Tecvitli Yâsin Suresi Okumak

  • 0 replies
  • 1531 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • *
  • 7462
  • +545/-0
  • Cinsiyet: Bay
Tecvitli Yâsin Suresi Okumak
« : 17 Mart 2016, 09:31:59 »ANAHTAR
Altι çizgili ve uzatmalι ve kιrmιzι renkli harfler 4-7 elif miktarι uzatιlarak okunur.
Türkçe küçük ve büyük harfler ayrι ayrι Arapça harflari gösterirler.
z = zel
h = dal'den önce gelen hιriltιlι "h" harfi
s = peltek s
K = Kaf
k= kef
'A = üstünlü Ayn
Å = cezmli Ayn
'I = esreli Ayn
'U = ötreli Ayn
H = cimden sonra gelen Ha harfi
h = yumuşak h harfi
S = Sad
s = sin
D = dat
d = dal
T = Tι
t = te
Z = Zι
z = ze

1. Sayfa


36-1 yâsîn


36-2 vel Kur'ânil Hakiym


36-3 inneke le minel mürseliyn


36-4 'Alâ SιrâTιm müsteKιym


36-5 tenziylel 'Aziyzir raHιym


36-6 li tünzira Kavmem mâ ünzira âbâühüm fehüm gâfilûn


36-7 leKad HaKKal Kavlü 'Alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn


36-8 innâ ce'Alnâ fiy a'ÅnâKιhim aglâlen fe hiye ilel ezKâni fehüm muKmeHûn


36-9 ve ce'Alnâ mim beyni eydiyhim seddev ve min halfihim sedden fe agşeynâhüm fehüm lâ yübSιrûn


36-10 ve sevâün 'Aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn


36-11 innemâ tünziru menittebe'Az zikra ve haşiyer raHmâne bil gayb* fe beşşirhü bi magfirativ ve ecrin keriym


36-12 innâ naHnü nuHyiyl mevtâ ve nektübü mâ Kaddemû ve âsârahüm* ve külle şey'in aHSaynâhü fiy imâmim mübiyn

2. Sayfa


36-13 vaDrib lehüm meselen aSHâbel Karyeh* iz câehel mürselûn


36-14 iz erselnâ ileyhimüsneyni fe kezzebûhümâ fe 'Azzeznâ bi sâlisin fe Kâlû innâ ileyküm mürselûn


36-15 Kâlû mâ entüm illâ beşerum mislünâ ve mâ enzeler raHmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn


36-16 Kâlû rabbünâ ya'Ålemü innâ ileyküm le mürselûn


36-17 ve mâ 'Aleynâ illel belâgul mübiyn


36-18 Kâlû innâ teTayyarnâ biküm* leil lem tentehû le nercümenneküm ve le yemessenneküm minnâ 'Azâbün eliym


36-19 Kâlû Tâiruküm me'Aküm* ein zükkirtüm* bel entüm Kavmüm müsrifûn


36-20 ve câe min aKSal mediyneti racülüy yes'Â Kâle yâ Kavmittebi'Ûl mürseliyn


36-21 ittebi'Û mel lâ yes'elüküm ecrav ve hüm mühtedûn


36-22 ve mâ liye lâ a'Åbüdülleziy feTaraniy ve ileyhi türce'Ûn


36-23 e ettehιzü min dûnihî âliheten iy yüridnir raHmânü bi Durril lâ tugni 'Anniy şefâ'Atühüm şey'ev ve lâ yünKιzûn


36-24 inniy izel le fiy Dalâlim mübiyn


36-25 inniy âmentü bi rabbiküm fesme'Ûn


36-26 Kιyledhulil cenneh* Kâle yâ leyte Kavmiy ya'Ålemûne


36-27 bimâ gafera liy rabbiy ve ce'Aleniy minel mükramiyn

3. Sayfa


36-28 ve mâ enzelnâ 'Alâ Kavmihî mim ba'Ådihî min cündim mines semâi ve mâ künnâ münziliyn


36-29 in kânet illâ SayHatev vâHιdeten fe izâ hüm hâmidûn


36-30 yâ Hasraten 'Alel 'Ibâd* mâ ye'tiyhim mir rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn


36-31 elem yerav kem ehleknâ Kablehüm minel Kurûni ennehüm ileyhim lâ yerci'Ûn


36-32 ve in küllül lemmâ cemiy'Ul ledeynâ muHDarûn


36-33 ve âyetül lehümül arDul meytetü aHyeynâhâ ve ahracnâ minhâ Habben feminhü ye'külûn


36-34 ve ce'Alnâ fiyhâ cennâtim min nahιyliv ve a'Ånâbiv ve feccernâ fiyhâ minel 'Uyûn


36-35 li ye'külû min semerihî ve mâ 'Amilethü eydiyhim efelâ yeşkürûn


36-36 sübHânelleziy haleKal ezvâce küllehâ mimmâ tümbitül arDu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'Ålemûn


36-37 ve âyetül lehümül leylü neslehu minhün nehâra fe izâ hüm muZlimûne


36-38 veş şemsü tecriy li müsteKarril lehâ* zâlike taKdiyrul 'Aziyzil 'Aliym


36-39 vel Kamera Kaddernâhü menâzile Hattâ 'Âde kel 'Urcûnil Kadiym


36-40 leşşemsü yembegιy lehâ en tüdrikel Kamera ve lel leylü sâbiKun nehâr* ve küllün fiy felekiy yesbeHûn

4. Sayfa


36-41 ve âyetül lehüm ennâ Hamelnâ zürriyyetehüm fiyl fülkil meşHûn


36-42 ve halaKnâ lehüm mim mislihî mâ yerkebûn


36-43 ve in neşe' nugrιKhüm felâ Sariyha lehüm ve lâ hüm yünKazûn


36-44 illâ raHmetem minnâ ve metâ'An ilâ Hιyn


36-45 ve izâ Kιyle lehümütteKû mâ beyne eydiyküm ve mâ halfeküm le'Alleküm türHamûn


36-46 ve mâ te'tiyhim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânû 'Anhâ mu'ÅriDιyn


36-47 ve izâ Kιyle lehüm enfiKû mimmâ razaKakümüllâhü Kâlelleziyne keferû lilleziyne âmenû e nuT'Imü mel lev yeşâüllâhü eT'Amehû in entüm illâ fiy Dalâlim mübiyn


36-48 ve yeKûlûne metâ hâzel va'Ådü in küntüm SâdiKιyn


36-49 mâ yenZurûne illâ SayHatev vâHιdeten te'huzühüm ve hüm yehιSSιmûn


36-50 felâ yesteTιy'Ûne tevSιyetev ve lâ ilâ ehlihim yerci'Ûn


36-51 ve nüfiha fiyS Sûri fe izâ hüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn


36-52 Kâlû yâ veylenâ mem be'Asenâ mim merKadinâ* hâzâ mâ ve'Ader raHmânü ve SadeKal mürselûn


36-53 in kânet illâ SayHatev vâHιdeten feizâ hüm cemiy'Ul ledeynâ muHDarûn


36-54 fel yevme lâ tuZlemü nefsün şey'ev ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta'Åmelûn

5. Sayfa


36-55 inne aSHâbel cennetil yevme fiy şügulin fâkihûn


36-56 hüm ve ezvâcühüm fiy Zιlâlin 'Alel erâiki müttekiûn


36-57 lehüm fiyhâ fâkihetüv ve lehüm mâ yedde'Ûn


36-58 selâmün Kavlem mir rabbir raHιym


36-59 vemtâzûl yevme eyyühel mücrimûn


36-60 elem a'Åhed ileyküm yâ benîy âdeme el lâ ta'Åbüdûş şeyTân* innehû leküm 'Adüvvüm mübiyn


36-61 ve eni'Åbüdûniy* hâzâ SιrâTum müsteKιym


36-62 ve leKad eDalle minküm cibillen kesiyrâ* efelem tekûnû ta'ÅKιlûn


36-63 hâzihî cehennemülletiy küntüm tû'Adûn


36-64 ιSlevhelyevme bimâ küntüm tekfürûn


36-65 el yevme nahtimü 'Alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn


36-66 velev neşâü leTamesnâ 'Alâ a'Åyünihim festebeKuS SιrâTa fe ennâ yübSιrûn


36-67 velev neşâü le mesahnâhüm 'Alâ mekânetihim femesteTâ'Û muDιyyev ve lâ yerci'Ûn


36-68 ve men nü'Ammirhü nünekkishü fiyl halK* efelâ ya'ÅKιlûn


36-69 ve mâ 'Allemnâhüş şι'Åra ve mâ yembegîy leh* in hüve illâ zikruv ve Kur'ânüm mübiyn


36-70 li yünzira men kâne Hayyev ve yeHιKKal Kavlü 'Alel kâfiriyn 

6. Sayfa


36-71 evelem yerav ennâ halaKnâ lehüm mimmâ 'Amilet eydiynâ en'Âmen fehüm lehâ mâlikûn


36-72 ve zellelnâhâ lehüm fe minhâ rakûbühüm ve minhâ ye'külûn


36-73 ve lehüm fiyhâ menâfi'U ve meşârib* efelâ yeşkürûn


36-74 vettehazû min dûnillâhi âlihetel le'Allehüm yünSarûn


36-75 lâ yesteTιy'Ûne naSrahüm ve hüm lehüm cündüm muHDarûn


36-76 felâ yaHzünke Kavlühüm* innâ na'Ålemü mâ yüsirrûne ve mâ yu'Ålinûn


36-77 evelem yeral insânü ennâ halaKnâhü min nuTfetin fe izâ hüve haSιymüm mübiyn


36-78 ve Darabe lenâ meselev ve nesiye halKah* Kâle mey yuHyiyl 'IZâme ve hiye ramiym


36-79 Kul yuHyiyhellezî enşeehâ evvele merrah* ve hüve bi külli halKιn 'Aliym


36-80 elleziy ce'Ale leküm mineş şeceril ahDari nâran fe izâ entüm minhü tûKιdûn


36-81 eveleyselleziy haleKas semâvâti vel arDa bi Kâdirin 'Alâ ey yahlüKa mislehüm* belâ ve hüvel hallâKul'Aliym


36-82 innemâ emruhû i erâde şey'en ey yeKûle lehü kün fe yekûn


36-83 fe sübHânelleziy bi yedihî melekûtü külli şey'iv ve ileyhi türce'Ûn

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
2 replies
2233 views
Son İleti 23 Nisan 2008, 10:00:00
Gönderen: Sümeyye Sude
1 replies
1894 views
Son İleti 21 Nisan 2008, 17:21:45
Gönderen: melike
0 replies
1824 views
Son İleti 14 Ekim 2008, 23:17:27
Gönderen: kardelen
1 replies
4112 views
Son İleti 27 Mart 2009, 20:44:30
Gönderen: kardelen
1 replies
3160 views
Son İleti 31 Ekim 2009, 16:30:14
Gönderen: busegül
0 replies
2949 views
Son İleti 14 Ekim 2010, 15:20:50
Gönderen: mekke_medine
0 replies
4151 views
Son İleti 20 Ocak 2011, 00:10:56
Gönderen: D®agon
0 replies
5295 views
Son İleti 30 Kasım 2012, 11:35:28
Gönderen: busegül
0 replies
802 views
Son İleti 17 Mart 2016, 11:28:53
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
135 views
Son İleti 02 Ağustos 2018, 14:11:11
Gönderen: Ders Hocası