2017 - 8. Sınıf İnkilap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Ve Cevapları (1)

  • 0 replies
  • 616 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı D®agon

  • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
  • *
  • 11500
  • +523/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • bilyonmu1. “Mondros Mütarekesi  imzalandıktan  sonra Türk askerlerinin  koruduğu Türk  vatanının  tümü  ayrılık  kabul etmez  bir  bütündür.”
Misakımilli’nin  verdiği  karara göre;
I.   Azınlıkların  durumu  netleştirilmiştir.
II.   Ulusal  sınırlar  belirlenmiştir.
III.   Adli  ( Hukukki)  ve  mali ( Ekonomik)   sınırlandırmalar  reddedilmiştir.

Yargılarından      hangilerine     ulaşılabilir?
A- Yalnız  I                 B- Yalnız II              C- I  ve  II              D- II ve III

2-    İsmet  Paşa  Lozan Konferans’ının  açılışında  yaptığı konuşmasında “Çok  ıstırap  çektik , çok  kan  akıttık …Bütün  medeni  milletler  gibi   özgürlük  ve  bağımsızlık  istiyoruz.”
Diyerek;
I.   Türk  milletinin  isteklerini  dünyaya  duyurmuştur.
II.   Ulusal  bağımsızlıktan   ödün  verilmeyeceğini  belirtmiştir.
III.   Ulusal  egemenliğin  her  koşulda  gerçekleşeceğini   vurgulamıştır.
Yargılardan  hangisine    ulaşılabilir?
A- Yalnız  I          B- Yalnız   II              C-  I ve II                 D- I – II  ve  III   

3-    Mustafa   Kemal’in TBMM’nin  açılışında   verdiği önergede  yer  alan:” Padişah ve Halife’nin   durumu   vatanın kurtulmasından  sonra  meclisin   düzenleyeceği   kanunla  belli olacaktır.”  Kararına   göre;
I.   Asıl gücün mecliste olduğu  belirtmiştir.
II.   Öncelik vatanın kurtuluşuna  verilmiştir.
III.   Ülke içindeki   birlik  ve beraberlik   korunmak  istemiştir.
Çıkarımlarından  hangisine  ulaşılabilir?
A- Yalnız  I           B- I ve III            C- II  v e III            D- I -  II   ve III 

4- Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki karar¬larından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmetinin dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göster-mektedir
 A- Sovyetler Birliği Misakımillî’yi tanıyacaktır.
B-Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırıl¬masını kabul edecektir.
C-İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.
D- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır 

5-  I. İnönü Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, ulusal bir nitelik taşır?
   A- TBMM’nin, Londra Konferansı’na davet edilmesi
   B-Halkın düzenli orduya olan güveninin artması
   C-Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalan¬ması

   D-Afganistan ile Türk - Afgan Dostluk Antlaşması’nın yapılması 
6- 1919 sonlarında, İstanbul’da Rum Patrik¬hanesi tarafından kurulmuş olan Mavri Mira Cemiyeti; Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan’ı kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istiyordu.
Bu açıklamaya göre,  Mavri   Mira Cemiyetinin “zararlı” cemiyet olarak nitelendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Aldığı isim           B) Kuruluş amacı       C) Kurulduğu yer             D) Kuruluş tarihi 

7- “Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milleti¬nin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerin¬den doğmuştur.” diyen bir kişi, Atatürkçü düşünce sisteminin hangi niteliğine vurgu yapmış olur?
A) Millî                 B) Evrensel           C) Bilimsel      D) Yenilikçi

8- Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan ülkemizde, savaşlardan dolayı yıpranmış halkın, kendi başına ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi mümkün değil¬di. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve denetlenmesi gerekliydi.
Bu paragrafta, aşağıdaki Atatürk ilkele¬rinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi anlatılmaktadır?
A) Halkçılık              B) Devletçilik          C) Milliyetçilik          D) Cumhuriyetçilik

9- “Bence muhalefet saygıdeğerdir. Çünkü o da bir inceleme, bir inanç ürünüdür.” ATATÜRK
Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Atatürk’ün bu sözünü destekler niteliktedir?
   A-  Saltanata son verilmesi
   B-  Cumhuriyetin ilan edilmesi
   C- Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılması
   D- Çok partili siyasi hayata geçilmesi 

10- Mustafa Kemal;
• Havza Genelgesi’nde işgallere karşı mitingler   düzenlenmesini  istemiş,
• Sivas Kongresi’nde tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiş
Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde alınan  bu kararla
I- Millî birlik ve beraberliğin sağlanması
II- Misakımillî’nin hazırlanması
III- Millî egemenliğin oluşturulması
IV- Millî bilincin uyandırılması
amaçlarından hangileri  gerçekleştirilmek   istenmiş   olabilir?
A) Yalnız I           B) I ve IV         C) II ve III         D) III ve IV

11-     • TBMM’nin açılması
          • Saltanatın kaldırılması
         • Cumhuriyetin ilan edilmesi
Verilenler, aşağıdaki vecizelerden hangisinin  başlığı altında toplanabilir?
A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Cumhuriyetin temeli millî kültürdür.
C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
D) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz  olacaktır.
 
12-   Sakarya Savaşı’nda “Başkomutan” olarak ordunun  başında bulunan Mustafa Kemal Paşa savaş sırasında orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün  vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” Emriyle kavramını kazandırmıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın kazanılmasında  etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz?
A) Yaratıcı düşüncesini         B) Askerî dehasını     C) Çağdaşlığını         D- Kararlılığını   

13-  Ankara, Anadolu’nun merkezinde yer alması,  ulaşım yolları üzerinde bulunması ve savunmaya  elverişli olması nedeniyle başkent yapıldı.
Bu bilgiye göre Ankara’nın başkent yapılmasında;
I. Askerî                II. Tarihî         III. Coğrafi
nedenlerden hangilerinin etkili olduğu   söylenebilir?
A) Yalnız I.                          B) I ve II.                   C) I ve III.                             D) I, II ve III                 

14-  Türk Medenî Kanunu’na göre;
• Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da  onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın
ile erkeğin hakları eşit olacak,
• Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık  yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit
olacak,
• Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle  aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma
hakkı olacaktı.
Bu bilgiden Medenî Kanun’la kadınların hangi   alanda hak elde ettiği   çıkarılamaz?
A) Ekonomik         B) Sosyal       C) Hukuksal         D) Siyasal 

15- “Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle  olacak
Atatürk’ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin  hangi yönünü vurgulamaktadır?
A) Ulusallığını                           B) Dinamikliğini        C) Demokratikliğini                D) Bilimselliğini 

16-   1 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı  Kanunu’na göre;
• Her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlarda  olduğu gibi öz adından başka bir soyadı
alacaktır.
• Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat  edilecek; rütbe, makam, yabancı ırk ve millet
belirten tanımlamalar içermeyecektir.
 Verilen bilgiye göre Soyadı Kanunu’yla  aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
A) Millî egemenlik                 B) Millî kimlik       C) Toplumsal eşitlik            D) Çağdaşlık               

17-  Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı  eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki
 eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki  Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
A) Devletçilik             B) Laiklik                 C-Halkçılık         D- Cumhuriyetçilik

18-“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici, ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.”  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, S. 202)
Atatürk’ün verilen bu sözlerine bakılarak;
1. Aklın ve bilimin ön planda tutulduğu
2. Dogmatik düşüncelere yer verilmediği
3. Milli birlik ve beraberliğe önem verildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.                       B) Yalnız 2.                C) 1. ve 2                   D) 2. ve 3.     
       
19- "Atatrükçüdüşünce sistemi neye dayanır?"   
Yukarıda öğretmenin sormuş olduğu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğru olamaz?
A- Akla  ve  bilime                               B- Kişi hak ve  özgürlüklere
C- Birlik ve beraberliğe                        D-Yeniliklere kapalı olmaya

20. Ülkenin çalışan nüfusu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri,
ülkenin teknolojisi ve sanayisi - - - - gücün  kaynaklarını oluştur
Verilen bilgiler incelendiğinde boş bırakılan  yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) Askeri                               B) Siyasi
C) Ekonomik                         D) Sosyokültürel       

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
1616 views
Son İleti 02 Nisan 2015, 12:06:17
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
707 views
Son İleti 04 Kasım 2015, 09:51:43
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1761 views
Son İleti 24 Temmuz 2016, 16:05:03
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1581 views
Son İleti 15 Aralık 2016, 09:56:32
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1031 views
Son İleti 30 Aralık 2016, 14:48:31
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
460 views
Son İleti 06 Ocak 2017, 16:43:25
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1439 views
Son İleti 07 Mart 2017, 15:46:10
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
432 views
Son İleti 23 Mart 2017, 07:37:40
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
315 views
Son İleti 24 Mart 2017, 09:11:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
480 views
Son İleti 26 Nisan 2017, 18:47:02
Gönderen: Uyanan Gençlik