar
40. B) Ben inşAllah müminim demektir.
41. A) Somut din-Soyut din
42. E) I, II, III ve IV
43. E) I, II ve III
44. B) İslam dini sadece Hz. Ali’ye gönderilen dini temsil eder.
45. E) I, II ve III
46. C) Suçlama
47. C) Gaye ve nizam delili
48. D) Kıyam binefsihi
49. B) İsbât-ı vâcib
50. D) Harut-Marut
51. A) Allah'ın lütuf ve inayetiyle müminlere destek vermek
52. D) Geleceği bilmeleri
53. D) Tahrif
54. A) Hz. Osman
55. C) Nihai olarak 8 Nisan 1546'da Trente Konsili'nde Yeni Ahid'e ait liste bugünkü şekliyle resmen ilan edilmiştir.
56. C) Bilgi mucizesi
57. A) Peygamberler Allah’ın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
58. B) Vahiy
59. B) Ahiret
60. E) İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli koruyamayan dinlerdir.
61. B) Son, evrensel ve bozulmamış olması
62. D) Gönülden bağlanmak
63. D) Vahdaniyet
64. E) Fıtrat
65. E) Münker-Nekir
66. C) İnsanları Allah’a inanmaya zorlamak
67. A) Mikail
68. C) Hz. İbrahim
69. A) Soru sormayla vahyetme
70. D) Peygamber istedikleri her zaman ve her koşulda gaybı bilirler.
71. B) Gafur
72. A) Bilgi mucizesi
73. B) Klasik dinler tarihi kitapları, batıl dinlere milel adını vermişlerdir.
74. A) Tarihte hiçbir dine inanmayan pek çok topluluk bulunmaktadır.
75. E) İkrar
76. A) Zorlama yoktur.
77. A) Ahlak ilkeleri bulunmayan hak dinleri de mevcuttur.
78. C) Semî
79. D) Basîr
80. D) İbn Fuzzulin
81. D) Münker-Nekir
82. C) Allah’a kulluk etmeleri için yaratılmışlardır.
83. A) Suriye’deki Hristiyanlar Luka, Yunanistan’dakiler Markos, Roma’dakilerde Matta İncili’ni kullanmışlardır.
84. E) Genel Mektuplar
85. C) Zeyd b. İsmail
86. E) Hz. Zekeriyyâ
87. E) Herkesi kendine inanmaya zorlamak
88. B) Haberî Mûcizeler
89. A) İnsanlar
90. D) Fıtrat
91. B) Mişna
92. A) Allah’a iman
93. D) Metafiziksel bilgi
94. D) Gaipten bilgi vermek
95. A) İmanın, kalbî bir fiil olması
96. E) Esma-i hüsnâ
97. C) Onlar hiçbir zaman içtihadî hatalara düşmemiş ve daha sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltilmemişlerdir.
98. B) Vahiy
99. B) Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi sezmesi
100. E) Felsefi düşünceler
101. E) Şefkat delili
102. C) Bir görüşe gönülden bağlanmak
103. A) Kolaylaştırılmış Haniflik
104. B) İnsan iradesine tamamen set çekmek
105. D) İslâm
106. E) Ilımlı ve mutedil
107. C) Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1222 views
Son İleti 20 Aralık 2017, 09:41:19
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
537 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
549 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
670 views
Son İleti 20 Aralık 2017, 14:43:55
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
404 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
456 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 12:51:59
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
405 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 16:13:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
455 views
Son İleti 26 Aralık 2017, 11:21:06
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
249 views
Son İleti 02 Ocak 2018, 14:46:35
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
542 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 17:21:12
Gönderen: Ders Hocası