İslam Sanatları Tarihi - Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları 2

  • 0 replies
  • 521 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?
A) Revzen
B) Çini
C) Keramik
D) Fresk
E) Malakârî

2. Anadolu’da renkli sır tekniğinde üretilmiş çinilerin görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Niğde Hüdavend Hatun Türbesi
B) Konya Sırçalı Medrese
C) Bursa Yeşil Cami
D) Edirne Selimiye Camii
E) Tokat Gök Medrese

3. Ebru yapımında, teknenin içine konulacak suya kıvam vermek ve böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitre
B) Boya
C) Arap zamkı
D) Gaz yağı
E) Sığır ödü

4. Osmanlılar döneminde madenî eşya yapımında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İndirme
B) Oyma ve çakma
C) Giydirme
D) Kesme
E) Dökme ve dövme

5. Hatîp Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenen “Cenaze Salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bayatî
B) Dilkeşhâverân
C) Hüseynî
D) Segâh
E) Rast

6. Mevlevî âyinlerinin başında, neyzenbaşının yapacağı post taksiminden önce na’than tarafından ayakta okunan “na’t-ı Mevlânâ”
adlı eserin makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Segâh
B) Bayâti
C) Uşşak
D) Rast
E) Hicaz

7. Cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan kapı ve pencere kanatları, mahfil şebekeleri, minberler, vaaz kürsüleri, Kur’an mahfazası ve rahle gibi teberrükât eşyası genel anlamda Türk sanatının hangi örneklerini oluşturur?
A) Sedefkârlık
B) Ahşap
C) Edirnekârî
D) Oyma ve kakmacılık
E) Kündekârî

8. Süleyman Çelebi’nin "Mevlid" manzumesinde hüzzam makamıyla başlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mi’râc bahri
B) Münâcaât veya tevhîd bahri
C) Velâdet bahri
D) Merhabâ bahri
E) Nur bahri

9. Mevlevîlik ve Bektaşilik dışındaki tarikatların hemen hepsinde, “kelime-i tevhid” zikrinden sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan esere ne ad verilir?
A) İlâhi
B) Tevşîh
C) Na’t
D) Salâ
E) Durak

10. İlk bağımsız Müslüman Türk devletini kuran Tolunoğulları’nın eserler verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samerra
B) İran
C) İspanya
D) Maveraünnehir
E) Mısır

11. Güzellik ve sanat konularını birlikte ele alan ilme ne ad verilir?
A) Metafizik
B) Felsefe
C) Estetik
D) Paleografi
E) Epigrafi

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe ortaya çıkan ve günlük hayatta en çok kullanılan yazıdır?
A) Şikeste
B) Muhakkak
C) Rik‛a
D) Tevki‛
E) Reyhani

13. Aşağıdakilerden hangisi külliyelerde misafir ağırlama yeridir?
A) İmârethane
B) Dârüttıp
C) Tabhane
D) Bîmarhane
E) Dârülhadis

14. Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir alet ismidir.
B) Bir üslûpdur.
C) Bitkisel çıkışlı bir motiftir.
D) Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
E) Bir boya çeşididir.

15. Kanuni döneminde topoğrafik kent görünümlerinin resimlerini yapan ve kaleme aldığı tarihi konulu eserlerle tanınan nakkaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakkaş Hasan
B) Nakkaş Osman
C) Nakkaş Ali
D) Nigari
E) Matrakçı Nasuh

16. Klasik Osmanlı tarzı çinilerin son dönemlerine ait en çok örneğinin bir arada bulunduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manisa Muradiye Camii
B) İstanbul Rüstempaşa Camii
C) İstanbul Sokullu Mehmed Paşa Camii
D) İstanbul Sultan Ahmed Camii
E) Edirne Selimiye Camii

17. XVIII. yüzyılın başlarında klasik tarz Osmanlı İznik çinileri ihtişamını yitirince, yeni çini atölyeleri Sultan III. Ahmed ve Damat İbrahim Paşa’nın gayretleriyle nerede kurulmuştur?
A) İstanbul İbrahim Paşa Sarayı’nda
B) İstanbul Tekfur Sarayı’nda
C) Konya Aksaray’da
D) Edirne Yeni Saray’da
E) İstanbul Topkapı Sarayı’nda

18. Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıstık yeşili
B) Sarı
C) Firuze/Turkuaz
D) Mercan kırmızısı
E) Mor

19. Edirnekârî kap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruganî
B) Mülemma
C) Zilbahar
D) Yekşah
E) Şükûfe

20. Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?
A) Salbek (selbek)
B) Mıkleb
C) Sertab
D) Köşebend
E) Şîrâze

21. Hafif ebru, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
A) Desen çizmek
B) Akkase yapmak
C) Minyatür yapmak
D) Üzerine hat yazmak
E) Oygu yapmak

22. Aşağıdaki musiki eserlerden hangisi Hızır bin Abdullah tarafından kaleme alınıp Sultan II.Murad’a ithaf edilmiştir?
A) Zeynül-elhân
B) Kitâbü’l-Edvâr
C) Câmiu’l-elhân
D) Tedkîk u Tahkik
E) El-Mûsîka’l-kebîr

23. Nâyî Osman Dede’nin mi’râciyye’sinde yer alan Farsça yazılmış tek tevşihin sözleri kime aittir?
A) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
B) Ahmed Eflâkî
C) Aziz Mahmud Hüdâyî
D) Niyâzî-i Mısrî
E) Şeyh Mehmet Nasûhî

24. Anadolu Selçuklularının taşı âdeta Anadolu’ya has bir üslupla işleyerek heybet veren bir görünümde yapıya kazandırdıkları
mimarî öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taç kapılar
B) Mihraplar
C) Minareler
D) Kubbeler
E) Pencereler

25. Madenî eşya yapımında Osmanlı ustaları, aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmuşlardır?
A) Dökme ve dövme
B) İndirme
C) Oyma ve çakma
D) Kesme
E) Giydirme

26. Türk bestekârları tarafından Türk musikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
A) Nefes
B) Şuğul
C) Mersiye
D) Salâ
E) Durak

27. Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinde rast makamıyla başlayan bahrin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merhabâ bahri
B) Mi’rac bahri
C) Velâdet bahri
D) Nur bahri
E) Münâcât veya tevhîd bahri

28. Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenen “Cuma ve bayram salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acemaşiran
B) Bayâti
C) Hüseynî
D) Hicaz
E) Dilkeşhâverân

29. Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir
tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mimarî yapı kitabeleri
B) Kitabeli minberler
C) Üzerine yazı hakkedilmiş mihraplar
D) Taç kapılar
E) Mezar taşları

30. Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok dayanaklı örtü
B) Tuğla ve sivri kemer
C) Geniş avlu
D) Minare
E) Mihrap

31. Aşağıdakilerden hangisi mala ile yapılan işlere verilen addır?
A) Kalem işi
B) Kâşi
C) Malakâri
D) Alçı işi
E) Murakka

32. Hz. Ebu Bekir zamanında cem edilen Mushaf-ı Şerifin hattatı aşağıdaki isimlerden hangisidir?
A) Zeyd b. Sabit
B) Hz. Ali
C) Abdullah b. Sayid
D) Halid b. Ebü’l-Heyyac
E) Kutbe el-Muharrir

33. Aşağıdaki motiflerden hangisi dini eserlerde kullanılmaz?
A) Hatayi
B) Penç
C) Çintemani
D) Bulut
E) Hayvan

34. Aşağıdakilerden hangisi Safevî döneminin bilinen ünlü minyatür sanatkârlarından biri değildir?
A) Bihzad
B) Sultan Muhammed
C) Âgâ Mîrek
D) Şeyhzâde
E) Şah I. Tahmasb

35. Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?
A) Bülbül yuvası
B) Tarama
C) Taraklı
D) Bulutumsu
E) Hafif

36. Aşağıdakilerden hangisi yekpâresunun kullanıldığı yerdir?
A) Kenar Suyu
B) Mıkleb
C) Şemse
D) Salbek
E) Sertâb

37. Aşağıdakilerden hangisi şemse kalıbı yapımında kullanılırdı?
A) Mermer
B) Tahta
C) Manda Köselesi
D) Sahtiyan
E) Meşin

38. Anadolu’da, çini mozaik bezemenin görüldüğü ilk önemli eserlerden biri olan İzzeddin Keykavus I. Türbesi’nin çini ustası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musullu Abdullah
B) Marendli Ahmet
C) Tuslu Mehmet b. Mehmet
D) Tebrizli Mehmet el-Mecnun
E) Malatyalı Yakup b. Ebubekir

39. Klasik tarz çini yapımında, şekillendirilen çini ilk etapta kaç derecede pişirilir?
A) 600-700°C
B) 800-900 °C
C) 1000-1100 °C
D) 1200-1300 °C
E) 1300-1500 °C

40. Anadolu Selçukluları döneminde çini süslemeciliğinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malatya
B) Konya
C) İznik
D) Kayseri
E) Diyarbakır

41. 13. Türk-İslam geleneğinde bazı sanatkârlar eserlerine aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı imza koymaktan kaçınmışlardır?
A) İmza atma geleneğinin olmadığı ve buna gerek duyulmadığı için
B) İmza atmanın sultan veya meslek ocağı tarafından yasaklandığı için
C) İmza atmanın Yaradan’a başkaldırmak sayıldığı için
D) İmza yerine amblem veya tuğralarını koydukları için
E) Bazen tevazu gösterdikleri için, bazen de eserler kolektif yapıldığı için

42. Türklerin ahşap sanatı ile ilişkilerini tarihin derinliklerine götüren arkeolojik kazı bulguları (Altay kurganları 1865 / Pazırık
1947-49), aşağıdaki araştırmacılardan hangisi/hangilerine aittir?
A) Nikolay Katanov
B) Wilhelm Radloff
C) Radloff ve Rudenko
D) Prof.Dr.Oktay Aslanapa
E) Prof.Dr. Beyhan Karamağaralı

43. Üzerine işlenen bitkisel tezyinatın ortasında ma’kılî (hat) rozetlerin yer aldığı Konya Mevlȃnȃ Müzesinde sergilenen kapı
kanatları hangi dönem ahşap işçiliğinin nadîde örnekleri arasında sayılabilir?
A) Selçuklu
B) Anadolu Selçuklu
C) Beylikler
D) Erken Osmanlı
E) Klasik Dönem Osmanlı

44. Çorum, Birgi, Manisa ve Bursa Ulucamiileri minberleri ile Kastamonu Kasabaköy Camii kapı kanatları aşağıdaki ortak özelliklerden hangisi ile anılır?
A) Kündekȃri tekniği ile yapılmışlardır.
B) Kakma sanatının nadîde örneğidirler.
C) Ceviz ağacından üretilmişlerdir.
D) Hangi ustalar tarafından yapıldığı üzerlerinde kayıtlıdır.
E) Hammadde olarak Afrika’dan getirilmişlerdir.

45. Cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan kapı ve pencere kanatları, mahfil şebekeleri, minberler, vaaz kürsüleri, Kur’an mahfazası ve rahle gibi teberrükȃt eşyası genel anlamda Türk sanatının hangi örneklerini oluşturur?
A) Ahşap
B) Kündekârî
C) Sedefkȃrlık
D) Oyma ve kakmacılık
E) Edirnekârî

46. Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?
A) Hicaz
B) Sabâ, dilkeşhâverân
C) Rast
D) Uşşak, nevâ
E) Segâh

47. “Bir milletin ahlâkî yönüyle nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o milletin musikisini inceleyiniz.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Konfiçyus
B) William Shakespeare
C) Ludwig van Beethoven
D) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
E) Johan Wolfgang van Goethe

48. Aşağıdaki mûsiki eserlerinden hangisi ünlü İslâm filozofu Fârâbî’ye aittir?
A) Kitâbü’l- Egânî
B) Mefâtîhu’l-ulûm
C) Mürücü’z-zeheb
D) En-Necât
E) el-Mûsîka’l-kebîr

49. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi sanatın büyüleyici etkisini kullanmıştır?
A) Hz. Adem
B) Hz. İdris
C) Hz. Musa
D) Hz. İbrahim
E) Hz. Dâvûd

50. Osmanlı mimarisinde sıva üzerine boya ile yapılan süslemelere ne ad verilir?
A) Malakâri
B) Kalem işi
C) Revzen
D) Kâşî
E) Mozaik

51. Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’ den değildir?
A) Sülüs
B) Nesih
C) Ârâmî yazı
D) Muhakkak
E) Reyhani

52. Münhaninin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitkisel çıkışlı bir motiftir.
B) Bir alet ismidir.
C) Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
D) Bir üslûpdur.
E) Bir boya çeşididir.

53. Aşağıdakilerden hangisi yazma kabın özelliğidir?
A) Deri üzerine fırça ile işlenmesidir.
B) Kalıp kullanılarak basılmasıdır.
C) Ebru kâğıdı ile hazırlanmasıdır.
D) Kıymetli taşlar kullanılmasıdır.
E) Kadife kumaş ile kaplanmasıdır.

54. Kıymetli taşlarla hazırlanan kaba ne ad verilir?
A) Mülevven
B) Müşebbek
C) Murassa’
D) Ruganî
E) Ebru

55. Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?
A) Kündekârî
B) Çini
C) Fresk
D) Malakârî
E) Evanî

56. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılan genel bir kavramdır?
A) Tombak
B) Murassa
C) Revzen
D) Marküteri
E) Seramik

57. Yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna ne ad verilir?
A) Çini
B) Cam
C) Mozaik
D) Porselen
E) Melamin

58. Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap işçiliğinin taşınabilir küçük boyuttaki örneklerindendir?
A) Taht, sanduka, çeşitli büyüklükte dolap, sehpa, paravana, çekmece, lambalık, kavukluk, mücevher kutusu vb. eşya
B) Kapı ve pencere kanatları
C) Sofra, masa ve sehpalar
D) Hattat masası, kubur ve kalemdan
E) Sandalye, levha ve ayna çerçeveleri

59. Farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma, kabartma ve geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucu ortaya çıkan bağımsız
sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sedef kakma
B) Kündekârî
C) Edirnekârî
D) Ahşap sanatı
E) Telkârî

60. Aşağıdaki musiki eserlerden hangisi Hızır Bin Abdullah tarafından kaleme alınıp Sultan II.Murad’a ithaf edilmiştir?
A) Zeynül-elhân
B) Câmiu’l-elhân
C) Tedkîk u Tahkik
D) Kitâbü’l-Edvâr
E) El-Mûsîka’l-kebîr

61. “Musiki, doğrudan doğruya ruha hitap eder, ruh da kendisini ancak musikinin desteğiyle en iyi şekilde ifade edebilir.” sözü
aşağıdakilerden hangisinin musiki yorumudur?
A) Konfüçyüs
B) Ludwig Van Beethoven
C) Mevlânâ Celâleddin Rûmî
D) Johann Wolfgang Van Goethe
E) William Shakespeare

62. İslâmiyet öncesi eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan ve ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen umumî matem ayinlerine ne ad verilir?
A) Yuğ
B) Sığır
C) Toy
D) Kök
E) Dule

63. İslâm dünyasının pek çok coğrafyasında âdeta bir sembol olarak okunan segah makamındaki “tekbir”in bestekârı, yaygın
görüşe göre aşağıdaki musikişinaslardan hangisidir?
A) Bûhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
B) Hatîb Zâkirî Hasan Efendi
C) Abdülbâkî Nâsır Dede
D) Hamâmîzâde İsmail Dede
E) Zekâî Dede

64. Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?
A) Rika
B) Divani
C) Siyâkat
D) Talik (nesta’lik)
E) Celi divani

65. Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlardan biridir?
A) Topkapı Sarayı
B) Bursa Etnografya Müzesi
C) Dolmabahçe Sarayı
D) Sabancı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
E) Türk İnşaat Eserleri Müzesi

66. Şah I. Tahmasb’ın saltanatı yıllarında, Tebriz saray atölyesi en faal ve en değerli eserleri verdiği sürece, aşağıdakilerden hangisinin
yönetiminde girmiştir?
A) Aga Mirek
B) Şeyhzade
C) Sultan Muhammed
D) Muin Musavvir
E) Bihzad

67. Cilt kitap kabı hazırlamayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?
A) Müzehhip
B) Hattat
C) Mücellit
D) Kalıpcı
E) Musavvir

68. Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Oyma, kakma, yapıştırma
B) Kakma, eğri kesim, kabartmalı oyma
C) Kündekârî, oyma, yerleştirme
D) Kabartma, ajur, kakma
E) Oyma, kabartma, kakma

69. Ulucami tipinin genel karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi kubbeli
B) Şadırvanlı
C) Tabhaneli
D) Çift kubbeli
E) Çok kubbeli

70. Sâmerrâ şehri hangi devlet tarafından kurulmuştur?
A) Emeviler
B) Memlükler
C) Abbasiler
D) Endülüs Emevi Devleti
E) Eyyûbîler

71. Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mertebanî / Seladon
B) Fağfur
C) Evanî
D) Renklisır / Lâkabî
E) Minaî

72. Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?
A) İkona
B) Mozaik
C) Fresk
D) Vitray
E) Çini

73. Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli, Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli ve Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberlerinde dönemin hangi ahşap tekniği kullanılmıştır?
A) Kesip yapıştırma
B) Kakma
C) Derin oyma
D) Kündekârî
E) Eğri kesim

74. Müşebbek şemse nedir?
A) Kabın üstünde sıcak demir yürüterek desen çizilmesidir.
B) Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
C) Kalıp basarak kabın üzerine desen çıkarmaktır.
D) Gömme kabın kabartma yerlerini altınlamaktır.
E) Ebru kağıdıyla kaplanmış kaba verilen isimdir.

75. Bakır işçiliğiyle ünlü iki il aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Erzurum ve Tokat
B) Gümüşhane ve Tokat
C) Tokat ve Erzincan
D) Tokat ve Sivas
E) Bursa ve Erzincan

76. Sanatın doğuşunda ve estetik değer kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Zekâ ve deha
B) Estetik zevk ve inançlar
C) Aşk ve meşk
D) İklim ve coğrafya
E) Alet ve malzeme

77. Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?
A) Çini/Kâşî
B) Fresk
C) Keramik
D) Malakârî
E) Revzen

78. Yekşah demiri aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?
A) Deriyi keserken
B) Deriyi tıraş ederken
C) Deriyi yapıştırırken
D) Deri yapıştırıldıktan sonra üstünde izler açarken
E) Deriyi kitabın sırtına mıhlarken

79. Ulama (raport) desen özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Nihayetsiz genişleme özelliği taşır.
B) Başlangıç ve bitiş noktası bellidir.
C) Alanı belirlidir.
D) Geometrik kurallara dayanır.
E) Simetri ve tekrar yoktur.

80. Mevlevî âyinlerinin başında okunması gelenek haline gelen “na’t”ın bestecisi aşağıdaki kişilerden hangisidir?
A) Hatib Zâkirî Hasan Efendi
B) Kutbünnâyî Osman Dede
C) Mustafa Itrî Efendi
D) Niznâm Yusuf Çelebi
E) Eyyûbî Zekâî Dede

81. Seramik hamurunun üzerindeki cam gibi parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?
A) Perdah
B) Kaolin
C) Mozaik-çini
D) Evanî
E) Sır

82. Mûsikinin, “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icr┠şeklindeki tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Jean-Jacques Rousseau
B) İbn Sînâ
C) Emmanuel Kant
D) Pisagor
E) Ludwig van Beethoven

83. Osmanlı döneminde kaleme alınmış olan Risâle-i Fethiyye adlı mûsiki nazariyatı eseri aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Hızır b. Abdullah
B) Lâdikli Mehmed Çelebi
C) Kutbünnâyî Osman Dede
D) Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)
E) Abdülbâki Nâsır Dede

84. Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlâkı ile beraber sanat eğitimi yapan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakkaşhane
B) Üstatların atölyeleri
C) Tekkeler
D) Medreseler
E) Darülkütüp

85. Büyük Selçuklu devrinde başladığı kabul edilen medrese mimarisinin, Anadolu’daki en erken açık avlulu örneği  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mardin Hatuniye Medresesi
B) Diyarbakır Zinciriye Medresesi
C) Mesudiye Medresesi
D) Mardin Zinciriye Medresesi
E) Şehidiye Medresesi

86. Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Süleyman
B) Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. Nuh
E) Hz. Davud

87. Güzel sanat ve sanatın mahiyetinden ve muhtelif sanatkârların tekniğinden bahseden ilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikoloji
B) Estetik
C) Epigrafi
D) Paleografi
E) Pedagoji

88. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu türbe mimarisine örnektir?
A) Gûr-i Mir
B) Taç Mahal
C) Musa Paşa Türbesi
D) Sultan Sencer Türbesi
E) Kusem b. Abbas Türbesi

89. Türkiye Selçukluları döneminin Ulu Camileri arasında, Büyük Selçuklu Mimarisi’nin malzeme ve plan etkilerinin görüldüğü en
önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Niğde Ulu Camii
B) Konya Alaeddin Camii
C) Malatya Ulu Camii
D) Kayseri Ulu Camii
E) Sivrihisar Ulu Camii

90. Mihrap önünde kubbeli cami planıyla merkezi planlı camii formunun ilk örnekleri olan Karahanlı Devri eserleri aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Tolunoğlu Camii – el Ezher Camii
B) Tolunoğlu Camii – Attari Camii
C) Hazar Camii – Namazgah Camii
D) el Ezher Camii – Talhatan Baba Camii
E) Hazar Camii – Talhatan Baba Camii

91. İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gubari
B) Müselsel
C) Celi
D) Müsenna
E) Rika

92. İstanbul Sultanahmet Câmisinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mimar Sinan
B) Mimar Acem Ali
C) Sedefkâr Mehmet Ağa
D) Mimar Kasım Ağa
E) Dalğıç Ahmed Ağa

93. Osmanlı mimarisinde misâfirhânelere ne ad verilir?
A) Son cemaat yeri
B) Tabhâne
C) Okuma odası
D) Dârüzziyâfe
E) Zâviye

94. Osmanlı talik ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâtipzade Mehmed Refii
B) Yesarizade Mustafa İzzet
C) Durmuşzade Ahmet Efendi
D) Derviş Abdi Mevlevi
E) Veliyyuddin Efendi

95. İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin celi sülüs kitabe yazılarının hattatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan Çelebi
B) Karahisari
C) Abdullah Amasi
D) Abdullah Kırımi
E) Şeyh Hamdullah

96. Üstü açık, daha çok bir çeşme başında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer olan ibadethane aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selâtin Câmisi
B) Medrese
C) Mescid
D) Namazgâh
E) Köprübaşı

97. İslam dünyasında sistemli elyazması üretiminin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fâtımî
B) Memlûk
C) Emevî
D) Artuklu
E) Abbâsî

98. Klasik Osmanlı minyatür üslubunun çözülüşü aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde başlamıştır?
A) II. Beyazıt
B) II. Osman
C) III. Murad
D) Yavuz Sultan Selim
E) Kanuni Sultan Süleyman

99. Bahçe çiçekleriyle hazırlanan üslûp aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara Memi Üslûbu
B) Sazyolu Üslûbu
C) Pesend Üslûbu
D) Ali Üsküdârî Üslûbu
E) Baba Nakkaş Üslûbu

100. Topkapı Sarayı Müzesi Sünnet Odası'nın dış cephesinde kullanılan çinilerin üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atâ Yolu
B) Baba Nakkaş
C) Ali Üsküdârî
D) Sazyolu
E) Kara Memi

101. Aşağıdakilerden hangisi Nakkaş Osman ve ekibi tarafından hazırlanmış minyatürlü bir yazma değildir?
A) Hünernâme
B) Şemailnâme
C) Siyer-i Nebi
D) Surnâme-i Hümayun Siyer-i Nebi
E) Nüzhetü’l esrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar

102. Aşağıdakilerden hangisi yarı üslûplaştırılmış motiflerden biri değildir?
A) Penç
B) Bahar ağacı
C) Lâle
D) Karanfil
E) Zambak


CEVAP ANAHTARI
1. B) Çini
2. C) Bursa Yeşil Cami
3. A) Kitre
4. E) Dökme ve dövme
5. C) Hüseynî
6. D) Rast
7. B) Ahşap
8. A) Mi’râc bahri
9. E) Durak
10. E) Mısır
11. C) Estetik
12. C) Rik‛a
13. C) Tabhane
14. D) Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
15. E) Matrakçı Nasuh
16. D) İstanbul Sultan Ahmed Camii
17. B) İstanbul Tekfur Sarayı’nda
18. D) Mercan kırmızısı
19. A) Ruganî
20. E) Şîrâze
21. D) Üzerine hat yazmak
22. B) Kitâbü’l-Edvâr
23. A) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
24. A) Taç kapılar
25. A) Dökme ve dövme
26. B) Şuğul
27. C) Velâdet bahri
28. B) Bayâti
29. E) Mezar taşları
30. B) Tuğla ve sivri kemer
31. C) Malakâri
32. Zeyd b. Sabit
33. E) Hayvan
34. E) Şah I. Tahmasb
35. D) Bulutumsu
36. A) Kenar Suyu
37. C) Manda Köselesi
38. B) Marendli Ahmet
39. D) 1200-1300 °C
40. B) Konya
41. E) Bazen tevazu gösterdikleri için, bazen de eserler kolektif yapıldığı için
42. C) Radloff ve Rudenko
43. C) Beylikler
44. D) Hangi ustalar tarafından yapıldığı üzerlerinde kayıtlıdır.
45. A) Ahşap
46. B) Sabâ, dilkeşhâverân
47. A) Konfiçyus
48. E) el-Mûsîka’l-kebîr
49. E) Hz. Dâvûd
50. B) Kalem işi
51. C) Ârâmî yazı
52. C) Hayvansal çıkışlı bir motiftir.
53. A) Deri üzerine fırça ile işlenmesidir.
54. C) Murassa’
55. B) Çini
56. E) Seramik
57. D) Porselen
58. A) Taht, sanduka, çeşitli büyüklükte dolap, sehpa, paravana, çekmece, lambalık, kavukluk, mücevher kutusu vb. eşya
59. D) Ahşap sanatı
60. D) Kitâbü’l-Edvâr
61. D) Johann Wolfgang Van Goethe
62. A) Yuğ
63. A) Bûhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi
64. D) Talik (nesta’lik)
65. A) Topkapı Sarayı
66. E) Bihzad
67. C) Mücellit
68. E) Oyma, kabartma, kakma
69. E) Çok kubbeli
70. C) Abbasiler
71. A) Mertebanî / Seladon
72. B) Mozaik
73. D) Kündekârî
74. B) Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
75. C) Tokat ve Erzincan
76. B) Estetik zevk ve inançlar
77. A) Çini/Kâşî
78. D) Deri yapıştırıldıktan sonra üstünde izler açarken
79. A) Nihayetsiz genişleme özelliği taşır.
80. C) Mustafa Itrî Efendi
81. E) Sır
82. D) Pisagor
83. B) Lâdikli Mehmed Çelebi
84. C) Tekkeler
85. A) Mardin Hatuniye Medresesi
86. E) Hz. Davud
87. B) Estetik
88. D) Sultan Sencer Türbesi
89. C) Malatya Ulu Camii
90. E) Hazar Camii – Talhatan Baba Camii
91. D) Müsenna
92. C) Sedefkâr Mehmet Ağa
93. B) Tabhâne
94. B) Yesarizade Mustafa İzzet
95. A) Hasan Çelebi
96. D) Namazgâh
97. E) Abbâsî
98. B) II. Osman
99. A) Kara Memi Üslûbu
100. D) Sazyolu
101. C) Siyer-i Nebi
102. A) Penç

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
512 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 12:45:40
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
387 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
411 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
501 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1163 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
389 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1554 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
374 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
437 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
188 views
Son İleti 03 Ocak 2019, 17:03:01
Gönderen: Ders Hocası