İslam Sanatları Tarihi - Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları 1

  • 0 replies
  • 593 views

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63756
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner1. Sanatın mahiyeti sınıflandırılması ve sanat eserlerindeki güzelliği konu alan, ilmi metotlarla inceleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epigrafi
B) Paleografi
C) Estetik
D) Psikoloji
E) Metafizik

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?
A) Divan
B) Sanayi-i nefise
C) İdadi
D) Enderun Mektebi
E) Rüştiye

3. Aşağıdakilerden hangisi Artuklu mimarisine ait eserlerden biri değildir?
A) Sultan Hasan Medrese ve Külliye
B) Sultan İsa Medresesi
C) Sultan Kasım Medresesi
D) Mesudiye Medresesi
E) Şehidiye Medresesi

4. Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuseyru Amre
B) Kasrü’l-Müşetta
C) Hırbetü’l-mefcer
D) Kasrü’l-hayri’l-garbi
E) Cevsaku’l-Hakani

5. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisinin İran'daki en önemli yapılarından biridir?
A) Hazar Camii
B) Mugak Attari Camii
C) Zevvare Cuma Camii
D) Namazgah Camii
E) Talhatan Baba Camii

6. Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
A) Mimar kârnâmesi
B) Mimarbaşı defteri
C) Mimar risalesi
D) Tersim
E) Menazır

7. Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırka-i Şerif Camisi
B) İstanbul Ayazma Camisi
C) Lâleli Külliyesi
D) İstanbul Fatih Camisi
E) İstanbul Nuruosmaniye Külliyesi

8. Osmanlı eğitim sisteminde ilkokul seviyesindeki eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese
B) Sıbyan Mektebi
C) Bimarhane
D) Darülhadis
E) Darüttıb

9. Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından Medine halkına yazı öğretmekle görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Said
B) Abdullah b. Mesud
C) İbn Ka’ab
D) Zeyd. B.Sabit
E) Hz. Ali

10. Genellikle Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısı olarak kullanılan yazı üslubuna ne ad verilir?
A) Rika
B) Siyâkat
C) Celi divani
D) Talik (nesta’lik)
E) Divani

11. Topkapı Sarayı "Bâb-ı Hümâyun" üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Sofi
B) Ali b. Yahya Sûfî
C) Ahmet Karahisari
D) Şeyh Hamdullah
E) Abdullah Amasi

12. Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından biri değildir?
A) Rika‘
B) Sülüs
C) Muhakkak
D) Müselsel
E) Tevki‘

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devri saray üsluplarından biri değildir?
A) Baba Nakkaş
B) Hacı Ali et-Tebrizi
C) Ali Üsküdari
D) Saz Yolu
E) Kara Memi

14. Aşağıdakilerden hangisi tezhip boyası olarak kullanılan malzemelerden biri değildir?
A) İs mürekkebi
B) Zırnık
C) Yaldız
D) Lapislazuli
E) Üstübeç

15. Aşağıdakilerden hangisi mushaf güllerinden biri değildir?
A) Durak
B) Hamse
C) Hizib
D) Aşere
E) Secde

16. Aşağıdakilerden hangisi yarı üsluplaştırılmış motiflerden biridir?
A) Münhanî
B) Penç
C) Karanfil
D) Goncagül
E) Bulut

17. Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moğol minyatür üslûbu
B) Uygur minyatür üslûbu
C) Timurî minyatür üslûbu
D) Safevî minyatür üslûbu
E) Selçuklu minyatür üslûbu

18. Osmanlı döneminde kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakkaş Osman
B) Matrakçı Nasuh
C) Nakkaş Hasan
D) Musavvir Hüseyin
E) Levni

19. El yazması kitapların metinlerini açıklamak amacıyla yapılmış resimlere ne ad verilir?
A) Tezhip
B) Gravür
C) Desen
D) Eskiz
E) Minyatür

20. Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında merkezinde cami olan yapılar topluluğuna ne ad verilir?
A) Külliye
B) Bedesten
C) Türbe
D) Medrese
E) İmaret

21. Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde
hazırlanmıştır?
A) II. Mehmed
B) II. Selim
C) III. Murad
D) I. Süleyman
E) I. Selim

22. Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Öd
B) Tel çubuk
C) Toprak boya
D) Kitre
E) Sabun

23. Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen beşgen şekilli kısıma ne ad verilir?
A) Mıkleb
B) Sertap
C) Şemse
D) Salbek
E) Şîrâze

24. Türk çini sanatında renkli sır tekniğinin ilk kez uygulandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Gökmedrese
B) Konya Sırçalı Medrese
C) İstanbul Sultan Ahmed Cami
D) Bursa Yeşil Cami
E) Edirne Selimiye Cami

25. Anadolu Selçuklu Dönemi sivil yapılarında aşağıdaki çini çeşitlerinden hangisi daha çok kullanılmıştır?
A) Monokrom geometrik bezemeli çiniler
B) Renkli sırlı nonfigüratif kabartma çiniler
C) Çok renkli sır altı bitkisel bezemeli çiniler
D) Çok renkli sır üstü fantastik bezemeli çiniler
E) Canlı figürlerle bezenmiş perdahlı çiniler

26. Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?
A) Çini
B) Evanî
C) Kündekârî
D) Malakârî
E) Fresk

27. Türk bestekârları tarafından Türk musikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
A) Durak
B) Şuğul
C) Nefes
D) Salâ
E) Mersiye

28. Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri yanında üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitâbeli minberler
B) Üzerine yazı hâkkedilmiş mihraplar
C) Taç kapılar
D) Mezar taşları
E) Mimarî yapı kitâbeleri

29. Tekkede zikrin oturarak devamı sırasında okunan eserlere ne ad verilir?
A) Devrân ilâhileri
B) Kıyâm ilâhileri
C) Kuûd ilâhileri
D) Ramazan ilâhileri
E) Cumhur ilâhileri

30. Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bol renk ve çok sayıda figür söz konusudur.
B) Genelde yoğun bitkisel desen ve kırmızının tonları hâkimdir.
C) Farklı tonlarda az renk ile yoğun bitkisel motif ana karakteri oluşturur.
D) Belli bir alana sığan düğüm sayısı Osmanlı dönemindekilerden daha azdır.
E) Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonlarının tercih edildiği, desen olarak da daha çok geometrik
şekillerin egemen olduğu görülür.

31. Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap
kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Bu tekniğe ne ad verilir?
A) Şebekeli geçme tekniği
B) Kündekârî
C) Ajur
D) Oluklu ahşap geçmesi
E) Çivisiz kakma tekniği

32. İslâmiyet öncesi eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan ve ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen
umumî matem ayinlerine ne ad verilir?
A) Kök
B) Sığır
C) Yuğ
D) Dule
E) Toy

33. Aşağıdakilerden hangisi ebru boyalarından biri değildir?
A) Yağlıboya
B) Çamlıca Toprağı
C) Zırnık
D) Üstübeç
E) Lahur çiviti

34. Mevlevî âyinlerinin bölümlerine ne ad verilir?
A) Taksim
B) Hâne
C) Bahir
D) Selâm
E) Mutrip

35. Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
A) Zanaatkâr
B) Artist
C) Sanatkâr
D) Hattat
E) Müzehhip

36. Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fustat türbeleri
B) Buhara türbeleri
C) Gür Emir Türbesi
D) Ayşe Bibi Türbesi
E) Kubbetü’s-suleybiyye

37. Kırlarda, yollarda, üstü ve yanları açık olan namaz kılma yerlerine ne ad verilir?
A) Mescid
B) Selâtin camisi
C) Namazgâh
D) Cuma camisi
E) Medrese

38. Yazı ile çiçek, hayvan, insan ve eşya şeklinde yapılmış kompozisyonlara ne ad verilir?
A) Reyhani
B) Resim-yazı
C) Müselsel-Aynalı
D) Celi
E) Muhakkak

39. Aklâm-ı sitte içinde gelişmesini ilk olarak tamamlayan divanlarda kullanılan yazılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Talik - Nestalik
B) Kufi - Mağribi
C) Tevki - Rika
D) Sülüs - Gübari
E) Muhakkak - Reyhani

40. Hâtime tezhibi, yazma eserin neresinde bulunur?
A) Sonunda
B) Sure başlarında
C) Ortasında
D) Metnin aralarında
E) En baş kısmında

41. Aşağıdaki eserlerden hangisi “Osmanlı eyalet üslubu” ile resimlendirilmiştir?
A) Nusretname
B) Kitab-ı Gencine-i Feth-i Gence
C) Şecaatname
D) Tarih-i Feth-i Yemen
E) Camiü’s-siyer

42. Hatip ebrusu aşağıdaki kişilerden hangisinin buluşudur?
A) Necmeddin Okyay
B) Mustafa Düzgünman
C) Süleymaniye Camii hatibi
D) Ayasofya Camii hatibi Mehmed Efendi
E) Sultanahmed Camii imamı

43. Aşağıdakilerden hangisi cilt kap çeşitlerinden biri değildir?
A) Murassa kap
B) Plastik kap
C) Ebru kap
D) Kumaş kap
E) Ruganî kap

44. Mıklebi alt kaba bağlayan kısma ne ad verilir?
A) Şemse
B) Köşebend
C) Salbek
D) Sertâb
E) Sırt

45. Osmanlı çini sanatına renkli sır (lâkabî) çini tekniğini getirip, Rûmî üslûbunun yanında Hatayî üslûbunu da Türk tezyini sanatlarına
kazandırarak bu alanda çığır açan ustalar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Mehmed b. Osman el Benna et-Tûsî ve İranlı ustalar
B) Yâkub b. Ebûbekir el-Malâtî ve oğulları
C) Marendli Ahmed ve arkadaşları
D) Kütahyalı Yakup ve kardeşleri
E) Ali b. İlyas Ali, Mehmed el-Mecnûn ve Tebrizli ustalar

46. Levha halindeki çini ilk defa kimler tarafından nerede gerçekleştirilmiştir?
A) Abbasiler zamanında Samerra’da gerçekleştirilmiştir.
B) Selçuklular zamanında Konya’da gerçekleştirilmiştir.
C) Emeviler zamanında Şam’da gerçekleştirilmiştir.
D) Osmanlılar zamanında Bursa’da gerçekleştirilmiştir.
E) Bizanslılar zamanında İznik’te gerçekleştirilmiştir.

47. Çini hamurunun meydana geldiği hammaddeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Karbonat, tuz ve feldspat grubu
B) Buğday, arpa, yulaf ve toprak
C) Kaolin (arıkil), kuvars ve feldspat grubu
D) Kurşun, kalay, kaolin ve silikatlar
E) Kireç, kil, silis, kadmiyum ve çeşitli oksitler

48. Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?   uyanangenclik.com
A) Fağfur
B) Evanî
C) Renklisır / Lâkabî
D) Mertebanî / Seladon
E) Minaî

49. Türk Maden Sanatı tarihinde tunç ve pirinç yanında altın, gümüş, bakır, sarı, çelik ve ulaşılabilen her türlü madenî eşyanın işleme alanına girdiği, paha biçilmez değerde eserler aşağıdakilerin hangisinin döneminde üretilmiştir?
A) Osmanlılar
B) Karahanlılar
C) Selçuklular
D) Anadolu Selçukluları
E) Beylikler

50. Savatlama uygulama tekniği aşağıdakilerden hangisinde
kullanılmaktadır?
A) Ahşap sanatında
B) Halı sanatında
C) Taş işçiliğinde
D) Çini sanatında
E) Maden sanatında

51. “Şuğul” formunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ağırdan başlayıp giderek süratlenen bir seyir takip edilir.
B) Çoğunlukla büyük usullerle ölçülmüşlerdir.
C) Tekkelerde zikir esnasında okunurlar.
D) Türk bestekârları tarafından bestelenmiş Arapça güfteli ilâhilerdir.
E) Özellikle bayram ve kandil gecelerinde okunurlar.

52. Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
A) Muharrem ilâhileri
B) Cumhur ilâhileri
C) Kıyam ilâhileri
D) Devran ilâhileri
E) Kuûd ilâhileri

53. Bir sanatı yapmak için gereken bilgi ve hünere sahip olan kimseye genelde ne ad verilir?
A) Arif
B) Sanatkâr
C) Zanaatkâr
D) Kemankeş
E) Kalemkâr

54. Türk - İslâm Mimarisinin Asya’daki ilk merkezi planlı cami denemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muğak Attari Camii
B) Namazgâh Camii
C) Kalan Cami
D) Hazar Camii
E) Özkent Mescidi

55. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarasındaki külliyelere verilen addır?
A) Manzûme
B) Bedesten
C) Kervansaray
D) Dârülhadis
E) Menzil Külliyesi

56. Aklam-ı Sitteyi kesin klasik ölçüleriyle belirleyen hattat aşağıdaki isimlerden
hangisidir?
A) Yakut el-Musta’sımi
B) Şeyh Hamdullah
C) Hafız Osman
D) Ahmet Karahisari
E) İbnü’l-Bevvab

57. İslam yazılarından simetrik veya aynalı yazı olarak vasıflandırılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsenna
B) Gubari
C) Müselsel
D) Celi
E) Rika

58. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devri Saray üslûbudur?
A) Akkoyunlu ve Karakoyunlu Üslûbu
B) Selçuklu Üslûbu
C) Atâ Yolu Üslûbu
D) Beylikler Üslûbu
E) İlhanlı Üslûbu

59. Aşağıdaki motiflerden hangisi bitkisel çıkışlı değildir?
A) Penç motifi
B) Goncagül motifi
C) Lâle motifi
D) Bahar ağacı motifi
E) Rumi motifi

60. Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar, Osmanlı döneminde ilk kez hangi padişah devrinde hazırlanmıştır?
A) I. Süleyman
B) I. Selim
C) II. Selim
D) III. Murad
E) II. Mehmed

61. Osmanlı döneminde minyatür sanatına özgün üslûbuyla katkıda bulunan, kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz
manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş
kimdir?
A) Matrakçı Nasuh
B) Nakkaş Osman
C) Nakkaş Hasan
D) Musavvir Hüseyin
E) Levni

62. Aşağıdakilerden hangisi kitapta ayraç vazifesini de üstlenir?
A) Sertap
B) Şemse
C) Mıkleb
D) Salbek
E) Şîrâze

63. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski ebru sanatkarıdır?
A) Necmeddin Okyay
B) Mustafa Düzgünman
C) Hatip Mehmed Efendi
D) Hezarfen İbrahim Edhem Efendi
E) Şebek Mehmed Efendi

64. Dendan çivisi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
A) Cüzler birbirine dikilirken
B) Sertab kaba bağlanırken
C) Şemse kalıbının yuvası açılırken
D) Dip kösteği yapıştırılırken
E) Salbek yerleştirilirken

65. Anadolu Selçukluları Dönemi çinilerinde görülmeyip, 16.yy. Osmanlı çinilerinin en belirgin özelliği haline gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mercan kırmızısı
B) Sarı
C) Firuze/Turkuaz
D) Fıstık yeşili
E) Mor

66. Çini veya seramik yapımında kullanılan temel malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?
A) Kum, kuvars, kireç, kök boya
B) Kurşun, demir oksit, killi toprak, kalker
C) Kırmızı toprak, Madeni oksitler, vernik
D) Çini veya seramik hamuru, boya veya madenî oksitler, sır
E) Kaolin, kalker, kurşun, kum, bitkisel boya

67. Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Oyma, kakma, yapıştırma
B) Oyma, kabartma, kakma
C) Kakma, eğri kesim, kabartmalı oyma
D) Kündekârî, oyma, yerleştirme
E) Kabartma, ajur, kakma

68. Türk halıcılığının en eski örnekleri nerede bulunmuştur?
A) Urumçi
B) Turfan
C) Semerkant
D) Pazırık
E) Tebriz

69. Madenî eşya yapımında Osmanlı ustaları, aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmuşlardır?
A) Giydirme
B) Dökme ve dövme
C) İndirme
D) Kesme
E) Oyma ve çakma

70. Mevlevî ayinlerinin 2. ve 4. selâmlarında hangi usûl kullanılmıştır?
A) Devr-i kebîr
B) Devr-i revân
C) Ağır evfer
D) Düyek
E) Evsat

71. Tekkede zikrin oturarak devamı sırasında okunan eserlere ne ad verilir?
A) Kıyâm ilâhileri
B) Devrân ilâhileri
C) Cumhur ilâhileri
D) Ramazan ilâhileri
E) Kuûd ilâhileri

72. Dört bölümden oluşan Mevlevî ayininin, her bir bölümüne ne ad verilir?
A) Peşrev
B) Selâm
C) Taksim
D) Gülbang
E) Yürük semâî

73. Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İsa
B) Hz. Nuh
C) Hz. Davud
D) Hz. Musa
E) Hz. Süleyman

74. Aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığıdır?
A) Art
B) Fen
C) Sınaat
D) Zanaat
E) Sanaat

75. El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
A) Gravür
B) Minyatür
C) Tezhip
D) Desen
E) Eskiz

76. Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan ‘Surnâme-i Vehbî` adlı eserin minyatürlerini yapan nakkaş kimdir?
A) Levni
B) Nakşî
C) Nakkaş Hasan
D) Musavvir Hüseyin
E) Nigârî

77. Kılkalem kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamış kalem
B) Kalemtraş
C) Sivri çubuk
D) İnce cetvel
E) Fırça

78. Klasik tarz çini yapımında, şekillendirilen çini ilk etapta kaç derecede pişirilir?
A) 600-700°C
B) 800-900 °C
C) 1000-1100 °C
D) 1200-1300 °C
E) 1300-1500 °C

79. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli ebruyu bulan kişidir?
A) Necmeddin Okyay
B) Hatip Mehmet Efendi
C) Sami Necmeddin
D) Mustafa Düzgünman
E) Hezarfen Edhem Efendi

80. Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?
A) Hafif
B) Taraklı
C) Bülbül yuvası
D) Bulutumsu
E) Tarama

81. Türk-İslam geleneğinde bazı sanatkârlar eserlerine aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı imza koymaktan kaçınmışlardır?
A) İmza atma geleneğinin olmadığı ve buna gerek duyulmadığı için
B) Bazen tevazu gösterdikleri için, bazen de eserler kolektif yapıldığı için
C) İmza atmanın sultan veya meslek ocağı tarafından yasaklandığı için
D) İmza atmanın Yaradan’a başkaldırmak sayıldığı için
E) İmza yerine amblem veya tuğralarını koydukları için

82. Aşağıdakilerden hangisi kılçıklı ebruya benzer?
A) Tarama ebrusu
B) Taraklı ebru
C) Battal ebru
D) Kumlu ebru
E) Hatip ebrusu

83. Eskiden İstanbul’da sabah ezanının hangi makamlarda okunması bir gelenek haline gelmiştir?
A) Sabâ, dilkeşhâverân
B) Hicaz
C) Rast
D) Uşşak, nevâ
E) Segâh

84. Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap
kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Bu tekniğe ne ad verilir?
A) Ajur
B) Oluklu ahşap geçmesi
C) Şebekeli geçme tekniği
D) Kündekârî
E) Çivisiz kakma tekniği

85. Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenen “Cuma ve bayram salâsı”nın makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicaz
B) Hüseynî
C) Bayâti
D) Dilkeşhâverân
E) Acemaşiran

86. Süleyman Çelebi’nin mevlit manzumesinin XIX. yüzyılın sonlarına doğru unutulmuş, günümüzde ise "bahirlerin belli makamlar çerçevesinde irticalen okunması" gibi bir gelenek oluşan bestesi, aşağıdaki bestekârlardan hangisine aittir?
A) Hatîb Zâkirî Hasan Efendi
B) Mustafa Itrî Efendi
C) Nâyî Osman Dede
D) Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi
E) Sekban

87. Daha çok geometrik desenlerin hâkim olduğu Batı Anadolu ve Uşak’ta dokunmuş halılar, bir ressamın tablolarına konu olması sebebiyle onun adı ile anılmaktadır. Söz konusu ressam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Hamdi
B) Ivan Aivazovsky
C) Leonardo de Mango
D) Holbein
E) Abidin Dino

88. Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuğla ve sivri kemer
B) Çok dayanaklı örtü
C) Geniş avlu
D) Minare
E) Mihrap

89. Aşağıdakilerden hangisi külliyelerde misafir ağırlama yeridir?
A) Tabhane
B) Dârülhadis
C) Dârüttıp
D) Bîmarhane
E) İmârethane

90. İmad ta’lik üslubunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasında öncülük eden hattat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derviş Abdi-i Mevlevi
B) Ahmed Siyahi
C) Katipzade Refii
D) Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi
E) Yesari Mehmed Esad

91. Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının belirlendiği cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bursa Ulu Cami
B) Edirne Üç Şerefeli Camii
C) İstanbul Süleymaniye Camii
D) İstanbul Sultanahmet Camii
E) Edirne Selimiye Camii

92. Osmanlı kültüründe din ve ahlak eğitiminde sanatın gücünü en üst seviyede kullanan ve büyük sanatkârlar yetiştiren müessese
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darulkurra
B) Darüşşafaka
C) Darulfünûn
D) Daruttalim
E) Tekke

93. Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu camilerinde sıklıkla tercih edilen plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enine gelişen mihrap önü kubbeli
B) Tek kubbeli
C) Mihraba dik gelişen
D) Ordugâh
E) Çok kubbeli

94. Yazma eser tezhibinde, temellük kitâbesinin bulunduğu sayfa bezemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unvan
B) Serlevha
C) Zahriye
D) Dîbâce
E) Hâtime

95. Elyazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
A) Eskiz
B) Gravür
C) Desen
D) Tezhip
E) Minyatür

96. Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reyhani
B) Celi
C) Nesih
D) Kûfi
E) Verraki

97. Mıklebi alt kaba bağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemse
B) Sertâb
C) Salbek
D) Köşebend
E) Kenar suyu

98. Aşağıdakilerden hangisi ebru yapımında kullanılan boyalardan biri değildir?
A) Lâhur çividi
B) Zırnık
C) Akrilik boya
D) Lök
E) Üstübeç

99. Mimari yüzeylerde çini kullanımının görüldüğü ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayrevan Sîdî Ukbe Camii
B) Samerra Mütevekkiliye Camii
C) Konya Karatay Medresesi
D) Şam Ümeyye Camii
E) Kudüs Kubbetü’s-Sahra

100. Emevî mimârîsinde bezeme unsuru olarak kullanılan kaplama malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alçı
B) Perdahlı çini
C) Sır üstü renkli çini
D) Mozaik
E) Kesme çini


CEVAP ANAHTARI:
1. C) Estetik
2. D) Enderun Mektebi
3. A) Sultan Hasan Medrese ve Külliye
4. D) Kasrü’l-hayri’l-garbi
5. C) Zevvare Cuma Camii
6. A) Mimar kârnâmesi
7. E) İstanbul Nuruosmaniye Külliyesi
8. B) Sıbyan Mektebi
9. A) Abdullah b. Said
10. D) Talik (nesta’lik)
11. B) Ali b. Yahya Sûfî
12. D) Müselsel
13. B) Hacı Ali et-Tebrizi
14. C) Yaldız
15. A) Durak
16. C) Karanfil
17. E) Selçuklu minyatür üslûbu
18. B) Matrakçı Nasuh
19. E) Minyatür
20. A) Külliye
21. C) III. Murad
22. E) Sabun
23. A) Mıkleb
24. D) Bursa Yeşil Cami
25. E) Canlı figürlerle bezenmiş perdahlı çiniler
26. A) Çini
27. B) Şuğul
28. D) Mezar taşları
29. C) Kuûd ilâhileri
30. E) Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonlarının tercih edildiği, desen olarak da daha çok geometrik
şekillerin egemen olduğu görülür.
31. B) Kündekârî
32. C) Yuğ
33. A) Yağlıboya
34. D) Selâm
35. A) Zanaatkâr
36. E) Kubbetü’s-suleybiyye
37. C) Namazgâh
38. B) Resim-yazı
39. C) Tevki - Rika
40. A) Sonunda
41. E) Camiü’s-siyer
42. D) Ayasofya Camii hatibi Mehmed Efendi
43. B) Plastik kap
44. D) Sertâb
45. E) Ali b. İlyas Ali, Mehmed el-Mecnûn ve Tebrizli ustalar
46. A) Abbasiler zamanında Samerra’da gerçekleştirilmiştir.
47. C) Kaolin (arıkil), kuvars ve feldspat grubu
48. D) Mertebanî / Seladon
49. A) Osmanlılar
50. E) Maden sanatında
51. B) Çoğunlukla büyük usullerle ölçülmüşlerdir.
52. C) Kıyam ilâhileri
53. B) Sanatkâr
54. D) Hazar Camii
55. E) Menzil Külliyesi
56. A) Yakut el-Musta’sımi
57. A) Müsenna
58. C) Atâ Yolu Üslûbu
59. E) Rumi motifi
60. D) III. Murad
61. A) Matrakçı Nasuh
62. C) Mıkleb
63. E) Şebek Mehmed Efendi
64. C) Şemse kalıbının yuvası açılırken
65. A) Mercan kırmızısı
66. D) Çini veya seramik hamuru, boya veya madenî oksitler, sır
67. B) Oyma, kabartma, kakma
68. D) Pazırık
69. B) Dökme ve dövme
70. C) Ağır evfer
71. E) Kuûd ilâhileri
72. B) Selâm
73. C) Hz. Davud
74. B) Fen
75. B) Minyatür
76. A) Levni
77. E) Fırça
78. D) 1200-1300 °C
79. A) Necmeddin Okyay
80. D) Bulutumsu
81. B) Bazen tevazu gösterdikleri için, bazen de eserler kolektif yapıldığı için
82. D) Kumlu ebru
83. A) Sabâ, dilkeşhâverân
84. D) Kündekârî
85. C) Bayâti
86. E) Sekban
87. D) Holbein
88. A) Tuğla ve sivri kemer
89. A) Tabhane
90. A) Derviş Abdi-i Mevlevi
91. B) Edirne Üç Şerefeli Camii
92. E) Tekke
93. A) Enine gelişen mihrap önü kubbeli
94. C) Zahriye
95. E) Minyatür
96. D) Kûfi
97. B) Sertâb
98. C) Akrilik boya
99. A) Kayrevan Sîdî Ukbe Camii
100. D) Mozaik

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
611 views
Son İleti 21 Aralık 2017, 14:45:07
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
441 views
Son İleti 22 Aralık 2017, 09:25:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
455 views
Son İleti 25 Aralık 2017, 09:51:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
599 views
Son İleti 15 Ocak 2018, 15:54:21
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1279 views
Son İleti 02 Mart 2018, 15:50:57
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
438 views
Son İleti 08 Mart 2018, 16:15:36
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
1826 views
Son İleti 12 Mart 2018, 14:41:22
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
412 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
527 views
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
34 views
Son İleti 11 Ocak 2020, 16:18:58
Gönderen: Ders Hocası