İslam Sanatları Tarihi - Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları 3

  • 0 replies
  • 441 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Şam Emeviyye Camii’nin inşası hangi Emevi hükümdarı döneminde tamamlanmıştır?
A) Halife Hişâm b. Abdülmelik
B) Muaviye
C) Halife I. Velîd
D) Halife Abdülmelik
E) Halife II. Velîd

2. Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
A) Heykel
B) Resim
C) Minyatür
D) Müzik
E) Mimari

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe en üst seviyede sanat eğitimi veren resmi kurumdur?
A) Bab-ı Âli Mektebi
B) Enderun Mektebi
C) Daruttıp
D) Darulhuffaz
E) Hendese-i Mülkiye Mektebi

4. İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-ahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine
B) Kudüs
C) Mekke
D) Şam
E) Bağdat

5. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?
A) Gelenek
B) Kültür
C) Malzeme
D) Din
E) Hüner

6. Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mihrap
B) Tuğla ve sivri kemer
C) Geniş avlu
D) Çok dayanaklı örtü
E) Minare

7. Osmanlı çarşılarında kıymetli eşyaların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?
A) Tabhane
B) Arasta
C) Bedesten
D) Kervansaray
E) Matbah

8. İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
A) Kalemkeş
B) Nakkaş
C) Müzehhip
D) Hattat
E) Kalemkar

9. Kanuni Sultan Süleyman devrinde hattın güneşi olarak tanınan ünlü hattat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halid Erzurumi
B) Derviş Ali
C) Hasan Çelebi
D) Mustafa Rakım
E) Ahmet Şemseddin Karahisari

10. Yakup Şah b. Sultan Şah, aşağıdaki eserlerden hangisinin mimarıdır?
A) İstanbul II. Bayezid Camisi
B) İstanbul Eminönü Yeni Cami
C) İstanbul Kılıç Ali Paşa Camisi
D) Şam Süleymaniye Camisi
E) İstanbul Sultan Ahmed Camisi

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimari tarihi içinde Bursa ve Edirne dönemidir?
A) 1299-1447
B) 1447-1538
C) 1538-1588
D) 1588-1700
E) 1890-1930

12. İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi
B) Katipzade Refii
C) Yesari Mehmed Esad
D) Ahmed Siyahi
E) Derviş Abdi-i Mevlevi

13. Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
A) Malakâri
B) Kalemkâr
C) Kâşi
D) Süsleme
E) Kalem işi

14. İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müselsel
B) Müsenna
C) Rika
D) Celi
E) Gubari

15. Aşağıdakilerden hangisi durak çeşitlerinden biridir?
A) Pençhâne
B) Hâtime gülü
C) Köşeli
D) Zahriye gülü
E) Sarmalı

16. Tezhip sanatında, temellük kitâbesi hangi sayfa bezemesinde bulunur?
A) Zahriye
B) Dîbâce
C) Serlevha
D) Unvan
E) Hâtime

17. Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?
A) I. Selim
B) II. Mehmed
C) II. Selim
D) III. Murad
E) I. Süleyman

18. Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan ‘Surnâme-i Vehbî` adlı eserin minyatürlerini yapan nakkaş kimdir?
A) Nakkaş Hasan
B) Nakşî
C) Levni
D) Nigârî
E) Musavvir Hüseyin

19. Aşağıdakilerden hangisi savaşları konu alan gazavatnâme türünde hazırlanmış minyatürlü eserlerden biri değildir?
A) Târîh-i Feth-i Yemen
B) Şecâatnâme
C) Kitâb-ı Gencine-i Feth-i Gence
D) Nusretnâme
E) Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye

20. Timur devri tezhibinin ikinci altın çağı, aşağıdaki hükümdarların hangisinin zamanındadır?
A) Baysungur
B) Şahruh
C) Uzun Hasan
D) Şah İsmail
E) Hüseyin Baykara

21. Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
A) Hat
B) Çini
C) Şiir
D) Tezhib
E) Minyatür

22. Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fustat türbeleri
B) Buhara türbeleri
C) Kubbetü’s-suleybiyye
D) Gür Emir Türbesi
E) Ayşe Bibi Türbesi

23. Erken İslâm Mimarisi’nde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuba Camii
B) Nayin Camii
C) Elhamra Camii
D) Mescid-i Nebî
E) Samerra Camii

24. İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubbetü’s-suleybiyye
B) Amr Camii
C) Medinetü’z-Zehra
D) Kurtuba Camii
E) Hırbetü’l mefcer

25. Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’ssahre’nin yapımında temel olmuştur?
A) Anıtsal yapı inşa etmek
B) Mozaik süsleme
C) Kubbeli yapı isteği
D) Sekizgen planlı mimari
E) Miraç

26. Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?
A) Nazırlık
B) Mimarbaşılık ve Şehreminlik
C) Belediye
D) Şâkirdlik
E) Su Yolculuğu

27. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?
A) Proje
B) Kârnâme
C) Tersim
D) Makta
E) Menâzır

28. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?
A) Büyüklük
B) Açıklık
C) Sadelik
D) Genişlik
E) Sağlamlık

29. Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?
A) Mekki, medeni
B) Nesih, reyhani
C) Sülüs, sülüseyn
D) Verraki, neshi
E) Mail kufi, tevki

30. İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sülüs-nesih
B) Yuvarlak(meşk)-Geometrik, köşeli (cezm)
C) Tevki-Rika
D) Divanı-Celi Divani
E) Siyakat-Kufi

31. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?
A) Resim Yazı
B) Hamiri Yazı
C) Hiyeroglif
D) Hüsn-i Hat
E) Meşk

32. Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane sorumlusuna verilen addır?
A) Başusta
B) Sernakkaş
C) Hoca
D) Üstad
E) Saray Yetkilisi

33. Ehl-i Hiref’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saray Sanatkârları Topluluğu
B) Saray Dışı Sanatkârlar
C) Sanat Sahibi Kişiler
D) Sanat Severler
E) Sanatı Koruyanlar

34. Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane’de yapılmaz?
A) Kâğıt âharlemek
B) Kâğıt mührelemek
C) Desen çizmek
D) Boya hazırlamak
E) Kumaş boyamak

35. Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
A) Ahmed Musa
B) Şahruh
C) Uluğ Bey
D) İskender Sultan
E) Gıyâseddin Baysungur

36. El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
A) Desen
B) Gravür
C) Minyatür
D) Eskiz
E) Tezhip

37. İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin hangi dönemde başladığı bilinir?
A) Emevî
B) Fâtımî
C) Memlûk
D) Artuklu
E) Abbâsî

38. `Varka ve Gülşah` adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
A) Anadolu Selçuklu
B) Karahanlı
C) Gazneli
D) İlhanlı
E) Timurlu

39. Aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığıdır?
A) Sınaat
B) Fen
C) Sanaat
D) Zanaat
E) Art

40. Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
A) Tezhip
B) Ebrû
C) Hat
D) Edebiyat
E) Mimari

41. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
A) Su Yolu Nazırı
B) Üstad
C) Kale Mimarı
D) Hassa Mimarbaşısı
E) Köprü Mimarı

42. Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
A) Mimarbaşı defteri
B) Mimar risalesi
C) Mimar kârnâmesi
D) Mimar resmi
E) Risale-yi mimariye

43. Osmanlı şehirlerinin merkezinde esas olarak hangi tesis vardır?
A) Külliye
B) Hamam
C) Medrese
D) Çarşı
E) Kervansaray

44. Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’nin kesin klasik ölçülerini ortaya koymuştur?
A) İshak b. Hammad
B) Ebu Abdullah el-Hasen
C) Yakut el-Musta‛sımi
D) Ahvel el-Muharrir
E) Halil b. Ahmed

45. Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk celi hat sanatkârıdır?
A) Dahhâk
B) İbnu’l - Bevvab
C) Halid b. Ebu’l - Heyyac
D) İbn Mukle
E) Kutbe

46. Aşağıdaki yazılardan hangisi erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılmıştır?
A) Celi
B) Verraki
C) Nesih
D) Reyhani
E) Kûfi

47. Aşağıdakilerden hangisi mushaf güllerinden biri değildir?
A) Aşere
B) Hizib
C) Secde
D) Hamse
E) Durak

48. Baba Nakkaş üslûbu hangi devirde ortaya çıkmıştır?
A) Kanuni Sultan Süleyman Devri
B) XIX. Yüzyıl
C) Sultan II. Bayezid Devri
D) Fatih Sultan Mehmed Devri
E) XVI. Yüzyıl

49. Aşağıdakilerden hangisi Kara Memi’nin özelliğidir?
A) XX. yüzyılda yaşamış bir müzehheptir.
B) XVI. yüzyılda yaşamış, üslûp meydana getirmiş saray sernakkaşıdır.
C) XVI. yüzyılda yaşamış ünlü bir hattattır.
D) XVIII. yüzyılda yaşamış bir sanatkârdır.
E) XV. yüzyılda yaşamış bir mücellittir.

50. Atâ yolu (pesend) üslûbunu bulan müzehhip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Üsküdâri
B) Şahkulu
C) Ahmet Atâullah Efendi
D) Tebrizli Velî Can
E) Hüseyin Hüsnü Efendi

51. Çoğu, Emeviler döneminde inşa edilen ilk camiler hangi tiptedir?
A) Tek kubbeli camiler
B) Enine planlı camiler
C) Ordugâh camiler
D) Namazgâhlar
E) Küçük mescitler

52. Türk-İslâm minyatür üslubunu ilk kez aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Abbasiler
D) Selçuklular
E) Osmanlılar

53. Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Selimiye Camisi
B) Edirne Üç Şerefeli Camisi
C) Bursa Ulu Cami
D) İstanbul Süleymaniye Camisi
E) İstanbul Sultanahmet Camisi

54. Hz. Muhammed’in Medine halkına okuma yazma öğretmekle görevlendirdiği sahâbî kimdir?
A) Enes b.Malik
B) Abdullah b. Saîd
C) Ebu Hüreyre
D) Ubey b. Kaab
E) Abdullah b. Zübeyr

55. Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
A) Artist
B) Sanatkâr
C) Zanaatkâr
D) Hattat
E) Müzehhip

56. Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuh
B) Hz. Süleyman
C) Hz. Musa
D) Hz. Davud
E) Hz. İsa

57. Osmanlı mimarisinde şehir külliyelerinin dışındakilere ne ad verilir?
A) Menzil külliyesi
B) Bedesten
C) Darüşşifa
D) İmaret
E) Kervansaray

58. Her devirde sevilerek kullanılan motif türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatâyî
B) Çintemani
C) Münhanî
D) Goncagül
E) Hayvan motifleri

59. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?
A) Rüştiye
B) Enderun mektebi
C) İdadi
D) Sanayi-i nefise
E) Divan

60. Osmanlı mimari ekolü içinde merkezinde cami olan kuruluşa ne ad verilir?
A) Medrese
B) Kervansaray
C) Bedesten
D) Muvakkıthane
E) Külliye

61. Destesenk nedir?
A) Boyaları karıştırmak için kullanılan bir taştır.
B) Üzerinde boya hazırlanan ahşap tabakadır.
C) Boya renklerini belirleyen bir malzemedir.
D) Hazırlanan boyaları korumak maksadıyla kullanılan bir karışımdır.
E) Cisimli boyaları sulu ortamda ezmek için kullanılan bir taştır.

62. İslâm yazılarında ilk büyük ıslahatı yaparak dört çeşit yazıyı ortaya koyan hattat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahvel el- Muharrir
B) İshak b. Hammad
C) Halil b. Ahmed
D) Kutbe el-Muharrir
E) Yahya b. Ya’mer

63. Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârları destekleyen ve onları himaye edenlerden
biri değildir?
A) I. Bayezid
B) İskender Sultan
C) Şahruh
D) Uluğ Bey
E) Gıyaseddin Baysungur

64. Kırlarda, yollarda, üstü ve yanları açık olan namaz kılma yerlerine ne ad verilir?
A) Namazgâh
B) Mescid
C) Selâtin camisi
D) Cuma camisi
E) Medrese

65. Aşağıdaki motiflerden hangisi yarı üsluplaştırılmıştır?
A) Goncagül
B) Bulut
C) Penç
D) Karanfil
E) Münhanî

66. Batılı araştırmacılara göre, İslâm yazılarının oluşum sürecinde Cahiliye devri Arap yazısı, aşağıdaki yazı sistemlerinin hangisinin devamıdır?
A) Çivi Yazısı
B) Hiyeroglif
C) Nabatî
D) Tibet
E) KabilCEVAP ANAHTARI:
1. C) Halife I. Velîd
2. D) Müzik
3. B) Enderun Mektebi
4. B) Kudüs
5. D) Din
6. B) Tuğla ve sivri kemer
7. C) Bedesten
8. D) Hattat
9. E) Ahmet Şemseddin Karahisari
10. A) İstanbul II. Bayezid Camisi
11. A) 1299-1447
12. E) Derviş Abdi-i Mevlevi
13. C) Kâşi
14. B) Müsenna
15. A) Pençhâne
16. A) Zahriye
17. D) III. Murad
18. C) Levni
19. E) Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye
20. E) Hüseyin Baykara
21. C) Şiir
22. C) Kubbetü’s-suleybiyye
23. D) Mescid-i Nebî
24. D) Kurtuba Camii
25. E) Miraç
26. B) Mimarbaşılık ve Şehreminlik
27. B) Kârnâme
28. C) Sadelik
29. A) Mekki, medeni
30. B) Yuvarlak(meşk)-Geometrik, köşeli (cezm)
31. D) Hüsn-i Hat
32. B) Sernakkaş
33. A) Saray Sanatkârları Topluluğu
34. E) Kumaş boyamak
35. A) Ahmed Musa
36. C) Minyatür
37. E) Abbâsî
38. E) Timurlu
39. B) Fen
40. D) Edebiyat
41. D) Hassa Mimarbaşısı
42. C) Mimar kârnâmesi
43. A) Külliye
44. C) Yakut el-Musta‛sımi
45. C) Halid b. Ebu’l - Heyyac
46. E) Kûfi
47. E) Durak
48. D) Fatih Sultan Mehmed Devri
49. B) XVI. yüzyılda yaşamış, üslûp meydana getirmiş saray sernakkaşıdır.
50. C) Ahmet Atâullah Efendi
51. C) Ordugâh camiler
52. D) Selçuklular
53. B) Edirne Üç Şerefeli Camisi
54. B) Abdullah b. Saîd
55. C) Zanaatkâr
56. D) Hz. Davud
57. A) Menzil külliyesi
58. A) Hatâyî
59. B) Enderun mektebi
60. E) Külliye
61. E) Cisimli boyaları sulu ortamda ezmek için kullanılan bir taştır.
62. D) Kutbe el-Muharrir
63. A) I. Bayezid
64. A) Namazgâh
65. D) Karanfil
66. C) Nabatî

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
592 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
611 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
454 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
598 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1279 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
438 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1822 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
412 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
526 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
34 views
Son İleti 11 Ocak 2020, 16:18:58
Gönderen: Ders Hocası